IT H.WEGELING Vraag en Aanbod KAHRELTHIL II DE WENTELTRAP DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT MIJNHARDT's l CIGARETTEN 32e JAARGANG VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1&26 No. 34 EEN DER BESTE Bureaux tan Uttoavb DRUKKERIJ H. WEQEUNO Noordstraat 44 Tel. t3p Vussmqsm Postrekenino na 51407 DRUKKERIJ DE LANOE JAN La,ng^Delft B 144 MOOfELBU&a f ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT ADVE8TnmBP8g8 Van 1—4 reosls 60 cent, INOEZONDEN MEDF.DEELINGEN 60 CENT PER REOEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Acrobaat inbreker. De} Algerijn Ibka ben Mo hammed ben Mahour, dertig jaar, was al eenigen tijd werkloos, zoodat hij besloot zijn oude vak van inbreker weder op te nemen. Ibka begaf zich te dien einde naar de passage Puebla te Parijs, wist zich met acrobatische behendig heid op het balcon van nummer 9 te werken en sloop 'de slaapkamer van den bewoner, den heer Moreaux binnen. Zonder den slapende.wakker te maken, doorzocht Ibka de woning cn vond circa 4000 francs, die hij voor goe den buit verklaarde. Begeerigheid wordt steeds gestraft, zoo ook hier. Niet tevreden met zijn vondst, betrad de dief wederom de slaapkamer, de heer Moreaux ontwaakte en liep luid keels om hulp. Langs de gang wist de inbreker een raam te bereiken vandaar sprong hij op het belendende dak en langs de afvoerpijpen wist hij weder op straat te komen. Op het hulpgeschreeuw waren echter de agenten Plessix en Colas toegesneld, die den acrobaat opvingen. Maar deze wist zich te bestrijden, trok een revolver en loste vier schoten, waardóór beide agenten werden ge troffen. Een der agenten had intusschen eveneens zijn revol ver getrokken en vuurde op den vluchtenden Algerijn, terwijl vijf agenten die inmiddels per fiets waren toege sneld zich verschansten achter matrassen en dekens die hun vanuit de huizen werden toegeworpen en vuur den op den Algerijn, die zich achter in de passage ver dekt had opgesteld. Ten slotte wist Ibka zich over den muur te werken, die hem den doorgang belette en verborg zich onder een bed in de kamer van een nabijgelegen hotel. Daar de Algerijn echter gewond was, werd hij door bloedsporen verraden, zöodat zijn arrestatie niet veel moeite opleverde. Ibka bleek een oude bekende te zijn, die al vele malen voor diefstal en inbraak was gearresteerd en wien het verblijf in Frankrijk was ontzegd. Hij weigert inlichtingen te geven, zoodat men naar zijn domicilie nog geen onderzoek heeft kunnen instellen. W a 1 g e I ij k 11 In het Kol. Wbld. vonden we het vol gend stukje naar aanleiding van de zoo prachtig ge slaagde collecte ten behoeve van de slachtoffers der Padang-ramp. „Hoe schril en diep beschamend tevens steekt hierbij af het Volgende door ons persoonlijk, op het Wandel- hoofd (de Pier) te Scheveningen, waargenomen feit. Nadat van het podium af in de rotonde bekend was gemaakt, dat eenige dames-collectanten zouden rondgaan bij het publiek, maakten de aawezigen aanstalten hun liefdegaven te offeren en openden zich ook de beurzen van een in onze nabijheid gezeten 2-tal Ind. heeren, vergezeld van twee dito jonge, elegant gekleede dames. De eene heer bracht een dubbeltje te voorschijnde andere diepte vijf centen op. Tosn de csllectante met vriendelijk, hoewel zeer vermoeid uiterlijk naderde, verdween een der heeren ijlings het dubbeltje op het tafeltje achterlatendde tweede deponeerde zijn gift yan vijf losse centen in het busje der collectante en bedong voor zich en de twee dames ieder een roosje, als be wijs dat ook zij hun gave geofferd hadden I Het gevaar geweken