j Dames-Mantels! i I Prima vette Runderrolladen N.V.v.h.Fa.J. HAKKER Dik vet Spek90 et. per K.G. Versch mager Spek 110 ct. p.K.G. Gesmolten en Dikke Bladreuzel Marchand House PUROL Dames-Mantels en Japonnen J. J. COZIJN, Volkswarenhuis, Vllss. str. K 56, MiddsiburQ OPENBARE VERPACHTING Als Uw Kinderen opend en werden drie schoten gelost, waarvan er twee doel troffen. De apache stierf gedurende het vervoer naar het ziekenhuis. De vermoorde stond bekend als „Chariot le tatoué", omdat hij van boven tot onderen was getatoueerd, zegt de „Cr*." Op zijn borst stond een hondenkop, op zijn schouders vrouwenfiguren en rond zijn nek waren ver schillende actrices afgebeeld. Rondom zijn polsen waren armbanden aangebracht, terwijl hij verder nog afbeel dingen droeg van verscheidene oude generaals uit den oorlog in Algiers. De ramp op Florida. Een ooggétuige van de verwoesting te Moorhaven, deelde ipede, dat de dijken rond het meer Okeekhobee op drie plaatsen zijn door gebroken, waardoor het omringende land overstroomde en het water op sommige plaatsen twaalf voet hoog kwam te staan. Zij die nog in leven zijn, hebben zich zwemmende gered of wisten zich vast te klampen »an wrakhout. Voorts konden diegenen zich redden, die huizen van twee verdiepingen wisten te bereiken, welke huizen nog zijn blijven staan. De meeste menschen waren zoo ver schrikt en overstuur, dat zij niet hun schuilplaatsen durfden verlaten en hiertoe de grootste aandrang noo- dig was. Men zag lijken van mannen, vrouwen en kin deren ronddrijven, doch er werd geen poging gedaan deze te bergen, daar eerst de levenden moesten worden gered. Van een huisgezin van zeven personen werd slechts één kind gered, van een ander van zes personen, bleef slechts de vader in leven. Volgens de laatste te legrammen moet de schade 160 tot 200 mlllioen dollar bedragen. De opgave van het aantal dooden varieert van 800 tot 1500. De soldat'enrelletjes te Assen. In verband met de ongeregeldheden onder de militairen deelt het N. v./h. N. mede, dat deze tot uiting kwamen in de 'cantine, omdat de chef der cantine vanwege de luid ruchtigheid der militairen geen bier meer wenschte te schenken, waarna de oproermakers tot vernieling over gingen. De wacht werd in 'n geweer geroepen waarvan een gedeelte weigerde. Dezen werden in arrest gesteld. De wacht ontruimde de cantine, waarna achter de kazerne een groot-majoor het commando van de wacht overnam en tot 8 maal toe den oproermakers vriendelijk doch bevelend verzocht uiteen te gaan. In plaats van aan dit vriendelijke bevel te voldoen werd de groot-majoor op een schandelijke wijze uitge jouwd en met steenen gegooid. De majoor liet daarna een salvo geven met losse patronen, waarna de troep nog brutaler werd en de „Internationale" aanhief. Nu bleek de toestond niet meer te houden, waarna een salvo werd gegeven met scherpe patronen, met het be kende gevolg, dat de onder-officier Munnike uit Ter Apel, die niet bij de oproermakers behoorde, doodgeschoten werd en anderen gewond. -^Vergiftigde goudviaschen. Scotland Yard is te hulp geroepen bi) een vreemde geschiedenis: de vergiftiging (dit vermoedt men althans) van 100.000 goudvisschen. Harry Gay, een groothandelaar In die visschen, had de vorige week een partij van 125.000 aangekregen, uit verschillende landen. Het was een van de grootste partijen, die hij ooit had