H.WEGELING KAHRELTHEE DRUKKERIJ DE WENTELTRAP EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT CIGARETTEN DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN 32e Ji VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1926 No. 36 EEN DER BESTE Bureaux van urroaven DRUKKERIJ H. WEOHLINO Noordstraat 44 TEl. t30 Vusswobm P08TREKBNWQ No. 51407 DRUKKERfl DE LANOE JAN Lange DBunr B144 Muwlboto ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT 4i, LOSSE NUMMERS 5 CENT ADVERTBWTlBPltqS Van 1—4 reoels 60 cent, iedere reoel meer 15 cent. INQEZONDEN MEDE DEELINGEN 60 CENT PER REOEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF O n m e n|s]c helijkebehandelin g.. Sinds eenigen tijd liep in het dorp Hohenweide bij Merseburg het ge rucht, dat de daar wonende landeigenaar Bernstein zijn geestelijk niet geheel normale zuster onmenschelijk be handeld. Het gerucht kwam ook ter oore aan de auto riteiten en onverwachts deden politiebeambten een huiszoeking. Naar de „Frankf. Z." verneemt ontdekten zij daarbij toestanden, welke men in de 20e eeuw in Duitschland niet meer voor mogelijk zou hebben ge houden. Bernstein heeft zijn 44-jarige zuster sinds ge- rni-men tijd als een dier opgesloten gehouden in een half donker hok van een negen meter in het vierkant. Het kleine venster was met ijzeren staven afgesloten. De deur was op slot en bovendien met een dwarsbalk verzekerd. De bodem was bedekt met wat stinkend stroo. De ongelukkige, die geen oogenblik haar cel mocht vei laten, was gekleed in een gescheurde blouse en rok en hemd, die dik onder het vuil zaten. Haar beenen waren geheel opgezwollen. Als reden voor een dergelijke behandeling gaf Bern stein op, dat hij de kosten van de verpleging van zijn zuster, die Yeeds op haar vijftiende jaar teekenen van zinsverbijstering had geven, en vroeger in een inrichting had gezeten, wilde uitsparen. De man is echter zeer goed in staat die kosten te dragen. De politiebeambten hebben foto's genomen van de vrouw en het hol, waarin zij gevonden werd. Het O. M. heeft de zaak in handen. Een opli chter. Dezer dagen kwam een onder nemende bewoner van Warschau op het denkbeeld zich uit te geven voor den impressario van den beroem-en Russischen zanger Szaljapin, zoo ineldt de „Voss. Z." Hij reisde naar een groote provinciestad en liet daar overal een biljet aanplakken, waarop in vette letters werd meegedeeld dat de groote Russische zanger be sloten had een concert in de stad te geven toegangs kaarten waren aan het loket van de stedelijke concert zaal te verkrijgen tegen 10 en 20 zloty. Maar toen de talrijke geestdriftige kunstvrienden voor het loket ver schenen, hing daar een kaartuitverkocht. De teleur gestelde bewonderaars van den beroemden zanger vonden echter in het portaal den impressario, die hen gerust stelde en zeide, dat hij alle plaatsen had opgekocht men moest toch leven, nietwaar. Gaarne echter was hij bereid de kaarten met 10 zloty verhooging te verkoopen. In korten tijd was hij al zijn kaarten kwijt. Den volgen den dag verscheen echter weer een aanplakbiljet, thans met de mededeeling, dat het concert niet kon doorgaan daar de zanger plotseling ziek was geworden. Aan de cassa kon men zijn geld terug krijgen. De cassa echter betaalde alleen de aangekondigde toegangsprijzen terug de z. g. impressario was met zijn zoete winst inmiddels reeds spoorloos uit de stad verdwenen I Een brutale bedrieger. Te Albuquerque (Nieuw-Mexico) werd een man gearresteerd, die beweerde Friedrich E. v. Krupp te heeten en de 21-jarige zoon van het hoofd der bekende Krupp-faniilie te zijn. HQ gaf verder voor, een groote reis door de Vereenigde Staten ondernomen te hebben. Hij bracht o. a. een bezoek aan Henry Ford in Detroit, verbleef in diens huis, kreeg van Ford een automobiel ten geschenke, nam als eere-gast aan een demonstratie met het nieuwe Ford-vliegtuigje