Ze BLAD Teneinde zedeverwildering bij de kinderen tegen te gaan, heeft het hoofdbestuur van de vereeniging „Ne- derlandsche Kinderbond", aan den Minister van O., K. en W. het volgend adres toegezonden. „Ondergeteeken- den vertegenwoordigend het hoofdbestuur van de ver eeniging „Nederlandsche Kinderbond", laatstelijk goed gekeurd bij Kon. besluit van 10 September 1923 enten doel hebbendhet aankweken van rechtvaardigheid en meegevoel jegens alle levende schepselen, bij de kinderen, het volk der toekomst, en het bestrijden van ruwheid en baldadigheid, veroorloven zich U.Ed. aandacht te vragen voor het volgende i Enkele weken geleden meld den de dagbladen, dat in 't bijzonder Limburg, het van gen en dooden van de veelvuldig voorkomende meikevers geschiedde door de schooljeugd soms onder leiding van onderwijzers die daartoe, naar sommige berich ten, er bij meldden, vrij van school kreeg. Van vele zijden zoowel van vereenigingen als van particulieren, waarbij ouders uit verschillende kringen der maat schappij, bereikten ons verzoeken om in dezen te be- voegder plaatse protest te doen hooren. Ons bestuur, dat reeds enkele jaren geleden bij de z.g. musschen- verdelging door de jeugd, zich tot de betrokken gemeen tebesturen wendde, voelt zich gedrongen in dezen actief t§ zijn en richt z ch ingevolge besluit der jaarver gadering van den Ned. Kinderbond gehouden 12 juni j.l. te Amsterdam tot Uwe excellentie met het eer biedig verzoek, maatregelen te willen nemen, waardoor herhaling van boven bedoelde wijze van vernietiging der meikevers wordt voorkomen. Het stelt zich daarbij op het standpunt, dat waar bestrijding van een meike- verplaag door vernietiging onvermijdelijk is, deze be hoort te worden opgedragen aan volwassen b.v. werke- looze landarbeiders en niet aan schoolkinderen, op wie een dergelijk werk een verruwenden invloed kan uit oefenen, terwijl juist verzachting van zeden bij de dorps jeugd (in 't bijzonder tegenover de levende natuur) zoo uiterst gewenscht is. Waar verder ongetwijfeld de leiding van onderwijzers eventueel daarbij onnoodige wreedheid kan voorkomen, meenen wij toch, dat hier door de gevolgde gedragslijn niet wordt gerechtvaar digd, terwijl door een dergelijke opdracht de onderwij zers ook niet de aangewezen personen schijnen. Naast het zoeken naar een humane en snelle wijze van ver delging der meikevers, zou wellicht een meer radikale vogelbescherming, waartoe ook de jeugd kan worden opgewekt, kunnen medewerken tot voorkoming van een meikeverplaag. Ons bestuur vraagt UEd. eerbiedig, de etische en paedagogische belangen, waarop wij ons ver zoek gronden in ernstige overweging te willen nemen en in deze uwe medewerking te willen verleenen." Moge dit verzoek inderdaad een gunstig oor vinden, verdelgingswerk, hoe noodzakelijk ook, is geen werk voor kinderen. De kinderziel moet teer gehouden wDr- den ook tegenover de dieren en ouders moeten dit in de eerste plaats ter harte nemen. Er zijn helaas nog van die menschen, die met een soort lach kunnen aanzien hoe de kinderen kleine dieren kunnen mishandelen, en ze vergeten, dat indien zij zulks niet op ernstige wijze tegengaan, een kiem zich in dat kind ontwikkelt van onbarmhartigheid en liefdeloosheid, niet alleen jegens de dieren ook jegens den Jmensch. Meldt de ge schiedenis niet van een der meest meedoogenlooze koningen uit vroeger tijden, die in zijn jeugd zich ver. maakt- met het uittrekken van pooten en vleugels der xjnen;JCesp//n ÖOcls. per doos a 12 cackeh; n li n 1 >r v 5^ vliegen Is het wonder, dat als een kind zich in de jeugd daarmee straffeloos kan vermaken, het man ge worden, op andere wijs, dit vermaak voortzet en dan niet straffeloos, maar ervoor boeten moet. De jeugd moet geleid worden op