EEN MOOIE HERFSTJAPON. NUTTIGE WENKEN VOOR DE HUISVROUW. Kleine opmerkingen. Licht in een donkere kamer. Kristallen flacons schoonmaken. Wij moeten elkander beminnen. MAUW EN KNOR OP REIS. De aankomst. ALLERLEI. Bij den tandarts. Weldadigheid bij het leven. Levenswijsheid. MM mM WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 24 SEPT. 1926. Fijne travers in een frambozenroode kleur wordt ge bruikt om dezen herfstjapon samen te stellen. De kraag en manshetten zijn van fijn wit mousseline, gerimpeld en afgezet met een randje valencienne kant. De ceintuur is van wit peau de suède en de fluweelen strik is zwart. Dezelfde fijn mousseline met kant afgezette manchetjes en kraag kunnen ook zeer wel dienen om een ouden blauwen serge japon wat op te halen en als wit er niet al te best bij zou staan, dan kan men ze namaken in thee- of koffiekleur. Mooi georgette in een diepe creme tint, afgezet met kant in precies dezelfde kleur is ook zeer aantrekkelijk. Knippatronen van dezen japon kunnen aan onze bureaux besteld worden in de maten 42, 44, 46 en 48 onder opgave van No. 1133. Kosten 55 cents. Om fijne kant een beetje stijfheid te verleenen, moet men ze even in melk wasschen en strijken, terwijl ze nog vochtig is daarvan. Wanneer de laden van het bureau van den heer des huizes "niet gemakkelijk schuiven, neem ze er dan even uit en wrijf er met een stuk harde zeep overheen. Schuif ze er dan maar weer in ze glijden prachtig heen en weerl Houd palmen altijd verre van gaslicht en -lucht en ook uit den tocht. Ze kunnen er niet tegen. Wanneer ge een langen zoom moet stikken op de machine, gebruik dan geribbelde papierklemmetjes om de einden op elkaar te houden. Ge zult er plezier van hebben. Hoe men o.a. spiegels moet ophangen. Het gebruik van spiegels is de beste methode om het te doen voorkomen, alsof een donkere kamer veel lichter is. De meeste menschen plaatsen een; spiegel tegenover de vensters. Dat is precies verkeerd. Als het mogelijk is, hang dan den spiegel tegen denzelfden muur, als waar de vensters zijn. In deze positie zal hij het licht, dat door den dooden muur geflecteurd wordt, weer kaatsen. Hang steeds den spiegel zóó, dat hij een glan zend voorwerp weerkaatst, zooals een koperen pot of tinnen of nikkelen vaas. Goed gepoetst metaal draagt ook veel bij tot het lichter doen schijnen van een kamer, en geslepen glas zal eveneens een goeden dienst bewijzen, zelfs al staat het voor een donkeren achtergrond. Geboende vloeren weerkaatsen het licht, vermijd dus gespijkerde kleeden in donkere kamers. Boen de vloeren goed; en neem een lichtgekleurd, niet te groot vloerkleerd. Vuil geworden flacons kan men op de volgende wijze mooi helder schoon krijgen. Stamp een eierschaal fijn, pers een citroen uit en doe het sap over de eierschaal heen. 24 uur laten staan. De eierschaal is *dan geheel opgelost. Doet dit mengsel in de flacon en laat het erin staan, terwijl men zoo nu en dan eens schudt. Daarna met lauw water naspoelen en de flacon is zoo helder als ooit. De eenige practische basis, waarop menschelijke we zens kunnen verwachten in vrede met elkander te leven is de Gouden Regel. Wij moeten elkander beminnen en aan anderen doen wat wij zouden willen, dat aan ons gedaan werd. Dit is geen voorschrift van een ideale Zondagsschool, maar het is een regel, die tanden en klauwen heeft. Gehoorzamen wij er niet aan, dan moeten wij lijden. En niet alleen de eene partij, doch alle partijen lijden mede. In den wereldoorlog is gebleken, dat hij voor den over winnaar haast even rampspoedig is, als voor den over wonnene. De overwinnende geallieerden, zooals Enge land, Frankrijk en Italië, zijn nu haast even slecht er aan toe als de overwonnen landen, Duitschland, Oosten rijk enz. De oorlog is niet slechts wreed en doelloos, doch hij levert ook niet het minste succes op. Op den langen duur is het voor de menschen veel en veel beter samen te werken en n<et tegen elkaar op te staan. Zooals generaal Grand zeide, het is zeer te betwijfelen, of er om het een of ander wel ooit een oorlog gevoerd is, die niet veel beter op een andere wijze geregeld had kunnen worden. De groote verwekkers van oorlog zijn] egoisme, kop pigheid, haat en vrees, [ezus heeft ons reeds lang ge leden geleerd, dat de eenige wijze, waarop het den menschen goed zou gaan was op de basis van liefde en wederzijdsch vertrouwen. Wij hebben nog steeds niet ingezien, dat Zijn leer berustte op gezond verstan d en geen onpractisch voorschrift was. Duitschland gaat tegenwoordig weder in de richting van een reactionnaire regeeringItalië' eveneens. Enge land smacht in de klauwen van arbeidsgeschillen. De ministeries in Frankrijk houden zich slechts met kunst en vliegwerk op de been. België maakt het niet veel beter. Overal waar haat en vrees en