FRUIT-BRANCY VerbrandeM'%- i PUROL Mystellawijn GROOTE UITVERKOOP Opruiming huid door de zon •ODEN Fa. H. L. HENDRIKSE, Gravenstraat, Middelburg Inmaak- Brandewijn per liter f 3.60 Denevers Frères Denevers Frères 1-5 RHODE iSLAhü Prijs per flesch sl. f 1.25 Denevers Frères VERKOOPHUIS „AMERIKAAN" Voordeellger dan leder ander Adres! Zie onze EtalagesI WEGELING'ê NIEUWSBLAD VAN 9 JULI 1926 groot hert gevangen, dat bi) de nadering van bleef liggen, blijkbaar uitgeput door voedsel- werd een menschen gebrek Op Mariënburg verscheen eenige weken geleden des avonds een buffel in de kampong. Hoewel deze beesten gewoonlijk erg schuw zijn, was dit dier zoo mak, dat men het kon omringen en belichten met een flash-light. Het werd toen met een geweerschot gedood. Het noodweer in Zuid-Oost Europa. Het is noodweer geweest in Zuid-Oost-Europa, in de ergste beteekenis van het woord. Onweders en wolkbreuken hebben overstroomingen veroorzaakt, die bruggen en spoorwegen hebben weggespoeld, duizenden hectaren vruchtbaar land onder water hebben gezet, en wat het ergste is, honderden menschen het leven hebben gekost. Vooral in joegoslavië en Roemenië heeft de ramp een omvang aangenomen, die, nu er nadere berichten wor den ontvangen, ontzettend blijk te zijn, schrijft de „Tel." in joegoslavië zijn niet minder dan vijftig personen door den bliksem gedood. Tallooze sjeden en dorpen, w. o. Klausenburg in Roemenie, Nisj, Pirot, Zaribrod en Neii- satz in joegoslavië, staan onder water. In laatst genoemd land zijn, zooals gemeld, meer dan honderd personen om het leven gekomen, in Roemenië telt men reëds 209 slachtoffers. De regeering heeft een voorloopig cre- diet van 1.200.000 dinar voorde hulpactie toegestaan. DeoverstroomingsrampeninFrankrijk. Ook in Frankrijk is het noodweer geweest. Vooral de vallei van de Viosne bij Pontoise is geteisterd door het water. De Parijsche bladen geven de volgende bijzonder heden over de ramp, die Zaterdagavond inzette met een formidabel onweer. De lijn ParijsDieppe was weldra overstroomd. De te velde staande oogst werd vernield. Het water stroomde de fabrieksovens binnen. De electrische stroom werd esneden. ooral te Econen is de schade ontzaglijk. Het water, de storm en de bliksem werkten samen om er alles te vernielen. Eeuwenoude populieren weiden dwars over den weg ges! ngerd. Te Moiselles moesten alle huizen ontruimd worden. Vele paarden verdronken daar. Een kieine beek, de Rosne kreeg in enkele uren de kracht van een bergstroom en sleuide alles mee wat zij op' haar weg ontmoette. Op het dak van een huis bij Sarcelles moest een ge zin vijf uur lang in het noodweer zitten eer redding op daagde. Te Sarcelles zelf vormde de Rosne een meer van 150 M. breedte, en overstroomde o. a de bakkerijen, zoodat brood uit de omgeving moet worden aangevoerd. Te Moiselles, waar de toestand het ergst is, en waar volgens de jongste berichten verscheidene huizen zijn ingestort, kwamen ook eenige persoonlijke ongelukken voor. Een boerin werd van haar hooikar afgeslingerd en ernstig gewond. Een jong meisje, dat bezig was de kippen te voeren, werd door een omstortenden muur meegesleurdmen vreest voor haar leven. Een landar beider werd dood in een ingestorte hut gevonden. Indentreinvergeten. Het „Utr. Dgbld." schrijft: De vergeetachtigheid des menschen is dikwijls gren-' zenloos. Goed U hebt wel eens een kadetje in vet- papier gewikkeld in den trein laten liggen misschien onopzettelijkU bent wel eens een parapluie op won- derbaarijlke wijze kwijtgeraakt (maar dan was het een a%e afdankertje, antiek doch waardeloos) en wellicht hebt ge wel eens het onaangenaam gevoel ervaren, dat men krijgt, wanneer de trein er met uw vsrgetenl kof fertje tusschen uit trekt. En hoeveel keeren liet ge het boek, dat u op de reis een trouwen vriend was geweest, eenzaam in de coupé achter, overgeleverd aan de eer lijkheid of de oneerlijkheid van duizenden anderen Och iedereen