H.WEGELING Draag en Aanbod KAHRELTHEE DRUKKERIJ "«r I* DE WENTELTRAP EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT -l DRUKKERIJEN «EEKBLAD VOOR «ALCHEREN 32e JAARGANG VRIJDAG 30 JULI 1926 Ne. 30 VAN DC DIC 60ED WERK LEVEREN,I* EEN DER BESTE NOORDtTRAAT 44 tklcfoon No. 110 VUSflNQIN NooRornuAT 44 Til. iso Pomanrano Na M407 DRUKKERIJ DE LANOE JAN Lange db.pt b f44 mom ABONNEMENTSPRIJS 40 CDTT PER J MAANDEN, FRANCO PER POST 80 CENT i... LOSSE NUMMERS S CENT Van 1—4 s 00 U.I, «eer 15 cbft. INGEZONDEN MEDCDEEUNOEN 00CENT PER REOEL BV CONTRACT AANMBREB4PI1 Is b*sohlkbaar voor AdvortonEo *S.- por plootolnoe BIJ moordoro plaatsing, apeolaal tarloff. Godsdienstonderwijs verboden. De pre sident van Mexico, Calles, heeft alle godsdienstonderwijs verboden en verschillende tegen de kerk gerichte veror deningen uitgevaardigd2 bisschoppen zijn gearresteerd, omdat zij druk op de regeering uitoefenden, om wijzi- te krijgen van de kerkelijke wetten, die op 10 ugustus a.s. in werking zullen treden. Het verdwenen jongetje. Te Asten werd des avonds een vreemd jongetje aangetroffen van on geveer 7 jaar. Het werd bij den veldwachter gebracht cn die kon, aldus vertelt het „Hgz." na veel moeite te weten kumen, dat het jongetje joep heette, dat hij 7 jaar was, dat hij in school zat bij juffrouw Truce en dat ze thuis 3 koeien hadden. Waar hij woonde en hoe zijn familienaam was, wist het ventje niet. De veldwachter ging met die gegevens op stap. Eenige burgers meen den, dat het jongetje wel uit Deurne afkomstig zou zijn. De klei der steenfabrieken zat nog aan de klompen. Een te Asten wonende dienstbode uit Deurne meende in den jongen een zoontje van jan te herkennen uit de St. |osephs-parochie. Te meer, daar aldaar een onderwijze res Truce werkzaam was, meende men zeker van de zaak te zijn. Ten overvloede vernam men, dat in Asten een schoon zuster van woonde, ze lag ziek te bed. De veldwach ter met het kind er naar toe. De vrouw herkende in den jongen pertinent een kind van haar zuster. Vol moed toog de veldwachter nu naar Deurne om het ver dwaalde schaap terug te bezorgen. De ouders woonden nog al achteraf en zoodoende werd eerst even aange klopt bij de onderwijzeres, juffrouw Truce. Deze was reeds in bed, doch kwam direct maarze herkende het ventje niet. Hij toog dus naar de ouders. Hier waren alle kinderen reeds lang in bed en werd niemand ver mist. Met dit al was het ongeveer 11 uur geworden en toog de veldwachter naar een hotel. Hier werd het kind liefderijk verzorgd, doch men kon niets naders omtrent zijn afkomst te weten komen. De hulp werd ingeroepen van den veldwachter, die tot de conclusie kwam, dat het kind wellicht in Liessel of Neerkant zou thuis behooren. Iemand stelde zich en zijn auto ter beschikking en men toog naar Liessel. Hier werd de veldwachter opgeklopt. Er was voor zoover bekend geen kind vermist. Dus naar Neerkant. De directeur der boterfabriek werd opgeklopt. Ook hij kende het knaapje niet. Toen naar Meijel. De veldwach ter opgeklopt. Deze meende in het praten van het kind het Heldensch dialect te herkennen. Men besloot dus als laatste plaats Helden op te zoeken. Na eenig vragen et zoeken vernam men, dat te Beringen een kind werd vermist. Vol moed tufte men naar Beringen, waar men na eenfg zoeken het ouderlijke huis van den jongen ▼oud. De ouders met de buren hadden tot 12 uur alles afgezocht en waren nu in diepe rust Besloten was om 4 uur op te staan om In het kanaal te gaan dreggen naar het lijkje van den knaap, want men vermoedde, dat de jongen verdronken was. Bew ogen vertelden de ouders, dat hun kind al eens bewusteloos uit het kansal was gehaald, een andermaal door marechaussee uit een brandend huis was gered en nog meer ongelukken had gehad. Een oplichter Het is gebleken, dat de pseudo cabaret-artiest te Rotterdam, die aangehouden is wegens oplichting van een bewoonster van de jacob Catsstraat te Rotterdam, die hij onder voorwendsel, dat het niet met zijn principes strookte, langer cabaret-artist te blijven, zoodat hij werkloos dreigde te worden, geld