deel en vond ook bij andere groot-industrieelen in Detroit een gastvrij onthaal. Met deri van Ford gekregen auto bereisde de jonge man het land en bracht o.a. zelfs een bezoek aan Edison. In Denver sn andere plaatsen gaf hij chèquss in beta ling ten bedrage van 100 dollar, die echter, daar ze geen dekking hadden, niet door de bank geaccepteerd werden. Een der daardoor benadeelde firma's diende een aanklacht in waarop de heer „von Krupp" in Mexico gearresteerd werd. Bij zijn arrestatie verklaarde hij opnieuw lid der fa milie Krupp te zijn. Zijn vader zoo vertelde hij, had hem geschreven, dat hij voortaan nog slechts 25 dollar per week „zakgeld" zou krijgen, tot hij, naar zijn vaders wensch, aan de militaire academie te Leipzig zou zijn gaan studeeren. In gezelschap van den geslepen bedrieger bevond zich een andere jongeman, die voor zijn particulier sec retaris doorging. LJe i d e n s o nt z c t. Uitkeering haring en wittebrood. Er hebben zich zaterdagavond niet minder dan 2665 personen bij het bestuur der 3-Octobervereeniging laten inschrijven om op 3 October, in aanmerking te komen voor de uit te reiken feestgave, bestaande in haring en wittebrood, een getal, dat in de laatste jaren niet werd bereikt. Onder de gegadigden waren er nog ver scheidene, die bij de eerste viering voor 40 jaar ook reeds een gave ontvingen, en voorts elk jaar daarvoor in aanmerking kwamen. Plaatsgebrek in de trei nen. De scheiding van bokken en schapen. De directie van de Nederland- sche Spoorwegen heeft de volgende dienstorder uitge vaardigd „Uit ingekomen klachten blijkt, dat bij plaatsgebrek in de treinen het plaatsen van reizigers in een hoogere klasse niet steeds met den noodigen tact plaats vindt. Daarom wordt het stations- en treinpersoneel er op gewezen dat in zulke gevallen 3e klasse reizigers zoo veel mogelijk moeten worden geplaatst in ledige afdee- lingen 2e en zoo noodig le klasse. Is beschikbaar voor Advertentie ff 6.- per plaatsing. BIJ meerdere plaatsing, speciaal tarief. Zijn sommige afdeelingen le en 2e klasseslechtsjge deeltelijk bezet, dan moet worden getracht deze reizi gers zoodanig bijeen te plaatsen, dat geheele afzonder lijke afdeelingen vrij komen voor reizigers 3e klasse. Wenschen reizigers le of 2e klasse niet over te stap pen, dan worden de beschikbare plaatsen in die afdeeling met reizigers 3e klasse aangevuld. Het treinpersoneel ziet toe, dat op de volgende sta tions geen reizigers le of 2e klasse plaats nemen in afdeelingen dier klasse, waarin reizigers 3e klasse ge plaatst zijn, zoolang in andere afdeefingen 1 e en tweede klasse nog plaatsen vrij zijn". Roof i n| I d i op klaarlichten dag. Te Siantar is op klaarlichten dag een bijzonder orutaal staaltje van winkelroot voorgekomen. Voor een goudsmidswinkel stopte; op zeker moment een auto, waaruit een Chinees stapte, die den toko binnenging, met een steen de ruit van een der vitrines verbrijzelde, een aantal gouden voorwerpen buit maakte en zich vervolgens met de wachtende auto uit de voeten wilde maken. Tot zoo ver had de dief met z'n onderneming zooals men ziet, geheel in de trant van die in groote steden als New York op touw gezet, succes maar van af het oogenblik, dat hij den winkel verlaten had, keerde het geluk hem den rug toe, want hij liep... regelrecht in de armen der politie, die toevalligerwijze passeerde. Wel trachtte de man nog te ontkomen, maar dat gelukte INDIEN 8IJ NIET KUNT ADVERTEEREN, EEN UITROEPER ZAL 'T U WEL LEEREN MARY ROBERTS—RINEHART. 