H.WEGELING Drim en Aanbod DE WENTELTRAP DRUKKERIJ EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT CIGARETTEN DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN 32e JAARGANG VRIJDAG 1 OCTOBER 1926 No. 39 EENDER BESTE Bureaux van Uitgave: DRUKKERIJ H. WEGEUNO Noordstraat 44 Tel. 130 Vusswoa* Postrekening Na 51407 DRUKKERIJ DE LANOE JAN Deur B144 Mbxvlbuüo ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Van 1—4 rbqbls 60 cent, INOEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REOEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. MARY ROBERTS—RINEHART. Als jouw Jack hier komt met een paar honderd duizend dollar in zijn hand ongeveer het bedrag dat jullie verloren hebt zal ik geïooven dat hij onschuldig is". „Hoe haalt u het in uw hoofdriep hij uit. „Als hij de dief was, zou hij natuurlijk het geld terug kunnen geven. Als hij onschuldig is, bezit hij waarschijnlijk niet eens het tiende gedeelte van dat bedrag. In zijn handen 1 Echt een idee voor een vrouw". Gertrude die het eerste deel van het gesprek bleek en bedroefd had aangehoord, werd nu rood van veront waardiging. Ze stond op en keek mij verontwaardigd aan. „U is de eenige moeder die ik ooit gehad heb", zei ze opgewonden. „Ik heb u alles gegeven wat ik aan mijn moeder gegeven zou hebben, wanneer ze in leven ge bleven wasmijn liefde en mijn vertrouwen. En nu ik u zoo noodig heb, laat u mi) in den steek* Ik zeg u dat john Bailey een goed en eerlijk mensch is. Als u be weert van niet, dan dan". „Trudeviel Halsey haar in de rede. Ze viel op een stoel naast de tafel neer, legde haar hoofd op haar armen en barstte in tranen uit. „Ik houd van hem, ik houd van hem" snikte ze met een heftigheid, die haar anders volkomen vreemd was. „Ik had nooit gedacht dat het zoo vreeselijk zijn zou". Dat gaf een welkome afleiding en Gertrude was nu spoedig weer gekalmeerd. Die kleine storm had de lucht gezuiverd. Toen was ik niet van opinie veranderd. Er moest nog veel worden opgehelderd, voor ik de ken nismaking met john Bailey wtnschte te vernieuwen. En Halsey en Gertrude begrepen dat wel, omdat ze mij kenden. Halsey valt door een deken. Het was ongeveer half negen toen we de eet- VAN DE DIE QOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN Wegelingsïïieumsblad IEDEKB SEOEL AEER 15 CENT. (DUBBELE KOLOM) Is Handelaars in menschen. De politie van Mexico-City heeft een complot ontdekt, dat meisjes uit Mexico naar Europa en de Vereenigde Staten deed ver schepen, aldus meldt de „Chicago Tribune". De politie is namelijk een internationale bende van handelaars in blanke slavinnen op het spoor gekomen, die twintig in de val gelokte meisjes verborgen houdt. Men ontdekte het bestaan der bende door een brief van een veertien jarig meisje. Het sterke toenemen van het aantal jonge meisjes van wie verluidde dat zij haar ouderlijk huis met haar geliefde hadden verlaten, had namelijk reeds achterdocht gewtkt. Dezer dagen ontving de moeder van een der verdwenen meisjes een schrijven van haar dochter, waarin deze mededeelde, dat zij niet om haar behoefde te treuren, daar zij goed behandeld werd. Aan het slot van den brief stond echter vermeld, dat zich nog twin tig andere meisjes met haar in een groot huis bevonden. Het adres van het betreffende huis stond in den brief van het meisje niet vermeld, doch de politie heeft reeds een vrouw gearresteerd, die er van beschuldigd wordt, vijf meisjes overreed te hebben, het ouderlijk huis te verlaten. Dit spoor verder volgende, hoopt de politie ook het huis spoedig te zullen vinden. Naar alle havenautoriteiten zijn voorts telegrammen gezonden met strenge instructies om geen meisjes te laten vertrekken, indien zij niet in het bezit van behoor lijke papieren zijn. In verschikkelijke positie. Een vreeselijk lot trof dezer dagen den Engelschen trainer Stapleton, die het renpaard „Vera Mac" van zijn landgenoot Agers per trein door Denemarken begeleidde. Paard en trainer bevonden zich in den goederenwagen van den sneltrein NyborgOdense, toen door onbekende oorzaak brand in den wagen ontstond. Het paard verbrandde en de man liep zware brandwonden op. Men vond hem hangende aan een luik van den vlatnmenden wagon. Zijn kwets uren waren van dien aard, dat hij geen verklaring meer kon geven over het ontstaan van den brand. In bewus- teloozen toestand naar het ziekenhuis gebracht, stierf hij kort daarop. Het schijnt, zegt de „Tel." dat Stapleton zelf de oor zaak van het onheil is geweest. Waarschijnlijk heeft hij een cigaret gerookt en is hij daarbij ingeslapen. Het stroo heeft vlam gevat, en daar hij den wagon tijdens het rijden niet kon openen, is hij, om aan de vlammen en aan de hoeven van het wild geworden dier te ont komen, door het luik geklauterd. Het locomotiefperso- neel ontdekte onderweg het vuur, maar versnelde, on bewust dat een menschenleven in gevaar was, de vaart, ten einde ten spoedigste het volgende station te bereiken. Naar het Amerikaansch van 30 Halsey gooide zijn cigaret weg en keerde zich naar mij toe. De politie onderzoekt nu, of het personeel en de]spoor- wegadministratie schuld treft. Duitsche gevangenissen. Een lid van de commissie van onderzoek uit den Pruisischen Landdag naar de toestanden in gevangenissen en huizen van be waring in Oost-Pruisen, deelt in het Berliner Tageblatt mede dat in de gevangenis te Wartenburg geen elec- trisch licht of gas, geen waterleiding en geen kachels zijn. In deze gevangenis zijn 52 pet. der gevangenen on dergebracht. In de gevangenis van Insterburg is geen licht; daarentegen zijn er wandluizen. Te Koningsbergen is een huis van bewaring waarin in een afdeeling drie maal meer menschen zijn ondergebracht dan waarvoor ze is bestemd. In sommige zalen der vrouwenafdeeling liggen matrassen op den grond. Het betreft hier voor- loopige hechtenis en 12 pet. van degenen die in voor- loopige hechtenis worden genomen worden in het ge heel niet gestraft en 12 pet. krijgen minder straf dan de duur van de voorloopige hechtenis. In hetzelfde ge bouw bevinden zich in kelderverdiepingen cellen waarin volgens den afgevaardigde konijnen en gei'en binnen een week zouden sterven. Een Eransch zeemansgraf. De Franschege voelens zijn eenigen tijd geleden in groote beroering gebracht door het bericht, dat de Turksche autoriteiten van plan zijn het wrak op te blazen van het Fransche oorlogsschip „Bouvet". Dit schip heeft indertijd deelge nomen aan de poging om de Dardanellen te forceeren en liep toen op een mijn, waarbij 700 man om het leven zijn gekomen. De Turksche autoriteiten verklaren, dat het wrak de scheepvaart belemmert en het in Turksche territoriale wateren ligt. Fransche zeelieden, en oud-soldaten hebben, volgens de „Tel." in een petitie er bij de Fransche regeering op aangedrongen, dat maatregelen worden genomen om te voorkomen, dat het zeemansgraf van 700 mannen, die voor het Vaderland het leven lieten, wordt ontwijd. 3 negers gelyncht te Miami. Drie negers die in de omgeving van Miami op plundering werden betrapt, zijn door de menigte gelyncht. Hun lijken zijn verbrand. Naar verluidt, hadden zij getracht, aan ten doode vrouw die omringt was door de lijkjes harer kinderen, de ringen af te nemen, waarbij zij van het lijk der vrouw zelfs de vingers afrukten. De aankomst der marinetroepen heeft aan de roof tochten op het strand van Miami een einde gemaakt. Een Pool-dfama. Men herinnert zich misschien dat in 1909 Peary op een sledetocht over het ijs door drong tot de Noordpool. Hij kwam van kaap Columbia op grantland en trok vandaar over het zeeijs Noord waarts tot hij aan de Pool was. Maar onderweg op de uitreis stuurde hij twee groepen terug de eerste onder Halsey en ik stonden er hulpeloos bij. Ik