vergeet-wel-eens-wat. Inderdaad. Iederéén, Wist u dat in het laatste half jaar van 1925 driedui- zend-vijfhonderd-één-e»-veertig menschen een parapluie in den trein lieten en het voorwerp nimmer meer op vroegen Dat één-duizend-vierhonderd-vier-en-twintig wandelstokken in de coupé's achterbleven Dat daar exemplaren bij zijn met kostbare ivoren en zilveren knoppen die eenvoudig vergeten werden en dat is wel het merkwaardigste waar nooit meer bij de Spoorwegen door d^ eigenaars navraag naar werd gedaan Tabaksdoozen vergat men bij dozijnen I Sloten bij kisten vol, boeken bij bibliotheken, groote prach tige fotographietoestellen bij tientallen. En voetballen, dure pijpen kleedingstukken(Hebt u nog nooit een jas in den trein laten liggen of een hoed Ofeen paar kousen?!!) Tasschen en koffers waren er legio op deze verkooping van gevonden voorwerpen in den trein, die Maandagmorgen in het Notarishuis Achter St. Pieter te Utrecht aanving. Verder: gouden en zilveren voor werpen. Deze laatste collectie bleek evenwel kleiner dan voorheen. In den O.-W.-tijd werd er goud en zilver bij de vleet in de coupé's gevonden. Maar met die dagen van ongelijkmatigen voorspoed is het afgeloopen en de menschen zijn een beetje minder slordig ge worden op de dure metalen. De protserige zegelringen en de zwaar-gouden broches vonden we op de verkoo ping niet meer zoo talrijk als voor eenige jaren terug, Op deze wijze weerspiegelt deze verkoop ook eenig- zins den oeconomisch-maatschappelijken toestand. Een typisch verschijnsel* is het intusschen, dat bij iederen halfjaarlijkschen „uitverkoop" het aantal verge ten wandelstokken, parapluies, fototoestellen, enz. onge veer hetzelfde is en dat ook dezelfde voorwerpen, die men bij voorkeur laat liggen geregeld terugkeeren 1 De mensch is in dit opzicht blijkbaar onverbeterlijk. „Twee-en-drie-kwart, twee-cn-half, twee-en-een-half, twee-en-een-kwart „Mijn 1" Daar gaat uwe dure parasol, mevrouw. Waarom vraagt men ae verloren voorwerpen dan niet meer bij de Spoorwegen op? Is het zoo'n groote moeite even n' biljetje in te vul len en op te doen zenden Is het slordigheid dat men 't maar laat „schieten Weet men den weg niet, dien men bewandelen moet om zijn vergeetachtigheid te herstellen Of... vergeet men weer spoedig, dat men iets ver geten is We hebben in den modernen tijd ook zóóveel te ont houden. De wereld gaat zóó razend snelDenk u er om en laat morgen uw parapluie niet in de coupé liggen Het autobus-ongeluk aan het Tholen- sche veer. Het hof in den Bosch heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen L. van V., chauffeur te Stavenisse, die te recht heeft gestaan in verband met het bekende auto bus-ongeluk aan het Tholensche Veer. Het Hof heeft verdachte vrijgesproken. De advocaatgeneraal had be vestiging geëischt van het vonnis van de rechtbank te Breda, die hem tot 4 maanden gevangenisstraf had ver oordeeld. Over boord gesprongen. Zondag voormiddag is te Noordwijk aan zee op het strand in bewusteloozen toestand aangetroffen de 24-jarige machinist Henry Ha- melton, afkomstig uit Reval (Rusland) Zaterdagavond ongeveer 11 uur is hij vóór Ijmuiden van een stoomboot gesprongen en toen in de richting Noordwijk gezwom men. Volgens nadere berichten had hij onder zijn arm een plank, waar hij van tijd tot tijd op was gaan rusten. Onderweg heeft hij volgens zijn verklaring zijn schoenen uitgetrokken en zich ook ontdaan van zijn jas, waarin een aanzienlijk bedrag aan geld aanwezig was geweest. Toen hij na geweldige krachtsinspanning 't strand teNoord- wijk had bereikt, kon hij niet verder. Uitgeput trof men hem op het strancl aan. Op advies van dr. Hermans heeft de Noordwijksche reddingsbrigade hem naar het St. Jeroensgesticht overgebracht. Over de eigenlijke reden van zijn handelwijze verkeert men nog in het onzekere. Woestelingen. Maandagavond maande een agent van politie te Haarlem een automobilist tot stilstaan, omdat hem bleek, dat