H.WEGELING KAHRELTHEE BROCHES DE WENTELTRAP DRUKKERIJ Draag en Jtanbod 4 DRUKKERIJEN «EEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT Bij Muggebeten ROOKT CIGARETTEN 32e JAARGANG VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1926 No. 32 van de EEN DER BESTE Bureaux tam Uttoavb DRUKKERIJ H. WEOELW DRUKKERIJ DE LANQE JAN ^ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN. FRANCO PER POST CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 14 regels 60 cent, INOEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF DIE QOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINCiLN Wegelinff'snieuwsblad NooeDSTRAAT 44 TEL. ISO VUS8DI Postrekening Na 51407 LANGE DCLPT B144 Mmum IEDERE regel meer 15 cent. Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere 1 plaatsing, ipeciaal tarief. Een oplichter? In de buurtschap Zevender, nabij Schoonhoven, woont een landbouwer van ongeveer zestig jaar, G. R. genaamd, die een ziekte aan zijn handen heeft, waardoor het vleesch hem van de handen valt. De geneesheer heeft den man in behandeling, maar de ziekte schijnt zeer moeilijk te genezen te zijn. Toen j. M. uit Schoonhoven bij hem op het erf kwam om eenden te koopen, kwam als vanzelf het gesprek op de eigenaardige kwaal. M. kwam nadien vele malen bij den landbouwer terug en diong er steeds op aan, dat hij de handen eens zou mogen bekijken om te zien of hij er 'n middel voor wist. R. wees dat telkens af, daar er toch geen baat voor de ziekte te vinden was. Eindelijk bezweek hij voor de herhaalde vragen van den Schoonhovenaar en toonde hem zijn handen. M. gaf hem een fleschje met een soort tinctuur en verzekerde hem een middel te weten waardoor de ziekte in veer.tien dagen tijds bedwongen zou zijn. R. moest maar vast dat middel gebruiken en M. zou een toestel in orde maken om de handen te bestralen. M. gaf voor, een rijk heer te zijn, die een groot huis van wel acht kamen bewoonde en den patiënt te willen helpen uit menschlievendheid. De landbouwer, die M. niet kende, geloofde zulks en gaf zijn vertrouwen aan zijn nieuwen kennis, die heel vaak over den vloer kwam. Nu moest er een toestel aangeschaft worden. Dat zou duur zijn en M. kwam een drie honderd gulden te kort. Rijke menschen kunnen ook wel eens krap zitten, zei Jiij tegen den landbouwer en hij vroeg, of R. hem die driehonderd gulden niet kon voorschieten. G. R. had zelf het geld niet in huis. Hij zond zijn zoon naar schoonhoven om het bij een kennis te leenen en toen de jongen terug kwam neeft M. het geld in ont vangst genomen. Na dien tijd is R. argwaan gaan koesteren. Hij meende beetgenomen te zijn, temeer daar verschillende personen hem voor M. waarschuwden toen ze hoorden, dat hij met dien man in kennis was gekomen. R. maakte de zaak bij de rijkspolitie aanhangig, maar die kon niets doen om het geld terug te krijgen en verwees den man naar den deurwaarder. Wel zou de majoor der rijks- veldwacht de geschiedenis hebben kunnen doorzenden naar den officier van justitie, maar dat wilde men nog liever niet, daar men eerst het geld weer wilde zien te krijgen, zegt de „N. R. Crt." Daartoe stelt R. thans pogingen in het werk. Of het hem celukken zal wordt door velen in Schoonhoven betwijfeld, daar M. deze heele zaak thans nagenoe ontkent en de gesprekken tusschen hem en den land bouwer grootendeeli onder vier oogen hebben plaats gehad, Naar het Amerikaansch van MARY ROBERTS— RINEHART. 