zijnde, keerde de eerstgenoemde terugdiens dubbeltje was echter inmiddels in het bezit gekomen Hoofdpijn-Tabletten 60 04 Laxeer-Tabletten 60 ®t Zenuw-Tabletten 76 ot Staal-Tabletten 90ct Maag-Tabletten 75 By Apoth. en Drogisten van den vijf-centen-mijnheer, die tot de dames zei „dat zal ik nou maar in mijn zak stoppen", door welke han deling de Padang-collecte dezen „weldoener" nog een zuivere winst van vijf centen heeft opgebracht 1 Na lustig het door de aanwezige muziek ingezette „Wien Neerlands Bloed" en het „Oude Wilhelmus" te hebben medegezongen, verdween het gezelschap uit onze oogen, doch niet uit onze gedachten I" Merkwaardig ongeval. In den nacht vóór den aanvang van een tennistournooi te Pwllheli in Wales heeft aldaar een ongemeen ongeval plaats gehad. Een der deelnemers aan het toumooi, die den vorigen avond te middernacht in zijn hotel was teruggekeerd, wilde nog even een luchtje scheppen. Te dien einde opende hij het raam van zijn slaapkamer en boog zich naar buiten. Door de een of anderen oorzaak verloor hij plotseling zijn evenwicht en stortte hij uit de vierde verdieping omlaag. Zijn val werd evenwel wonder boven wonder gebroken door een spijker in den muur. Hier aan bleef hij met zijn jas haken en in deze benarde positie, zwe vend tusschen hemel en aarde, bleef hij den geheelen nacht hangen, door niemand opgemerkt. Eerst tegen zes uur in den morgen zagen voorbijgangers hem. On middellijk werd hulp gehaald, een brandladder werd tegen den muur geplaatst en de jonge man werd nakr beneden gebracht. Helaas echter bleek, dat hij tijdens zijn val hoogst ernstige verwondingen, w o. een schedelbreuk, had op- geloopen. Klaarblijkelijk heeft hij dientengevolge onmid- dellijk het bewustzfln verloren, daar hij anders natuurlijk wel om hulp zou hebben geroepen. De ongelukkige is dadelijk naar het ziekenhuis over gebracht. Zijn toestand is in hooge mate zorgwekkend. Griezel ij ke reel ame. Een Italiaan in den staat Louisiana, wiens vader gestorven was, wendde zich tot een begrafenisonderneming met het verzoek, het stoffe lijk overschot te laten halen en het te balsemen, zoo als in Amerika meer geschiedt. Na de bewerking kreeg de zoon een brief, waarin hem verzocht werd, den doode te laten terughalen en tevens de rekening te betalen. Toen de Italiaan het bedrag ontwaarde, ontstelde hij ten zeerste en ijlde naar den begrafenisondernemer om hem mede te deelen, dat hij nimmer zooveel geld be zeten had en ook geen kans zag, ooit zooveel geld te bezitten. Tot zijn ontzetting kreeg hij ten antwoord: „Als u niet betalen kunt, blijft de doode in onze zaak we zul len hem in de étalage zetten en er reclame mfce maken". Toen de Italiaansche consul tevergeefs getracht ha l, den ondernemer milder te stemmen, kwam het tot een proces. Maar de rechter besliste, zoo meldt Je „tel dat elke arbeid zijn loon waard is, en dat het al heel mooi van de begrafenisonderneming was, dat zij zie i er mee tevreden stelde, den niet-betaalden arbeid voo; reclamedoeleinden te gebruiken. MARY ROBERTS—RINEHART. 24 Maar het wonderlijkste van alles was nog dat ik het mandje naast den weg zag staan, met de rest van het gebroken porcelein er netjes in opgestapeld en een handvol klein zilver, lepels en vorken en derge lijke, er bovenop 1 Ik staarde er naar zonder er iets van te begrijpen. Rosie's verhaal was dus waar. Maar waar had Rosie haar mand dan mee naar toe genomen En waarom had de dief, als het een diéf geweest was, het gebroken porcelein weer opgeraapt en daar, met het zilver, achtergelaten. Ik was nu doodelijk zenuwachtig geworden en nog niet