H.WEGELING Draag eii Aanbod BROCHES DRUKKERIJ KAHRELTHEE H DE WENTELTRAP EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT -l ROOKT CIGARETTEN DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN 32e JAARGANG VRIJDAG 6 AUQUSTUS 1926 No. 31 EEN DER BESTE DRUKKERIJ H. WEOEL9 Noordstraat 44 Tel. 00 DRUKKERIJ DE LANGE JAN ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER PCWT 95 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Van 1—4 RBQBL8 60 corr, (EDBKB RBOBL MEER 15 CENT. INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REOEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VESQMNDB8D TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. BIJ meerdere plaatsing, speolaal tarief. Een „Uitroeper" pleateen zij de leua Een ieder krijgt ze onder den neut. van 20 Rosie is een knap meisje en misschien heeft ze een vrijer. Het zou zelfs wel goed zijn, als het zoo was. De meisjes blijven veel langer als ze zoo iets hebben, dat hen bindt". Gertrude was weer naar haar kamer gegaan en ter wijl ik een kop thee zat te drinken kwam meneer |a- mfeson binnen. „We zouden on§ gesprek kunnen vervelgen waar we Het anderhalf uur geleden hebben afgebroken", zei hl), „Maar voor we verder gaan wil ik u dit nog zeggen „Degene, die uit de waechkamer» ontsnapt is was een vrouw gmet een goedgevormden voet van middel matige grootte. Ze droeg aan haar rechtervoet alleen een kous, en hoewel de deur niet op slot was, Is ze door het raam ontvlucht", En weer dacht Ik aan Gertrude's verstuikten enkel, Was het de linker of de rechter. HOOFDSTUK VIII. De andere helft van den manchetknoop. „Dat was een vrouw", zei ik vol overtuiging. All< Hlmm rniQmrmnmmkmn eert man was", zei Ik en dacht aan den manchetknoop, „Nu beginnen we op te schieten. Welke redenen wa ren dat?" Ik aarzelde. „Is het niet voldoende als ik er u een beschrijving van geef „Dat is niet zoo goed natuurlijk". „Het spijt mij erg", zei ik zoo kalm mogelijk „maar Ik - het ding Is weg. Het moet uit een doosje op mijn toilettafel gevallen zijn", Ik voelde dat hl) aan de waarheid van mijn woorden twijfelde, maar hl) liet het niet blijken. Mij verzocht mij om den knoop zoo uitvoerig mogelijk te beschrijven, en dat deed ik, terwijl hij naar een lijstje keek dat hij uit zijn zak haalde „Een stil machetknoopen met monogram", las hij op ,Een stel knoopen met een enkel$ parel, een stel knoo- pen met een vrouwenhoofd bezet met diamandjes. „Er staat geen enkele knoop bij zooals u mij die heeft be- •chreven en toch moet meneer Armstrong in zijn man chetten een heelen knoop hebben overgehouden, als uw theorie juist is en misschien nog de helft van den ander". (Wordt vervolgd.) van de DIE QOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAL 44 TELEFOON RfT^lO VLISSINCU. Wegeiing'sïïieuwsblad Bureaux van Uitqavb: postrexenwo no. 5mct7 Lanqe Delft B 144 Mww (dubbele eolom) Hij volhardt bij zijn lief dje. Een boeren' meid onder Bameveld woonachtig heeft reeds een jaar of tien last van een buitengewoon eigenaardig verliefden boerenknecht. Volgens zijn zeggen is hij zoo razend verliefd op de bewuste boerenmeid dat hij b.v. niet kon uitstaan dat zij verloofd is met een ander. Steeds weer doet hij aan zoek om haar hand en steeds weer wordt hij afgeketst. Wanneer zich een andere huwelijkscandidaat voordoet tart de boerenjongen hem zoolang, ziet zelfs niet tegen ernstige mishandeling op, dat de verloofde in spé ein delijk den moed laat zinken en van zijn plannen afziet. Een dezer slachtoffers mishandelde hij dusdanig, dat hij hiervoor zes maanden gevangenisstraf opliep. De buren van de talrijke vrienden besloten nu een dezer dagen aan dezen onhoudbaren toestand een einde te maken. Een 