Schrijfbehoeften FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 24 September 1926 1 ii i If De Royal Gathering te Braemar. v4 'i Een jeugdig Tarzan. RUIME KEUZE IN ALLE ARTIKELEN TEQEN LAGE PRIJZEN DRUKKERIJ H. WEGELING DRUKKERIJ DE LANGE JAN 17 Sept. vierde de heer K. ter Laan zijn 25-jarig jubileum als Kamerlid. Wi) fotografeerden ter gelegenheid daarvan v. I. n. r.R. ter Laan, Mevr. B. ter Laan, Butselaar, Mevr. de Vries-de Bruijn, Mevr. K. ter Laan, Mr. G. ter Laan en Echtgenoote, j. ter Laan. Onze foto toont Z. M. de Koning en Koningin van Engeland~bij hunne aankomst op de beroemde Highland Games in Schotland. Z. M. draagt hier de schilderachtige Schotsche kleederdracht met„voetvrij rokje". Te Utrecht werd ter gelegenheid van het 12l/a-jarig ambtsjubileum van den burgemeester, Mr. Foc- kema Andrea, hem Zaterdag 18 Se£t. een monumentale bank aangeboden. Op onze 'foto links de burgemeester van Utrecht. Links: Ernest Vierkötter, de Duitscher, die in 128/é uur het Kanaal overzwom, Jaldus het record van Gertrude Ederle verbeterend. Rechts: De jeugdige jeddu Krishnamurti uit Indië, d e, vergezeld door zijn „geestelijke moeder", Annie Besant, een wereldreis maakt. In de landen welke hij bezocht maakte hij furure als de nieuwe Messias. Uiij schijnt zeer ontwikkeld te zijn. Prof. Dr. K- de Snoo, te Rotter dam, die inplaafs van Prof. Kou- wer benoemd is tot hoogleeraar in de gynaecologie te Utrecht. 4 - vv - J:™ '--v Zaterdag 18 September werd in Seinpost te Scheveningen het congres van de S. D. A. P. en N. V. V. gehouden voor Ontwapening en Medezeggingschap. Foto van het congres-bestuur v. 1. n. r. j. A. Ankefsmit, A. B. Kleerekoper, F. Wibaut, C. Werkhoven, H. Polak, R. Stenhuis, A. Kuipers, S. de Labella, C. van der Lende. De oostersche wijsgeer Rabindranath Tagore is te Berlijn aange kome i. Rechts naast hem zijn echtgenoote. Ija'ckie Strong, 8 jaar oud, verdwaalde in de be-gen van Oregon en W2s 4 dagen en nach ten weg. Hij slaagde erin zich te voeden majt bessen en visch, steeds trachtend zijn weg naar huis terug te vinden. Het kereltje is gelukkig terugge keerd van zijn zwerf tocht. Hij raakte ver dwaald, terwijl hij met een ouder broertje op een vischtocht was. Lieden die naar hem zochten, vonden de sporen van een berg leeuw, die 't knaapje gevolgd was, r NOORDSTRAAT 44 TEL. 130 VLISSINGEN LANGE DELPT 144 - MIDDELBURG pe Duitsch-Amerikaansche zwemster, „Trudi" (zooals men ze thuis noemt), Ederle bedankt door wuiven met de hand de menigte voor de haar bij haar tururtumit In New-York bereide on|« vangal, üt'uuiyr mensuhtnrtlinigta was nooit op du btton om een /wumiiur té huldigen,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3