UITROEPERS i i i Transport- Rijwielen De Ymuider Vischhal i l Versche ViscRi, Gerookte Paling, IJ DIVERSEN Verkoopdepöt L. Delft 90-91 M'burg ■i In VIlMlna'as Qosdkoopai :c Rubriek VRAAGENAANBOD B. M. WIJTENBURG VELO WASCHMACHINE WF.GELING'i NIEUWSBLAD VAN 9 JULI 1926 I Prima Ochtendvoeder Een beste MELKKAR I bij B. Koole, Souburg 1 Een Bakkersknecht WIJ LEVEREN ZEEUWSCHE PIANO- EN ORGELHANDEL Aangeboden Gevraagd koon. gevraagd le huur aangeboden: RIETMEUBEL EN MANDENMAKERIJ J. F. CASTELEIJN I UrOMEC HOEK KANAALSTRAAT-OUDE L. nLRIVILO WEQ OOST- WEST-SOUBl VLISS. -SOUBURG Reparation spoedig en bllll|k levert U dagelljkscti steeds ENZ. ENZ. Beleefd aanbevelend, GEBR, DE KONING. EEN WIJS MAN OVERWEEGT ZOOWEL KWALITEIT ALS PRIJS EN KOOPT EEN u 1—4 regelg bo ct. leder regel meer 10 cent HOOFDACTE Volledig stel nieuwe Studie boeken met Globe voor f 30.- aansluitende aan cursus Holt- huizan, Hilversum Brieven onder no. 1241 aan bureaux Wegellngs Nleuwsbl. 90 cent de 5 kilo. Koestraat 293, 't Zand D 111, Mlddelb. TE KOOP gevraagd bij R. J. Dron- kera, Bakkerij, Seroos- kerke (W) Met Ootober een Meld of aankomende Meid gevr. bij W. Reijnierse, Sela- weg, Middelburg In stad en dorp, ja overal Leest men de Uitroepers [eerst van al. NIEUWE ORGELS met 9 Registers vanaf f 195.— SALON ORGELS met doorloopende harp f 275.- OUITSCHE PIANO'S, prima merken vanaf f 500. Levering franco. Qemakkelijke betalingsconditiën KORTE BURO, MIDDELBURQ 1 goed onderhouden Electrische Piano (Hupfeld) Brieven no. 1236 Bureaux Wegeling's Nieuwsblad tadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen lobse Biggekerke Huizen, bouwgrond Ritth. straat A 138, SoufrurS Bouwgrond aan Zee, E 126, Domburg Loophek, reep en blokken, wei voor paarden en beesten Boyenk Oostkapelle Transvalia heerenrijwiel I' Pottenmarkt K 175 Middelburg Preiplanten Lelienlaan 3 Vlissingen Vet varken A 18 Meliskerke Koe rekening 16 Juli j. Jacobse Jz., Meliskerk Vlaamsche reuzen konijnen oud en jongen De Goffau Nieuwland Jonge konijnen 't Zand D 119 Leurkar B. Leijnse Noorbolwerk M 222 Middelburg Een mooie mahoniehouten ovale tafel en een nieuw handdoekenrek De Mnnck K. Delft F 12 M'hnrg Trekharmonika 15 Ritthem Jonge konijnen Bagijnhof 194 Middelburg Een br k W. Danielse V 10 Breestraat Middelburg Speenvarkens J v. d. Bosse Vröuwepolder |ouge fokzeugen en jonge geit Boschzicht R;t'hem 4 Zonneblinden f 1U.- Kleine Kerkstraat i7 Vl'ssingen N euwe gabardine japon (grijs) maat 48 Palingstrnnt 1? Vl-ss. Vare vette koe N. de Korte, Meliskerke 2 schiiderijen. Sch -eisteenve- gerssingel Q 93, M:ddeiHurg Een vet schaap Molenaar, Zoutelande 1 voer klaverhooi J. Brouwer, Mariekerke 9 weeksche bigden K. Oste, Vrouwepo'dpr Jongensrok leeftijd 17 jaar Buttinge B 171 Mooi damesrij-.viel f 17.50 Smederij Buttinge Oriinsk ri-o Keukenkachel lagen prijs 't Zand D 104 l1', gem^t hooigras W. Cijvat, Biggekerke, Speenvarkens S. de Nood, Qrijpskerke 5 balksch houten eg W, Coppoolsche Wz.. Orjjp°k, kleine heerenflets J. van de Bosse, Qaplnge Vergrootingskoker Kromme Weele K 102,Middelh. Winkelhuisje Noordholwerk M 235, M'biire Een kinderwagen Sleeptrsslngel 147, Mlddclbuk T "wirWsrlt." f vcfP Ipeenkoiiljiiiti M. I. tie Öcf- Vlssmflrkt L 21, Middelburg Koppel Postduiven Korte Burg D 11, Middelburg Mooi vos merrieveulen P. Coppoolse, Oude Veersche weg, Middelburg! 