paden van liefde |en medegevoel misschien begrijpt men dat nu wel zeer goed in de Russische stad Rostof, waar dezer dagen een proces is gevoerd, dat een scherp licht werpt op daar heerschen- de toestanden onder de communistische jeugd. Drie jonge meisjes, leden der communistische jeugdbeweging, hadden een vriendinnetje in een kelder gelokt, haar dronken gemaakt en vervolgens aan een drietal jongens eveneens leden dier jeugdbeweging, gelegenheid gege ven het meisje te verkrachten. Het slachtoffer is krank zinnig geworden. Alle zes de jongelui die bij deze mis daad betrokken waren, zijn tot gevangenisstraf veroor deeld, varieerend van één tot vijf jaar. Is het niet om te ijzen van ontzetting, als men zooiets leest? Moeten daar onze jonge menschen voor opgroeien, zóo in zonde en misdaad en de vraag komt op, zijn hier nog anderen schuldig? Zijn deze gruwelen het noodzakelijk gevolg geweest van slechte opvoeding? Men kan deze dingen natuurlijk niet controleeren, maar de vraag geeft te denken. Er wordt bijzonder in Rusland veel geklaagd over de baldadigheid der straatjeugd. Het verkeer op de straten is er gewoonweg onveilig. Kwajongens ranselen voetgangers af, mishandelen jonge vrouwen en kinderen, oefenen Jeen waar schrikbewind. De Volkscommissaris heeft er op gewezen, dat het publiek aan de politie hulp moet verleenen. Veelal doet men dit niet ja zelfs trekt het soms partij voor de misdadigers tegen de po litie. Het is voorgekomen, dat troepen van deze jongens politiemannen afranselden en mishandelden en dat een groote menigte, die er getuige van was, geen hand uit stak om te helpen. Maar nu heeft de politie dan het recht om voorbijgangers te dwingen de behulpzame hand te bieden, tenminste als er voor hen geen le vensgevaar aan verbonden is als de jongens niet ge wapend zijn Waar gaan we toch heen Als wij er ons nu maar niet van afmaken met de ge dachte dat was in Rusland ditér kan alles ge beuren. Het is toch tenslotte zóo, dat de mensch overèl dezelfde is uiterlijke omstandigheden kunnen het kwaad tegengaan, o zeker, maar het kwaad als zoodanig zit niet buiten, maar in den mensch en het is aan ouders en opvoeders om op die uitingen daarvan toe te zien en zich daarbij te laten helpen door gods dienstige en zedelijke hulpmiddelen, eer het te laat is. Dat het niet noodig is naar het verre Rusland te gaan heeft de vorige week bewezen, Ook in ons eigen land gebeurde iets, dat ons ontstellen doet. In de nabijheid van Roosendaal. Etn meisje ging uit om koeien uit de wei te halen bleef wat lang uit en moeder werd on gerust. Niet ten onrechte. Zij kwam haar 13-jarige meisje tegen, strompelend, bloedend, met gescheurde kleuren. Toen het kind uit de weide met de beesten ttrugkwam, sprong eensklaps een 15 jarige buurjongen, uit* een boschje te voorschijn. Hij ^af haar een schop tegen den buik. Half versufd viel zij op den grond, waarna de bandiet haar een prqp gras in den mond duwde, haar trachtte te worgen en den hals om te draaien. Door den tegenstand, dien het meisje bood, gelukte hem dit niet. Toen ging hij het arme kind met zijn klomp bewerken, sloeg haar den neus in, en daarna armen, gezicht, lijf en beenen bont en blauw. De kleeren trok hij haai van het lichaam en scheurde die aan flarden. Zoo ontmoet te haar de moeder. De ellendeling vluchtte na zijn laffe daad weg, en liet zich zoeken door zijn vader en twee politiemannen gevonden werd hij niet. Later is hij gearresteerd en weer op vrije voeten gesteld. Geraffi neerd als deze ^aad is liet hij eerst het meisje aan zich voorbijgaan zonder haar iets te doen, maar bleef haar bij haar terugkomst opwachten. Men J zegt, dat de knaap nogal last heeft van zenuwen och ja er moet natuurlijk eenige verzachtende omstandigheid wor