H.WEGELING Wegelingsïiieumsblad Draag en an bod •C# De Wagon is gearriveerd wW KAHRELTHEE DRUKKERIJ DE WENTELTRAP DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZiCHT Drukkerij H. WEGELING Drukkerij Oe Lange Jan Nog lagere prijzen dan het vorige jaar. 32e JAARGANG VRIJDAG 22 OCTOBER 1926 No. 42 EEN DER BESTE Bureaux van Uitga vb DRUKKERIJ H. WEGEUNO Noordstraat 44 Tel. 130 VU98DKSN POSTREKEMMO Na 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN LANOB DE^FtB M4 JAnOELBDRO ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 56 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Al HJ-Lf I fUUWA^ 1 VAM 1—4 rboels 60 cent, fbdbrb rboel meer 15 geut. WOEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER RBOEL (dubbelb kolom) BJJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF E e n e gevangeniscourant. In den „Zeitungs- verlag" worden bijzonderheden n edegedeeld over de sinds 1924 in Görlitz verschijnende gevangeniscourant, „Der Leuchtturm",} en grootscheepsche onderneming, welke een groote menigte tuchthuizen en gevangenissen van nieuws voorziet. Als hoofdredacteur fungeert de directeur van de gevangenis te Görlitz. De redactiestaf bestaat echter geheel uit veroordeeldende inhoud van de krant is voor verreweg het grootste deel samenge steld door gestraften. De Leuchtturm" komt uit in een oplaag van 20.000 exemplaren. Lezers zijn uitsluitend de bewoners der verschillende Pruisische en ook van eenige niet-Pruisische gevangenissen. De courant heeft haar ontstaan te danken aan een verordening, dat de gevangenen geregeld op de hoogte moeten worden gehouden van het dagelijksche gebeuren, Daar mondelinge mededeelingen niet voldeden, kwam men to Görlitz op het denkbeeld om een eigen gevange niscourant, uit te geven. „De Leuchtturm" brengt cngeveer alles wat een krant het publiek geven moet. Alleen ontbreekt wat betrekking heeft op partijpolitiek. De hoofdartikels zijn een soort kroniek van de gebeurtenissen der week. Ook ontbreekt elke berichtgeving over misdaden, enz. Een afzonder lijke rubriek is gewijd aan ingezonden opstellen, gedach ten, enz. van gevangenen. Het blad wordt geheel in de gevangenis opgemaakt. Er wordt met de hand gezet. De onderneming beschikt over een snelpers. Zelfs de fotopagina ontbreekt niet. De gevangenen betalen voor hun krant 10 pf. in de maand Om het pagekopje. De inwoners van het dorp Lungau in de Oostenrijksche Alpen koesteren onver- zoenlijken haat jegens den pagekop. En nu moest het dezer dagen gebeuren, dat twee Weensche dametjes, elk met haar man, in het idyllische Alpendorp aan het eenige hotelletje afstappen, haar klokhoedjes afzetten en den gemeentenaren een tweetal beeldige Bubikopjes toonden. Daarop brak in het dorp een ware revolutie uit. Met behulp van de brandklok werden de oudsten der ge meente bijeengeroepen, en deze besloten eenparig tot uitwijzing der beide zondaressen, die het gewaagd hadden, met haar onvrouwelijke haardacht het schoone dorp te ontwijden. Bij nacht en ontij moesten de gasten te voet het dorp verlaten. De hotelier, die den moed had gehad, aan zulke ongelooflijke menschgewrochten onderdak te verstrekken, kreeg een scherpe terechtwij zing en het bevel, voortaan van dergelijke klandizie af te zien nog vóórdat zij zou verschijnen. Een kind door een arend ontvoerd. Uit Hingham in Engeland komt het bericht, dat een moeder daar een arend, die haar kind mee de lucht innam, heeft neergeschoten. De vrouw hoorde, terwijl zij zich in huis bevond, kreten, snelde daarop naar buiten en zag hoe een geweldige arend haar zesjarig kind, dat in het tuintje had zitten spelen, in zijn klauwen trachtte te ont voeren. De vrouw schreeuwde om hulp, maar greep te gelijk een geweer, dat tegen den muur stond, en was zoo fortuinlijk met het eerste schot den roofvogel zoo zwaar te verwonden, dat hij neerviel. Uit zijn greep be vrijdde men het kind, dat wel geen zware kwetsuren heeft opgeloopen maar door angst aan hevige zenuwcri sissen lijdt. en de pracht-Visitekaarten met Enveloppen verkeeren in de beste conditie. We raad pleegden de factuur en wij waren tevre- den over de zóó lage prijzen. Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg De post ro of te Elizabeth. Naar aanleiding van den roof, die Donderdag te Elizabeth gepleegd is door met machinegeweren gewapende mannen, die uit een postwagen zakken met aangeteekende stukken stalen, heeft het Amerikaansche Kabinet besloten de postwagens te voorzien van met machinegeweren ge wapende bewakers om ze tegen roovers te beschermen. De staatssecretaris van Posterijen verklaarde, dat, indien het noodig was, de heele marine en het heele leger zouden worden gebruikt ter bescherming van de Ame rikaansche postmannen en dat strenge straffen en masse een goede uitwerking zouden kunnen hebben. De mi nister voegde hieraan toe, dat men met veel minach ting spreekt over de wetten en het bandietisme in het buitenland, doch dat er geen enkel land bestond, waar een dergelijke toestand grooter omvang had aangeno men dan in de Vereenigde Staten. Een brutale r o of. Een groot aantal rechercheurs en detectives is in Brooklin op onderzoek uitgetrokken naar de drie bandieten, die zaterdagavond mrs. Calder, de vrouw van den oud-senator, met haar vriendinnen, toen zij uit den schouwburg per auto terugkeerden, be stolen hebben, voor een waarde van 15000 dollar aan juweelen. De bandieten dwongen den chauffeur met de vrouwen achter in de auto plaats te nemen, waarna een van hen door Praspectpark stuurde en de anderen Is beschikbaar voor Advertentie f6.- per plaatsing. BIJ meerdere plaatsing, speciaal tarief. CO CD rn 09 3D CO H m m CD CO de slachtoffers van hun kostbaarheden beroofden. Tenslotte lieten zij de slachtoffers midden in den nacht in een straat achter, zonder hen eenig letsel aan te doen, alleen bedreigden zij hen met hun revolvers. Jacht op een stier in een tunnel. Het ver haal speelt te Edenbridge in Kent de stier treedt op in een tunnel en de toréador is een machinist van de Zui- derspoor. De zaak is zoo. Een jonge stier ontsnapte en liep een spoorwegtunnel bij Hever in. Mannen met lange stokken en lasso's wilden den stier vangen het lukte niet. Inmiddels is er een trein uit Cowden van de andere zijde van den tunnel op komst. Wij durven het dier niet met een passagierstrein te lijf 1" seint Cowden. Doe het dan alleen met de locomotief 1" seint Hever weer. Een rangeerder maakt de locomotief van den trein los, de machinist zet zijn machine in actie en rijdt, onder het fluiten van het beroemd stierenvechterslied, den tunnel in. Hij laat de machine een maximum lawaai maken. En nu is ook de stier wel „iemand, die bang is voor nie mand," doch dat verschrikkelijke vuur- en stoomspu- wende monster, dat daar met vreeselijk geweld den tunnel door komt, is zelfs voor stierenzenuwen te veel. De stier aan den haal 1 Aan den mond van den tun nel houdt men een lasso gereed. De stier wordt gevangen. If DE BESTE OMROEPER j I 1 IS EEN UITROEPER MARY ROBERTS—RIMEHART. 33 „Thomas ziek?" zij hl) zonder zich om te keeren. „Hé ik dacht dat ik Thomas daar ginds zag staan toen u met zoo'n vaart de deur uitstormde". Ik zag dat hij het bekijken van zijn wond in den spiegel, als een voorwendsel gebruikte om haar gade te slaan. „Is dit een deken voor de bedienden "juffrouw Watson vroeg ik, terwijl ik het bewuste ding bij het licht hield. „De rest zit allemaal achter slot", antwoordde ze. En dat was ongetwijfeld waar. Ik had het huis gehuurd zonder beddegoed. „Als Thomas ziek is", zei Halsey, „moet er toch iemand van de familie naar hem kijken. Doet u geen moeite, juffr. Watson, ik zal hem de deken wel brengen." Ze maakte een gebaar of ze wilde proteateeren, maar blijkbaar wilt ze nTet, wat ze zeggen moeit,. Ze streek zenuwachtig langs de plooien van haar zwarte japon en ze zag doodsbleek. Toen nam ze een besluit. „Goed, meneer Innes", zei ze. „Misschien is het beter dat