gekregen. Zaterdagmiddag kwamen er twee mannen, naar hij meende vreemdelin gen, bij hem in de zaak, die zeiden, dat zij goudvis schen wilden koopen. Eenlgen tijd nadat zij vertrokken waren, merkte Gay, dat de visschen bij honderden stierven. Gay is dc eenlge Engelschman, die in goudvisschen handelt, en hij denkt, dat de vreemdelingen uit broodnijd zijn visschen hebben vergiftigd. Aanzien doet gedenken. Als vreeselijke waarschuwing voor bandieten zijn de In Mexico dood geschoten roover8 aan boomen opgehangen op den weg van Cuernavaes, nabij de plaats waar Rosenthal, de Amerikaansche toerist, werd vermoord. Het griezelige gezicht der opgehangen bandieten is bedoeld als een les voor de roovers, dat de Mexicaansche regeering de booswichten onmeedoogenloos zal uitroeien. Een typhoon in Japan. Op het eiland Oshima heeff een typhoon gewoed welke groote verwoestingen heeft aangericht. Meer dan 1000 huizen zijn verwoest; 38 personen zijn gedood en een groot aantal, vermoe delijk een paar honderd personen, zijn gewond. Drie dubbele misdaad. Dezer dagen werd in Bad Ahlbavk de caféhouder Wilken door inorekers neer geschoten. Toen een politieagent op straat de verdachten wilde arresteeren, loste de inbreker een schot dat den agent in de longen trof. De dader ontkwam en is nog niet gevonden. Zes personen vermoord. In Roghendorf in de buurt van Mariënbad heeft een inbreker een boerenfa milie van zes personen vermoord en vervolgens niets meegenomen dan een pond boter. De man, die soldaat was, is door de militaire rechtbank te Pilsen ter dood veroordeeld. De vreemde taien. Zeer spoedig zal door de regeering een wetsontwerp bij de Tweede Kamer worden ingediend, waardoor van 1 Januari a.s. af de mogelijk heid word geopend, één der talen Fransch, Duitsch of Engelsch, gedurende ten hoogste twee uren per week, in de vijfde en zesde klassen der gewone lage scholen te onderwijzen. De bedoeling zou zijn, volgens de „Tel"., het bezoek van deze taallessen voor de leerlingen niet verplichtend te stellen. ABONNEERT U OP WEGELING's NIEUWSBLAD Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 26 Sept. is geopend de apotheek van Wed. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat Te Middelburg! Zondag 26 Sept. Is geopend de apotheek van J. C. VAN DER HARST, Korte Delft ADVERTENTIËN a m HEDEN OPENING VAN EEN UP-TO-DATE ZAAK IN Deze zaak Is een lusthof voer de Dames Wij brengen het nieuwste op dit gebied Komt en overtuigt U Onze afd. BONTMANTELS is zonder weerga Let op het adres, het is eenig Groote Markt, Middelburg Naast den Heer HENNING, Fotograaf K Q smaakt als room Voor Familie-Drukwerk? Drukkerij H. WEGELINQ H.H. Veehouders! Gebruikt ASDA, het eenlgst met suooeswerkende bevruchtingsmiddel voor koelen. ASDALINE, de verzachtende en hoo iende ulerzalf f 0.40 per doos, bij 12 stuks f 0.35 per doos Bederf geen goede Schoenen HfcTBESTE ADRES VOOR j«| voor V 1.30 p«r K.Q. Is fj KLEINE MARKT B2 VLISSINGEN BC Teven» oflreeren wl] vanaf haden «1.30 per K.O. Runderlappen f 1.- per K.Q. Rundergehakt. f 1.- per K.G. Varkensgehakt en Versohe Worst f 1.