afhandig wist te maken, inderdaad de 26-jarige O. is, dien de politie er op aan zag. 41ij woont in het Noordelijke stads deel, was, gelijk gemeld, vroeger verbonden aan liet Leger des rfeils en staat bekend als de blikken dominé. Hij maakt er speciaal zijn werk van, in orthodox chris telijke kringen zijn slachtoffers te zoeken. Onder het mom van vroomschijnende praatjes weet hij dikwijls het medelijden op te wekken. Ondanks zijn 26-jarige leeftijd heeft hij reeds de zorgen voor een gezin met 7 kinderen te dragen. Zijn weder helft is n.l. een 53-jarige weduwe, die in haar tweede huwelijksbootje een 7-koppige bemanning medebracht. Vrijdagavond om 6 uur is de blikken dominé weer op vrije voeten gesteld. Om acht uur zat hij alweer op een ander bureau, in verband met een soortgeii)ke op lichting. Dit maal heeft hij een dame in het Westelijk stadsdeel, bij wie hij een enkele maal kwam om te bid den en uit den Bijbel te lezen, ettelijke guldens afhan dig gemaakt. Stier op hol. Vrijdagavond holde op de Stations weg te Roosendaal een stier, welke uit de weide was losgebroken. Met den kop omlaag, stormde het dolle dier op een kinderwagen toe, welke omver werd gewor pen, tengevolge waarvan het inliggende kind op de straat terecht kwam. Gelukkig echter bleef het ongedeerd. Vervolgens holde het dier naar bet Stationsplein, waar het publiek een goed heenkomen zocht door in allerijl op en over de hekken van de spoorbaan te klimmen. Spoedig daarna wist men het dier te grijpen. Hetvleeschinvoerverbod in Engeland* De vleeschprijzen in Engeland vertoonen, in verband met het vóör eenigen tijd door de regeering, met het oog op besmettingsgevaar met mond- en klauwzeer uitge vaardigde invoerverbod voor versch vleesch van het continent sedert eenigen tijd een sterke stijging. De eigenlijke moeilijkheden zullen evenwel eerst in September beginnen, de maand, waarin gewoonlijk groo- te hoeveelheden varkens uit Nederland naar Engeland worden gezonden. In het vorig jaar werden te Smith- fiJd, de groote Londensche vleeschmarkt, tusschen Sep tember en het einde van het jaar, 380.0ÜÜ varkens uit Nederland aangevoerd, een hoeveelheid, die voor onge veer 75 pCt, de behoeften aan varkensvleesch van Lon den dekt. Dit kwantum zal dit jaar, wanneer het invoer verbod niet wordt opgeheven, waarop de kans uiterst gering schijnt te zijn, meldt de „Tel." niet ter Londen sche markt komen en de te verwachten schaarschte van varkensvleesch zal de prijzen automatisch sterk doen stijgen, terwijl grootere vraag naar andere vleeschsoor- ten ook de pi ijzen daarvan een stijgende tendenz zal bezorgen. Ook kalfsvleesch, dat in groote hoeveelheden uit Ne derland komt, gaat ontbreken. De kwaliteit van Neder- landsch lams- en schapenvleesch, zoo geeft men in Smithfield toe, is veel beter dan die van het vleescn, dat Schotland levert en ook lersche varkens staan achter bij de Hoilandsche. Sedert juli verleden jaar zijn de groothandelsprijzen fel ge stegenTe Birmingham was de prijs in juli 1925: 521/» voor varkensvleesch per Engelsch pond als vo! cent, in juli 1926 65 cent; te Londen, op dezelfde tijd stippen, 54 cent resp. 67* centte Leeds50 cent, resp. 65 centte Manchester50 cent, resp. 65 cent. De verschillen in kleinhandelprijzen zijn uiteraard nog grooter. De zaak Lancel. Er is wederom één dier Pa- rijsche processen berecht, welke groot opzien baren en MARY ROBERTS—RINEHART „Ik geloof dat we overal wat achter willen zoeken", zei Gertrude op vermoeiden toon. „Neen, ik heb nie mand gezien, behalve Thomas, die er uitzag, of hij de keuken had leeg gestolen. Wat hebt u daar opgesloten bij de was?" „Ik heb geen tijd om liet je uit te leggen", antwoordde ik. „Eerst moet ik Warner halen. Als je buiten bent om een luchtje te scheppen, moest je je overschoenen maar aantrekken En toen zag ik dat Gertrude mank hep niet erg maar zoo, dat ze toch langzaam vooruit kwam en het loopen haar blijkbaar pijn deed. „Wat scheelt er aan?" vroeg ik. „Ik ben gestruikeld over een paaltje" vertelde ze. „Ik d*»cht, dat ik Halsey misschien zou zien thuis