H.WE6ELING Draag en Aanbod ZE ZIJN WEER BESTELD KAHREETHEE DE WENTELTRAP DRUKKERIJ EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT Boekhandel H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan EN WÉÉR VOOR MINDER GELD CIGARETTEN DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN 23e JAAR0ANQ VRMDAQ 8 OCTOBER 1926 No. 40 EEN DER BE9TB Bureaux van Uttoavb: DRUKKERIJ H. WEGEUNQ Ncxxzdktraat 44 TEL. ISO VUSSDKSN POffTREXEWNQ NO. 51407 DRUKKERIJ DB LANGE JAN i DELFT B144 mêdoêlbubq 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT ADSiuuimnuuuBN Van 1—4 rbcjelb 60 cent, IEDERE RBOBL H&BB 15 €8NT. INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REGEL (dubbblb kolom) BH CONTRACT AANMERKEUJK VERMINDERD TAREF Is beschikbaar voor Advertentie ff 6.- per plaatsing. BIJ meerdere plaatsing, speolaal tarief. Roover-overval te Peking. In de „Times" lezen we omtrent den rooveroverval in de gezantenwijk te Peking, nog het volgende relaas Het terrein te Peking, dat de Gezantenwijk wordt ge noemd, is Donderdagmorgen overvallen door een troep roovers, die naar goed Westersch recept al wat hun in den weg kwam, neerschoten en later met hun „buit" in een auto ontkwamen. De boeven hadden in een afgelegen hoekje van een der straten van de Chineezenstad op den loer gelegen, en toen een auto voorbijkwam, beladen met den winkelvoorraad van een Chineeschen juwelier, sprongen zij er in een ommezien op, wierpen den chauf feur van zijn plaats en maakten aanstalten, de stad uit te rijden om zich en den buit in veiligheid te brengen. Politieagenten op den stadsmuur en ©p den muur van de legatiewijk, aie de auto tot stilstand trachtten te brengen, werden met revolverkogels begroet, en de wagen stoof in dolle vaart langs de Britsche ambassado. Een Chineesche agent, die de bandieten tegemoet trad, werd overreden en gedood, Het einde was dat de roovers weer de Tartarenstad bereikten, waar men hun spoor in een oogenblik bijster was. Alle teekenen wijzen er op, dat de boeven Russen waren, huurlingen van het Chi neesche leger, van wie velen in zeer slechten reuk staan. R o ei boot overvaren. Een der inzittenden ver dronken. Op de Maas werd zondagavond een roeiboot waarin twee personen zaten, door de „Heen en Weer XV" overvaren. De roeiboot kantelde en de inzittenden, de 45-jarige bootwerker W. F. W. uit de Tolhuisstraat en de 40-jarige 1. H. uit de Atjeh-straat geraakten te water Eerstgenoemde wist zwemmende de roeiboot weer te berei ken en klamte zich aan den rand vast. Door personeel van de „Heen en weer" werd hij uit zijn benarde positie gered. De tweede drenkeling evenwel verdween dadelijk na het ongeval in de diepte en verdronk. De rivierpolitie, die spoedig aanwezig was, heeft uren gedregd, evenwel zonder resultaat. De kapitein van de „Heen en Weer" verklaarde, dat de roeiboot geen licht op had, zoodat hij haar niet ge zien heeft. De mannen zouden in de Waalhaven gaan visschen, doch getuigen verklaren, dat zij toen zij in de roeiboot stapten, niet geheel nuchter meer waren. Er was wel een licht aan boord, doch ditjschijnt zoo geplaatst te zijn, dat de kapitein van de veerboot het niet kon zien. Verdwaalt geraakt. Te Lootenhulle, bij Gent, was een 5-jarig jongetje, dat met zijn moeder naar het veld was gegaan en alleen naar huis had willen terug- keeren, verdwaald geraakt. De hond die ook was mee gegaan, had hem gevolgd. de eerste kwaliteit Visitekaarten in nog grootere hoeveelheid dan vorige jaren en tegen nóg lagere prijzen. Vergeet dit niet II Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg 's Nachts was de arme kleine in slaap gevallen in een rapenveld, waar hij 's anderdaags door een dame werd ontdekt. Het kind was buiten kennis en de hond belette haar het te naderen. De dame ging daarop eenige bewoners roepen, die het