100 roeden tarwe C. Wijkhuijs, Biggekerke Marmotten. A 3fl Biggekerke ndenkuikeni v, Keulen, Biggekerke eenvafkens CoppooiSó, Biggekerke D/a gemet hooigras W. Cijvat, Biggekerke 7 gemet graskanten Jac. de Korte, Biggekerke Haaskl. vl. reus voedster gew. 12 pond. A 73 Biggekerke Voedster en jonge konijnen Hoogstraat 130, Middelburg F. N. Motor voor alle prijzen, een Meisjes en Damesr(jwlel A 2 Seroo8kerke 50 witte en patrijs leghorn (acht dagen), Donderdag ééndags kuikens. P. joziasse, Seroosk. 2 Stfoomatrassen f 2.50 Paul Krugerstraat 14 hen. Vliss Speenkonijnen. asterplanten P. van de Bosse Gapinge 5-jarig werkpaard en vosmerrie- veulen A. Vader Koudekerke Kalfvaars op rekening Groenenberg Hoogelande Een kevi P. Polderman Vrouwepolder 2e hands rijwielen Hermes Souburg Jonge Herder Branderij molen- gang M 246 Middelburg onge raskonijnen (uiperspooTt G 85 Middelburg Koe rekening 13 Juli 3e kalf D. Pouwer Vrijburgstr. W.-Soub. 3 gemeten hooigras Abr. de Visser Serooskerke Een in goede staat zijnde vee- renwagen bij M. Kwekkeboom Gz., St.-Laurene aan hetzelfde adres biggen te koop 400roeden mooi vlas blauwbloem C. Koppejan tramstationZoutel. Drachtige reuzen voedsters A. Goedhloed Zandijk boschweg Preiplanten LeliedaalschewegB83St.-Laurens 375 roeden vlas S. de Visser Serooskerke Hverenrijwiel f 10 Nieuw Oos- tersche str. No 81 M:ddelburg Merrieveulen P. Jasperse Serooskerke Een wit ijzer kinderledikantje met matras adres Sottegemstr. 66 Vlisslngen Selderij, preiplanten Reijnierse D 195 't zan.l 4 loopvarkens J. Meijers Zoutelande Hooigras A. Boogaard Zoutelande Speenkonijnen 180 Zoutelande Eiken kast, 6 stoelen, ledikant Schoorsteenvegersslngel Q 93 boven Middelburg Wegens plaatsgebrek een Hee- renfiets, terugtraprem, nieuwe banden sterk en goed onder houden H, H. van Londen Oude Vlissingsche weg V 18 M'burg Best vet kalf Joh. Wattel Domburg Preiplanten W.BarentsenKoudek. 5-balks houten egge W. Coppoolse Wz. Qrijpskerke Meisjesfongerflets Houtermans Zusterstraat 1 203 Middelburg Kloeken met kuikens A. Clarisse Souburg Een nieuw melt 6—12 jaar koopj Gravenstraat I «rijwiel leeftijd e 14 M'burg 2 jonge fokshonÖen P. Koster Vrouwepolder Een werkpaard keur uit A. Francke Serooskerke Een voer itroo A, Wlelmeker Ce,. Koudekerk Beste rok W. de Witte Koudik, C. Maai A'36 Koudekerke Roode koolnlanten Bosschasrt Plantluet Koudekerke Een tweepaardsploeg nieuw van de verloting W. Duvekot Vrouwepolder Alle soorten zakken onverschillig welke Koestraat 293 en 't Zand D 111 Middelburg Messen van maalmschlne weinig gebruikt J. Louwerse hij Grijpsk Mooie 3-jarige kaïfvaar* rekn. U Juli K» CoppooUe let, Oostk, Kloek met kuikens A. Sturm Aagtekerke Broceliplanten Botting Koudekerke Krielhaantjeszilver.Minorcagoud Koningstraat '78 Middelburg Twee statenbijbels de Voogd Oostkapelle Prismakijker Winkelmanstraat 16 'Vlisslngen