20-tal jongens wachtten den knecht met stokken gewapend op voor de woning van het meisje en dreigden hem daarbij een zoodanige aframmeling te geven als hij het meisje in den vervolge niet met rust liet. De boerenknecht zich voor een groote overmacht ziende retireerde in een schuur. Een oogenblik later ver scheen hij weer met een hooivork gewapend. De 20 heldhaftige kampioenen sloegen op het gezicht van dit vreeselijk wapen ijlings op de vlucht. Men vreest algemeen in het dorp dat deze hopelooze liefdesgeschiedenis een zeer tragisch slot zal krijgen. Een zonderling testament. In het dorp Rypultowice, bij Lodz (Polen) stierf dezer dagen een oude boer, Paluska genaamd. Zijn vrij aardig bezit o,a. 45 morgen bouwgrond, liet hij met voorbijgaan vari zijn schoondochter (zijn zoon is dood) aan haar 14-jarig zoontje na. Maar het is wel totaal uitgesloten, dat de jongen ooit in het bezit der erfenis komt, want zijn grootvader verbond er de navolgende voorwaarden aan 1. De jongen moet dagelijks bidden en iederen Zon dag ter kerke gaan 2. Op zijn 20ste jaar moet hij trouwen, en hij inag zijn vrouw nimmer ontrouw zijn 3. Nooit van zijn leven mag hij een krant of een boek lezen 4. Zijn kinderen mogen noch leeren lezen, noch schrijven, daar „de kennis van het lezen voor vele menschen de bron van den grootsten kommer is ge worden". Tot executeur-testamentair benoemde de oude een pastoor, die den jongen vroeger godsdienstles heeft ge geven. De executeur-testamentair heeft voor het gerecht de schrapping van de groteske bepalingen uit de laatste wilsbeschikking aanhangig gemaakt Een zwevend dorp. Het dorp Suaucourt in het departement de boven-Saone, wordt, als men de Pe tit Parisien mag gelooven, elk oogenblik met verdwij ning in een afgrond bedreigd. Wetenschappelijke ge nootschappen uit Fransche Comté stellen een onder zoek in en de geestelijke Boileau heeft reeds een poos geleden bij de maatschappij voor natuurlijke historie een verhandeling ingediend over de verschijnselen, waarvan het dorp het tooneel is. Boileau is sedert jaren pastoor in het dorp. Elk oogenblik worden er aardschokken waargenomen en hoort men doffe ontploffingsgeluiden en uit spheuren in den bodem ontsnapt stoom. Men vermoedt, afgaande op de duidelijkheid, waarmede onderaardsch "gerommel wordt waargenomen, dat slechts een dunne aardkost het dorp draagt en schat de dikte daarvan op niet meer dan twee tot driehonderd meter. Verder vermoedt men, dat zich onder deze aardkorst een afgrond van 400 M bevindt. Professor Fournier en de geestelijke Boileau komen tot deze zelfde conclusie. Ongelukkig.rwijze be schikt de gemeente niet over het noodige geld om een stelselmatig onderzoek, b.v. door het graven van een put, ter hand te nemen. Zenuwachtige wielrijder. De bloemenven- ter K- Pol te Ede reed Vrijdagmiddag per rijwiel op den weg naai de Klomp, toen een auto naderde. De man maakte zich zenuwachtig, raakte zijn stuur kwijten reed recht op den auto in. De automobilist kon een aanrijding niet jneer voorkomen. P. kreeg een klap met de kap van de auto. Met een schedelbreuk werd hij opgenomen Oplichting. Twee Duitschers en een Nederlan der, uit een Geldersche grensplaats zijn in arrest ge steld. Dit drietal zou in dienst zijn van een Nederlandsch exporteur, die koffie naar Duitschland wenschte uit te voeren. Óm deze vrij te maken had hij een hunner 6000 Goudmark ter hand gesteld waarmede twee van hen zich reeds uit de voeten hadden gemaakt. Gelukkige redding. Drie (jonge Engelschen» die per motorjacht een tocht maakten van Burnteim-on- Crouch naar Boulogne, zagen ter hoogte van kaapGriz Nez vlammen uit zee oprijzen. Zij spoedden zich met hun jacht naar de plek waar ze de vlammen