22 en Beten van Andere Insecten geeft het inwrijven met PU ROL dadelijk verlichting „Maar waarom zou hij dat doen „O, ik geloof dat men gemakkelijk een reden zou kunnen vinden. Arnold Armstrong en john Baley zijn elkaar vijandig gezind geweest van het oogenblik af dat de laatste, als kassier van de Handelsbank, Arnold Armstrong bijna in handen van de politie gaf. En boven dien vergeet u dat ze allebij het hof gemaakt hebben aan juffrouw Gertrude. Bailey's vlucht maakt ook een onaangenamen indruk." „En denkt u dat Halsey hem geholpen heeft om te ontsnappen „Ongetwijfeld." Wat kan het anders zijn dan een vlucht? juffrouw Innes laten yve eens nagaan wat er volgens mij dien avond gebeurd is. Bailey en Armstrong hadden ruzie gehad op ae club. Dat heb ik vandaag gehoord. Uw neef nam Bailey mee, hier naar toe. Ge dreven door jaloezie en krankzinnige woede volgde Armstrong hen, langs het voetpad. Hij kwam in den oostelijken vleugel binnen misschien heeft hij geklopt en is hij binnengelaten door uw neef. Toen hij nog maar net in huis was, is hij doodgeschoten door iemand die op de wenteltrap stond. Na het schot hebben uw neef en Bailey dadelijk het huis verlaten en zijn naar de ga rage geloopen. Zij zijn door den zij-ingang verdwenen, waardoor niemand hen gehoord heeft en toen u en juf frouw Gertrude beneden kwamen was alles rustig." „Maar wat Gertrude vertelde stamelde ik. Dood gevroren. Door koeli's van de onderne ming Negla in de preanger (N. O.-Indië) werd een dood gevroren inlandsche vrouw gevonden'. Zij was niet bestand geweest tegen de felle en door dringende koude, welke bij doorstaande Oostmoeson in de streken de uiteraard dungekleede ouden van dagen vooral bij avond en in den vroegen morgen bevangen kan. Zelfmoord. Vrijdag hebben te Berlijn een*71-jarige geneesheer en zijn 61-jarige echtgenoote zelfmoord ge pleegd, daar zij niet meer in staat waren in hun levens onderhoud te voorzien. Naar aanleiding van dit nuch tere bericht wijst het „Achtuhr Aoendblatt" er op, dat 25 pet. van de Berlijnsche geneesheeren nog geen in komen hebben van 3000 mark per jaar. De concurrentie is groot. In den oorlog was het niet al te moeilijk te promoveeren, daar men aan het front geneesheeren noodig had. Bovendien hebben zich in Üuitschland zeer veel geneesheeren uit de verloren ge westen gevestigd. De geneesheeren zijn voorts als het grootste gedeelte van de burgerij slachtoffer van de in flatie geworden, en zelfs de goed gesitueerden onder hen verdienen lang niet zooveel als voor den oorlog. De honoraria zijn laag, en de particuliere praktijk wordt steeds geringer. Velen eischen dan ook, dat in het ge- heele Duitsche rijk de studie in de medicijnen voor den duur van 10 jaar zai worden gestaakt. Een slachtoffer van de wetenschap.} Na een twaalfjarig lijden is te Parijs dr. Menard overleden tengevolge van verwondingen, die hij bij zijn werkzaam heden met X-stralen heeft opgeloopen. In 1914 moest dr Menard, die toen dt leiding had van de radiolo gische afdeeling van het Cochin-hospitaal zich een vin ger laten amputeeren en een jaar later nog drie vingers. Ook zijn mond en oogen werden daarna aangetast. Tot het laatste oogenblik bleef dr. Menard zijn werk voort zetten. In juni 1925 werd hij aan de linkerzijde verlamd, terwijl hij de vorige week, nadat hij zijn laatste consult had gegeven, over zijn geheele lichaam verlamd «werd. Uitbarsting in Burma. Een bericht uit Akyab (Burma) meldt dat de kapitein van het s.s. Chakdina heeft gerapporteerd, dat hij op den morgen van den 29sten juli een „vlammengordijn" van meer dan honderd meter hoogte heeft waargenomen, 't Verschijnsel hield ongeveer 15 minuten aan en herhaalde zich tien minu ten later. Dt Chakdina bevond zich op 19.5 N.B. en 93.4 O.L. Een bericht van het eiland Ramee maakt melding van een vulkanische erupie, op ongeveer een halve mijl ten Noorden van het dorp Kin bi) de stad Kyaukpyu (Burma,) Een 500 voet hooge heuvel werd uiteengehla/,en. De aarde verspreidde zich over 50 acres w bouwland. De te velde staande gewassen werden over een gebied van 150 acres door de hitte verwoest. Ver lies van menschenlevens wordt niet gemeld. Merkwaajrdig testament. Een Reuter-bericht maakt melding van een merkwaardig testament, met name van baron Walter Adolphus von