Wekelijks 200 a 300 eieren No. 126 Aagtekerke Een kinderwagen Aagje Dekenstraat 87 Vlisslngen Watervaten en kuipen Hildernisse Qortstraat M'burg Een Damesfiets Hooftman Oostlioekplein N 160 Middelburg Drie nieuwe moderne deuren Wagepaarstraat 37 Vlissingen Kloek met kuikens Kolvenierstraat 15 Vlisslngen Rieten kinderwagen Vlamingtraat 26 Vlisslngen Kloek, 16 kuikens] Verk. Quakkelaarstraat 107 Vliss. Zware koperen Noordstraat en glazenspuit 77 Vlissingen Struik en knplselderljplanten Abr. Marijs Ritthem Kloeken met kuikens 30 ct. per stuk Berglust Ritthem Vier jonge postduiven Glacisstraat 124 Vlissingen Petroleumstel 4 pits, 5 gulden Lammenstraat 25 Vlissingen Zemels. P.Gabriëlse Westkapelie Vroege aardappelen. K. Verhage Koudekerke. Meelkist. S. Pingemanse Pomh. Een vet Schaap. Molen Zoutel. Een Orgel. Priester, BleekM'burg Kalfvaarzep. L. Vos Zoutelande Selderllplanten. J. de Nood Zandijk Veere. Koolplanten, concurreerende pr. Karelse Biggekerke Een mooi anderhalfjarige vaars, P. Bestrijen Kleverskerke Verrekliker. Schoorsteenvegers- singel Q 93 Middelburg Groot watervat P, Lourense Domburg Kalfvaars rekening 16 Juli S. de Pagter Domburg Mahoniehouten krukstoel met vaste zitting en keukenkacheltje Nieuwstraat R 102 Souburg Heerenriiwiel. Kerkstr. 11 'Vliss. Paar Damesschoenen. Primulalaan 17 Vlisslngen. onge konijnen. akkersgang 9 Vlissingen Blauw Mantelcostuum Hendrikstraat 16 boven Vliss. Hond als waak- of trekhond te gebruiken, hïIMjk af te geven. Rinnenhaven 2 Vlissingen Jonge hond Oranjestraat 21, Vlissingen Kinderwagen Groenewoud 51, Vlisslngen Koehak. Joost Breel, Ritthem Kinderwagen of In ruil voor damesfiets v. Galenstraat 9, Vlisslngen Vlaamsche reus, vijf jongen speen oud. Kasteelstraat 26, Vliss. Krulwagenwiel Walstraat 28, Vlissingen 2 paar luxe schoenen (nieuw) Boul. de Ruljtcr 52, Vlissingen Of te huur een Ijswagen met toebehooren Kolvenierstraat 7, Vlisslngen 2 fietsmandjes, hobbelpaard en oliestel. Tuindorp D 8 Souburg 4 Qroenendalers (moeder be kroond) tegen billijke prijs Hendrikstraat 16, Vlisslngen Vosblesmerrleveulen J. rBoone Jz Zwanenburg Koudekerke Speenkonijnen en twee' voedsters Ritthemsche straat B 382 Soub. Een melkontroomer Q 12 Kleverskerke Duitsche Herdershond (zwart) stamboek. Twee jaar oud ver trouwd bfl kinderen Adres Wegeling's Nieuwsblad Een koe aan de rekening A. Moena Biggekerke Órocellplanten B. Koole Souburg Kalfvaars over rekening ebr. Verhage Domburg 'aar jongenswerkschoenen L. de Wolf Biggekerke Kalfvaarzen rekening 19 en 26 Juli Houterman Biggekerke Verschillendesoortenkoolplanten S. Stroo Biggekerke 400 zware musterds S. de Visser Sz. Vrouwepolder Een eikenhouten uittrektafel bij L. Jongepier Koudekerke Jonge konijnen verschillende rassen schroeweg 39 Middelburg Jong foxhondje Segeersweg V 1Q7 Middelburg Een kip mot kuikens 14 dagen oud B 123 Brigdamme Een fornuis Nieuwstraat 57 Vlisslngen Vroegé en lateaardbeienplanten Dingemanse Dishoekweg Kou- dekerke Een keukenkacheltje en droog- rek zoo goed als nieuw A. 181 Koudekerke Vlag met stok Hobeinstraat 1 Vlissingen Werkfiets f 15 Mariniersplein 