FIRMA T. MANSE-DAMAVE lm OPRUIMING Solinger Staalwarenhuis W. P. MALJERS MAG. DE HONDT 2e BLAD Te Koop Walcheren's Bazuin BURGERLIJKE STAND Leveren en Herstellen Zaterdagmorgen 9 uur begin der Groote IN DE HEERENZAAK R$ MESSEN, SCHAREN, SCHEERMESSEN C. G. WERNER, Hendrikstr. 44 Vlissingen Goedkoope Trein GIVI LIMONADE- SIROPEN 90 ct. en f 1,10 per flesch OM OM RANJA C. P. Hero-Limonades groeit Adverteerders ter qo°.rie kwn WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 9 JULI 1926. 2. „Princesse Marie josé", Ouv. Lm. Straauwem 3. „In Schoner Maienacht", Walzer Max Rentzsch F. Andrieu 5. „Forêts Légendaires" Precrher W. v. Thienen 7. KOSTER TEERLINCK WALSTRAAT 64-66 VLISSINGEN van Vlissingen t m Roozendaal naar Rotterdam en Den Haag op WOENSDAG 14 JULI 1926 Zie aanplak- en strooibiljetten Onze prima BENIEST's DROGISTERIJ A. BENIEST Mo'cders Öeefl Uw kinderen Volgens de laatste berichten gaat Mussolini, de veel besproken Italiaansche krachtmensch, zich nu met al zijn staal werpen op het herstel van de lira. 't Is nu 'welletjes, redeneert Signore, ons geld daalde reeds tot op 1 5 deel van de oorspronkelijke waarde en ons bui tenlandsch crediet is er ook niet beter op en door ge worden. Nu is de hoofddrijver der Italiaansche machine iemand die nooit zoo erg veel over de dingen redeneert, Joch ze liever maar direct uitvoert. Vandaar dat reeds den volgenden dag een proclamatie werd uitgevaardigd, waai op een reeks maatregelen werden aangekondigd, die dienen moeien tot opvoering van de betrekkelijke geldswaarde. Zoo is door den Ministerraad een wets ontwerp aangenomen Mussolini had den uitslag van te voren even aan de leden doen weten waarbij het verboden zal zijn om vanaf |oli 1926 tot juli 1927 luxp gebouwen neer te zetten. Voorts mogen geen nieuwe danshuizen, Banketbakkerijen, café's en dergelijke in richtingen worden geopend. De kranten mogen met niet meer dan 6 bladzijden verschijnen. De prijzen van grond- stoiïen voor kiecren, meubelen, enz. moeten worden verlaagd. De aankoop van weeldeartikelen is verboden, het aantal ambtenaren zal met nog 20° worden ver laagd. De nationale productie over de heele linie moet worden verhoogd en de prijzen moeten door de fabri kanten en winkeliers verlaagd worden. Om de verhoo- ging van productie op te voeren, heeft de dictator ver der bepaald, zullen de werkgevers het recht hebben om den werktijd te brengen van acht op negen uur per dag. Verre van ons om ons in de rij der oeconomen te plaat sen, willen we toch even opmerken, dat die Mussolini iemand us met ez i helderen kijk. In hoofdzaak kunnen we wei zeggen, dat Signore terug wil naar een een voudiger levenswijze en tevens aanspoort tot harder arbeid. „Eenvoud >s het kenmerk van het ware" eener zijds en „Arbeid adelt" anderzijds, zijn de principes in het betoog van dezen italiaansciien machthebber. Geen gezwam over lieve: en lekkerder, want de lieve broodjes bakker is in Italië ook al lang begraven en Mussolini heeft met deze maatregelen de laatste bloemen op zijn giaf geplant, 't Is nu, wil ei nog iets terecht komen van de gangbare lira, aanpakken, en wel met volle Kracht, van noog tot laag en Omgekeerd. Of de warm bloedige Italianen al die maatregelen goedvinden Ze moeten wel, anders zou Mussolini geen Mussolini meer zijn. Met onwilligen weet Z.Ex. wel om te springen, al was liet alleen maar in het toedienen van de noodige kwantums wonderolie die niet alleen goed schijnen te he'pen tegen bepaalde ziekelijke afwijkingen, doch vooral in het aanbrengen van fascistische ideeën en grondbe grippen. 