H.WEGELING üraag en Aanbod De Wagon wordt geladen I DE WENTELTRAP DRUKKERIJ EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT l CIGARETTEN DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Boekhandel H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Nog lagere prijzen dan het vorige jaar. 32 e JAARGANG VRIJDAG 16 OCTOBER 1926 No. 41 3 m O m n 5 o 3 n c VAN DB DIB GOED WBRK EEN DER BESTE Bureaux van Uitgave DRUKKERIJ HL WEQEUNO Noordstraat 44 Tel. 130 Yussatasm Postrekeninq Na 51407 DRUKKER(J DE LANGE JAN Lanob Delft b144 Middelburg ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, j FRANCO PER POST 55 CENT v LOSSE NUMMERS 5 CENT ADVESTEimEPKQSl vjw 1—4 rboexs 60 ce»*, iedere regel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEELiNGEN 60 CENT OER REGEL (dubbele kolom) Bq CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie ff 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Vergiftiging op Madagascar. De „Petit Provin$al" maakt melding van een ernstige vergiftigings- affaire, die een tijd geleden reeds zich op Madagacar zou hebben afgespeeld en eerst nu is uitgelekt. Verscheidene Fransche beamten, die in deze kolonie hooge posten bekleedden, zouden binnen een kort tijds verloop de een na den ander, plotseling gestorven zijn. De kor; opeenvolgende sterfgevallen wekten het ver moeden, dat er iets niet in den haak was en bij het onderzoek naar de doodsoorzaak zou vergiftiging vast gesteld zijn. De bedoelde beamten zouden door hun eigen bedien den zijn vergiftigd. Treurige toestanden i;n Russische kin dertehuizen. Bij herhaling is geklaagd over de on hygiënische, en ook in andere opzichten afkeurenswaar dige toestanden, die er in de Russische kindertehuizen heerschen. Onlangs is het voorgekomen, dat in een kin dertehuis te Moskou een jeugdig kind door ratten vrij wel opgevreten is. De justitie is tegen de verantwoor delijke personen krachtig opgetredeneen dokter is tot 3 jaar, een ander arts tot 1 jaar, het hoofd van den huishoudelijken dienst der inrichting tot 2 jaar en een verpleegster tot ll/i jaar gevangenisstraf veroordeeld. Een onverwacht'e wending, la een straat te Bern (Zwitserland) stond een slager met iemand te praten over den verkoop van een hond, toen er plotse ling een prachtige auto kwam aanrijden. Terwijl het tweetal heftig stond te gesticuleren en laatstgenoemde slechts 60 frcs. voor den viervoeter bood, terwijl de slager 80 vroeg, raakte het levend voorwerp dezer levendige discussies plotseling onder de auto. De slager in woede ontstoken, dreigde onmiddellijk een aan klacht tegen den autobezitter te zullen indienen. Wie schetst echter 's mans verwondering toen een lakei in livrei, na een kort gesprek met een heer en twee dames in de auto gevoerd te hebben, op hem toe trad en hem een biljet van 1000 Zwitsersche francs ter hand stelde, met het verzoek „er geen politiezaak van te maken". De auto reed daarop ijlings heen. De slager, nog ver bluft over de vorstelijke schadeloosstelling, vernam spoedig, dat de geheimzinnige auto-bezitter niemand anders was dan koning Albert van België. Klein duimpje overleden. Darius Abner Alden, die als „Tom Thumb" (Klein Duimpje) 40 jaar lang het circuspubliek van Barnum en Bailey vermaakt is te Los Angelos op 84-)arige leeftijd gestorven. Alden mat 42 inch (1 meter 5) en verliet tien jaar geleden het circusleven. Hij was een bekwaam glasblazerhet glasblazen had hij in zijn jeugd geleerd. Zijn dood is te wijten aan een bloeduitstorting in de hersens. Alden's vrouw, die thans 82 is, meet eveneens 1 meter 5. Alle leden van de familie, waaruit de dwerg was gesproten waren van normaal postuur. Arm afgescheurd. Te Eygelshoven heeft een ernstig ongeval plaats gehad. Een 18-jarige jongeman had bij het uit de weide halen van een paard het touw waarmede hij het dier vasthield, om zijn rechterarm ge bonden. Het dier sloeg op hol met het gevolg, dat den jongen den arm totaal werd afgerukt en hij tevens ern stig aan den hals verwond werd. Hij overleed korten tijd later. De politie heeft het lijk in beslag genomen. Het slacht offer was de eenige zoon der familie. met de bestelde prima kwaliteiten Visite kaarten en Enveloppen. We kochten zéér voordeelig. Ons adres is U bekend. Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg Wolven in Rusland. Uit alle deelen van Mid den-, Noord- en Noord-Oost-Rusland korwen te Moskou berichten binnen over het drieste optreden van wolven en beren. De dieren verschijnen in groote kudden en wagen zich in dorpen en kleinere steden. In het district [aroslav overvielen wolven een kudde vee en doodden zestig koeien. in den Noordelijken Oeral werd de wetenschappelijke expeditie van professsor Gorodkow door beren overval len. De leden der expeditie wisten zich te redden, maar alle instrumenten, aanteekeningen, enz. werden door de beren vernietigd. Het vroegtijdig verschijnen der wolven in de bewoonde streken duidt op een strengen winter. Een rijke bedelares. Te Weenen heeft een bedelares haar vermogen f 140.000 groot, aan de ge meente vermaakt. Nu gebleken is, hoe rijk de vrouw was, herinneren zich de familieleden natuurlijk plotseling de banden van bloedverwantschap. Er is dan ook reeds een verzoek tot vernietiging van het testament door de familie ingediend, zoodat men binnenkort het merkwaardige proces zal kunnen bijwonen om het fortuin eener bedelares. Goedkoop taartjes eten! Bij een'banketbak- ker aan de Oostzeedijk te Rotterdam bestelde een ruim LJ CO O Q£ CD LU G O O rn CD 2D CO CD CO 30-jarige vrouw op naam van een ander, gebakjes ea koekjes. In den winkel gebruikte zij vervolgens 4 taart- tjes, die gelijk met het bestelde zouden worden betaald. Toen even later het bestelde bezorgd zou worden, bleek aan het opgegeven adres niets van een bestelling bekend te zijn. Een rooversbende. In het district Kowel (Polen) achtervolgde de politie een rooversbende van zes per sonen en veraste ze tenslotte ins een schuur. De ban dieten schoten op de politiebeambten en wierpen naar hen met handgranaten. Het gevolg was, dat de schuur in brand geraakte en alle roovers in de vlammen om kwamen. Burgerwacht gemobiliseerd.) In het dorp Netterden, in Gendringen, zal de burgerwacht 's nachts in 't geweer komen om de bevolking te beveiligen tegen inbrekers en kippendieven. Amerikaansche auto-bandieten. In som mige opzichten is Amerika de Oude Wereld ontegen zeggelijk vooruit. Waar men in Europa de techniek van het treinrooven nog niet geheel machtig is, behoort dit in de Vereenigde Staten reeds weer tot het verleden, en specialiceeren de misdadigers zich thans in het be- rooven van de vliegtuigen der vaste luchtdiensten. Maandagavond togen twee jongelui in een Pierse-Ar- row auto op weg naar Hadley Field in den staat New- Jersey, waar het vliegtuig van de lijn New-York—Chicago zou landen. Zij waren rijkelijk voorzien van revolvers Velen denken Ik verkoop wel doorte etaleeren Men verkoopt MEER doorte adverteeren. van MARY ROBERTS—RINEHART. 