H.WEGELING öraag en DRUKKERIJ DE WENTELTRAP DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN 'ÖF1 EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT CIGARETTEN 32e JAARGANG VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1&26 No. 38 EEN DER BESTE Bureaux van Uitoave DRUKKERIJ H. WEGELINQ Noord straat 44 Tel. 130 Vlisswoeh Postrekening No. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN LanpePel?! B 144 Middelburg 5NNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, 'FRANCO PER POST 55 CENT 'LOSSE NUMMERS 5 CENT AD9E8XEJmEP8g81 Van 1—4 rboels 00 cent, INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REGEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Zij die zich met ingang van 1 Oct. op ons blad wenschen te abonneeren, en zich thans opgeven, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS. DE UITGEVER. E i n d e 1 ij k i n den vak De zoolang gezochte Amerikaansche bandiete Agnes Nolan, is eindelijk aan gehouden. Zij was de Koningin van 'n uitgebreide bende bandieten, mannen en vrouwen die voor niets terugdeins den. Zij was bezield met een buitengewone wilskracht en gare stoutmoedigheid grensde aan het ongelooflijke. De stoutste waagstukken wist zij uit tevoeren. De laatste expeditie van Agnes Nolan was echter haar ondergang. Dit is echter te wijten aan 't verraad van een harer onderdanen. Het feit is voorgevallen te Chicago. De bandiete had hare mannen opgeroepen voor de plunde ring van de trambureelen van Chicago De bende reed er per auto's naar toe. Aan de trambureelen stapte zij uit en met een revolver in de vuist, rukten allen het ge bouw binnen. De bedienden werden tegen een muur ge plaatst en moesten met de armen boven het hoofd blij ven staan. Eenige bandieten hielden de wacht. De an deren robberden al het geld. Op een gegeven teeken lieten de bedienden en de werklieden zich vallen en uit verscheidende schuilhoeken sprongen politieagenten op de bandieten af. De poorten werden onmiddellijk geslo ten en de schurken zaten in de klem. Verscheidene werden dood geschoten en de andere werden gevangen genomen. Ook Agnes werd gevangen, doch dat liepvan geen leien dakje. Zij verweerde zich met de kracht der wanhoop,totdat zij,stevig geboeid zich niet meer roeren kon. De verdwenen koffer. Een onaangename ge schiedenis heeft een dame beleefd, die in juli op een middag om 6 uur aan het Postdammer station te Berlijn een taxi nam om haar naar Berlijn-Lichterfelde te bren gen. Toen zij te bestemder plaatse gekomen was en betalen wilde, eischte de chauffeur ook betaling van zijn terugrit. Toen zij daar bezwaar tegen maakte, gooide hij het stuur om en reed weg, de beide lederen handkof fers van de dame meenemende. Deze was zoo beduusd, dat zij vergat het nummer van de taxi op te nemen. De eene koffer bevatte kleeren, een chèque van 30.000 mark en een chèqueboek, de andere kleeren en een kostbare zilveren reisnecessaire. Aanvankelijk was van de koffers geen spoor te vinden, doch eenige dagen geleden bood een slachter aan een Berlijnsche bank een cheque van 1300 Mk. aan welke afkomstig bleek uit het chequeboek van de dame. Hij had het stuk ontvangen van een 18 jarige jongen in betaling voor een paar varkens. Bij dezen jongen werd inderdaad de eene koffer gevonden. De cheque van 1300 Mk. was het eenige wat er uit ontbrak. De anderen koffer had hij verkocht aan een vriend. Ook deze koffer werd opgespoord en bleek nog zijn geheelen inhoud te bevatten. De jongen zei de koffers op een hoek van een straat te hebben gevonden. Een brutale diefstal. Dezer dagen is te Parijs een tot dusver onbekend gebleven persoon er in ge slaagd in een juwelierswinkel zijn slag te slaan. De zaak van den juwelier Ancocq in de Rue de la Paix blijft 's morgens steeds gesloten, tot het personeel de den vorigen avond leeggehaalde étalage op orde heeft