25 „Wil je mij alles vertellen, Halsey vroeg ik. „Vertel me eens waar je dien nacht, of liever dien ochtend heen bent gegaan en waarom je zoo stilletjes verdween. De laatste acht-en-veertig uur zijn voor ons allemaal ver schrikkelijk geweest.' Hij staarde mij aan en ik zag, dat hij begreep hoe afschuwelijk de toestand hier geweest was. „Ik kan u niet zeggen waar ik heen ben gegaan, tante Ray", zei hij na een oogenblik. „En waarom dat zult u gauw genoeg hooren. Maar Gertrude weet dat jack en ik al uit huis waren voor dit voor die vreeselijke moord gebeurde." Meneer [amieton wil me niet gelooven", zei Gertrude vermoeid. Halsey, als het zoover komt dat ze je arre steeren, moet je het vertellen." „Ik ben niet van plan om iets te vertellen", zei hij met een harde stem. „Ik ben niet van plan om iets te vertellen", zei hij met een harde stem. "Tante Ray, het was noodig dat jack en ik dien nacht vertrokken. Waarom dat kan ik u niet zeggen nu nog niet. En waar wij heengingen zelfs al is het mijn eenige kans om een alibi te be wijzen, dan zeg ik het nog niet. Het is allemaal dwaas heid, een opgeblazen beschuldiging die hem onmogelijk ernst kan zijn." .is meneer Bailey weer naar de stad gegaan vroeg ik „of naar de club „Geen van beiden," zij hij op uitdagenden toon. „Op het oogenblik weet ik niet eens waar hij is." „Halsey", vroeg ik op ernstigen toon, terwijl ik mij naar hem voorover boog, „heb je er ook maar eenig idee van wie Arnold Armstrong vermoord heeft? De politie denkt dat hij door iemand hier in huis is binnen gelaten en dat er van bovenaf op hem geschoten is, door iemand die op de wenteltrap stond." „Ik weet het niet", hield hij vol, maar ik verbeeldde me dat hij even naar Gertrude keek. Alléén verkrijgbaar In eerali klaa Sigarenzaken Zoo kalm en rustig als ik maar kon vertelde ik alles wat er gebeurd was, te beginnen met den nacht toen Liddy en ik alleen waren geweest, tot de vreemde ge schiedenis met Rosie en den man, die haar had achter volgd. Haar mandje stond nog op tafel als stille getuige van deze laatste geheimzinnige geschiedenis. „En dan is er nog iets", zei ik tenslotte aarzelend. „Halsey, dit heb ik zelfs nooit aan Gertrude verteld, maar op den ochtend na den moord heb ik in het tul- penbod een revolver gevonden. Dat was jouw revolver Halsey". Halsey bleef mij een heelen tijd aanstaren. Toen wendde hij zich tot Gertrude. „Mijn revolver, Trudel" riep hij uit. „Maar jack heeft mijn revolver toch meegenomen, is 'tniet?" „Zeg dat in 's hemelsnaam niet", smeekte ik hem. „De detective heeft het al gehad over de mogelijkheid dat jack Bailey terug is gekomen en en dat het toen gebeurd is. „Hij is niet meer hier teruggeweest", zei Halsey. „Gertrude, toen je dien nacht een revolver meebracht ■om hem aan jack te geven, welke was het toen? De mijne Nu zette Gertude een uitdagend gezicht. „Neen. De jouwe was geladen en ik was bang voor wat jack er misschien mee doen zou. Ik heb hem een gogeven die ik al een jaar bezit hij was niet geladen." Halsey stak wanhoopig zijn handen omhoog. „Is dat niet echt iets voor een vrouw!" zei hij. „Waarom deed je niet wat ik je vroeg, Gertrude )e stuurt Bailéy weg met een lege revolver en gooit den mijnen notabene in een tülpenbed 1 Nu komt er natuur- lijk uit bi) het gerechtelijk onderzoek dat de kogel waar mee Armstrong gedood werd, van hetzelfde kaliber was als mijn revolver. En wat moet ik dan beginnen „je vergeet", viel ik hem in de reden, „dat ik de re volver heb en dat niemand er iets van af weet." Maar Gertrude was boos opgestaan. „Ik kan het niet uitstaan, het is altijd mijn schuld riep ze uit. „Halsey, ik heb je revolver niet in het tül penbed gegooid. Ik Ik geloof dat je het zelf ge daan hebt Ze keken elkaar met harde, wantrouwende oogen aan. En toen stak Gertrude hem smeekend haar handen toe. (Wordt vervolgd.) VAN DE DIE tOKD WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSINOtN Wegeling'sTïieuwsblad Vraag en jambod „Friedrich von Krupp" verleende zelfs genadiglijk in Denver (Detroit) een interview aan persvertegenwoor digers en verklaarde met een gewichtig air, dat Krupp geen kanonnen meer maakte. mf vr Naar het Amerikaansch van Broches

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1