had haar wel wi len troosten maar ze duwde mij weg en er was vreemds en nieuws in haar verdriet. Toen tenslotte de huilbui was overgegaan in het droge snikken van een vermoeid kind, stak ze aarzelend haar hand uit. „Tante Ray!" fluisterde ze. Een oogenblik later lag ik op mijn knieën naast haar, met haar arm om mijn hals en haar wang tegen mijn haar aan. „Ik hoor er toen ook bij zei Halsey plotseling en probeerde zijn armen om ons allenbei heen te slaan. Broches Alléén verkrijgbaar In eerste klae Sigarenzaken HOOFDSTUK XI. leiding van den 29-jarigen prof. Ross. G. Marvin en de tweede onder kapitein IJarlett. De eer, de Pool als eerste te bereiken, wilde Peary niet deelen met een andere Wanke. Marvin keerde terug van een punt op 86° 38' N.Br., maar hij kwam niet met de Eskimo's, die hem begeleid den, aan den wal. De Eskimo,s vertelden, dat Marvin onderweg door dun ijs was gezakt en verdronken. Thans is uitgekomen, dat Marvin op de terugreis door den Eskimo was vermoord en dat het verhaal omtrent de verdrinking, verzonnen was. De Eskimo was kortge leden tot het Christendom bekeerd en hij had zijn daad leeren betreuren. De knagingen van zijn geweten had den hem er in het eind toe gebracht zijn gemoed door een bekentenis te ontlasten. Het volgende drama had zich in 1909 afgespeeld. Marvin was op den terugtocht door de ontberingen en het meedoogenlooze weer zoo sterk aangepakt, dat hij aan verstandsverbijstering ten prooi was geworden. In een onverantwoordelijke bui had hij een der Eskimo's lnukitsog, zonder leeftocht uit den groep willen laten wegjagen en hulpeloos in de barre ijswoestenij willen laten ontkomen. Hierop had Inukisog's rasgenoot, Kuk- looktoo, den professor neergeschoten. Deze Eskimo's behoo en tot de bevolking van Noord west Groenland, en zijn dus Deensche onderdanen. De Deensehe autoriteiten hebben de bekentenis van Kuk- looktoo laten verifieeren. Zij lieten ook aan den anderen Eskimo, lnukitsog een verhoor afnemen door Knud kamer verlieten en nog vervuld van het drama van de bank en wat er nog meer aan vastzat, gingen Halsey en ik wat in den tuin wandelen. Na een poosje volgde Gertrude ons. Het begon donker te worden en de kre kels en kikvorschen maakten veel lawaai., Verder was het bijna beklemmend stil, hoewel het erg mooi was buiten en ik voelde een soort van heimwee naar de stad bij avond, maar het gestamp van paardenhoeven op straat, naar het licht en de stemmen en het geluid van spelende kinderen. Ik vind het buiten in donker altijd wat drukkend. De sterren, die in de stad door al het electrische licht haast niet te zien zijn, komen hier veel meer uit. Of ik wil of niet, ik zoek altijd naar de enkele exemplaren, die ik bij name ken en dan voel ik me be lachelijk onbeteekenend en klein wat nu niet bepaald een prettige gewaarwording is. Toen Gertrude eenmaal bij ons was, spraken we niet meer over de moord. Halsey dacht net als ik, daar ben ik van overtuigd telkens aan ons gesprek van den vo- rigen avond. Toen we in de oprijlaan heen en weer liepen kwam meneer jamieson tusschen de boomen van daan. „Goeden avond", zei hij, terwijl hij tegen ons allemaal boog. Gertrude was altijd maar ternauwernood beleefd tegen hem en ze knikte koeltjes Maar Halsey was vriendelijker, hoewel we geen vaa allen bepaald uit bundig deden. Gertrude en hij liepen samen door en de detectieve ging met mij mee. Zoodra ze ons niet meer konden verstaan, wendde hij zich tot mi|. „Hoort u eens, juffrouw Innes", zei hij „hoe meer ik me in deze zaak verdiep, hoe vreemder ik ze vind. Ik heb erg veel medelijden met juffrouw Gertrude, het lijkt er op of Bailey die ze zoo geprobeerd heeft te ver- dedigen, een groote schurk is en dat vind ik verschrik kelijk voor haar, nu ze zoo voor hem in de bres is gesprongen". (Wordt vervolgd^

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1