komen. Hij hij moest hier eigenlijk zijn". Ik liep de oprijlaan af. De tuinmanswoning stond een heel eind van het huis af, vlak bij den grooten weg. Er stonden twee witte pilaren bij den ingang, maar het ijzeren hek, dat vroeger door den portier open en dicht werd gemaakt, stond nu voortdurend open. Tegenwoor dig reed iedereen in een auto, en had niemand meer tijd voor dichte hekken en portiers. Het huis bij den ingang van den tuin diende dan ook alleen om er be dienden onder dak te brengenhet was van alle ge makken voorzien en eigenlijk veel gezelliger dan het groote huis In gedachten verdiept liep ik de oprijlaan af. Wie zou het zijn, die door meneer jamieson in den kelder was opgesloten Zouden we een lijk vinden of iemand, die erg gewond was? Waarschijnlijk geen van beiden. De gene die naar beneden gevallen was, had nog kans ge zien om de deur van binnen af te sluiten. Als hij van buiten kwam, hoe was hij dan in huis gekomen. Als het iemand van ons huishouden was, wie kon het dan geweest zijn En toen sloeg de schrik niij plotseling om het hart. Gertrude! Gertrude en haar verstuikte enkel! Gertrude, die mank liep in den tuin terwijl ik dacht dat ze in bed lag Ik probeerde de gedachte van mij af te zetten, maar dat ging niet. Als Gertrude dien avond op de wenteltrap geweest was, waarom was ze dan gevlucht voor meneer jamieson Degeen die een schuilplaats had gezocht achter de deur bovenaan die trap, was blijkbaar niet erg op de hoogte van het huis en van de manier waarop de wasch hier naar beneden gegooid werd. Het werd steeds geheimzinniger. Welk verband kon er in vredes naam bestaan tusschen Halsey en Gertrude aan den moord op Arnold Armstrong En toch, hoe ik ook mijn best deed, overal stuitte ik op dingen, die op zulk een verband wezen. Onderaan de oprijlaan liep de weg met een lange, hoefijzervormige bocht om de tuinmanswoning. Ik zag licht schijnen tusschen de hoornen en in een van de kamers boven zag ik vage schaduwen, alsof er iemand heen en weer liep met een lamp. Ik liep heel zachtjes op mijn huisschoentjes en voor den tweeden keer dien avond botste ik tegen iemand aan toen ik vlak bij het huis kwam. Ik liep tsgen een man aan met een lange jas, die in het donker naast den weg stond, met zijn rug naar mij toe, en naar de verlichte ramen keek. „Wel verdraaid 1" riep hij woedend uit en keerde zich om. Toen hij mij zag, wachtte hij niet op een antwoord van mij. Hij verdween dit is letterlijk waar, hij ver dween volkomen in de duisternis, zonder dat Ik meer dan een glimp van zijn gezicht te zien had gekregen. Ik kreeg vaag den indruk dat hij een voor mij onbekend gezicht had en een soort van pet met een groote klep droeg. Toen was hij weg. Ik liep naar de tuinmanswoning en klopte aan. Wel twee of drie keer moest ik kloppen voor Thomas ver scheen, en toen deed hij de deur nog maar een paar centimeters open. „Waar is Warner vroeg Ik. „Ik - ik geloof dat hij in bed ligt, juffrouw". „Laat hem opstaan", zei ik, „en doe in vredesnaam die deur open. Thomas. Ik zal op Warner wachten." „Het is hier een beetje benouwd juffrouw", zei hij, terwijl hij met tegenzin gehoorzaamde. „Misschien wilt u liever op de verananda wat gaan zitten uitrusten." Het was zoo duidelijk dat Thomas liever niet had dat ik in huis kwam, dat ik naar binnen ging „Zeg aan warner dat er haast bij is", herhaalde ik en ging de zitkamer in. ik hoorde Thomas naar boven gaan, hoorde hem Warner roepen en het heen en weer loopen van den chauffeur terwijl deze zich haastig aan kleedde. Maar ik keek met belangstelling rond in de kamer beneden. Midden op de tafel stond een leeren reistasch open. Er zaten borstels en flesschen in, met zilveren boven stukken en het heele ding ademde weelde overdaad en vrouwelijkheid. Hoe kwam het daar? Dat vroeg tk mij nog af toen Warner de trap af kwam loopen. (Wordt vervolgd.) WegeiingsJlieuwsblad Bureaux van Uitgave: DRUKKERIJ H. W w Met een „Uitroeper" klein begonnen, In de omzet veel gewonnen. Naar het Amer/kaansch van 18

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1