gebracht. Even na negen. Woensdagochtend, kwam nu een bekend klant aanloopen voor wien men een uitzondering maakte en de deuropende. juist was die klant vertrokken,of een oud-achtigmannentje stapte binnen,dat ringen wensch- te te zien. Dat kon men hem niet weigeren, al was het voor openingstijd. Terwijl nu eenige plat&aux met kost bare ringen voor den bezoeker waren uitgestald, werd de patroon voor een telefoontje naar een achtervertrek geroe pen. Een der employés verzocht den bezoeker, zoolang even plaats tenemen, doch deze had haast en zeidan kom ik zoo meteen nog wel even terug. Hij groette en ging, en toen de patroon terug kwam, bleek een prachtige briljanten ring van 245.000 francs verdwenen. Men be greep toen waarom de bejaarde bezoeker zoo'n haast had gehad. Het merkwaardigste was, dat wat ieder achteraf zou verwachten degene, die den juwelier had opge beld, geen medeplichtige van den dief washet was iemand, dien de winkelier heel goed kende. De verdwenen trouwring. In de Brabandsche gemeente Budel miste sinds eenige jaren een weduwe haar trouwring. Hoe ook gezocht werd, het gouden voor werp kwam niet terecht tot dezer dagen, bij het slach ten eener kip, de ring uit de maag van het dier te voorschijn kwam. Dit is dus nu eens niet de kip met de gouden eieren, maar de kip met den gouden ring 1 In aanraking met een walvisch. De Fransche passagiersboot „La Fayette", onderweg naar Havana, begon den 30en Augustus ter hoogte van de Bahama-eilanden, plotseling te stooten en te schudden. Het leek wel, of het schip op een wrak geloopen was, al was de Oceaan daar te diep voor. Toen de kapitein had laten stoppen en een onderzoek instelde, zag men een witte massa om de schroef geslagen. Wat het was, wist men niet thuis te brengen. De kapitein liet achter uit slaan om het schip vrij te krijgen, wat inderdaad gelukte. Toen bleek, dat de massa, die in de schroef verward had gezeten, de staart was van een reusach- tigen walvisch. Het schip scheen het dier in zijn mid dagslaap verrast en aangevaren te hebben toen het trachtte weg te zwemmen, met de staart in de schroef geslagen zijn. De „La Fayette" hervatte de reis. Het oponthoud bleek Q£ GS 2Z Q£ O O O rn 3D e co van geen invloed te zijn op den reisduur, want de boot kwam nog 15 uur te vroeg te Havana aan. In waanzin. Een ltaliaansch metselaar te Nice, die eerst onlangs uit een krankzinnigengesticht was ont slagen, heeft dezer dagen in een nieuwe vlaag van zins verbijstering uit het venster van zijn woning in de avenue Cyrille-Besset geweer- en revolverschoten op de menigte gelost. Hij wondde drie voorbijgangers, van wie er één naar het ziekenuis gebracht moest worden. De politie heeft tevergeefs getracht den man in handen te krijgen en een inspecteur liep daarbij een schot in de hand op. Daar men vreesde, dat de dolleman nog meer slacht offers zou maken, heeft de politie hem neergeschoten. Schandelijk. Te Festubert zijn in een geul, die gegraven was bij het zoeken naar oude granaten, enz., de lijken gevonden van Fngelsche soldaten. De vinders hebben de lijken beroofd van alles wat nog maar eenigs- zins waarde kon hebben. De politie tracht hen op te sporen. Een apache door zijn collega's ver moord. Een gevaarlijk misdadiger, die reeds vele ver oordeelingen achter den rug heeft, is Zaterdagmorgen in een bar te Montemartre doodgeschoten, naar men vermoedt, omdat hij door zijn mede-apaches ter dood was veroordeeld. Zijn metgezellen, met wie hij verscheidene cafe's had bezocht, waren naar buiten gegaan, terwijl hij aan het buffet stond om te betalen. Plotseling werd de deur ge- van MARY ROBERTS—RINEHART. 