naijver heerschen daar volgen uitbarstingen en rampspoeden. Dergelijke dingen kunnen niet genezen worden door een machts- vergrooting aan eene zijde, doch alleen door vermeer derde naastenliefde en den geest van overeenkomst. Het kost den menschen veel tijd, te leeren, hoe zij met elkander moeten omgaan. Het is dan ook veel ge makkelijker om op tej staan en voor onze rechten te strijden, dan om geduldig een status quo te zoeken. Het voornaamste, wat het volk moet leeren is dit, dat er geen blijvende vrede kan bestaan, mits gegrondvest op rechtvaardigheid. In oude tijden zeide de profeet, dat. rechtvaardigheid en vrede elkander zouden omhelzen. Zoolang dit niet is geschied, zal er geen blijvende harmonie of vooruit gang zijn. WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 2\ SEPT. 1926 Het was den geheelen winter zoo bitter koud geweest, dat Mauw en Knor hun neus bijna niet buiten de deur hadden durven steken en toen nu, op zekeren morgen, het zonnetje plotseling zoo heerlijk scheen, konden zij de verzoeking niet weerstaan om samen eens een boottochtje te maken Snel werden de zeilen van het kleine scheepje in orde gemaakt en eer Knor even tijd had gehad om zijn dasje netjes te strikken, voeren zij reeds op het meer. Maar o, wat gebeurde toen opeens Het roer van het bootje brak en ongemerkt gingen zij een verkeerden koers uit, zoodat zij ten slotte bij het Toovereiland kwamen 1 Zij gingen samen aan land en waren eerlijk gezegd, wel een beetje bang. Maar gelukkig duurde dit niet lang, want onverwacht zagen zij een kleinen kabouter, die hen toeriep„komt mee, dezen kant uit!" En nieuwsgierig als zij waren, volgden Mauw en Knor hem op den voet. Wat zou er gebeuren (Volgende weekHet kasteel van den toovenaar.) Tandarts„Wel, kereltje wat kan ik voor je doen Jongen(zenuwachtig) „Ik wou - e - hm - e (plot seling een ingeving krijgend „kunt u me ook zeggen hoe laat het is Agent: U zegt, dat u denhee- len dag nog met geen J30 K-M. snelheid gereden hebt Kom nou! U zult me toch niet wijs willen maken, dat u met zoo'n raar petje op Uw hoofd rijdt, omdat het zoo mooi staat?" Een viertal zeer rijke Amerikanen hebben samen vergaderd en plannen besproken om een som gelds te verzamelen en deze nut tig te maken voor de gemeenschap. Zij hebben een groep van een veertiental mil- lionairs gevormd die tezamen een bedrag van 250 000 000 gulden bijeen hebben ge bracht. Deze heeren hebben besloten dat geld op verstandige wijze te gebruiken voor publieke doeleinden, weldadigheid, weten schap en opvoeding bestudeeren de Rocke- fellerstichtingen en die van andere groote capitalisten en zij zijn van plan het geld zoo doeltreffend mogelijk aan te wenden. Het is voor den oppervlakkigen lezer een tamelijk eenvoudig berichtje. Zeker, het is heel mooi van die menschen, om al dat geld bijeen te brengen en ten nutte van de maatschappij te besteden doch voor derge lijke puissant rijke Amerikanen is het, zoo redeneert hij toch ook weer niet zoo on gewoon en die rijke lui zul en er wel niet veel van voelen, dat ze ieder een millioen of twintig moeten missen. Best mogelijk Maar wij willen toch even opmerken dat, wat deze heeren gedaan hebben, een lof- lijke afwijking is van de vroeger gevolgde methode. Vroeger zouden dergelijke men schen een zelfzuchtig egoïstisch leven ge leid hebben en zouden dan, ieder voor zich, op het laatste nippertje, geld gegeven heb ben om de voorzienigheid om te koopen in de hoop de hel te ontloopen en het pa radijs te koopen. De beste wijze om een en ander te bereiken isaan anderen aan medemenschen te gevenGod immers, heeft geen geld noodtg En daarom doet het goed, als men dergelijke berichten leest. Het bewijst, dat niet alles in de wereld op zelfzucht en eigenbaat gebaseerd is, als zou men het door de duizenden voorbeel dig, die men van een dergelijk levensop vatting in het dagelijksch leven tegenkomt haast gaan gelooven. Gelukkig, dat er nog zijn, die er anders over denken, niet alleen, doch bovendien het goede voorbeeld geven. En in dit licht beschouwd is 250.000.000 gulden toch nog niet zoo'n erg klein peul schilletje 1 Van de vijf zintuigen, welae de mensch bezit is de reuk het minst onwikkeld. Ver schillende voorwerpen geven een geur van zich, die wij niet opmerken, d ch, die door dieren reeds lang is bespeurd. Wat een gelukMisschien ruikt onze hond voor ons verborgen heerlijke parfums die alle fabrikanten van reukwerken in Parijs en elders, zouden inspireeren tot het ver-, vaardigen en in den handel brengen van nog meer mooi gekleurde watertjes in kristallen flacons. Onze hond zegt er ach ter niets van gelukkigwel parfums ge noeg in de wereld. Van uw ongeluk Trek eerst af uw schuld Wat er overblijft, Draag dat met geduld.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 10