H.WEGELING Vraag en Aanbod KAHRELTHEE DE WENTELTRAP DRUKKERIJ EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT l CIGARETTEN DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN 32e JAARGANG VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1&26 No. 36 DRUKKERIJ DE LANGE JAN EMENTSPWJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Adtek i ej> i ifcmays1 Van 1—4 regels CO coct, iedere reqel meer 15 cent. INQEZONDEN MEDF.DEELINGEN 60 CENT PER REQEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is Een verschikkel ij k avontuur. Het Duitsche schip „Karl" heeft Zaterdagmiddag te Deal twee Engelsche zeelieden aan land gezet, aie een verschrik kelijk avontuur op zee beleefd hadden. Zij vormden de eenige bemanning van een klein visschersvaartuig en hadden geen sloep aan boord. De mannen werden Vrij dagmorgen dicht bij de kust door den mist overvallen, wierpen een anker uit en legden zich te slapen. Een half uur later stond hun scheeptje in brand en wat ze ook beproefden, ze konden het vuur niet meester wor den, dat telkens op een andere plaats weer oplaaide .als zij het op één plek gedoofd hadden. Ma een wan hopige strijd van de mannen tegen de langzaam voort woekerende vlammen en den verstikkenden rook, begon het scheepje te zinken en de mannen, die allebei brand wonden aan gelaat en handen hadden gekregen trok ken zich op het laatste gespaarde plekje terug met niet anders dan den dood door verbranding of verdrinking voor oogen. Op dat oogenblik was de mist vrijwel op getrokken en werden zij opgemerkt door den Duitschen treiler „Karl", die onmiddellijk een reddingsboot uitzette. De beide mannen sprongen te water en hadden nog voldoende kracht om zich drijvende te houden, tot ze opgepikt werden. Vreeselijk ongevalin Matal. Vele inboor lingen levend verbrand. Volgens een bericht uit Durban heeft een verschrikkelijke brand gewoed op de suiker plantages der lllovo Sugar Estates in Matal. Ongeveer 1800 acres werden totaal verwoest, terwijl 21 kaffers, ingesloten door het vuur, levend verbrandden. Een plot seling opkomende storm wakkerde het vuur aan, dat in enkeie minuten een geweldigen omvang aannam. Vol gens ooggetuigen moet het een indrukwekkend, doch vreeselijk schouwspel geweest zijn, op verren afstand zelfs was de hitte ondraaglijk en het geraas en gebul der van den brand en den storm deden denken aan het helsche lawaai van een veldslag. Twee blanken, die door het vuur waren ingesloten, konden ontkomen door een schuilplaats te zoeken ach ter een muur. Een vreeselijk drama. In Dortmund heeft zich een vreeselijk drama afgespeeld. Een 14-jarige jongen kreeg een schoolkameraadje van den zelfden leeftijd op bezoek, terwijl de ouders uit waren. Het tweetal be sloot toen op eigen houtje koffie te zetten. Ze staken een spiritusstel aan, doch bemerkten al spoedig, dat er te weinig spiritus in het comfoor was. Toen een der knapen uit een volle flesch spiritus in het brandende stel schonk, vloog het apparaat in brand. De jongen, die de spiritusflesch in zijn hand had, schrok daardoor zóó, dat hij een gedeelte van de inhoud van de flesch over zijn kameraad uitstortte. Op hetzelfde oogenblik stond het ventje in lichte laaie. Buren snelden toe, maar het was te Iaat. De brandwonden die het knaapje had opgeloopen, waren van zoo ernstigen aard, dat hij eenige uren later in het ziekenhuis overleed. V e r 1 of r e g e 1 i n g bij d e p o s t. De landelijke Vak groepen Adj-commiezen-kantoorbediendenen telegrafisten van den C.B P.T.T. hebben in hun vergadering te Utrecht een resolutie aangenomen met betrekking tot de ver lofregeling. Zij wenschen o.a. dat voor hen, die geen zomerverlof kunnen krijgen een regeling zal worden getroffen, waarbij 1 dag zomerverlof gelijk te stellen is met l1 dag winterverlof. Ongenoodegast. In een kolenwagen op het spoorwegemplacement te Nijmegen is