- per K.Q. Alles ultslultsnd prima kwalltolt afkom stig van sigsn slaohtlng. Alls basisdingen worden aonder prijs- vsrhooging frsnoo thuisbexorgd. Nog 25dagen Groote Opruiming f 22,50. Jongeheeren Costumes f 8,75, f 4,50, f5,50, (7, (8,50. Kindertallen, Broeken en lekkers enz. bijna voor niets. Regenjassen f 5,50, I6,50, f 7,ü0, (8,50, (9,50, (11,75, f 14,50. BOO kilo XOOLLEDER voor zelfreparateuri en schoenmakers. Oroote platen Leer 40, 00, 75, 85 en 100 ct., Rubber zolen en hakken met 3 maanden garantie, p. paar 10, 15 en 25 cent, Tennis-, Strand- en Sport schoenen met rubberzolen 55, 69, 85 en 96 cent Let wel op het Adres i Ir worden gun Cadeau* gegeven, doer U dis tosh self moet betalen. Winkeltjes en Cabines van de Galerij aan het strand GITZWART GITZWART VAN BOVEN WMBËÊÊÊOÊÈK7/lllillllllliiilll Izich bezeerd hebben gebruik dan dadelijk I Ondertrouw drieven Mlduilbyra, "u0rtc11 Drukk. Do Linao Jan I lag» prlJiiS WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 24 SEPT. 1926 Van de slachtoffers, die de tornado gemaakt heeft, zijn de meesten verdronken, maar ook is een aantal ge dood door de steenen der huizen, die over groote af standen door de kracht van den storm werden voortge jaagd. President Coolidge heeft per draadlooze telefoon een oproep gedaan tot de natie, waarbij hij vraagt om inschrijvingen te openen tot steun der geteisterde streken. Speciaal roode kruistreinon zijn naar Florida gestuurd. De schade aan de eigendommen aangebracht, wordt geschat op 125 mlllioen dollar, 111 1 - 1 11 -J-U'-. if H S 1 Overal verkrijgbaar. Te Middelburg bij Fa. F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat Q 19. Ook voor engros met slechte schoenpoets terwüle van de bon die U toekrljgt REDD IE schoenwas is daarom zoo goed van kwaliteit en zoo voordeelig in prijs omdat er geen cadeaux aan verbonden zijn. Neem steeds REDDIE, de goede schoenwas, zwart en bruin, U weet dan dat U het beste hebt dat er in schoenwas te krijgen is. Alleen in „DE KLEINE WINST" - Walstraat Vlissingen. l„,.miiii, van een wagonlading Goederen. Door de lage frankenkoers leveren wij een wagonlading goederen aan onderstaande prijzen. Qeen geldzorgen meer! Maak gebruik vandeze koopjes CORSETTEN. SCHOENWERK. Prima Werkschoenen met garantie van f8,50 voor f5,50. Dames Pantoffels, leeren zolen en hakken van f2 .oor ft,19. Prima leeren Kinderschoentjes 65 cent. Pracht Heeren Box Schoenen, per paar f 5,50. Dames cenbandschoenen f 2,85. Trype Pan- tof it is, leeren zolenen hakken f 1,75. Dames linnen Wandelschoenen, maat 35-36-37, per paar 74 ct. Box Heeren Pantoffels, waarde f5,50, nu voor f 3,50. Prima leeren Heeren Sandalen, van f 4,95 voor 'f 2,50. WERKM AN9QOEDEREN Blauw keper Jassen, Broeken en Kielen f 1,45, f 1,75, f2,— en f2,50. Manchester Jassen, Iekker9 en Broeken bijna voor niets. Slagers- en Krulde- niersjassen f 1,45, f 1,75, f2,50. Heeren en Dames Stofjassen, lang model f 1,95, f 2—f 2,39. Simson Jassen en Broeken met 2 jaar garantie, spotprijzen. ILLEGOEDEREN worden voor alle prijzen opgeruimd. Sportflanel Japonstof van 48, 50 en 60 cant per el, nu uit* zoaken voor 33 cent, Linnen Beddebont, 150 breed, per el 40 cent, Mantelvoering Snilnet, gebloemd, van f 1,25 nu voor 23 ct. per ei. Landhuieatof, prima kwaliteit, 35,38 en 43 cent per el. Wollen Karpetten en Vloerkleeden, zuiver wol, bijna voor niet», LINGERIE. Dameehemden 55, 69, 89, 95 cent Prima Zeems Pantaloni 79, 85, 95 cent, waarde f 1,75. Combi* nationa 79, 85, 95 cent f 1,25. Directoir Pantaloni alle maten 23, 27, 34, 39 cent. Prima zijde Direc toir Pantalons van (2,75 voor 74 cent en fl.25. 