H.WEGELING Uraag en Jhnbod OOK DE NIEUWE MODERNE Bronchitis Abdijsiroop DRUKKERIJ DE WENTELTRAP EERSTE BLAD Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Weet wel iedereen dat U ook geschikte St.-Nicolaas-geschenken verkoopt iedere advertentie moet gelezen worden. Nog lagere prijzen dan het vorige jaar. WEEK-OVERZICHT 32e JAARGANG VRIJDAG 12 NOVEMBER 1926 No. 46 EEN DER BESTE Bureaux van Uïtoave DRUKKERIJ H. WEQELINO Noordstraat 44 Tel. 130 Vusswow Postrekening Na 51407 DRUKKERIJ DE LANQE JAN l^noe Delft b144 muxmlburo ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, 7 FRANCO PER POST 55 CENT CENT ADtERTEimBPegsi Van 14 regels 60 cent, iedere regel meer 16 cent. INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REGEL (dubbels kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Zie Prijsvraag In het Tweede Blad. Bovenstaande vraag kunnen wij tot ieder zakenman richten. De beantwoording hiervan kunnen we aan hem overlaten. Wij echter zijn overtuigd dat niemand deze met ja kan beantwoorden. Laat het iedereen in Uw om geving bekend worden en maakt gebruik van de gele heid die wij U bieden. Wij zullen ter gelegenheid van het St.-Nicolaasfeest ook nu weer een extra-nummer bewerken dat door zijn verspreiding op nog grooter schaal, de daarin geplaatste annonces onder ieders aandacht zal brengen. Om iederen winkelier in de gelegenheid te stellen in dit nummer zijn artikelen aan te bieden, hebben wij speciaal voor dit nummer onze advertentie-prijs gestelt op 10 ot. per regel. Advertentlén voor 2 maal plaatsing opgegeven, en die dus ook In het no. van 3 Deo. d.a.v. worden opgenomen, zullen door ons ook 10 cent per regel worden be rekend. Dit is een bijzondere aanbieding en geldt dan ook alleen voor het St.-Nicolaasnummer. Zij, die een contract met onze administratie hebben loopen, kunnen in dit extra nummer tegen den gecon- tractueerden regelprijs adverteeren. Dit nummer zal, om het nog aantrekkelijker te maken tens bevatten verschillende Sint-Nicolaas-vertellingen en één of meer Prijsvragen, waarvan de oplossingen alleen in de advertentiën te vinden zijn, zoodat, De St.-Nicolaascourant zal Vrijdagmorgen 26 Novem ber verschijnen, opdat het publiek tijd heeft haar te raadplegen. Dat ons blad algemeen verspreid en gelezen wordt, behoeven we U niet meer te vertellen. Men raadplege slechts de rubriek „Vraag en Aanbod" en treft daar steeds meer dan tweehonderd advertenties aan op alle gebied, uit alle klassen en standen, uit alle plaatsen op Walcheren en Noord-Beveland. Dit is één overtuigend bewijs. Men heeft met het plaatsen van een advertentie in „Wegeling's Nieuwsblad" grooter succes dan met het plaatsen in verschillende andere bladen tezamen en be spaart alzoo overbodige uitgaven. Zendt uwe advertentiën zoo vroeg mogelijk in opdat we tijd hebben ze zoo fraai en duidelijk mogelijk te doen zetten. Advertentiën uiterlijk In te zenden tot Woensdag 24 November n.m. 8 uur. Wij stellen voor de adverteerders een pracht sorteering cliché's, gratis ter beschikking. DE UITGEVER. letters, voor het bedrukken van onze prima kwaliteit Visitekaarten zijn gearriveerd Nu is alles compleet. Ons adres is U bekend. Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg Hoe men in Oxford de studenten aan 't 1 ij n t j e houdt. Aan werkelijk drastische voor schriften zijn de Oxford-studenten ten minste zij, die nog niet den len graad aan de universiteit |hebben be haald, gebonden. De voorschriften, zoo meldt de Chicago Tribune, verbieden den ongegradueerden naar races te gaan, zich in bars of theaters op te houden, als voor zitter van een politieke openluchtmeeting te fungeeren, in openbare gelegenheden te dansen enz.Jenz. Zij mogen niet langer dan een uur een motor huren en niet wer ken op een afstand grooter dan vijf mijl van Oxford. Zonder speciaal verlof mag een studente, geen ka mer van een harer mannelijke collega's betreden of om gekeerd. Zonder toestemming van den deken der uni versiteit mogen geen meisjes-studenten op auto's of op boottochtjes door 't mannelijk studeerend gedeelte me degenomen worden. Tegen al deze bepalingen nu pro testeeren de Oxford-studenten thans heftig. De Iris, het studentenblad te Oxford, toont zich furieus en meent dat de studenten als kinderen worden behandeld. De reglementen hebben meer van die van een meisjesschool uit het Victoriatijdperk weg, dan van een universiteit. Ironisch eindigt het stukje met de verzekering, dat de dames zoo zorgvuldig als in een Turkschen harem be handeld zullen worden en dat jongelui, die er een vrien dinnetje op nahouden als menschen met immoreele ka rakters zullen worden beschouwd. Een postwagen overvallen. Zaterdagmor gen tusschen 4 en 5 uur teed een postwagen in Wor cestershire om de post naar den vroegtrein te Stafford Is besohlkbaar voor Advertentie f5.- per plaatelng. BIJ meerdere plaatelng, apeolaal tarief. Ais Uw in den aanvang onbete» te brengen. Even voorbij 't dorpje Pershaw, op een boschrijk gedeelte van den weg, zag de chauffeur, die alleen den wagen bestuurde, iemand met een rood licht midden op den weg zwaaien. Hij stopte en voordat hij nog gelegenheid had om te vragen, wat er aan de hand was, keek hij in de loopen van 4 revolvers. Een seconde later zat hij naast zijn postwagen in de modder, waar hij door twee bandieten in vrouwenkleeren in bedwang werd gehouden, terwijl de beide anderen den postwagen openden en er de 3 zakken met aangeteekende stukken uithaalden. Deze werden overgeladen in een nummer en lichtlooze auto, waarmee de roovers verdwenen. Men weet nog niet hoeveel hun precies in handen is geval len, maar de politie heeft al geconstateerd, dat de auto omstreeks middernacht te Chelterham in Gloucesters hire uit een particuliere garage gestolen is. De auto en de leege postzakken zijn om 8 uur onbeheerd op den grooten weg naar Wolverhampton gevonden. MARY ROBERTS—RINEHART. 39 „Hij is dien nacht niet teruggekomen", zei ze, „en het was van zooveel belang dat ik hem nog eens spreken kon". „Ik geloof dat hij weg is" antwoordde ik onzeker. „Is het niet iets, wat wij voor je zouden kunnen doen Ze schudde het hoofd. „Ik moet er zelf voor zorgen", zei ze. „Mijn moeder moet Zonnehoek verhuurd hebben, zonder het aan mijn stiefvader te vertellen en juf frouw, Innes, heeft u ooit gehoord van iemand, die el lendig arm was, te midden van de grootste weelde?" Heeft u ooit verlangd en nog eens verlangd naar geld geld dat u kon gebruiken, zonder dat iemand er u rekenschap van vroeg Mijn moeder en ik hebben jaren lang een weelderig leven gehad alles voor het uiter lijk. Maar geld hebben we nooit bezeten, juffrouw Innes daarom heeft moeder zeker dit huis verhuurd. Mijn stiefvader betaalt onze rekeningen. Het is het meest vernederende, hinderlijke bestaan ter wereld. Ik zou nog liever arm willen zijn". „Kom", zei ik, „als Halsey en jij getrouwd zijn adat voorbij en jullie zult het zeker arm hebben". Op dat oogenblik kwam Halaey aan de deur en ik kon hooren dat hij Liddy probeerde over te halen om hem door te laten. „Zal ik hem hier halen?" vroeg ik aan Louise, niet wetend wat te doen. Het meisje scheen te schrikken, toen ze zijn stem hoorde. Ze ergerde mij een beetjeer zijn maar weinig zulke jongelui als Halsey recht door zee, eerlijk, en bereid om alles op te offeren voor de vrouw die ze lief hebben. Ik heb er meer dan dertig jaar geleden ook zoo een