u gaat. Ik heb gedaan wat ik kon". Toen keerde ze zich om en liep langzaam en met een zekere waardigheid de trap op. Wij bleven met z'n drieën beneden staan en keken beurtelings naar de deken en naar elkaar. „Het is hier waarempei een eeuwigdurende nacht merrie", viel Halsey uit. „Ik heb net een gevoel of we drie vreemden zijn, die betaald hebben voor het voor recht om in dit spookhuis te mogen blijven en dat we er toch buiten staan. We zitten om zoo te zeggen op het dak. Af en toe krijgen we een glimp van wat er daar binnen gebeurt, maar echt meespelen doen we niet". „Denk je", vroeg Gertrude, dat die deken werkelijk voor Thomas bestemd was Thomas stond naast dien magnoliastruik", antwoordde Halsey, „toen ik juffrouw Watson achterna liep. Het komt hier op neer, tante Ray. Het mandje van Rosie en de deken van juffrouw Watson kunnen maar één ding beteekenener houdt zich iemand verborgen of wordt verborgen gehouden in de portierswoning. Het zou me niets verbazen als we daar in den sleutel voor het tweede geheim vonden. In ieder geval ga ik er heen om een onderzoek in te stellen." Gertude wilde mee gaan, maar ze zag er zoo slecht uit, dat ik er op stond dat ze thuis zou blijven. Ik riep Liddy om haar naar bed te brengen en toen gingen Halsey en ik op weg. Het gras was zwaar bedauwd en echt iets voor een man, koos Halsey den kortsten weg over het grasveld. Halverwege bleef hij echter stil staan. „Wij moesten maar liever op het pad blijven", zei hij, „Dit li geen grasveld, het lijkt wel een welland, Wat veert de tuinman tegenwoordig uit „We hebben er geen", zei Ik, Op 't oogenblik zijn we al dankbaar dat we op tijd te eten krijgen en dat de kamers gedaan worden. De tuinman die nier hoort, werkt nu o i op de „nelpt mij morgen onthouden dat ik iemand uit de de club." stad hierheen stuur. Ik weet er een, die buitengewoon geschikt is." Dit schijnbaar onbelangrijke gesprek moet ik even herhalen, omdat de tuinman, die Halsey ons den vol genden dag stuurde een zeer belangrijke rol speelde bij de gebeurtenissen die zóó eigenaardig waren, dat het heele land er belang in stelde. Maar op dat had ik de greotste moeite mijn rokken droo en ik schonk weinig of geen aandacht, aa een zeer onbeduidende opmerking toes Ik weet Halsey waar ik Rosie's maq^pTiad gevonden met de scherven van mijn mooiste porcelein er in. Hij was er nogal sceptisch over. „Waarschijnlijk is het Warner geweest", zei hij toen ik klaar was. „Hij zal het begonnen zijn om Rosie aan 'tschrikken te maken en toen de gebroken stukken van den weg opgeraapt hebben, omdat hij wist dat zij de banden van de auto zouden vernielen", Waaruit al weer blijkt hoe dicht een mensch bij de waarheid kan komen en er toch heelemaal naast kan zijn. Bij de portierswoning was alles rustig. Beneden in de zitkamer brandde licht en boven in een van de kamers zagen we een vaag schijnsel van een andere lamp Halsey bleef staan en bekeek het huisje eens goed. „Ik weet het niet, tante Ray", zei hij weifelend, „het lijkt me dat u als vrouw er zich maar buiten moest houden. Als er soms een vechtpartij van mocht komen, moet u den tuin in vluchten." „Ik blijf hier", zei Ik terwijl Ik de kleine veranda op* liep en op de deur klopte, Thomas deed zelf open, hij wai volledig aangekleed cn maakte een volkomen gezonden indruk. Ik had de deken over mijn arm. „Hier breng ik je de deken, Thomas", zei ik. „Het spijst me, dat je zoo ziek bent." >e oude man staarde eerst naar mij en toen naar de deken. Onder andere omstandigheden zou zijn verlegen heid belachelijk geweest zijn. „Wat I Niet ziek zei Halsey achter mij. „Thomas, ik vrees, dat je ons voor den gek hebt gehouden." Thomas scheen iets met zichzelf overlegd te hebben. (Wordt vervolgd.) VAN DC DIC Q O I D WERK LCVCRCN,It NOORDSTRAAT 44 TELIFOON No. 130 VLISSINQEN i w a Toreador en garde i seint Hever. Naar het Amerikaansch van lipt -IJ oogenblik .den ij Toen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1