500 verschillende Loopers en Kleedjes 12, 14,20, 26, 30, 39. 45,69 cent, waaronder er zijn van f 1,25, f2,— en (2,50. 500 Zijde Kindermutsen van 69 cent nu voor 6 cent KOUSEN EN SOKKEN Oebreide wollen Werkmanssokken van f 1,25 voor 49 cent. Prima Dameskousen 19 cent, Florkousen 69 cent. Zijden Kousen, waaronder er bij zijn van (1,20, 1,75, (2,— nu voor 49, 65, 69ct.p. paar. Wol gebreide Dameskousen en Schoolkousen, gr. inaten uitzoeken, per paar 89 cent. Wollen Dames Lama kousen p. paar 75 ct. Kinderkousen, alle kleuren 17, 20, 26, 34, 39 cent. Prima dubbel Zijden Kousen met garantie van (3,50 per paar nu (1,85. Kindersokken 14. 16, 19, 25 ct. p.paar. Zijden Combinations van (4,95 nu voor (1,50. SSO «tukt HEEREN CO STUU MS worden opgeruimd voor prijzen waarover u ver steld zult staan. Costumes werkelijke waarde f 10,50 (22,50, (30, (45, nu voor (11,75, 13,50, f 17,50 Oroote sorteering uit voorraad, zooals gewone modellen, veterlooze Corsetten, felastieke Positie- Corsetten, Corsetten met elastieken binnenband. Wij leveren Corsetten voor zware figuren ONOVERWINLIJK zijn wij in Parfumeriën, Kammen, Pijpen, Porte- monnaies, Damestasschen, Portefeuilles en alle fijne Lederwaren, Prima Mesjes voor scheerapa- raat met garantie 8 cent, Gillette Mesjes van 25 cent bii ons 15 cent. Oilette Aparaten van 139 voor 38 ct., van 375 voor 69 ct. Potten Gilette Scheerzeep, werkelijke waarde f 1.95 bij ons 79 cent, Potten Fransche Sc leerzeep 5 59 en cent, de inhoud van deze potten Scheerzeep is voor 1 jaar gegarandeerd. 300U Pijpen met stift, droogrookers 24, 80, 38 cent. Wij vertegenwoor digen alle merken Parfum en Eau de Cologne, van de beste Fransche, Engelsche, Duitsche-en Italiaansche huizen en storen ons aan geen vast- gtsttldt prijzen, HIERIN HOEDEN EN PETTEN worden voor alle prijzen opgeruimd. Bretelles, Sokhouders, Dassen, Boorden en Zelfblnders 14, 19, 26, 29 en 39 ct., Prima Kleedhemden en Boezeroenen 65, 69, 74, 89, f 1.15, f 1,39. Leeren Motorjassen waarde f 69 nu voor f 28.50. Stroo- hoeden 34, 39 ct, Badcostuums 45, 59, 63 ct. 500 «tuks WOLLEN DAMES BORSTROKKEN EN LIJFJES werkelijke waarde f 1.95, f 2.—f 2.50 en f 2,95 nu voor 69 ct., 74 ct., 85 ct. en 1.—. 500 st. Jongens Schooltruien alle maten 39 ct., Meisjes Nacnthemden, Hemden, Combinations 34 cent, 45 en 69 cent lOOO KINDERLEESBOEKEN 100 bladzijden met gekleurde platen, o.a.Oeno- veva van Brabant, Don Quichotte, Uit Sprookjes land, Sprookjes uit lOül Nacht, Arabische ver tellingen, Rooinion Crusoë «n andere verhalen, Rosa van Tannenburg en andere verhalen, Hoe Balthazar fortuin maakte, enz. ««aarde 95 ct. bij ons uitzoeken voor 24 oent. SOO WOLLEN KINDERMUTSEN waarde (1.25, nu voor 9 cent. 200 zijden Kinder jumpers 45 cent. Burgemeester en Wethouders van VLISSINGEN zijn voornemens om op Maan dag 27 September a.s., nm. 2 uur in het Openbaa- te Ver pachten de Winkeltjes en Ca bines van de Galerij aan het strand voor den tijd \an drie badseizoenen (1927/1929). Gesloten en op zegel van f 0.50 gestelde inschrijvingsbil jetten in te leveren vóór 27 Sept. lept. Gemeente- jetten a.s. 2 uur nm. ter Secretarie. De voorwaarden liggen ter Secretarie (3e afd.) ter inzage. Is de naam en is de glans van onze schoenpoets d'Allerbeste St. Jacobstraat 4 Vlissingen KAARTEN EN fcfuktoll H. Wegellng) m vel.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2