H.WEGELING Draag en J}an bed DE WENTELTRAP DRUKKERIJ DRUKKERIJEN «EEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD Onze Postabonné's WEEK-OVERZICHT DRUKKERIJ H. WEGELING l 32e JAARGANG VRIJDAG 23 JULI 1926 No. 29 EEN DER BESTE Bureaux van üitqavb DRUKKERIJ H. W Noordstraat 44 Tbl. 130 DRUKKERQ DE LANGE JAM ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PEK 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 09 CENT LOSSE NUMMERS 9 CENT Advertentieprijs Van 14 rboels 60 cent, INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60CENT PER REGEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is besohlkbasr voor Advertontle ff 5.- por plaatsing. BIJ moordore plaatsing, speoiaal tarief. verzoeken wij beleefd hun abonnementsgeld per giro te voldoen. Dit is de goedkoopste wijze en kost U slechts 5 cent voor verzenden. Giro-biljetten worden door ons niet moer ingesloten, daar dit voor ons te omslachtig is. Men storte dus op onze postrekening no. 51407 vóór Zaterdag 31 Juli a.s. 55 cent. Over abonnementsgelden vóór dien tijd niet betaald wordt met bijtrekking van 15 cent incassokosten be schikt. De Administratie. Bewaakte ijsbergen. Ijsbergen hebben al heel wat rampen veroorzaakt. Denken we slechts aan de ramp van de,.Titanic." De ijsbergen zijn daarom zoo gevaarlijk, omdat ze voor een groot gedeelte onder zee doorloopen en dus onzichtbaar zijn. Ook thans weer worden vele ijsbergen gesignaleerd, vooral in de buurt van Newfoundland. Maar scheepsrampen zullen nu niet zoo gemakkelijk meer voorkomen, dank zij het steeds meer in toepassing brengen van de nuttige nog vrij nieuwe vinding, de draadlooze. De ijsbergen worden namelijk doorloopend door een patrouillevaartuig in het oog gehouden. Op het vaartuig is een radio-station, dat doorloopend werkt en dag en nacht opgeeft, op welke plaats zich precies ijsbergen bevinden. De schepen kunnen nu dus zorgen dat ze uit de buurt van de gevaarlijke ijsmassa's blijven. Werkloosheid in Berl ij n. Het aantal werk. loozen te Berlijn steeg met 2500 personen. Bij de ar beidsbeurs staan thans 276 900 werkloozen ingeschreven. Noodlottig ongeval te Haren. Te Haren bij Groningen had in een in aanbouw zijnde school een noodlottig ongeval plaats. Terwijl de onderaannemer van het stucadoorswerk, de heer H. Prummel, aldaar, zich in den keider bevond, werd plotseling een gil gehoord en een der aanwezigen zag nog juist, dat P. over den draad hing van de electrische looplamp. Toen P. met den natten vloer in aanraking kwam, ging de lamp uit, doordat de stroom vermoedelijk door zijn lichaam ging. Direct werd hij uit den kelder gehaald en kunstmatige ademhaling toegepast, doch tevergeefs. Twee inmiddels aangekomen geneesheeren konden slechts den dood constateeren. De overledene was 49 jaar, gehuwd jen laat vier kin deren na. Moordaanslag teRoermond. Zaterdagnacht werd te Roermond de omgeving aan de Minderbroeder singel plotseling opgeschrikt door oen ernstigefamilietwist. De 50-jarige J. H. v. d. E. werd zoo kwaad dat hij een revolver trok en deze in de huiskamer op zekeren Brouns afschoot. Het geval bracht natuurlijk een groote consternatie in het gedeelte van dit dichtbevolkt hoekje zoodat het anders rustige straatje plotseling het tooneel werd van een vechtpartij, die echter zonder doodelijke ongelukken afliep. De kogel had den linkerbovenarm van B. getroffen, die onmiddellijk onder geneeskundige hulp werd gebraoht. De politie herstelde de orde. De da der v. d. E. werd gearresteerd. Op zijn kamer bevond men de revolver waarmee de aanslag plaats had. Er bevonden zich nog vier scherpe patronen in. De dader is na op het politiebureau gehoord te zijn, aan den officier van justitie overgeleverd. Uit den trein geslingerd. Van den trein der Zuid-Nederland jche Stoomtram Mij., waarin 493 kinderen der vereeniging St. joseph te Breda zaten, ontspoorde Zondagmorgen bij den wissel in de Liesboschstraat te Breda, een wagen. Een zevenjarig knaap'je werd uit den wagen geslingerd en op slag gedood. De overige kinderen stapten daarop uit den trein en keerden in bedrukte stemming