's Landswijs, 's lands eer. Bij ons kost het dan meer moeite om iemand tot andere gedachten te brengen, /no heeft Minister Lambóoy zich de vorige week in 't zweet moeten werken om sommige lie kamerleden aan 't verstand te brengen dat het toch heusch veel beter was om de matrozenopleiding van Gorichem naar Vlis singen te verplaatsen. Na veelj geredeneer en gedepliceer werd een motie van Dr. de Visser, die beoogde, de ver plaatsing nog uit te stellen en uitstel voert meesten tijds tot afstel met 53 tegen 19 stemmen verworpen en kunnen we er dus onze boontjes gerust op te wee ken leggen, dat we eerstdaags dezen ,,tak van dienst" binnen onze veste zien verschijnen. Een der voordeeien van de Scheldestad noemde Z.Ex. o.a. het nabije van de vrije zee. In Kampen heeft men evenwel een andere gedachte over het begrip „vrije" zee. Daar is het, be houdens goedkeuring van Gedeputeerden, verboden om op Zondag in zee te baden of te zwemmeji. We lezen daarover het volgende In de Dinsdag gehouden raadsvergadering openbaarde zich bij de besprekingen over het Zeebad een scherp meeningsverschil tusschen links met de katholieken en de overige rechtsche raadsleden. Door B. en W. /is een regeling, ontworpen, waarbij zwemgelegenheid is geopend eenerzijds voor mannen en jongens, anderzijds voor vrouwen en meisjes, beide badplaatsen gescheiden door een uitgestrekt terrein, be stemd voor verblijfplaats aan zee, maar zonder badge legenheid voor volwassenen. Voorts werd voorgesteld de exploitatie van de kleedkamérs, rijwielbergplaats en buf fetten onder bepaalde voorwaarden op te dragen aan particuliere ondernemers enz. Tot zoover ging alles goed, doch toen kwam de bepaling, waarover de meeningen sterk uiteenliepen, en die behelsde de sluiting op Zon dag zoowel van de beide zwem gelegenheden als van de buttetten. Met 9 tegen 8 stemmen werd ten slotte het voorstel aangenomen, zoodat er des Zondags door volwassenen niet mag worden gezwommen en de strandbezoekers zelf hun consumptie dienen mee te nemen. Nu we 't toch over verboden dmgen hebben, willen we onzen e/.ers de volgende puntd chterlijke ontboezeming in d- „Haagsche Post" van j.l. Zaterdag niet onthouden. „Het dorpsbestuur van Zoutelande. zet kortweg alle actie stop.; We kaatst heeft er geen bal te wachten. En mem mds vl eger gaat er op". Voorzichtigheid, ook in zulke gevallen, is nog altijd de moeder der p >rceleinkast. Dit laatste tracht de Engelsche regeering haar volk ook voor te houden in zake den invoer van rund- en varkensvleesch uit Neder land. Reuter seinde j.l. Maandag betreffende deze kwestie uit Londen: Antwoordende on een vraag betreffende de mededeeling van dj NeJe;la.ndsche veeartsenijkundige inspectie, dat een volledig onderzoek niet heeft kunnen uitwijzen dat het binnenbrengen van mond- en klauw zeer in Engeland is gebeurd met besmette Nederland- sche varkens, heeft Minister Guinness gezegd, dat zijn aandacht hierop gevestigd was. Het resultaat van onder zoekingen in Nederland doet het echter redelijk vast staan dat geslachte dieren in Engeland zijn binnenge komen in zeer besmettelijke stadia van mond-en klauw zeer, daar het in Nederland mogelijk is dat varkens van boerderijen, waar mond- en klauwzeer heerscht vervoert worden naar slachthuizen, die varkens naar Engelanc exporteeren. Hij was niet in staat het In 'oerverbod voor Nederlandsclie varkens te wijzigen of op te heffen, zoo lang het risico van het binnenbrengen van de ziekte niet was uitgeschakeld. Nadere berichten melden, dat in Engeland reeds op onderscheidene boerderijen mond- en klauwzeer is uit gebroken. Met dat al vinden we 't voor onze overzeesche buren erg jammer dat ook door deze gevreesde dieren ziekte zich in stijgende mate voordoet, en dat er al het mogelijke tegen gedaan wordt om haar te stuiten, doch de schade, die ons land, door deze maatregelen onder vindt is geweldig. Zoo werden, om van andere nadeelen nog maar te zwijgen, in Vlissingen reeds meer dan 100 losse werklieden bij de „Zeeland" ontslagen. Voor de betrokkenen is dit in dezen tegenwoordigen tijd voor zjker eep ramp te noemen. Laten we hopen, dat hierin spoedig een gunstige verandering moge komen. KORTE KLANKEN. Het zieke Oostenrijk. Mr. Zimmerman, de consul generaal van den Volkenbond is uit Weenen vertrokken, na aldaar in enkele jaren het gansche oeconomische staatswezen op gezonden basis te hebben hersteld. Voor zeker een woord van grooten lof voor dezen uiterst bekwamen Nederlander. Woensdag 14 Juli as. Concert te geven door de harmon'e „Ons Genoegen", directeur den heer C. G. Govaarts. in het Bellamypark te Vlissingen. Programma; 1. „Avec Aplomb", Marche R. Vollstedt 4. „Une Nuit a Venise", Scènes descriptines 1. Patrouille. 