tVtRDRy Groote jUitverjkoop Wollen Dames- en Kindervesten, Pullovers, Japonnen, Meisjesjurken en Jongenspakjes Het Huis van Ongeregelde Goederen Lepelstraat 7 i DEZE WEEK! FIRMA BOUMAN NIEUW ENGELAND Aanbevelend, J. QERRITZEK BURGERLIJKE STAND VOCHTIGE MUREN Slagerij Noordstraat 50 Prima Rund-: en Varkensvleesch, alsmede Fijne Vleeschwaren ■r BEZICHTIG DE ETALAGES IN Voor soliede, degelijke en goedkoope -Kleeding gaat men naar Magazijn WEGELING'8 NIEUWSBLAD VAN 24 SEPTEMBER 1026 de wettelijke bepalingen" en men due voor het „wettelijke" voelt (evenalt de burgemeester van Goor) waarom bleef dan altijd achterwege 9 Daar was toch geen men telijke" reden voorl Maar in ♦»wet- ieder geval moet het 't prijzend den moed der Handelsblad worden nagezegd, S. D. A. P.-mannen„Wie xich zelf overwint is sterker dan wie zeven steden bedwingt", zegt de Prediker, maar dan met deze rectificatie, dat niet} de Prediker, zulks zei, maar het spreukenboek en ook niet in deze woorden, maar aldus„Die heerscht over zijn geest is beter, dan die een stad inneemt". |Een kleine vergissing dus van niet voldoende bijbelkennis. Van steden overwinnen, willen de menschen van do S. D. A. P. ook niet weten. Daarvan getuigde „Seinpost" te Scheveningen, verleden Zaterdag en Zondag, toen men daar kwam om te de- monstreeren voor ontwapening en medezeggenschap. Er werd op dat congres o.a. gezegd, dat het leger is |als een verzekerings-maatschappij, welke niet uitbetaalt, en in welk geval men dus liefst niet de premie betaalt. Over ontwapening wordt wel heel ver- schillend gedacht. Maar zal men in tijd van nood deze leuze in praetijk brengen De geschiedenis spreekt er zoo anders over en de eenig ware leus van ontwapening moet in zich bevatten te willen ondergaan als de nood aan den man komt. Maar of politieke partijen welke dan ook. indien ze regeeren, daarmede instemmen, dat is een andere vraag I En zou het ook niet zóó wezen, dat er nog heel wat meer „ontwapend" moet worden, wil het op deze wereld „vrede zijn, ontwapend de mensch zelve van al zijn, laat ons het heel zacht zeg gen, mingunstige eigenschappen. Men leze daartoe maar allerlei courant nberichten over haat en nijd, worstelen van den doodslag en en men speure in de binnenste schuilhoeken van eigen menschennart. Daar is werk in overvloed. Een ander spreker meende, dat het onmogelijk is, bij de tegenwoordige beschaving, dat er nog oorlog wordt gevoerd. Maar wie lacht er niet als hij zooiets hoort. Beschaving I De wereld voor 1814 was ook be schaafd en toch kwam de oorlog met al zijn beestach* tige gruwelen,. Wat is beschaving anders dan uiterlijk verfijnde vorm, maar waarbij de harstocht blijft. En wee 1 als de hartstochten vrij spel krijgen dan is het gedaan met alle beschaving nu en later precies als voor 12 jaar Ontwapening bepleiten mlar dan op deugdelijker gronden. Eindigden wij met een kort resumes van enkele ge meenteraadszittingen. Allereerst Arnemuiden. De raad vindt goed het bedrag van f610.32 als bate van den vleescnkourlngsdienst te reserveeren voor een te bouwen noodslachtplaats. Een meerderheidsvoorstel van B. en W. kwam ter tafel om de Raadsvargadering met gebed te openen en te sluiten. De beer franse, na voorlezing van het gebed, vraagt of de raadszaal zich leent, om met God alleen te zijn en of men zich ook niet een oordeel kan bidden V Hij zal ticb van stemming ont houden, omdat hl) bet gebed hier niet op zijn plaats bosohouwt en den voorstanders niet in den weg wil staan. De heer v. Waarde verwaohtte van dhr. r. dat hg toch ook em een zegen voor en na het eten vroeg waarom dan ook hier niet. Of hij den zegen dan vraagt uit gewoonte, betgeen hij niet kan verwachten, daar dhr. E. toch deelneemt aan den naohtmaalsdisch en hij hem als mede-Christen beschouwd. De heer Crucq voelt er persoonlijk niet veel voor, maar zal tsr wille van ieders vrijheid vóórstemmen. Zoo ook de heer Puijpe. De heer van Eenennaam vindt het gebed niet op zijn plaats, hoe kan een formulier gebed hier passen. Dan moeten