j ONS KINDERHOEKJE. 3S63 VROUWENRUBRIEK „ZONLICHT IN HU:S!M Cath M. V. y. HAAR. Nikkertje en Dikkertje in Sprookjesland WLGELING's NIEUWSBLAD VAN 9 JULI 1926. EEN EENVOUDIG KINDERJURKJE. cfOv Het h erbij afgebeelde jurkje is er een, dat het best ge naakt kan worden van* wollen stof of linnen. Daarbij is het een hoogst eenvoudig modelletje, dat gemakkelijk door iedere huismoeder gemaakt kan worden. In marine blauw gabardine, rood wollen marocain, cerise, pastel blauw of licht groen linnen zal dit jurkje vooral beeldig zijn. Het benoodigde materiaal voor een meisje tusschen de zes en acht jaar is ongeveer 2.25 Meter van 1 Meter breedte, benevens 12 fanlasieknoopjes. Het patrom bestaat uit een half voorpand (zonder rokje), een half rugpand (bestaande uit één stuk van hals to' zoom) een ha f voor rokpand, een mouw, een manchet, een half kraagje, een envelop-klepje (dat de zakjes moei voortellen), een ceintuur en een knoopen reep vo »r het voo nan 1 Een knionatroon kan aan onze bureaux besteld wor den ondc no 335 1, voor meisjes tusschen de /es en acht ja 1 Kosten 55 cents. door Overat wt.'ï ik op deze heerlijke zomerdagen en avonden wandel, merk ik open vensters op. Vanuit een der vensters, dat dikwijls mijn aandacht trok, hoorde ik dezen morden het vrooiijke geluid van een kinderlach. to koude dagen was dat hu's zoo donker ven, J tt ik mij afvroeg, wie het bewoonde onderstel !e zeker geen kinderen. veisers zen er het aantre*kelijkst uit in de v' n nadat net donker is gevallen, wanneer 'e* ing voor .het naar bed gaart zich een paar e/ -Mi vergaai t en het vroGtijk gesnater en ge- m mgd met de muziek var een piano en loud- fen v vi bij'tiger tegemoet kl nkt. ee verschil is dat rnet de donkere, triestige velke. vvij een.ge maanden geleden passeerden, toen ieder huis scheen te" zeggen, dat zijn innigste wensch zou zijn om zijn vensters te openen en er iets uit te laten. met eenige menschen, die ik mij in wintertijd regelmatig woord, groeten mij nu regel en loopen zelfs dikwijls een net weer te discusseeren of Hetzelfde is het geval ontmoet. Sommigen, die voorbijliepen zonder een matig met een glimlach eindje met mij op om ovei mor Gcduren Ie en stil en k v< De oh avondei' farrv minuten lach, ve speaker. Welk s* -tien over onz* tuinen. Z.j zijn verlangend om kennis met mij te m.iken en dat ik ken» s e iien maak. Maar niet ♦edereen, die ik in deze dagen ontmoet is zoo, en tegen degenen, die niet zoo zij zou ik willen zeggen „Open uw venstersGa huiswaarts en open de vensters van uw huis om het zonlicht binnen te laten. Enneein.deze raad ook vooi u zelf ter harte, want bedenk, dat uw ziel ook een huis is, dat behoefte heeft aan zonlicht. Open de vensters van uw ziel om het zonlicht van mensche ijke sympathie binnen te laten, want dat is het voornaamste wat een mensch noodig heeft. Zoudt u denken, dat uw huis er op het oogenblik half zoo gezellig uit zou zien, als het niet ju st eenige weken geleden den schoonmaaktijd had doorgemaakt Het was als liet ware, onderste boven gekeerd. Hetzelfde moest kunnen worden toegepast bij de menschen, want als u den zomer ten volle wilt genieten, dan moet ge u ont lasten van alles, wat uw ziel en geest versombert. Veronderstelt dat u altijd donkere kleeren hebt ge dragen en plotseling op het idee komt, dat een lie costuum u ook wel zou staan. Aarzelt dan nietKoopt het en trekt het aan het zal u goed doen, want dit >s een van de manieren orp zonlicht te brengen in uw in nerlijke wooing. Zóó houdt ge de vensters open en als ge dit maar lang genoeg doet, zal het nut er van wel blijken. Menschen, die deze gedachte steeds voor oogen houden, krijgen in hun voorkomen het aangename en gezellige van een huis met open vensters, waardoor de voorbijganger kan zien, hoe gezellig het binnen is. Zul ke menschen zijn ook voor anderen prettig, omdat die anderen een blik krijgen in hun innerlijke woning, en er de gezelligheid, de tevredenheid en het geluk kunnen waarnemen (Nadruk verboden VROOLiJK HOEKJE. Mannen eten in restaurants om twee redenen. Zij hebben óf een vrouw,'die kan koken en het niet doet, óf zij hebben een vrouw, die niet kan koken en het wel doen. Toen een klein jongetje een glazen oog in een win kelraam zag liggen en vroeg, wat het was en of de menschen er mee konden Lan, werd hem verteld, dat zij het niet konden. Toen hij een dag of twee larter w 'de weten, of men schen konden eten met valsche tanden, wt^d hem ver teld, dat zij het kouden. „Als menschen dan kunnen eten met vatechc tanden", zei hij, «waarom kunnen zi; dsn niet z en met valsche oogen „Dokter, kunt u mij var- het snurken genezen? Ik snurk zoo luid, dat ik er zelf wakker van word „In dat geval zou kamer te gaan slapen." Hviseeren, in een anderen Moritz Saphir, de geestige Oostenrijks? he journalist stond eens .in een vollen schouwburg en achter