den genoemd, anders zou het toch te erg zijn. Maar diep ongelukkig als men met zulke „zenuwachtige" men schen in aanraking komt en er het slachtoffer van wordt. Het is toch eigenlijk jammer, dat voor dergelijke misdaden geen lijfstraf meer bestaat. Misschien zouden de menschen dan wat meer zichzelf beteugelen, en er minder vechtpartijen voortkomen, zooals nu ook weer in Strijp plaats had, waar twee familien elkander te lijf gin gen, waar stukken hout en schoppen bij te pas kwamen en waar de geneesheer enkelen moest komen verbinden. In Den Bosch zal het laatste woord worden gesproken. Maar genoeg hierover. Een bericht uit Koudekerke, waar dezer dagen in de woning van P. is ingebroken, en waar een geldsbedrag van f 160 is ontvreemd, make een eind aan deze droeve klanken onzer bazuin. Aan- I genamer is het te lezen over wat de menschen doen om elkaar het leven te veraangenamen. Zulk werk ver richt de vereeniging „Zonnestraal", ten doel hebbend. het oprichten van Arbeidskolonies voor Tuberculose lijders in Nederland. Verschillende vereenigingen en cor poraties op het gebied der Volksgezondheid enVakver- eenigingen zijn hierbij aangesloten. Zij vatte het plan op, om |fn een 50 of 60-tal plaatsen van ons land een „Zonnestraaldag" te organiseeren en om daardoor de middelen van het Zonnestraal-verpleegfonds te vormen. Die dag zal zijn Zaterdag 25 September. Ook in Vliss. en Middelburg werd besloten dien dag te houden. Op het Stadhuis te Vliss. had verleden week Donderdag een vergadering plaats onder voorzitterschap van den burgemeester, den heer C. A. van Woelderen. Ver schillende vereenigingen, welke de tuberculose bestrijden, waren vertegenwoordigd, n.l. de Vereen, tot Bestrijding der T.B.C,, het Roode Kruis, het Groene Kruis, de Vliss. Bestuurdersbond en de Chr. Besturenbond. De heeren dr. Duyvis en j. de Meij voerden hier, nk den burge meester, het woord. Een commissie van voorbereiding werd benoemd. Met dankbaarheid vergaderde in Kou dekerke de „Vereeniging voor Chr. Ziekenverpleging, het „Groene Kruis" in haar 15e jaarvergadering. Of eigenlijk de vereeniging vergaderde niet waar haar Voorzitter, Ds. R. ten Kate ook op wees. Er was buiten het bestuur slechts éen der gewone leden opgekomen, en het bestuur was ook niet voltallig. Nu valt het ver gaderen ook niet altijd mee, maar goed is het toch om blijken van medeleven te geven, niet slechts door den jaarlijkschen finantieelen steun óok door trouwe opkomst. En geldt dit niet voor meerdere vereenigingen? Een Bestuur, dat regelt, overweegt en verantwoordelijk is, verdient de trouwe belangstelling der leden. Ds. A. C. Hey, de secretaris, bracht jaarverslag uit. De pen ningmeester Dr. v.d. Harst kon in zijn verslag van ver betering van den fin. toestand gewagen. Er is een batig saldo van f 114.25 terwijl de begrooting vooV 1927 een cijfer van f2000 aanwijst. Zuster Allaard bracht 1402 bezoeken. Uitgeleend werden 66 stuks goederen. Ge wonnen werden 60 nieuwe begunstigers en het plan be staat om in 1927 te Zoutelande een bazar te houden. In het bestuur kwam geen verandering. De aftr. be stuursleden wérden herkozen en Dr. van der Harst her innerde nog aan het overlijden van den vorigen secre taris, den heer G. ten Brink en aan de vele diensten door hem aan de vereeniging bewezen. Aan de zuster werd dank gebracht door den voorzitter, voor al haar moeizamen arbeid met liefde voor de zieken verricht en met de hoop, dat God haar sparen moge om haar arbeid te kunnen voortzetten. Wij willen ook nog wijzen op een andere vereeniging, wier afdeeling in Middel burg en Vlissingen haar bureau heeft op de Groenmarkt D 16-17 in eerstgenoemde plaats, nl. de Ver. „Tessel- schade", welke bijkans een halve eeuw bestaat en die bedoelt, verbetering