32 mWie is daar I" riep hij op een bevefender toon en deed een stap of zes in de riohting van de trap. Toen hoorde ik hem iets mompelen j er viel iemand, de bui tendeur werd hard dichtgeslagen en toen bleef het een oogenblik stil. ik geloof, dat ik een gil gaf. Toen her toe, maakte de buitendeur open rende het donker in. Gertrude was op het lawaai komen toeloopen en nu stonden w« elkaar aan te staren en tusschen ons in lag nota bene een deken van witte wol met zijde er door, een prachtstuk 1 Het was een wonderlijk iets Ger trude was de eerste die iets zei. ijHim m Allóón verkrijgbaar In eerst* klas Stgarensaken Het wordt steeds geheimzinniger. De meest alledaagsche gebeurtenissen krijgt een bij zondere beteekenis als de bijkomende omstandigheden ongewoon zijn. Er was absoluut geen enkele reden waarom juffrouw Watson geen deken die trap afgedra gen zou hebben, als ze dat wenschte. Maar om elf uur 's avonds een deken naar beneden brengen, en probee- ren zoomin mogelijk geluid te maken en dan, toen ze ontdekt werd, het ding naar Halsey toe te gooien, en te vluchten naar den tuin dat maakte er toch wel iets bijzonders van. ZIJ liepen langzaam over het grasveld, en de veranda op. Halsey praatte zachtjes en juffrouw Watson keek '5. Ze naar hem en luisterde. Ze bezat een zekere waardigheid en was zeer zeker voor haar taak berekend, voor zoo ver ik daarover oordeelen kon, hoewel Liddy wel wat op haar aan te merken zou hebben, als ze durfde. Maar op dit oogenblik was 't gezicht van juffrouw Wat son een puzzle voor me. Onder den schijn van onder worpenheid leek het me bijna uitdagend en ze zag er uit of ze erg geschrokken was. „juffrouw Watson," zei ik op strengen toon, „wilt u zoo goed zijn mij een verklaring te geven van dit zon derling optreden I" „Ik vind het niet zoo zonderling, juffrouw Innes", Ze had een heldere diepe stem, die op dit oogenblik een beetle trilde. ,,Ik bracht een deken naar Thomas, die niet goed is vanavond, en Ik ging deze trap af. §m= dat het de kortste weg is Haar de portierswoning, Toen -- meneer Inne* riep en toen op ml) toekwam, schrok Ik en gooide de deken over hem heen". Halsey bekeek de snee op zijn voorhoofd in een klein spiegeltje dat aan den wand hing, Het was een onbe- teekenend iets, maar het had nogal gebloed en hij zag er afschrikwekkend uit. (Wordt vervolgd.) <A in CD 2 oo LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSINGEN fflegeling'sïïieumsblad a Naar het Amerikaansch Het raam «tak even weinig af tegen de duisternis buiten als te voren. Enkele meters van ons af in de hal was de plek, waar het lijk van Arnold Armstong ge vonden was. Ik was een beetje zenuwachtig en legde mijn hand op Halsey's arm. Plotseling hoorde ik boven aan de trap het geluid van zachte voetstappen. Eerst was ik er nog niet zeker van maar aan Halsey merkte ik, dat hij het ook gehoord had en stond te luisteren. De langzame, afgemeten en voorzichtige voetstappen kwamen nu dichterbij. Halsey probeeide mijn hand van zijn arm los te maken, maar ik was doodsbang. Duidelijk hoorden we het schuiven van een lichaam langs de gebogen trapleuning en degeen die daar liep, was nu beneden aan de trap gekomen en moest ons Kien tegen de verlichte deuropening van de biljartkamer. Toen schudde Halsey mij af en liep weg, inner ik me dat ik het licht opdraaide en Halsey zag, die bleek van woede probeerde zich les te maken uit een warmen wollen lap. Hij had zijn voorhoofd kapot gestooten tegen de onderste trede van de trap en zag er nogal griezelig uit. Hij gooide de witte lap naar mij „Had iemand dat In zijn hand vroeg ze. „Ja, Halsey trachtte wie het ook was, tegen te hou den, en viel toen. Gertrude die deken Is niet van ml). Ik heb hem nooit eerder gezien." Broches Ze nam dsn deken op en keek er naar j toen liep ie Haar de verandadeur en gooide die open, Misschien een dertig meter van het huls af stonden twee gedaanten, die terwijl wij toekeken, langzaam naar ons toe kwamen. Toen ze in het licht kwamen herkende Ik Halsey en bij hem was juffrouw Watson, de huishoudster. HOOFDSTUK.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1