deze dronken was. De automo bilist reed door. De agent sprong op de treeplank en sommeerde nogmaals tot stoppen. De chauffeur en de andere inzittende bedreigden den agent en stompten hem tegen borst en kin. Er ontstond een worsteling, en de agent loste een schot. Niemand werd getroffen. Op de Groote Markt bracht de chauffeur den wagen tot stilstand, waarna hij met groote moeite door- eenige agenten werd gearresteerd en opgesloten. De tandere inzittende wist te ontkomen. Tragisch ongeval. Zondagavond heeft op den vijver van het „Veerhuis", gelegen aan het Vlaamsche Hoofd te Antwerpen een tragisch ongeval plaatsgehad. Een gezelschap van. zes personen ging in den vijver roeien. Het bootje was nauwelijks van wal, toen het door de beweging van een der inzittenden kantelde. Allen raakten te water, en hoewel dit ter plaatse nau welijks een meter diep was, kwamen vier hunner rtiet meer boven. Het gelukte vrij spoedig twee der drenke lingen "op te halen, de beide anderen werden slechts na geruimen tijd gevonden, bij beiden de 20-jarige A. Streumer en de 11-jarige L. de Pootea, kon slechts de dood worden geconstateerd. De moeder van dezen laatste zag van den oever af haar zoon voor haar oogen ver drinken. Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 11 juli is geopend de apotheek van S. ENGERING Hendrikstraat Te Middelburg: Zondag 11 juli is geopend de apotheek van G. K. A. NONHEBEL, Lange Delft. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN Speciaal voor Inmaak gestookt TIE KOOP Een Albion Maaima- en stukloopen van huid en voeten .geneest men met Geen RAT of MUIS Enveloppen, Nota's, Brievan. Wij drukken ze naar Uw believen. DRUKKERIJ H WEGELING in het In liet VERKOOPHUIS „AMERIKAAN" Ziet de Etalages Wollen Dekens vanaf 498 ot. Chitsen Gebl. Dekens 698 ot. Prima Flanel 39, 29, 19 ot Pellen voor Luiers 29, 24, 19 ct 6 4 Hemdenkatoen 29, 24, 1b ct Schortenbont dubb. br. 39, 24 ct Beddebont Zeeuwsche streep 59 ct Dameshemden 59 ot Damea Pantalona 69 ot Damaa Oomblne'a 98 et Oamaa Nachthemden 129 ot Sajettan per knot 17 ot Groote knotten Breikatoen 39 ot Molton Dekens 179, 129, 89 ct Blauwe Handdoeken 29, 24, 19 ct Japonstoffen 19 ot. per el Oamaaachortan ot ADVERTENTIËN Distillateurs Middelburg ohina zwaar model H R 2 met dubbele versnelling i. prima staat voor zeer lagen prijs. Fa. Iz. Cappon. Hein- kenszand. Fransch product. Merk gedep. Ter vervanging van Inmaak Brandewijn. Geschikt voor In maak van alle soort vruchten en het zelf maken van Advo- oaat, per literflesch f 2.20 met recepten voor gebruiksaan wijzing. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Likeurstokers Middelburg AANQEBODEN best legtoom. Adres Schoorsteen- vegerssingel Q 72 Middelburg. padKALE RATTfNOOnor Wat kt b« too varend «n fataal. kan eraan ontkomen. DootSOct. tnfl.. - BIJ alle drogisten. Deze Zoete Roode FRANSCHE NATUURWIJN is Iets nieuws, iets fijns en goedkoop. (Beter dan de vele aangeboden Kunstwijnen). Alleen verkrijgbaar bij de importeurs Middelburg NOORDSTRAAT 44 VLISSINGEN Heerencostumes Petten Stroohoeden Vilthoeden Dassen en Strikjes Linnen Boorden Overhemden Sokken Sporthemden Bretels Uitsluitend A Oontant vanaf f 2.45 36 ct 8 ot 15 ot 2 ot vanaf 2 en 9 ct vanaf 90 ot i. 24 ct 4 ct vanaf 9 en 12 ot Uitsluitend A Oontant Naast R.K. Kark Middelburg ZEELANDS GROOTST GESORTEERD EN MEEST CONCURREERENDST KLEEDINGMAGAZIJN Noordstraat C 24 Maohlnagaren 13 cent Handgaren 6 cent Haakzijde 9 cant Zwaar geribd Haarlint 60 br. 16 cent Damesboretrokken 49 cent Tailles 49—29 cent Trloot Haaran Pantalona 1fl9 - 149 - 129 - 98 oant Haaran Boratrokken vanaf 96 oant Ireteli 49, 39, 29 cent Overhemden mat boord 1?9o«nt Prima Sokkan 39 29 19 14 et. Voatkuaaens 98, 79, 69 cant Kapatokkleaden 498, 398, 249 ot. Karpettan 696, 496, 349 Op alle andere niet genoemde artikelen 10 tot 25 pOt. korting. KOOPT DUS NU 98

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2