naar Breda terug. Onder het hooi bedolven. In den Hoogepolder in den Biesbosch zijn twee paar den gespannen voor een wagen beladen met hooi, op hol geslagen. De wagen kantelde om, waarbij de voer man en twee andere personen, die op den wagen waren gezeten, onder het hooi bedolven werden. Twee hunn r werden gedood, de derde verkeert in levensgevaar. Door een locomotief gegrepen. Maandag morgen omstreeks vijf uur heeft op den .onbewaakten overweg te Nieuw Leusen aan de spoorlijn Zwolle Meppel een doodelijk ongeval plaats gehad. De land bouwer j. Smid uit Nieuw Leusen reed met twee aan elkaar gekoppelde hooiwagens op den overweg toen een losse locomotief naderde. De hooiwagens wer den gegrepen en S kwam onder den locomotief terecht. Zijn hoofd werd van ge romp gescheiden. De wagens werden vernield en hét paard gedood. Het lijk van S., die een ziekelijke vrouw en vier kinderen ach terlaat, werd naar het lijkenhuis te Nieuw Leuzen vervoerd. Een bedrieger. Men moet over een meer dan gewone fantasie beschikken, om op zoo gemakkelijke wijze aan den kost te komen, als het den 32-jarigen chemicus Werner Masuch langen tijd gelukte. De man zocht kennis te maken met meisjes op rijperen leeftijd, vooral uit de Duitsche provincies en de voorsteden van Berlijn, en trachtte het dan zoo spoedig mogelijk tot een verloving te brengen. Zijn verloofden, want hij had er een aantal tegelijk, vertelde hij, dat hij een fabriek be zat te Bindow bij Köningswusterhausen en dat hij een bijzonder belangwekkende uitvinding tot een betere aan wending van hout gedaan had. Die uitvinding had hij voor een reusachtige som aan Zweden verkochtboven- voor H. N. Kruideniers, Slagers, Bnz. Ens. Prima vetdicht per 1 K.G. f0.50 per 10 K.O. f4.50 Percament Cigaret per 1 K.O. f0.45 per 10 K.G. f4.— Grijs Pakpapier per 1 boek f 0.15 m per 20 boek f 1.85 Grootere partijen speciale prijzen. NOORDSTRAAT 44 VLISSINQMN dien had hij noch een erfenis van 40.000 mark te wach ten, zeodat hij meende als een vermogend persoon te kunnen doorgaan. Zijn inkomen bedroeg, naar hij me dedeelde, op het oogenblik 590 mark per maand, doek spoedig zou dat het tienvoudige zijn. Met zijn aanlokke lijke vooruitzichten wist hij spoedig niet slechts de meis jes maar ook haar verwanten voor zich te winnen, wat juist zijn bedoeling was. Bij een zijner verloofden ver scheen hij eens in groote haast, met de mededeeling, dat hij voor verdere uitwerking van zijn uitvinding een platina-ketel noodig had. Deze kostte 7800 mark en daar hij slechts 6000 mark tot zijn beschikking had,'verzocht hij de familie hem op korten termijn 1800 mark teleenen. En men verheugde er zich op zulk een flinken aanstaanden schoonzoon uit den brand te kunnen heipen Eenige dagen later had, Masuch naar zijn beweren een keurige driekamerwoning in Lichterfelde ontdekt; hij moest echter 2200 mark sleutelgeld betalen en de huur van een kwartaal vooruit betalen. Ook deze schoot men hem voor. Masuch speelde den grooten heer en gaf zijn bruid een wissel op de helft van de door hem verwachte erfenis. Daarop liet hij nieta meer van zich hooren. Toen nu zijn verloofde hem in Berlijn wilde opzoeken, was hij nergens te vinden. Op zijn kamer in de Schwe- ringstraat verscheen hij slechts om zijn brieven af te halen. Op grond van het signalement herkende de politie den bruidegom als Wemer Masuch, waarop zij hem in arrest stelde. Bij een huiszoeking vond men een omvangrijke cor respondentie met vrouwen en meisjes, waaruit bleek, KLEINE „UITROEPERS" GROOT SUCCES Ml! MARY ROBERTS—RINEHART. 