van het lot der onvermogende, be schaafde vrouw, door haar te steunen in hare pogingen om in'eigen ouderhoud te voorzien. Zij tracht de vrouw den weg te wijzen tot het verkrijgen van opleiding voor een vak, door haar zoo noodig een geldelijke tegemoet koming te verschaffen tot ontwikkeling harer talenten, door haar te helpen in het vinden van een werkkring, door de vruchten van haren arbeid in den handel te brengen. Zij ook deze nuttige vereeniging voor vele vrouwen tot steun. Een vereeniging van anderen aard, maar ook bedoelen het volk te verheffen, vierde haar jaarvergadering te Middelburg, n.l. „Het Middelburgsch Muziekkorps". Voorzitter was de heer mr. Adriaanse. De heer P. Luteijn herinnerde in het jaarverslag het over lijden van den heer j. Morks. De heeren H. Caro en Calatz namen de leiding over, waarvoor hartelijk dank werd gebracht. De groote verdienste van den heer Morks was, dat hij het korps wist optevoeren tot een vereeni ging, ver bekend buiten Middelburg en Zeeland. Het directeurschap werd tijdelijk opgedragen aan den heer A. Loman, die in den loop van November 1925 met het leiden der repetities begon. Het aantal concerten was in 1925 gering slechts 22 en geen enkel buiten de stad. De rekening sloot met een batig salo van f 162,35, maar de contributien zag men liever stijgen, dan zooals nu, dalen, en dit geldt ook van de Abdijconcerten. Men wil de vraag onder de oogen zien, of het ook mogelijk is, volgend jaar een proef te nemen met een concert in de week tegen lagen toegangprijs. De electrische tram VlissingenMiddelburg is een paar nieuwe motorwagens rijk geworden, waarbij gebruik gemaakt is van de nieuwste vindingen op technisch gebied. Binnen in zijn 24 zitplaatsen, twee aan twee op een bank, waarvan de leuningen kunnen worden omgeslagen, zoodat rren niet tegenover elkaar hoeft te zitten en steeds vooruit kan rijden. Ook de beide balkons zijn ruimer en bieden plaats aan 10 en 12 personen. Door den grooten af stand der wielen, rijdt de wagen heerlijk zacht. Het pu bliek 2al met heel veel genoegen van deze nieuwe rij tuigen gebruik maken. De groote dag van deze week was wel de plechtige opening der Staten-Generaal door H. M. de Koningin, waarbij nu ook voor het eerst de soc-democratische Kamerleden zullen tegenwoordig zijn. In het „Volk" werd van deze veranderde houding een verklaring ge geven, daar in de« loop van den tijd op allerlij wijze persoonlijke aanraking met de draagster der kroon ont stond en soc-democrateu herhaaldelijk als leden van I allerlei eommissies werden aangewezen ten paleize te gaan. Eveneens begaf zich in de laatste dertien jaren, de voorzitter der Tweede Kamerfractie, daartoe door de koningin uitgenoodigd ten paleize, om aan het Staatshoofd advies uit te brengen bij kabinetscrisissen. Er rees nim mer bezwaar bij de partij. En nu bestaat het gevoel bij de s.d. Kamerleden, dat, bij deze ontwikkeling der ver houdingen, niet meer past een wegblijven van de ope ning der zitting der Staten-Generaal, alleen omdat daarbij de Koningin verschijnt om de troonrede voor te lezen. Met nog veel andere woorden wordt de dus veranderde houding verklaard, en o. i. zéér terecht. Ook in andere landen deed men reeds lang zoo. Alleen past hier de vraag waarom nu eerst Als de verklaring ook spreekt dat bet vererhfint no<"*we1 «ve WEOEUriC?* NIEUWSBLAD VAN 34 SEPT. 1926. Walcheren's Bazuin en drukke werkzaamheden. BZK gebruiker zich door een frisch en opgewekt humeur» waardoor de werkzaam heden des te beter vlotten. B.Z.K. blijft lang stevig, is daardoor voordeelig in het gebruik. OHlS DOBBELHANN ROTTERDAM. (Wordt vervolgd.) 1 Mei een cache! is de pijnr^nyrp 'm den regel binnen 10 minUYEK.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5