waarna men en vonden daar een jacht, dat in lichtelaaie stond. Rondziende, ontwaarden zij verder in den schemer een klein vaartuigje, waarin zich vier menschen bevon den. Zij namen de schipbreukelingen in hun boot op en vernamen nu, dat zij te doen hadden met een Norman- disch koopman, Desmet geheeten, eigenaar van het verbrande jacht, zijn zoons, resp. 6 en 8 jaar oud, en een zeeman. De Engelschen brachten het viertal behouden aan wal. waar zij een ovatie van de bevolking in ontvangst te nemen hadden. Jacht op wolven. Te Bassevelde en Assenele nabij de Zeeuwsch-Belgische grens wordt jacht gemaakt w op een vijftal jonge wolven, die zich aan de kippen der boeren te goed deden. De bankro.of te Bussum. De spoorwegamb tenaar N., die met zijn collega R. in de 3e klas wacht kamer van het station Naarden-Bussum de kas opmaak te, toen deze door een man met een revolver in de hand werd geplunderd, is thans ook met Brummer, den verdachte van den roofoverval op de Boaz-Bank ge- confroteerd. Evenmin als de ambtenaar R., zegt „de Tel", heeft de heer N. den verdachte positief kunnen herkennen. Overigens is het justitieel onderzoek tegen Brummer nog in vollen gang. Successievelijk worden de verschil lende getuigen, in totaal ongeveer 10, door de Amster- damsche justitie met hem geconfroteerd. Een brutale pakjesdie f. Bij een opkoop- ster in de Lombardstraat te Rotterdam kwam dezer da gen een man, die een zak met netjes gewasschen en gestreken waschgoed bij zich had. Op meewarigen toon vertelde hij haar van de moeilijkheden, welke hij met zijn vrouw had gehad: er was met dat menschgewoon geen land te bezeilen. Ten einde raad had hij dan ook maar besloten om aan de eenmaal met zoo schoone voornemens gesloten huwelijksovereenkomst een einde te maken. Als eerste begin zou hij, hoe moeilijk het hem ook viel, zijn lijfgoed verkoopen, want hij moest toch geld hebben om te eten. Met 's mans lot begaan, kocht de opkoopster voor een behoorlijken prijs de ver- Naar het Amerikaansch MARY ROBERTS—RINEHART. „juffrouw Innes" begon de detective, „wat denkt u eigenlijk van de gedaante die u op de oostelijke veranda heeft gezien, op dien avond toen u en uw kamenier alleen thuis waren „En toch beweert uw kamenier met evenveel nadruk dat het een man was." „Onzin", viel ik hem in de reden. „Liddy had haar oogen dicht ze doet ze altijd dicht als ze bang is". „En heeft u er nooit over gedacht dat degeen, die later in den nacht het huis is binnengedrongen, een vrouw geweest kon zijn dezelfde vrouw, die u op de veranda had gezien „Ik had er mijn redenen voor om te denken dat het „Als u nog andere redenen heeft om te gelooven dat uw middernachtelijke gast meneer Armstrong was, dan het feit, dat hij den volgenden nacht hier is binnenge komen, dan moet u mij dat zeggen, juffrouw lnnes. We kunnen niets als vanzelf sprekend aannemen. Als bij voorbeeld degeen die de ijzeren staaf liet vallen, waar door de krassen op de trap kwamen u ziet, dat weet ik ook als dat een vrouw was, waarom kan dan die zelfde niet den volgenden nacht teruggekomen zijn en in haar angst Arnold Armstrong dood geschoten hebben toen ze hem op de wenteltrap tegen kwam „Het was een man", herhaalde ik. En omdat ik geen enkele andere reden kon bedenken waarom ik daar zoo overtuigd was, vertelde ik hem van den manchetknoop. Hij vond het hoogst belangrijk. Wilt u mij die knoop geven", zei hij, toen ik uitge sproken was „of hem tenminste laten zien Het kan ▼an zeer veel gewicht zijn". Dat idee was heelemaal nieuw voor mij Als het niet de vermoorde man was geweest „Er zijn een heeleboel vreemde dingen in verband met deze zaak" ging de detective voort.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1