29 Ik zat als met stomheid geslagen. De kinderen waren hun geld kwijt dat was al erg genoeg hoewel ik vol doende had voor ons drieën, als ze het van mij wilden accepteeren. Maar Gertrude's verdriet kon ik onmogelijk verlichten; de man harer keuze was beschuldigd van verduistering en nog erger. Want op dat oogenblik drong het tot mij door, hoe waarschijnlijk het was, dat john Bailey ook beschuldigd zou worden van den moord op Arnold Armstrong. Tenslotte lichte Gertrude haar hoofd op en keek.over de tafel heen naar Halsey. „Waarom heeft hij dat gedaan 1" jammerde ze. „Had jij het niet kunnen beletten. Halsey? Het stond gelijk met zelfmoord om terug te gaan 1" Halsey keek strak door de ramen van de eetkamer maar het was duidelijk dat hij niets zag. „Het was het eenige wat hem te doen stond. Trude, zij hij tenslotte „Frank Ray, toen ik Jack Zaterdagavond bij de Greenwoodclub vond, was hij radeloos. Ik kan u niet alles vertellen voor jack er mij permissie voor geeft, maar ik verzeker u dat hij aan dit alles volkomen onschuldig is. Trude en ik dachten, dat we hem helpen konden, maar het is gebleken dat het niet de goede manier was. Hij is terug gekomen. Bewijst dat niet voldoende dat hij onschuldig was „Maar waarom is hij dan eerst weggeloopen vroeg ik, niet overtuigd. „Welke man zou om drie uur 's mor gens wegloopen als hij onschuldig was Maakt het niet veel meer den indruk of hij inzag dat het onmoge lijk was om te ontsnappen Gertrude stond boos op. „U is niet rechtvaardig!" barstte ze uit. „U weet er niets van en toch veroordeelt u hem 1,' „Ik weet dat we allemaal een heeleboel geld verloren hebben", zei ik. „En zoodra er bewezen wordt dat me neer Bailey onschuldig is, zal ik 't gelooven. jij beweert dat je de waarheid weet, maar wilt het mij niet zeggen 1 Wat moet ik er dan van denken Halsey boog zich voorover en klopte op mijn hand. „U moet ons vertrouwen", zei hij. „jack Bailey heeft geen cent, die hem niet toebehoort en over een paar dagen zal de schuldige wel bekend worden". „Zonder bewijzen geloof ik niets en vertrouw ik nie mand" zei ik koppig. „Dat doet een Innes nooit". Gertrude, die bij een der ramen was gaan staan keerde zich plotseling om. „Maar als de effecten te koop worden aangeboden, Halsey wordt de dief dan niet dadelijk ontdekt?" „Op die manier zouden ze het niet doen", zei hij. „Iemand, die toegang tot de kluis had, heeft ze er uit genomen en als onderpand gebruikt voor een leening bij een andere bank. Óp die manier is er tachtig pro cent van de moniale waarde voor te krijgen". „In geld?" „In geld". „Maar de man, die dat deed, zou toch bekend worden „ja, en ik zeg jullie beiden, zoo zeker als ik hier sta, geloof ik dat Paul Armstrong zijn eigen bank bestolen heeft. Ik geloof dat hij zich op die manier minstens een millioen heeft toegeëigend en dat hij nooit terug zal komen. Ik ben nu straatarm. Ik kan Louise nu niet vragen om met mij te trouwen, als ik er aan denk wat een schandaal dit voor haar familie is, maakt het me radeloos". De gewoonste dingen schenen dien dag vol beteeke- nis te zijn en toen Halsey aan de telefoon werd geroe pen, hield ik onmiddellijk op met eten. Toen hij van de telefoon terug kwam, kon ik aan zijn gezicht zien dat er iets gebeurd was. Hij wachtte even tot Thomas de eetkamer was uitgegaan en zei toen op ernstigen toon „Paul Armstrong is dood. Vanochtend is hij in Cali- fornië overleden. Wat hij ook gedaan heeft, het gerecht kan hem nu niets meer maken". Gertrude werd bleek. „En de eenige man, die jack's onschuld bewijzen kon, kan het nu niet meer I" zei ze wanhoopig. „je zou ook kunnen zeggen", antwoordde ik op koelen toon, „dat meneer Armstong zich nu niet meer verde digen kan. (Wordt vervolgd. VAN DE DIE QOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINQEN Wegelingsllieumsblad iedere seoel mees 15 cent. (DUBBELE KOLOM) GO CD C/5 CL CP In stad en dorp, Ja overal Leest men de Uitroepers eerst van al Naar het Amerikaansch Broches Alléén verkrijgbaar In eerst* klas Sigarenzaken

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1