2. Rêverie. 3. Sérénade. 4. Tarantelle. Pauze— 6. „Intermezzo Sinfonico" p. Mascagni 7. „Ungarischer Tanz no. 5" Brahms 8. „|eruzalem", Fantaisie sur Pop. G. Verdi 9. Finale Vrijdag 16 juli zal het Vlissingsch Mannenkoor, directeur dhr. j. A. Hollacrs, een Concert geven van 8.30 tot 10 uur, op de achterplaats kazerne Willem III, ingang Prinseboschje. Mevr. R. BrandBekker heeft welwillend de piano-begeleiding op zich genomen. Programma: ln Nederland stond eens het wiegje mij Ave CesarFred Roesre Gothentrouw (Ballade) R. Wagner Avondklokjes)oh. Feijhl Moeder en KindP. M. Zijderlaan Hollands GlorieRichard Hol Jansen Cantate H. Mosmans De nummers van 1 tot en met 5 worden a capella gezongen, op verzoek 6 en 7 (met pianobegeleiding). De piano is in bruikleen gegeven door dhr. J. J. v. d. Burg. VLISSINGEN van 1—7 Juli 1926. OndertrouwdH. Tielemans 28 j. en M. de |oode 24 j Ph. Roos 52 j. en W. Leenhouts 52 j. Getrouwd: A. Alting 43 j. en M. de Voogd 3oj j. Schot 20 j. en M. de Nooijer 20 j. M. v. d. Grutter 21 j. en Schroevers 19 j. BevallenC. E. de Priester geb. den Boer z. W. Dekker geb. Brielsman z. A. M. Michielsen gcb. v. Kiet z. C. j. H. M. Admiraal geb. Kemoiing z. C. Mulder geb. de Rijke d. Overleden A. L. Kosten z. 3 mnd. C. v. d. Bi otke wed van H. Korff 78 j. MIDDELBURG, van 30 juni—7 juli 1926. Ondertrouwd: L. L. Vermaire, 23 j. en A. A. Ludik- huize, 24 j. A. de Vlieger, 22 j. en C. v. Wezel, 21 j. W. M. j. Goedhart, 24 j. en N. Dekker, 22 j. L. Verhage, 32 j. en M. C. Louws, 25 j. GetrouwdR. Heuker, 29 j. en W. Karei, 24 j. E. de Smit, 23 j. en A. Stadhouders, 22 j. P. Sinke, 23 j. en Filius 21 j. A. in 't Veld, 31 j. en S. Poort vliet, 23 j. BevallenL. Riemens-Cevaal, d. P. A. de Langen- v. d. Heijden, d. J Mennes-de Klerk, z. F. S. joziasse-Vader, z. M. But-van Hoorn, d. J. M. v. Kinschot-Dorhout Mees, z. F. C. A. v. Kcrkvoort- Drabbe, d. M. D. W. Schotel—Delfs z. - B. v.%d. Bogaaidt-Ciillissen, z. Overleden: M Schout, 74 j., wed. V Moens M C. Tamson, 84 j. wed. H. Snoep r], Gesclueie, 17 j. ongeh. zoon vin A. Geschiere-Poppe ADVERTEN I I Degelijk werk Billijken prlj» KLEINE HEERENSTRAAT 163-169 - MIDDELBURG Reuzen koopjes in al onze artikelen. Op Goederen buiten de Opruiming wordt 10 pCt. korting gegeven behalve op Badgoederen en zuiver wollen Ondergoederen. Goederen van de Opruiming worden NIET op zicht gegeven of geruild en alleen a CONTANT verkocht. In de Damesafdeeling voortzetting der Opruiming tot WOENSDAG. IN HET SLIJPT, POLIJST EN REPAREERT MEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN zijn eigen limonade te maken gebruike men stemmen den grootsten fijnproever tevreden Bereid uit Suiker en Vruchten TROEBELE Nectar Essences a 40 ct. Aroma a 25 ct. per flacon, vol doende voor 3 liter overheer lijke limonade. alle insecten, vliegen, kippenluis en slakken te vernietigen ge bruike men Insectenverwoester a 30 ct. en f 1.50. Vraagt inl chtingen. gratis een éénlamps radio-ont- vanrtoestel of een der 2960 nuttige geschenken cadeau te krijgen, moet men bij Pelikaantjes vangen! Vraagt in lichtingen. Lepelstraat naast Jamin Vlissingen H Uppil L lUlllUU r f 1,00 per flesch f 1.50 per flesch f 1,20 per flesch Verkrijgbaar bij t Markt Middelburg Dam Middelburg Een nieuwe Deering Zelf» binder met voorwagen en torpedo voor handelaarsprjjs Br. motto Deering. Bureau We- geling's Nieuwsblad. Wigley's RK. Ze *ijn dol op de heer lijke pepermuntsmaak, die soo lang b-l-ij-f-t. Het ia *00 goed voor hun gebit, eetlust en spija- vertering. Alleen als middel om de tanden schoon te houden xijn wrioley'S Peper munt Kiiüubonbis hun prij reeds dubbel en dwars waa.-d Doe en randnrten bevel.-n h-t gei ruiV n:; kauwgom aan onze lezerskring. Dit kan niet anders dan den

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5