een vreemdeling aangetroffen, die niet in het bezit van de vereischte papieren was. Hij bleek uit Memel afkomstig te zijn doch wilde de reden van zijn verblijf hier te lande niet opgeven. De man werd aangehouden. Een gletscher in be weging. Een gedeelte van den |ostedals-Bra-gletscher in den Segneford is in be weging gekomen, 500.000 kubieke meter boschterrein met zich sleepend. Door de verschuiving is een meer ontstaan van 1600 meter lengte. Het sneeuwplateau voor jostedals-Bra op de West kust van Noorwegen is met gletschers overdekt, die het grootste ijsveld van Europa vormen. Tragisch. Te Heme is een jong meisje op zeer eigenaardige wijze om het leven gekomen. Zij was ge woon twee honden des nachts mee naar haar slaapka mer te nemen. Een dezer nachten beet een der honden een gasslang stuk, waardoor het gas vrij kon uitstroo- men. Des morgens vond men het meisje en de honden dood in de kamer. Een amokmaker. Te Barabai (Z. O. Borneo) tandakte een met een parang gewapende amokmaker in de politie-kazerne rond zoodat in allerijl de contro leur werd gehaald, die met een revolver verscheen. De kazernepoort werd gesloten, doch de politie vluchtte. Daar stond dus de gewapende controleur B. B. met het zich als een gek gedragend inlandsch individu. Die zich voor de tralies verdringende boeven, zoo vertelt de „Borneo Post", moedigden den krankzinnige nog aan „Doodt den hond, slaat er opl" De hond was in dit geval de controleur. Diens echtgenoote heeft uiteraard met angst en vreeze de situatie gadegeslagen. Enkele schoten uit de revolver misten doel. Des con troleurs lijfoppasser, voor het huis staande, zag het ge vaar waarin zijn heer zich bevond, snelde toe en stortte zich op den amokmaker. Enkele seconden duurde het klewanggekletter, waarna de oppasser, intusschen door een slag in de zijde ge wond op last van den controleur retireerde deze laatste hield een zeer zwaren steen in de hand, welke precies op het voorhoofd van amokmaker geworpen, dezen op den grond deed tuimelen. Direct vlogen controleur en oppasser op den man af en de oppasser ontwrong hem zijn slagwapen. Toen de amokmaker ontwapend was, kwamen de po- litie-agenten uit de sawah te voorschijn, scholden den onverlaat voor alles wat leelijk is uit, en dreigden hem te dooden. Een der.helden kwam zelfs met een ijzeren koevoet aandragen en vroeg aan den toewan-besar, vergunning om daarmede den weerlooze de hersens in te slaan. Madat de overmande geboeid en weggeleid was, is de wond van den oppasser gehecht geworden. Den volgenden dag reikte de controleur voor het ront der politie aan zijn dapperen oppasser f 25 belooning uit. „F i 1 m - i n c i d e n t e n". Bij de opneming van een film in de nabijheid van Apremont zijn Zaterdag niet minder dan drie incidenten voorgevallen. Een dei ..r- tisten, die een geweer handteerde liet dit op het onjuiste oogenblik afgaan waardoor hij zelf zoodanig aan zijn oog werd gekwetst, dat hij dit verliezen zal. Vervolgens ging het geweer van één van de 800 i.- guranten, die hun medewerking verleenden, ontijdig af, zoodat den eigenaar een arm werd stuk geschoten. Al zit ga nog zoo In do knol, Eon Ultroopor plaateen helpt wel van MARY ROBERTS—RIMEHART. „We mogen het niet doen", zei ze gebroken, „juist nu nu er zooveel op het spel staat zou het schan delijk zijn. Ik weet wel dat je er even weinig van af weet als ik Halsey 1" Halsey kalmeerde haar zoo goed hij maar kon en de ruzie scheen weer voorbij te zijn. Maar nog lang nadat ik al boven was zat hij beneden alleen in de huiskamer en ik wist, dat hij alles wat hij van de zaak wist nog eena naging. Sommige dingen begreep hij, die mij vol komen duister waren. Hij en Gertrude wisten, waarom ack Bailey en hij dien nacht zoo waren weggereden. Hij wist waar ze de laatste vierentwintig uur geweest waren en waarom jack Baily niet met hem teruggeko men was. Het