gekend, maar hij is al lang geleden gestorven. En soms haal ik zijn portret te voor schijn, waar hij met zijn stokje en zijn wonderlijke hooge hoed op staat en kijk er naar. Maar de laatste jaren vind ik het wat al te pijnlijkhij blijft altijd een jongen en ik ben een oude vrouw. Misschien dwong de herinnering daaraan mij er toe om uit te roepen: „Kom maar binnen, Halsey". En toen nam ik mijn naaiwerk en ging naar Louise's zitkamer. Ik deed niet mijn best om te hooren wat ze zeiden, maar door de open deur hoorde ik ieder woord heel duidelijk. Blijk baar was Halsey naar het bed toegeloopen en ik ver- onderslel dat hij haar kuste. Het bleef een oogenblik stil, alsof woorden voor hen overbodige dingen waren. „Ik ben radeloos geweest, lieveling" klonk Halsey's stem. „Waarom heb je geen vertrouwen in mij gesteld en eerder om mij gestuurd „Omdat ik mij zelf niet vertrouwde", zei ze zachtjes „Vandaag ben ik te zwak om er tegen te vechteno Halsey, ik heb er zoo naar verlangd je te zien I" Toen kwam e iets wat ik niet verstaan kon, en even later zei Halsey: „We zouden weg kunnen loopen. Wat deed de rest er toe, als wij maar samen kunnen zijn, zooals nu, hand in handLouise zeg niet, dat het niet kan. Ik ge loof je niet". „|e weet het niet, je weet het niet" herhaalde Louise op somberen toon. „Halsey ik houd van je, dat weet je, maar niet genoeg om met je te trouwen". „Dat is niet waar, Louise", zei hij op strengen toon. „je kunt mij niet recht aankijken en dat volhouden". „Ik kan niet met je trouwen", herhaalde ze droevig. „Dat is al erg genoeg, is 't niet. Maak het niet nog erger. Binnenkort zal er nog wel een dag komen dat je er blij om bent. Dan is het omdat je mij nooit hebt liefgehad". Er klonk gekrenkte liefde trots in zijn stem. „|e zag hoe ik van je hield en je liet denken dat je ook wat om mij gaf. Neen, dat is niets voor jou, Louise. Er is iets wat je me niet verteld hebt. Is het omdat er iemand an ders is „Iabijna onhoorbaar. „Louis ouise I O, Ik kan het niet gelooven 1" „Toch is het waar", zei ze treurig. „Halsey, |e moet niet probeeren mij weer te zien. Zoodra ik kan ga ik hier vandaan waar jullie allemaal zooveel vriendelijker ben dan ik verdien. En wat je ook over mij mocht hooren, probeer zoo goed mogelijk over mij te denken. Ik ga trouwen met een anderen man. Wat moet je mij haten haten 1" Ik hoorde Halsey de kamer doorloopen naar het raam toe. Na een poosje ging hij weer naar haar toe. Ik kon ternauwernood stil blijven zittenik had groote lust om naar binnen te gaan en haar eens door elkaar te schudden. „Dan is het afgeloopen", zei hij met een diepe zucht. ê„De plannen die we samen gemaakt hebben, alles alles voorbij! Nu, ik zal niet kinderachtig zijn en ik laat je vrij zoodra je zegt„Ik houd niet van je, en ik houd wel van iemand anders I" „Dat kan ik niet zeggen", fluisterde ze, „maar ik zal heel gauw met iemand anders trouwen". Ik hoorde Halsey zacht maar triomfantelijk lachen. „Ik tart hem", zei hij. „Lieveling, zoolang je nog van mij houdt, ben ik niet bang". (Wordt vervolgd. VAN DE DIE QOED WERK LEVEREN,It NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSINQEN Wegelinqsïïieuwsblad -f LOSSE NUMMERS 5 kenende verkoudheid is verergerd tot bronchitis, talm dan niet langen neem de beproefde Akker's Abdij siroop die de prikkelende hoest» aanvallen zal temperen, de slijm zal oplossen en Uw ontstoken slijmvliezen volkomen genezen. v AKKER'# verzacht zuivert geneest. Alom verkrijgbar m koket» van t 230 gno 1-50 550 gram /2J5 t> t 1000 *am ƒ430 Een „Uitroeper" plaatsen zl] da loua I HU Een leder krijgt ze onder den neut. Naar het Amerikaansch van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1