er zeker toch geen twistea hebben plaats gehad, zooals hier maar vaak al te zeer gebeurt Na gehouden stemming wordt het voor* stel met 31 stem en 2 onthoudingen aangenomen. Moge nu de atmesfeer van zakendoen met die van ge bed maar ia den raad van Arnemuidea in overeenstem ming zijn, en everal waar men het gebed een eerepiaats geeft in den raad. Op voerdracht voor zetters werden geplaatst dhr. W. Drenkers, Lagendijk, de jager en de Hamer. Op den Singel zal een lantaarn worden geplaatst. Aan P. Meulmeeeter werd grond der gemeente in pacht gegeven k 8 ct. per M. tot 1870 en aan P. van Belzen vergunning verleend tot het bouwen van een keuken op erfpachtgrond. In overweging werd genomen een verzoete van den Chr. Metaaloewerkersoond Inzake werkverschaffing of verstrekking werkloozensteun san uitgetrokkensn. In Domburg werd het kohier van de hondenbelasting op f 177.— vastgesteld. De gemeente- rekening sloot mijt een goed slot van f 1837.74' Door M. Beeke werd gevraagd en verkregen een overeen komst voor 5 jaar voor een draaimolen op de kermis. De gemeenteveldwachter wordt niet met f 100.— ver hoogd. Op voordracht voor zetters werden geplaatst G. de Hagter, A. van der Hage, S. de Pachter Iz. en G, Kreeke |z. Een voorstel om de jaarwedden der wethou ders te verhoogen van f 70 tot f 170 wordt verworpen. Besloten wordt tot aanbesteding van het herstel van 2 vakken van de torenspits en tot beschikbaar stellen van geld voor het aanschaffen van schoolbanken voor de oijz. lagere school. In Meliskerke besloot de raad geen subsidie te verleenen aan de landbouwtentoonstelling te Middelburg in 1827. Ook hier werd het salaris van den veldwachter niet verhoogd. De vergoeding, bedoeld bij art. 101 der L O.-wet 1820 over 1925 voorde bijzon dere school wordt op f 8.48 per leerling vastgesteld. Op het kerkhof komen voortaen ijzeren grtfpaaltjes inplaata van houten paaltjes, ingang 1 januari. In het lijkenhuis komt een plaat, aangevend den datum, waarop net nieu we kerkhof ie opengesteld. jammer dat onze Bazuin nog spreken moet van enkele plaatsgehad hebbende ongelukken. Van een motorrijder, die in de Walstraat te Vliss. een dame aanreed. Had zij maar niet plotseling de straat overgestoken i Van een auto die op den Koningsweg een handwagen aanreed, had de beatuurder vin den wagen maar niet plotaeling een zwenking voor de auto gemaakt I Van een motor rijder met duo-zitting, die bij de Keeraiuia tegan da tram* rails reed. Hij vlei en kreeg een dijbreuk. Na hulpver leen ng in het St. josephziekenhuis, kon de man later naar zijn woning te Nieuw- en St. joosland vervoerd worden. In alle deze gevallen trof den motor- en auto rijders geen schuld. Toch zijn er altijd nog zulken, die gecontroleerd dienen te worden, hetgeen de politie te Vliss. Zaterdag weder deed bij de Keersluis. Daar zijn 88 bestuurders van motorvoertuigen aangehouden en in 13 gevallen moest worden geconstateerd, het niet- of niet voldoende werken der remmen. Ook de snelheid werd gecontroleerd en éen zag zich een oproep uitge reikt, omdat hij zonder bijzondere vergunning van den Commissaris der Koningin met zijn motorrijwiel langs het jaagpad van Middelburg kwam afrijden. Ook heeft de politie een onderzoek ingesteld naar vermoedelijke ondeugdelijkheid van gehakt, door een slager alhier ver- gekocht. Verder heeft ze een verstekeling over de grenzen bracht, die door een Engelsch stoomschip aan wal ge zet was, en geen middelen van bestaan had. Ook werd nog door haar ingegrepen in een woning, waar de ech telieden ruzie hadden. Het was niet zeer vriendelijk van den man, zijn vrouw met een vuilnisblik op het hoofd te slaan maar alweer de drank. In Middelburg heeft, begunstigd door mooi weer, Za terdag de vliegerwedstrijd plaats gehad. Er waren on geveer 150 deelnemers(sters) waarbij vele padvinders. Er waren 1369 betalende bezoekers, terwijl het aantal personen, op het terrein aanwezig,op 1800 wordt ge schat. Des avonds had in het Schuttershof de prijsuit- deeling plaats. De samenwerkende