dier verjoegen en' den kleine naar het ziekenhuis brachten waar hij spoedig overleed ten ge volge van de doorstane koude. Op het gezichtje werden schrammen waargenomen, die vermoedelijk werden veroorzaakt door den hond, die met zijn pooten zijn jongen meester zou hebben willen wekken. Ernstig vliegongeluk. Zeven personen ver brand. In de nabijheid van het Engelsche vliegveld te Penshurst kwam door tot nog toe onbekende oorzaak eene Fransche vliegmachine te vallen, Het toestel, dat op weg was naar Croydon, vloog in brand en onder de puinhoopen vond men later de verkoolde lijken van piloot, mecanicien en vijf passagiers. Sneeuw. In de bergstreken van midden- en Zuid- Frankrijk, waar in den regel de sneeuw eerst einde November begint te vallen, is de grond reeds met een sneeuwlaag bedekt. De boeren klagen steen en been, vooral, waar de aanhoudende, reedsmaandenlang heerschende droogte de grond zoodanig verhard heeft, dat zij den tijd ge bruiken voor dorschen, daar de grond door de droogte te hard is geworden dan dat zij op het land kunnen werken. Geen gratie. Op verzoek om gratie door de Markelosche boeren, die in januari op Geldersch gebied een dijk hebben doorgestoken en door het Hof te Arn hem tot 14 dagen gevangenisstraf zijn veroordeeld, heeft de Koningin afwijzend beschikt. Ernstig autobusongeluk. In de buurt van Dixon (Californië) is een autobus met 13 passagiers onder een trein gekomen. Twaalf passagiers waren on middellijk dood. De dertiende werd stervend weggebracht. Rème de aalmensch Rème de onvindbare of zooals „La Volonte" hem noemt „de aalmensch," die G) m CD 3D CO CO Q£ CD cc O CL cd CO millioenen verduisterde en door zijn grenzelooze bruta liteit polilie en slachtoffers overblufte, is thans eindelijk weer eens gevat. Men zal zich zijn laatste ontsnapping nog wel herinneren, toen hij uit het paleis van justitie wist te ontkomen en in een der gangen een veldwach ter naar den uitgang vroeg, die hem hoffelijk werd ge wezen. Het was den commissaris van politie te Aixles—Bains opgevallen, dat het aantal inbraken en verduisteringen wel wat al te talrijk werd, zoodat zich onder de bad gasten waarschijnlijk een geroutineerd lid van het gilde moest bevinden. Een villa was leeggeplunderd, in ver schillende hotelkamers was ingebroken, uit een auto in «en garage werd een taschje met juwtelen en 2500 francs gestolen. De misdaadgolf moest aan één dader worden toegeschreven en de aard der misdaden toonde overeenkomst met de specialiteit van Rème. De aandacht der badgasten en uiteraard ook der po litie was reeds getrokken door de luxueuze levenswijze van een luitenant der koloniale troepen, die zich Grillon noemde. De luitenant behoorde tot het genre menschen dat men overal ziet. Overdag in een mooien auto, dik wijls vergezeld van de danseres Lea d'Harcourt en vele als welgesteld bekende jongelui, des avonds aan het diner in een der voornaamste hotels en later aan de speeltafel met een onverschillig gezicht de bankbiljetten neertellend of opstrijkend. In de speelzaal viel den commissaris dit nonchalante spel op; hij prentte zich de trekken van den officier goed in het geheugen, begaf zich ijlings naar het bureau /Yaar het Amerikaansch van MARY ROBERTS—RINEHART. 31 Ik keek voor mij uit in den schemer, waar ik Ger trude's lichte japonnetje tusschen de boomen door zag schemeren. Ze nad haar uiterste best gedaan, het arme kind. Wat ze ook gedaan mocht hebben, ik kon niet anders dan diep medelijden met haar gevoelen. Als zij mij toen maar de heele waarheid had verteld! „juffrouw Innes", zei Jamieson, „heeft u de laatste drie dagen ook een verdacht individu in den tuin rond zien sluipen Een vrouw „Neen", antwoordde ik. „Ik heb een huis vol dienst boden, waar ik verder niets van afweet. Maar er is geen vreemde vrouw in de buurt van het