®liiË FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 9 Juli 1926 if EÜT i O cT. O E C <h" -T". E <D 1 9> C" 1 PC— CO O Zaterdag 3 Juli we-d Dr. van Eden ter gelegenheid van zijn veertig jariji jubileum als medisch adviseur van de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam,' door Directie en Personeel van deze instelling gehuldigd. Zaterdag werd te Amsterdam in het Rijksmuseum de Tentoonstelling van Fransche Retrospectieve Kunst geopend in tegenwoordigheid van talrijke autoriteiten. Op onze foto ziet men 'o.a. Burgemeester de Vlught, Jhr. Loudon e. a. Zaterdagmiddag werd het sportstrand der Zeebad Mij. Scheveningen geopend. Er werden verschillende sportdemonstraties gehouden, waarvan hierbij een foto van het ronddraaien tusschen een hoepel. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Hollandsche Dames Zwemclub werden in de Amsterdamsche Bad- en Zweminrichting zwemwedstrijden voor dames gehouden. De start van het nummer 100 Meter vrije slag. Delft werd Zaterdag het nieuwe clubgebouw de Studentenroeivereeniging „Laga" officieel Het hijschen van de Laga-vlag op het rf nieuwe clubhuis. ~1T Mohammed VI. De laatste sultan van Turkije (de zieke man) die nu bij dt afge zette vorst< n behoort, heeft nu de grootst moeite zich/elf te kun nen onderhouden. Hij Jwoont met zijn kleine huishouding in San Remo* (Frankrijk) en zooals de geruchten \iepen, moest hij eeni- gen tijd geleden zijn huis ontruimen, omdat hij de huur niet kon betalen.Gelukkig heeft zijn luster hem gt* holpen doei een barer parelsnoeren en een diamanten ring te ver- 'koopen, waardoor de situatie tijdelijk gered werd. Ex-sultan Mo hammed VI is reeds vekt dan ook wel mede- Voor Oorlogsinvaliden. De heer Peter Mc. Kay, een oorlogsinvalide, wien door het gouvernement een kunstarm ver strekt was, is er na langdurige proefnemingen en met voorbeeldig geduld er in geslaagd den rijks-kunstarm zoo belangrijk te verbeteren, dat de kunsthand in staat is om een speld op te rapen en even gemakkelijk een schop kan han- teeren. De heer Mc. Kay heeft thans een kunst armen-fabriek opgericht, welke o.a. ook voor het rijk vyerkt, waarin alleen eorlogg invaliden werken. De Engelaehe Koning braeht den heer'Mo. Kay onlangs een bedoek en decoreerde hem met een ridderorde. bejaard en lijden op. Vraagt voor het plaatsen van Advertentlën op deze pagina onze speciale prijzen. Is beslist de mooiste reclame ADMINISTRATIE „WEQELINQ'i NIEUWSBLAD" «11 Zaterdag werd het nieuwe rusthuis en vacantie- oord van het Ned. Jongelingsverbond „De Ernst Sillenhoeve" aan de straatweg Soestdijk-De Bildt off. geopend. Een foto van het nieuwe gebouw. m m Amerlka's Zwemkamploene. Gert ude Ederlee, houdster van vele Amerikaansche zwemrecords, zal in den loop der komende weken een tweede poging wagen om het Het Kanaal over te zwemmen. Verleden jaar moest zij den strijd tegen de golven na zeer veel tegenspoed opgeven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3