Bissing, die in juni 1.1. overleed. Von Bissing, van geboorte Duitscher, doch in Engeland genaturaliseerd, was een halfbroer van den bekenden Duitschen militairen gouverneur van België tijdens den oorlog. Von Bissing 's testament nu draagt een sterk anti-Duitsch karakterhet bevat n.l. de volgende clausule: „Ik wensch in het bijzonder in de meest nadrukkelijke en duidelijke bewoordingen uiting te geven aan mijn wensch, dat onder geen omstandig heid een Duitschei", lietz j finilie of anderszins, stem zal hebben in de voogdij of opvoeding van mijn kinderen Ontzettende wraak. In de Hongaarsche ge meente Sajo hebben tot dusver onbekend genieven stroopers op ontzettende wijze wraak genomen op oen boschwachter Szombatt, die reeds herhaaldelijk z<.e krachtig tegen stroopers was opgetreden, meldt Je „tel." Enkele dagen geleden overvielen zij hem, uiitiuuoi hem zijn geweer, ontkleedden hem geheel en bonden hem aan een ooom vast. In dien toostand lieten zij Je i ongelukkige in liet bosch achter. Hij werd dooi talioozc insectèn op verschrikkelijke wijze gepijnigd. Den ge- heelen nacht riep hij om hulp, totdat hii het bewustzijn verloor. „Di Ultroiperi"l« un goidkoopi rubrlik, Dooh spreikt altijd tot «Ik publiik 111 „juffrouw Gertrude kwam pas den volginden morgen met haar verklaring. En die geloof ik niet, juffrouw Innes. Het is een verhaal van een slimme'en verliefde vrouw." „En wat er vanavond gebeurd is „Misschien brengt dat een heele ommekeer in mijn opvatting van de zaak. We moeten tenslotte alles in aanmerking nemen. We kunnen bijvoorbeeld terug komen op die gedaante op de verandaals het een vrouw was, die u dien avond door het raam heeft gezien, kunnen Allé* klas Sigarenzaken we met heel andere veronderstellingen beginnen. Of misschien brengt de verklaring van meneer Innes ons op een nieuw spoor. Het is mogelijk dat hij op Arnold Armstrong heeft geschoten omdat hij dacht dat het een inbreker was, en toen, uit angst voor wat hij gedaan had, gevlucht is. In ieder geval ben ik er van overtuigd, dat het lijk hier was toen hij vertrok. Meneer Armstrong is van de club weggegaan zoogenaamd voor een wan deling in het maanlicht, om ongeveer half twaalf. En om drie uur viel het schot." Ik begreep er niets meer van. Het scheen mij toe dat er dien avond veel belangrijke dingen gebeurd waren en dat ik er geen opheldering in Kon u-engen. Was Gertrude in den waschkelder gevallen Wie was de man op de oprijlaan bij de portierswoning en van wie was de tasch die ik daar gezien had Het was al laat toen Meneer Jamieson tenslotte op stond om heen te gaan. Ik liep ^iet hem naar de deur en samen keken we uit over het dal. Beneden ons lag het dorpje Casanova met de oudei wetsche huizen, de bloeiende boomen en de heerlijke rust. Op den heuvel aan den anderen kant van het dal zagen we de lichten van de Greenwood Club. Wij konden zelfs de rij lichten van de opriji.ian zien. Ik herinnerde mij allerlei verhalen die ik over de club had gehoord van drinken en grof spei en ee i ei leden jaa een zelfmoord. Meneer jamieson g ng heen langs een voetpad n,»ar het dorp en ik bleef er nog staan kijken. Het moet al over elven geweest zijn en het getik van degrooteklók op de trap was het eemge geluid dat ik hoorde. Toen drong het op eens tot mij door, dat er iemand op de oprijlaan liep. Even later kwam er een vrouw aanhollen en greep mij bij mijn arm. Het was Rosie volkomen overstuur van angst en wat nog den meesten indruk op mij maakte met een van mijn porcelijnen borden en een zilveren lepel in haar hard. Ze staarde in de duisternis achter haar, en hield nog steeds het bord vast. Ik bracht haar naar binnen en nam haar het bord af; zij stond bevend tegen de deur geleund en ik keek haar strak aan. „En", vroeg ik, was je vrijer niet tevreden over zijn maal (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1