Draag en Aanbod Nu staan ze in ons magazijn Brocages ïrralsie DE WENTELTRAP DRUKKERIJ EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT l DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Nog lagere prijzen dan het vorige jaar. 3 a rn r 2 q 2 n c a cc r- D to to O O H a 32eJAAROANQ VRIJDAG 29 OCTOBER 1926 No. 43 H.WEGEUNG EENDER BESTE Bureaux van Uïtoavb: DRUKKERIJ H. WEOEUNQ Noordstraat 44 Tel. 130 Vussxnobn Postrekening Na 51407 DRUKKERIJ DE LANOE JAN ^'ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, J} FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT VA» 1—4 RBQEX3 60 CENT; INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REGEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDEN) TARIEF Is beschikbaar voor Advertsntls f5.- psr plaatsing. BIJ meerders plaatsing, ftpeolaal tarief. Achtervolging van inbrekers.t Een viertal nbrekers reed met een auto voor een woning te Guild- ord, op een aantal kilometers afstand van Londen, en italen er, waar de bewoners uitstedig waren, wat van lun gading was. Juist toen ze weer wilden wegrijden, verden ze door een bewaker opgemerkt. Deze waar schuwde de poiltie en oegenblikkeiyk nam een agent op jen motorfiets de achtervolging op. Door met een gevaarlijke snelheid te rijden wisten de 'luchtelingen een kleinen voorsprong te handhaven, maar ie telefoon gaat toch nog sneller aan de bestloopende uto en de politie van Guildford waarschuwde de ver- ichillende politieposten, waarlangs de auto moest pas- ieeren, daarbij ook Thames Ditton, op den weg naar ouden. De politie had hier spoedig haar maatregelen genomen. )oor het doen stilhouden van trams, vrachtwagens en iuto's werd handig een val opgezet, die den heelen veg versperde, enkel een doorgang open latend, welke echt n*ar de Theems voerde. Toen de auto arriveerde, sommeerde een politie-agent en chauffeur te stoppen. Hij sprong op de auto, maar en vuistslag deed hem terugtuimelen. Burgers, die zijn lioging herhaalden, verliep het niet beter. let einde was intusschen te voorzien. De auto was edwongen in de val te loopen en geen anderen uitweg iende, stuurde de chauffeur zijn wagen in de Theems. )e vervolgers veranderden nu ©ogenblikkelijk in redders n enkele minuten later werden vier druipnatte inbrekers >nder het hoongelach der menigte naar het politiebureau vergebracht. E e n a v o n t u u rl ij k z e e r e i s. Te Liverpool ar* iveerde het stoomschip „Tregantle", dat een avontuur- jke reis achter den rug had. Gedurende een maand ad men met brand aan boord hard te kampen. Terwijl st schip van Rosario (Zuid Amerika) onderweg was liet een lading mais, werd op 12 September brand in Ie bunkerruimte ontdekt. Ondanks het zwoegen der be manning, vatte ook de lading vuur. Bijna een maand ang werd de strijd tegen het vuur volgehouden. Nu en an schoten de vlammen uit het ruim naar buiten en eerden door den wind over het dek geblazen. Vrijwil- gers wisselden elkaar in het ruim af om de brand- langen in de brandende massa te richten, maar door ïitte en rook konden ze het vaak niet langer dan twee ninuten volhouden. Nacht en dag moest het blusschings- verk worden voortgezet. Men zette koers naar St .Vincent, {aap Verdische eilanden. Hier kwam men begin October ian, De door vuur en water beschadigde lading werd n zee geworpen en eindelijk op 6 October was de brand jebluscht. De kapitein en vrijwel alle leden der bemanning had den brandwonden opgeloopen. In gevecht met een haai. De schotsche mo tortrawler „Canopus" is dezer dagen de haven van Maryport binnengeloopen met den drie voet langen staart van een haai aan den mast, als trophee na een strijd met het tien tot twaalf voet lange ondier, welke twee uur geduurd heeft. De haai raakte met den staart in de haringnetten ver ward de bemanning kon hem na lang zwoegen langszij van het schip krijgen, maar het gelukte niet het mon ster aan boord te trekken. Toen besloot de uit drie leden bestaande bemanning, om de netten te redden en de gevange haring niet te verliezen, den staart van het beest af te snijden. Met een bijl werd de niet-ongevaar- lijke operatie het dier ging begrijpelijkerwijze vreese- lijk te keer volbracht, waarna de haai in de diepte weg zonk. Daarna konden de netten worden ingehaald en de vangst geborgen. Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg Moord te Bremerhaven. Dezer dagen verdween, naar de „Köln. Zeit." meldt, de 20-jarige dochter van den landbouwer Rohlfing, wonende te Wesermünde. Het laatst had men haar gezien in gezelschap vanjeen zee man men meent een buitenlander. De recherche van Wesermünde bevond na grondig onderzoek, dat de ver miste op den bewusten dag op het havenbureau te Bremerhaven had geïnformeerd, wanneer het s.s. „George Washington" zou aankomen. Nasporingen op dit schip hadden echter geen succes. Dezer dagen werd het lijk van de vermiste uit de Keizershaven te Bremerhaven opgevischt. Het lijk vertoont ontzettende verwondingen. Voorloopig staat men hier nog voor een raadsel. Auto- diefstallen in Amerika, De Vereen. Staten zijn het land van de automobielen, maar ook het land van de slordige, zorgelooze autobezitters. In het vorige, jaar is voor een waarde van 300,000,000 dollars aan onbeheerd langs den weg staande auto's gestolen. Van die ontvreemde voertuigen kwam 80 pet. tenslotte Kweekt wolkenvan) ki ndere a-Men scken van Stavast weer terecht bij de eigenaars, maar voor| een waarde van 60,000,000 dollars was voorgoed weg. Alfred Reeves, een van de hoofdmannen van de Na tional Automobile Chamber of Commerce, te New-York, acht het gewenscht dat er een centraal speurdersbureau zal komen, om de dieven van auto's te bestrijden. De veelvuldigheid der autodiefstallen maakt ook dat in de Vereenigde Staten de verzekeringspremies tegen het stelen van auto's zoo onbetaalbaar hoog zijn. In den afgrond gestorLJTusschen de Bulgaar- sche steden Elana en Welikotarnowo is een autobus in den afgrond gestort. De chauffeur en zes passagiers waren op slag dood, de overige 9 passagiers werden zwaar gewond. Twee andere autobussen, die onmiddel lijk op den verongelukten wagen volgden, konden, dank zij de tegenwoordigheid van geest van hun bestuurders, tot stilstand worden gebracht. Een defect aan de eerste auto schijnt oorzaak van het ongeluk te zijn geweest. Een bokkingliefhebber. De politie van het bureau aan de Witte de Withstraat te Rotterdam was er in geslaagd, de hand te leggen op den 33-jarigen koop man A. G. de R., zonder vaste woonplaats, een goeden bekende van politie en justitie, die al 18 vonnissen achter den rug heeft, welke hem alle zijn opgelegd wegens diefstallen van jassen. De R. is namelijk een specialiteit in het stelen van jassen, zegt de „N. R. Crt.'\ en als er wanneer hij niet achter slot en grendel zit, opeens veel jassen gestolen worden, denkt de politie dadelijk aan hem. Zoo was het ook nu weer gegaan. KLEINE „UITROEPERS*1 GROOT SUCCES llll van MARY ROBERTS—RINEHART 35 Zaterdagsavonds ongeveer om tien uur had hij bene den in de zitkamer zitten lezen, toen er iemand op de deur klopte. De oude man was alleen, want Warner was er niet, eti eerst weifelde hij nog of hij wel zou open doen. Ten slotte deed hij het toch, en tot zijn ver bazing stond Louise Armstrong voor hem. Thomas was een oud familiestuk, die al bij de Armstrongs was ge komen, toen Louise nog maar een kind was, en hij wist niet wat hem overkwam, toen hij haar daar zag staan. Hij zag dat ze moe en opgewonden was, bracht haar in de zitkamer en dwong haar om te gaan zitten. Na een poosje ging hij naar het huis en haalde juffrouw Watson en iot laat in den nacht hadden ze zitten praten. De oude man zei, dat Louise den indruk maakte of ze bang was. 