3 Vlissingen Best jachtgeweer Buijsrogge Vlissingen. Kippenhok met renf 10 café Boschweg Vlisslngen 3 slagersjassen Beckerstraat 6 Vlisslngen Kroonspelden Glacistraat 17 Vlisslngen Kanarivogel (mannetje) Marinestraat 16 Vlissingen Een westentAkel OraveQr.Abeele Tasch C. Dekker Meliskerke Paard en rijtuig ook afzonderlijk Qebr. de Klerk Middelburg Zitslaapkamer voor 2 vrienden4 Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Van stonden aan een meid bcv noodlgd Wed. J. Koste Biggek Een fokshondje molienvanger P. v. d. Meer KweekerlJ Stadzlcht Vlissingen Een handknecht W. Reijnierse Koudekerke Met October een handknecht W. Reijnierse Koudekerke Handkruiwagenwiel Z. Roelse Biggekerke Wekelijks 30 a 40*pond boter J. Koole Jz., Koudekerke Terstond of met October een meid en knecht f. Koole Souburg Een flinke dagdienstbode Zich aanmelden Badhuisstraat 121 's avonds na half 8 Vliss. Net kostganger met vrije kamer Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Dienstje voor jong' meisje voor dag en nacht in net rustig gezin te Middelburg Brieven onder no. 1247 Bureaux Wegellngs Nieuwsblad Eenden en raikfppen broed 1035 en konijnen Ritte weke itr. 1*8 Souburg Jonge foxhonden P. L. Koster Vi Een werkpaard A. Francke Serooskerke I I- omp voor welput Post Zoutelande. Schapenwol. W. Flipse, Lange Qeere Middelburg. kinderbadkuip Brakstraat O 275 Middelburg 2 Stierkalveren L. de Witte Domburg Een voer tarwestroo Boschzicht Ritthem Een kortmolen K. Wielemaker Cz., Koudekerke 1 paar mansschoenen A. Bimmel Biggekerke Verstelbare rieten ligstoel Nleuwenhuijzen Groenewoud 53 Vlissingen Vaars en stierkalveren Jan Wattel Oostkapelle Een Achterkamer Nederstraat O 200 Middelburg 2 beste werkpaarden Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Verloren. Een manteltje ïac.deVisserSchelpwegDomburg MARKTBERICHTEN Middelburg, 8-7-'26. Boterf 1 Particuliere prijs. 1.10 Eieren 5.50 Particuliere prijs 6.50 Eenden Eieren 5.50 Particuliere prijs 6.50 Wegens vertrek naar elders ik mijn cllëntèle dank voor ht saaien met de machine en beveel mijn opvolger in ieders gunst W. L. VOS, Koudekerk Mij refereerende aan bov- n staande beveel Ik mij in leder; gunst aan voor het zaaien mei mijne naar de elschen des tljds aangekochte Zaaimachine. P. VAN MALDEQEM ]i. Koudekerke. Rietenstoelen in 30 modellen met en zonder kussens vanaf f 2,0 Steeds de nieuwste eigen ge maakte WIEGEN, SERRE- "M T ERR AS-MEUB E L r N ZIEKENSTOELEN vanaf f Alle soorten LANDBOUWMAN- DEN aan ongekend lage prijzen Reparatie-Inrichting Zandstraat Middelbur wordan vanaf Heden door mil verhuurd voor TWEE GULDEN VIJFTIG CENTS PER WEEK mei Inbegrip van algehee' gratis onderhoud en ver nieuwing, benevens gebruik van reserve-rijwiel bij even- tueete reparatie Telef. Intero. 133 Badhuisstraat 13 Vllsslngtn Ondanks alle concurrentie blijven wij onze kwaliteit handhaven Verzuim daarom niet vooraleer U een rijwiel koopt eerst bij mij even prijs aan te vragen. Beleefd aanbevelend. Verreweg de beste en voordeeligsto ;reuzen: Uitverkoop lU <0 CO V)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6