17 Ik was nog vreemd in het huis en ik herinnerde mij niet wat voor deur het was. Mijn ooren suisden maar ik knikte tegen nem, dat hij door moest gaan. Ik stond misschien een nieter of drie van hem af en toen schoof hij den grenJel terug. „Kom er uit", zij hij kalm. „Er kwam geen antwoord. „Kom er uit", herhaalde hij. En toen ik geloof dat hij een revolver had, maar ik ben er niet zeker van ging hij op zij en trok de deur open. Waar ik stond kon ik n et zien wat er achter de deur was, maar ik zag de uitdrukking op jatnieson's gezicht veranderen en ik hoorde hem iets mompelen toen sprong hij bij drie treden tegelijk naar beneden. Toen mijn knieën niet meer zoo knikten liep ik heel voorzichtig en zenuwachtig door, tot Ik gedeeltetijk kon zien wat er achter de Jeur was, Eerst leek het, of het een leege kast was, Toen Ik dichter bij en keek wat beter, n was een zwart gat, ge kelderlucht opsteeg 1 ging Ik rilde. Waar de vloer moest zl wasruit een onbeschrijfelijke vocht Het was een soort opening waardoor het waschgoed naar beneden gegooid werd, en meneer jamieson had daar iemand in opgesloten! Toen ik mij voorover boog verbeeldde ik mij dat ik iemand hoorde kreunen of was het de wind HOOFDSTUK VII. Een verstuikte enkel. Ik was buiten mijzelf van schrik. Toen ik door de gang holde was ik er van overtuigd dat de geheimzin nige indringer en waarschijnlijke moordenaar gevonden was en dat hij dood of stervende onderin lag. Op de een of andere manier kwam ik de trap af en door de keuken naar de sousterraintrap. jamieson was er al voor mij geweest en de deur stond open. Liddy stond midden in de keuken en hield bij wijze van wapen een koekepan in de hand. „Gaat u die trap niet af", gilde ze toen ze zag dat ik naar de sous-terrain-trap liep. „Doet u het toch niet juffrouw Rachel. Die jamieson is daar nu ook. Het geeft niets dan narigheid als je spoken achterna wilt zitten; ze brengen je in bodemlooze putten en zoo. O, juffrouw Rachel, doet u het toch niet 1" herhaalde ze, toen ik probeerde haar voorbij te loopen. Haar woordenvloed werd gestuit doordat meneer ja mieson weer terug kwam. Bij twee treden tegelijk klom hij de trap op met een woedend en verhit gezicht. „Alles is op slot", zij hij boos. „Waar bewaart u den sleutel „In de deur", zei Liddy nijdig. „Dat heele stuk van den kelder wordt afgesloten, zoodat or niemand bij de wasch kan komen en dan wordt de aleutel in he^ slot Selatendus als een dief ilet blind Is als sommige elective», kan hij zoo naar binnen wandelen0, „Liddy0, zei ik streng „ga met ons mee naar be neden en draal overal licht op°. Zooals gewoonlijk zei ze toen onmiddellijk haar dienst op, maar ik greep haar bij haar arm en tenslotte ging ze mee. Ze draaide alle lichten op en wees op een deur vlak voor ons uit. „Dat is de deur", zei ze brommend. „De sleutel zit er op". Maar de aleutel zat er niet op. Meneer jamieson trok er aan, maar het was een stevig slot. En toen bukte hij zich en begon met een potlood in het sleutelgat te peuteren. Toen hij weer rechtop atond, straalde zijn gezicht „De deur ia van binnen op slot", sei hl) fluisterend. „Er is iemand in". „De hemel beware onshijgde Liddy, keerde zich om en liep weg. „Liddy", riep ik, „ga dadelijk het huis door en kijk eens of iedereen er wel is, of wie er ontbreekt We moeten deze zaak onmiddelijk ophelderen. Meneer ja mieson, als u hier de wacht houdt zal ik naar de tuin manswoning gaan en Warner halen. Aan Thomas zouden we niets hebben. Misschien dat u samen de deur kunt forceeren". „Dat is een goed idee", stemde hij toe. „Maar er zijn ramen ook en wie daar binnen ia, kaa er op die manier uit komen". „Doet u dan de deur bovenaan de ondertrap op slot en ga buiten het huil op en neer loopen". Mr-*— ihe Ik >ek p scheen {e zijn Sla Ik. Pas toen ik een paar' stappen ertoe besloten we en ik had een gevoel of nu het der jprflhu hoek lle^ ik tegen Iemand aan, die .even opgewonden "7* T.W Vi, m KM V«J| KVTUVI OI ni geheim van de „Zonnehoek*1 zou worden opgeloat Ik holde het hule uit en de oprijlaan In. Net op den i» die achteruit ging herkende ik Oertude en zij mil. „Genade, tante Ray 1° riep ze uit, „wat Ie er aan de hand ff" „Er is Iemand In de waschkamer opgesloten0, zei (k hijgend. „Tenminste Je nebt toch niemand over het grasveld zien gaan of bij het huis zien lpopen, is 't wol f (Wordt vervolgd). VAN DE DIE QOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN Wegeling sTïieuwsblad Ut' JlivJ POS ikmaiuwio Na 0MO7 La kof. Delft b144 mmitii 1edbkb reoel MEER 15 cent. (DU88ELE KOLOM) PAKPAPIEREN Naar het Amerikaansch van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1