moderne, Christelijke en R.K. me taalbewerkersbonden te Vlissingen hebben aan de direc tie der Kon. Mij. „de Schelde" voorgesteld de volgende verhoogingen in te voerenvoor geschoolden 3 cent, voor geoefenden en ongeschoolden 4 cent, voor minder jarigen van 1116 jaar 3 cent en van 17—20 )aar4ct. KORTE KLANKEN Dezer dagen bevonden zich op den spoorweg, nabij den overweg Souburg eenige runderen, die spoedig dooi den machinist van een naderenden personentrein wer den opgemerkt, waarna deze stopte. De beesten werden verwijderd en na eenige minuten vertraging ging de trein verder. (M.Ci) a.s. Zondag 26 Sept. des middags van 12—1 uur uitvoering van Gewijde Muziek in „de Abdij" te Mid delburg, door het Middelburgsch muziekkorps. Blijkens bekendmaking van B. en W. te Vlissingen, zullen Maandag 27 September de winkeltjes en cabines van de gallerij aan het strand voor den tijd van drie bad seizoenen in het openbaar worden verpacht. Op het stadhuis (derde afd.) liggen de voorwaarden ter inzage. Zoutelande kan er zich op beroemen al meer en meer een gezochte badplaats te worden. Het aantal vreemdelingen bedroeg dit seizoen 803, w.o. 11 Duit- •chers, 11 Zwitsers, 10 Engelschen, 7 Indiërs, 4 Belgen en 1 Amerikaan. Het vorig jaar was het aantal 670. Het lijk van den onlangs over boord gevallen Ar- nemuidschen viascher Ie vermbedelljk gevonden. Te Re- nesse spoelde het aan het strand In blauwe trui en Engelsch leeren broek. VLISSINGEN, van 16—22 Sept. 1926. OndertrouwdL. Kouwen 26 j. en C. van Roo 19 j. GetrouwdM. W. v. d. Kreeke 25 j. en A. Witte 23 J. Groenenberg 24 j. en C. Visser 20 j. M. de Bruijne 24 j. en D. Mesker 20 j. P. Eiff 24 j. en E. H. van Hoepen 24 j. BevallenT. jobse geb. Crucq z. L. J. Caron geb. van Beers d. A. G. H. Baan geb. Hover d. D. Francois geb. Kimpe d. Ventevogel geb. de Ridder z. M. Theune geb. (asperse d. A. M. L. Heidman geb. Drechsler 2 z. Overleden i K. T. Post wedr. van Joziasse 89 j. B. Dekker man van L. joosse 52 j. M. j. van Loon d. 10 j. C A. Plaizier man van M. A. Harmsen 44 A. A. Geervliet jm. 71 P. L Elias man van J. P. Rondel 77 j. MIDDELBURG, van 15—22 September 1926. Ondertrouwd i I. S. Zandee, 29 en I. F. Krello, 28 L C. Snijders, 20 J. en C. M. L. van Getrouwd i A. C. Snijders, 20 Schoote 19 j. j H. P. Oors, 25 j. en S. v. Aartse, 23 j. P. W. Schonis, 41 j. en A. j. M. Bos, 42 j. P. j. Kwanters, 29 j. en W. P. v. d. Linden 28 j. j. de Vries, 22 j. en W. de Lange 23 j. Bevallen C. K de jonge-Kosters, d. L. j. v. Schijn- del-Schouten. y. Overleden t D. schroevers, 70 gehuwd met A. J. liertou. P. Ton, 51 j. gehuwd met de Kam. j. Zoons 70. j. gesch. echtgenoot van R. M. Houmes. M. P. de Priester, 57 j. gesch. echjgenoote van N. Marsh. ADVERTBNTIËN maken wij klturlooi waterdicht door bitpultlitg met ons preparaat 10 Jaar sohrlftelljke garantie Teohmïsh Bureau FIRswa J, H. SüHiEKEK0ANT2 L. VAN BENNEKOM, Boul. de Ruljter 13, Vllu. VLISSINGEN Steeds ruim vooraclen van Prima Leverworst 8 ct. p. ons, goed en goedkoop Beleefd aanbevel., W. HENDRIKSE Bezoekt onze Magazijnen Ruime keuze Salon- en Huiskamer-Meubelen, Eiken- en Noten Spiegels vanaf f 8.30, Thee- Kasten, Buffetten, Geschilderde Kasten, Kabi netten, alles prima werk tegen lage prijzen ERVEN J. GABRIËLSE van een partl| VLISSINGEN IPT N.V. MU „SANITA5" Langedelft 147, ftiiddelburg Voor «oliede ptrsrsen rok op T»l»lo*s eva HiNTGSiNMfcwl* KWÉMtaU» Hoofdvertegenwoordiger veer Saaiand I aan scherp oonourreerende prijzen VANAF HEDEN WEER VERSCH VERKRIJGBAAR ONZE Bestellingen worden zonder prijsverhooging gaarne thuisbezorgd Lange Noordstraat o.h. Postkantoor, Middelburg TE VLISSINGEN ST. JACOBSTRAAT 1 Eenig adres speciale Patentgeneesmiddelen. Spuiten voer alle doeleinden, concttreerende prijzen. Onze Gummiwaren zijn pn- ikken, IJszakken, Sponzer.znkjo.. 3ed- zeiltjes, Buikbanden, Breukbanden^ en Elastieke Kousen. Verder overtrefbaar. Warmwaterzak alle Verpleglngs-Artlkelen. Briefadres W. VIJFWINKEL

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6