'uffrouw Watson zette haar thee voor en Louise liet lien allebei beleven dat ze haar komst geheim zouden tonden, Ze had niet geweten dat Zonneneek verhuurd was het scheen de moeilijkheden waarever ze tobde, PQg erger te maken. Haar moeder en haar stiefvader wen nog in California meer wilde zeniet ever hen vertellen. Niemand kon zich begrijpen waarom ze weg- eloopen was. Arnold Armstrong was op de greenwood lub en ten slotte ging Thomas, die niets wist wat hij doen moest, daarheen, langs het voetpad. Het was bijna middernacht. Onderweg kwam hij Armstrong tegen en bracht hem naar de portierswoning, juffrouw Watson was naar het huis gegaan om beddegoed te halen, daar het hen in de gegeven omstandigheden beter leek als Louise maar tot den volgenden morgen daar bleef. Arnold Armstrong en Louise hadden samen een lang gesprek en Arnold was zeer heftig en opgewonden geweest. Toen hij tenslotte verdween, was het over tweeën. Hij was naar het huis toegegaan Thomas wist niet waar om en om drie uur was hij aan den voet van de wenteltrap doodgeschoten. Den volgenden morgen was Louise ziek. Ze had om Arnold gevraagd, en ze hadden haar verteld, dat hij uit de stad was gegaan. Thomas had niet den moed gehad orn haar van den moord te vertellen, Ze weigerde om een dokter te halen en scheen doodsbang te zijn dat haar tegenwoordigheid daar bekend werd. juffrouw Watson en Thomas hadden hun handen vol en tenslotte hadden ze Rosie in het geheim moeten nemen om hen te helpen. Ze bracht het noodige eten en drinken veel was het niet naar de portierswoning en hielp hen om de zaak geheim te houden. Thomas vertelde hij ronduit dat hij er zoo op gesteld was geweest om Louis'es tegenwoordigheid geheim te houden, omdat zij dien nacht allemaal Arnold Armstrong gezien hadden en omdat het bekend was dat hij niet bepaald gehecht was geweest san den doode, Wat be treft de reden waarom Louise uit California was ge vlucht, §f waarom ze niet naar Fitzhugt was gegaan of naa»' kennissen in de stad daar wist hij even weinig van als ik. Door den dood van Haar stiefvader .en het voor- uitzicht dat de familie onmiddellijk terug zou komen, was de toestand steeds onmogelijker geworden. Ik be greep wel dat Thomas even opgelucht was als ik over den loop die de zaken genomen hadden. Van den dood van haar vader en van haar broer wist ze niets. Alles bij elkaar genomen was het eene geheim in de plaats van het ander gekomen. Ik wist nu waarom Rosie dat mandje met borden en schalen had meegenomen maar ik wist niet wie haar in de oprijlaan had aange sproken en gevolgd was. Ik wist nu dat Louise in de portierswoning was maar ik wist niet waarom. Ik wist dat Arnold Armstrong in den nacht waarin hij vermoord werd, een paar uur in de portierswoning was geweest, maar dat bracht mij nog niet dichter bij de oplossing van de misdaad, Wie was de middernach telijke indringer, die Liddy en mij den schrik op 't lijf hadden gejaagd? Wie was er in den waschkelder ge vallen Was de man, op wien Gertrude verliefd was, een slachtoffer of een schurk De tijd moest het ant woord brengen op al deze vragen. HOOFDSTUK XIII. Louise. De dokter uit Englewood kwam al heel gauw en ik ging met hem naar boven naar het zieke meisje. Halsey was bezig de auto in orde te maken met dekens en kussens en Gertrude luchtte de kamers van Louise in het groote huis. Haar eigen zitkamer, slaap- en kleed kamer waren door on» heelemaal niet gebruikt, Ze lagen aan Het eind van den Qesteiljken vleugel, achter de wenteltrap: Het meisje zelf was veel te ziek m te merken wat er met haar gebeurde. Teen ik haar met behulp van den dokter, die zelf eenige dochters had, tenslotte in het groote huis naar bed had gebracht, viel ze in een soort van koortsachtigen slaap, die tot des morgens toe duurde. Dokter Stewart bleef bijna den heelen nacht bij haar waken, terwijl hij haar af en toe medicijnen gaf. (Wordt vervolgd.) n (A 2 vC to VAN DE DIE OOED WERK LEVEREN, IE NOORDSTRAAT 44 TKLCFOON No. 1S0 VLISSINOIN Wegeling'sJlieuwsblad IjjfcHOE ÖBWT B 144 - MKJO8USUQ0 IEDERE REOEt MEER 15 CENT. (DUBBELE KOLOM) die heele wagon Visitekaarten met enveloppen. De bergruimte was haast te klein, maar in 3 maanden zijn ze allen weg. Onze afnemers blijven afnemers en het aantal neemt steeds toe. Dit danken wij aan de prima kwaliteit, lage m prljxen en prima afwerking Haar het Amer/kaansch

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1