genoeg bij m'n positieven om te hooren, dat er een auto aankwam. Toen hij dichter bij kwam herkende ik den omtrek van de onze en wist ik, dat Halsey terug gekomen was. Het moet voor Halsey ook wel heel vreemd geweest zijn, dat hij mij daar midden in den| nacht vond, met den rok van mijn grijze japon om mijn schouders ge slagen, een rood met groen mandje onder mijn eenen arm en een zwarte kat onder den anderen. Van vreugde en opluchting begon ik te huilen en veegde in mijn op winding bijna mijn oogen aan Beulak af. HOOFDSTUK IX. Echt iets voor een meisje. „Tante Ray", zei Halsey vartuit het duister achter de lampen. „Wat ter wereld voert u hier uit?" „Ik ben aan 't wandelen", zei ik, terwijl ik probeerde mij te beheerschèn. Ik geloof dat we het op dat oogen- blik met eens een belachelijk antwoord vonden. „O Halsey, waar ben je geweest „Laat ik u naar huis brengen". Hij stond in een oogenblik naast me op den weg en nam mij Beulak en het mandje af. Ik kon de auto nujduidelijk zien en War ner zat aan het stuur Warner met een overjas aan en een paar pantoffels 1 jack Bailey was er niet bij. Ik stapte in en langzaam reden we naar huis toe. We spraken geen woord. Wat we te zeggen hadden was te belangrijk om er hier over te beginnen en bo vendien was het niet gemakkelijk om de auto het laat ste stuk van de helling op te krijgen. Pas toen we de voordeur gesloten hadden en in de hal tegenover elkaar stonden, zei Halsey iets. Hij sloeg zijn armen om mij heen en keerde mij met mijn gezicht naar het licht. „Arme tante Ray", zei hij zachtjes. En ik begon bijna weer te huilen. „Ik ik moet Gertrude ook hebben, we zullen met z'n drieën alles bepraten." En toen kwam Gertrude al naar beneden. Blijkbaar was ze nog niet naar bed geweest; ze droeg nog de kimono, die ze in het begin van den avond ook aan had, en ze hinkte een beetje. Terwijl ze langzaam de trap af kwam viel mij een ding opmeneer jamieson had gezegd, dat de vrouw, die uit den kelder ontsnapt' was aan haar rechtervoet geen schoen droeg. En Gertrude had juist haar rechterenkel verstuikt I De ontmoeting tusschen broer en zuster was zeer hartelijk, maar zonder tranen. Halsey kuste haar} en ik zag op hun beider gezichten sporen van spanning en onrust. „Is alles goed vroeg ze. „Zoo goed als het zijn kan", antwoordde hij met ge forceerde opgewektheid. Ik stak het licht aan in de huiskamer en wij gingen naar binnen. Nog slechts een half uur geleden had ik met meneer jamieson in die zelfde kamer gezeten en naar hen geluisterd terwijl hij er Gertude en Halsey van beschuldigde dat zij iets afwisten van den dood van Arnold Armstrong, lju was Halsey zelf weer hier en zou alles opgehelderd worden. „Ik zag het vanavond voor het eerst in de krant", zei hij. „Ik wist niet wat ik zag. Als ik er aan denk dat er in een huis vol vrouwen zoo iets gebeurd is Gertrude zat er met een strak, bleek gezicht bij. „Dat is nog niet eens alles, Halsey," zei ze. „Jij enen jack vertrokken bijna op hetzelfde moment dat het ge beurde. De directie die hier is denkt dat jij dat wij er iets van af weten." „Zoo denkt hij dat!" Halsey's oogen puilden bijna uit zijn.hoofd. „Neem me niet kwalijk, tante Ray, maar die kerel is krankxinnig". (Wordt vervolgd). VAN DE DIE GOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINtcN Wegeling'sTlieumsblad IEDERE reoel meer 15 cent. (dubbele kolom) w Hebt qIJ personeel of iets anders noodig Een Uitroeper maakt verder zoeken overbodig Naar het Amerikaantch van Broches Allóón verkrijgbaar In eerst* klae Sigarenzaken

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1