huis geweest, anders zou Liddy haar wel gezien hebben, daar kunt u van overtuigd zijn. Die ziet alles", jamieson keek pijnzend voor zich uit. „Het kan best zijn dat het niets beteekent", zei hij langzaam. „Het is moeilijk om een goeden kijk te krij gen op de zaak, omdat iedereen in het dorp ervan over tuigd is, dat hij den moordenaar gezien neeft, hetzij voor of na de misdaad. En om je een plezier te doen, is de helft ook nog bereid om een beetje te overdrijven. Maar de koetsier van het huurrijtuig had iets te ver tellen dat misschien wel van belang kan zijn". „Ik geloof wel, dat ik dat verhaal ken. Was het wat het kindermeisje gisteren zei, over een spook, dat han denwringend op het dak stond Of misschien het ver haal van den melkboer, die gezien had dat een land- looper zijn boezeroen, waar bloedvlekken in zaten, in de beek stond uit te wasschen ff" „lk zag in het half donker dat jamieson glimlachte. „Geen van beiden", zei hij. „Maar Mattnew Gelat, zoo heet onze vriend, beweert dat Zaterdagavond om half tien een gesluirde dame „Ik dacht wel dat het een gesluierde dame zou zijn", viel ik hem in de rede. „Een gesluierde dame", hield hij vol „blijkbaar jong en mooi, zijn rijtuig heeft gehuurd en hem vroeg Alléén verkrijgbaar In eerst* klas Sigarenzaken om haar naar Zonnehoek te brengen. Vlak bij het hek liet ze hem, in weerwil van zijn tegenwerpingen, stil houden en zei, dat ze er den voorkeur aan gaf, om naar het huis te loopen. Ze betaalde hem en hij liet haar daar achter. Maar u heeft toch geen dergelijk bezoek gehad, is het wel, juffrouw Innes „Neen", zei ik vol overtuiging. „Geist dacht dat het misschien een dienstbode was, omdat u dien dag net nieuwen aanvoer had gekregen. Maar hij zij, dat hij niet begreep waarom ze dan buiten het hek uitgestapt was. In ieder geval hebbtn we nu een gesluierde dame en met den spookachtigen indringer van Vrijdagavond zijn dat twee dingen waar ik eigenlijk geen weg mee weet". „Het is wel geheimzinnig", gaf ik toe, „hoewel ik er misschien een oplossing voor weet. Het voetpat van de Greenwood-club naar het dorp komt vlak bij ons hek op den weg uit. Iemand, die ongemerkt naar de club wilde gaan, zou het op die manier kunnen aanleggen. Er zijn vrouwen genoeg". Blijkbaar wilde hij hier eens over nadenken, want even later zij hij goeden avond en verdween. Maar ik was nog allesbehalve voldaan. Tot één ding was ik vastbesloten. Als mijn argwaan want die had ik gegrond bleek te zijn, zou ik zelf de zaak verder onder zoeken en meneer jamieson zou alleenjte hooren krijgen wat ik goed voor hem vond. Wij gingen weer naar huis terug en Gertrude die naar haar gesprek met Halsey wat gekalmeerd was. ging aan het mahoniehouten schrijfbureau in de huiskamer zitten, om een brief te schrijven. Halsey liep heen en weer i i den oostelijken vleugel nu eens in de biljard- kamer, dan in het speelzaaltje, en af en toe blies hij de rook van zijn pijp tegen de mooie gordijnen in den salon. Na een poosje ging ik naar hem toe in de biljart kamer en samen gingen wij alle bijzonderheden van het vinden van het lijk nog eens na. In het speelzaaltje was het donker. Waar wij zaten, in de biljartkamer, was alleen een van de wandlichten aan, en wij spraken op gedemten toon, zooals dat bij den tijd en het onderwerp scheen te passen. Toen ik hem vertelde wat Liddy en ik op de veranda bij het speeltafeltje Vrijdagsavonds hadden gezien, liep Halsey de donkere kamer in en samen stonden we daar te kijken, net ongeveer zooals Liddy en ik op dien bewusten avond. (Wordt vervolgd). VAN DK DIK QOID WINK LKVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELKFOON No. ISO VLISSINQEN Wegeling'sTlieuwsblad i Al kan msn nog zóó goed praten, Een Uitroeper zal veel meer baten. Broches

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1