hem iemand, die öp zijn rug leunde, met het hoofd over z.jnc schouder:, vooruit gestoken Toen dit wat erg werd, haalde Saphir zijn zakdoek ui: en pakte daarop den neus van den man, die zoo hin de» Hik over hem heen keek, stevig tusschen de vingers als of hij dien snuiten wilde. De man deinsde achteruit. O, neem mij niet kwalijk, zeide Saphir, ik klacht, dat het de mijne was. •ZSgaggi WCQELING'C NlPUWSBLAD VAN 9 JULI 1926 Er was een groot lawaai toer. Nikkertje en Dikkertje de poor ten van de stad bereikten. De honden blaften en iedereen was opgewonden Niemand zal in zijn leven zulk een leven gehoord hebben. Hansje Knipperdolletje kwam in zijn hansop naar Nik kertje en Dikkertje toe en toen vroegen zij naar de reden voor deze opschudding. „Oh", legde hansje uit. „Dat zijn de bede laars. Die komen in de stad om te vragen, of er nog edelmoe dige menschen zijn, die hun een aalmoes willen geven ".De stad was zoo bezienswaardig, dat Nikkertje en Dikkertje heel spoe dig de honden en de bedelaars vergeten waren. Toen zij het politiebureau passeerden, stootte Nikkertje Dikkertje aan en zei Kijk eens, wat hier te lezen staat „Verloren! Een schaap. Eigendom van Blauwoogje. 2ich te wenden tot dit bureau." Dikkertje he: innerde .zich plotseling het schaap, dat zij in het begin van hun tocht door Sprookjesland ontmoet hadden, daarom '.raden -»j ht politiebureau binnen om óc zaak meae te dcelen, maar zij hadden geen prettige ontvangst. De inspecteur g>f te kennen, dat hij niet wenschre, lastig gevallen te worden. «Laat ze maar staat", zei hij toi een politieagent, die juist op de beide vriendjes toetrad, ,.dan zulicn zd wel me: hangende pootjes der aftocht blazen.'' Ik geloof niet, dat het hem vee! schelen kan, of Blauw oogje haar schaapje terug krijgt of met", zei Nikkertje, toen zij het pel tiebureau verlieten. (Wordt vervotd.) VARIA. Een pijnlijke genezirg In Amerika heeft men „klassen" \oor .«uio- mobilisten gevormd, waarin zoowel «ternes s heeren opgenomen moeten uo dun. «-«.ze KI- bezoeken onder leiding vaneen po», »u -auto. te I en een rechter, de zekentm /en, w de slacht; offers van auto-ongelusken opgenomen zijn. Lu onderricht heeft goed effect, want het schrikt de meeste menschen af te zien hoe een n.cdc- mensch eruit ziet na aangeieden en vei mir.kt te zijn. In Parijs doet nien hctzelfueonderwijzers nemen hun klassen mee cn toonen hun ku - e- ren het lijden van alcoholisten. De les is pijn lijk maar nuttig. Zou dit ook vooi ons land r it iets zijn? Wij gelonvcn van wel, maar dan mi et de leider geen automobilisten of kinderen mee nemen, maar overheidspeisonen en spoort directies om ze de slachtoffers van Hollands' onbewaakte overwegen te laten zien Een man, die een automobiel bezat, instal leerde eens een nieuw ei wetsche carburaUu», welke hem een bezuiniging van 20 percent zcu brengen op de benzinereke m:g. Daarna bracht hij nieuwe bougieS aan, waar v..n n en hem ge garandeerd had, dat zij* eveneens 20 pi'Ctnt van de kostbare vloeistof hielpen bezuinigen. Toen liet hij een nieuwe achteras aanbrengen, waardoor nogmaals 20peicent benzinebesparing verkregen zou worden en kocut vier nieuwe banden, welke hem een besparing van 20 per cent beloofden op mee? genoemde benzine. Tot besluit liet hij zijn tank leeg tappen en vulde haar met nieuwe olie, waarvan men hem een bezuiniging van 20 percent op de benzine had gegarandeerd, en liet een nieuw soort ptjdalen maken, welke hem 20 percent op de benzine zouden bezuinigen. Nu was de hoog gespannen De laatste uitvindingen waren gekocht en toe gepast en... met een benzinewinst van 120 percent moest de arme man om de honderd meter met zijn wagen stoppen om de benzine tank leeg te maken, daar zij anders over u loopen Dit is de „Tijl Uilenspiegel" beschouw c di tot het onmogelijke overd even spotdiijie die echrer de goede zijde heeft, dat /.ij duidelijk en overtuigend het domme van de moderne be zuinigingswaanzin belicht. Immers, het is toch dom om in een wereld, waar de arbeid van den een en de kooplust van den ander eikaars na tuurlijke medestander* noctcn zijn, de bezuini ging zóó ver coor te dat er re cecrd wordt zonder da' er verkocht wordt, De ten top gedreven be/uiziging, welke men thans' overal waarneemt, is in cèn o zicht haar na.- n ten volle waard, ftameSjfc «r. dit vei band - be zuiniging op den inkoop is ie bezuinig .g v.->n de welvaart 1 LevaftssKsage Wie één gelukkig oogt bk hreb ir jj zsjn teven, die is naak- gvh.kkig gewecM en an I Vso op de herinnering daarv n ecu vertrouwen in de toekomst cn zichzelf* b Het is mogelijk om een teven van smart geten ocg^nbfik van geVte echter -nood iet gchik vergeter. Ir« Dood eti leven zijn van t&aar slechts door één oogCbhlik gescheiden; cdcis kan 6 s grootcr zijn dan een geluk kg moment mar

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8