scheen mij toe, dat ik nooit ergens achter zou komen als de kinderen voor mij blijven het altijd „de kinderen" mij niet hun volle vertrouwen wilden schenken. Toen ik ten slotte uitgekleed was, kwam Halsey bo ven en klopte op de deur. Nadat ik een negligée had aangetrokken (vroeger toen Gertrude nog op school was, noemde ik zoo iets een kamerjapon I") liet ik hem bin nen. Hij bleef een oogenblik bij de deur staan en kreeg toen een soort van geluidlooze lachstuip. Ik ging op den rand van mijn bed zitten en wachtte streng stilzwijgend af wanneer hij op zou houden, maar het scheen wel steeds erger te worden. Toen hij wat bedaard was greep hij mij bij m'n arm en trok mij mee naar den spiegel. „De schoonheid der vrouw. Raadgevingen aan jonge en oudere dames", door Beatrice Fairlax" zij hij. En toen zag ik mezelf. Ik h&d papiljotten in m'n haar en ik moet toegeven dat ik er vreemd uitzag. Ik vind dat een vrouw verplicht is om zorg voor haar uiterlijk te hebben, maar het is er niet mee als met het vertellen van een leugentje om bestwil men moet er niet op betrapt worden. Toen ik die dingen uit mijn haar had gehaald was Halsey weer ernstig en ik luisterde naar zijn verhaal. „Tante Ray, begon hij, terwijl hij zijn sigaret uitdrukte op den rug van mijn ivoren haarborstel ik gaf er wat voor als ik u alles kon vertellen. Maar het gaat niet tenminste de eerste dagen nog niet. Maar een ding had ik u al lang geleden kunnen vertellen. Als u dat geweten hadt zoudt u er mij geen oogenbhk van verdacht hebben dat ik iets met den moord op Ar nold Armstrong te maken had. De hemel weet wat ik zoo'n kerel niet had kunnen doen, als ik getart werd en ik had een revolver in m'n hand onder normale omstandigheden. Maar ik houd erg veel van Louise Armstrong, tante Ray, en ik wil met haar trouwen. Lijkt het i« dan waarschijnlijk dat ik haar broer xou dooden „Haar stiefbroer", verbeterde ik hem. „Neen" natuur lijk is dat niet waarschijnlijk, zelfs niet mogelijk. Waarom heb je het mij niet verteld Halsey?" „Och daar waren twee redenen voor" zei hij langzaam. „Ten eerste had u een ander meisje voor mij» uitgezocht." „Onzin", viel ik hem in de rede, en ik voelde dat ik een kleur kreeg, eigenlijk was het wel zoo geweest. „En de tweede reden", vervolgde hij, „was, dat de Armstrongs niet van mij wilden weten". Ik ging opeens rechtop zitten en keek hem verbaasd aan. „De Armstrongs I" herhaalde ik. „En de oude Peter Armstrong was koetsier op een diligence toen jouw grootvader minister van oorlog was." „Nou ja, maar die is al lang dood", viel Halsey mij in de rede. „En de tegenwoordige Innes heeft zelf toe dat hij niet goed genoeg is voorvoor Louise". „Precies", zei ik wanhoopig „en natuurlijk wordt je naar je eigen taxatie beoordeeld. De lnnes-es zijn niet altijd zoo, dat ze zich zelf minderwaardig vinden I" „Neen, niet altijd 1" zei hij, terwijl hij met zijn jongens- achtigen glimlach naar mij keek „Gelukkig is Louise 'tniet met haar familie eens. Ze wil met me trouwen op voorwaarde, dat haar moeder het goed vindt. Ze is niet erg dol op haar stiefvader, maar ze aanbidt haar moeder. En begrijpt u nu, wat het gevolg van deze el lendige historie is Dat de familie tegen mij is". „Maar dat is al te dwaas", redeneerde ik. „En boven dien, als Gertrude onder eede verklaart dat jij al weg was voor Arnold Armstrong kwam, ben je immers vol komen verantwoord". (Wordt vervolgd.) VAN DE die GOED WERK LEVEREN,IS EEN DER BESTE NOORDSTRAAT 44 TELEFOON ISO VLISSIN~fcN BUREAUX VAN ÜITQAVE DRUKKERIJ H. WEOELINO Noordstraat 44 Tel. 130 Vuswnoek postrekenino no. 51407 B 144 MttOELBURG (DUBBELE KOLOM) beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. BIJ meerdere plaatsing, speslaal tarief. 4 w Nskar het AmerikrL&nzch 26 Broches Alléén verkrijgbaar In eersU klas Sigarenzaken

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1