H.WEGELING Draag en dan bod DE WENTELTRAP DRUKKERIJ EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT H iep L'sp lioera.waren dan's eersfe woorden. wasnaard Jic>aien naasf.mef man en muis m .redda mij !n verre oorden, 4, Vader hier ten il^indiouden weerga LOUIS DOr BRLMANN, DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOS WALCHEREN 32e JAARGANG VRIJDAG 9 JULI 192 No. 27 VAN DE DIE QOED WERK LEVEREN,IS EEN DER BESTE DRUKKERIJ H. WEOEUNO Noords traat 44 Tel. 130 Vussncasm Postrekening Na 51407 DRUKKERIJ DE LANQE JAN ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PES MAANDEN, FRANCO PER POST 60 CENT LOSSE HUMMESS 6 CS2CT B4QEZÜWDEN JNEPFTVFl INQEN 60CENT PER REQEL BQ CONTRACT AAWWWn^KTFRWBNryig) TftgEF is beschikbaar voor Advertentie fff.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Wolvenplaag. Het Russische volkscommissariaat v. landbouw verklaart, dat de veel verspreide hondsdol heid, overgebracht door honden, katten en andere huis dieren, een van rijkswege gevoerde campagne noodza kelijk maakt tegen het aldoor toenemend aantal wolven, dat een geesel voor het land begint te worden. Het commissariaat schat in 't ruwe weg, dat het aan tal wolven in Sovjet-Rusland, met uitzondering van de Oekraïne, den Kaukasus, Wit-Rusland en de andere fe deratieve Republieken, ongeveer 100000 bedraagt en dat zij gedurende den winter een groot aantal menschen en rond een millioen stuks vee hebben gedood. Zij vielen niet alleen dorpen aan, maai ook kleine steden en ver schenen zelfs in de straten van sommige provinciale hoofdsteden. In sommige districten werd erdoor desc! daten jacht op gemaakt. Onschatbare schade werd ook door de wolven aangericht, doordat zij geweldig huis hielden onder de pelsdieren en onder het kleine wild, maar het ernstigste gevaar, waarvoor zij verantwoor delijk zijn, is de verspreiding der hondsdolheid in Moskou, Leningrad en andere volkrijke centra, door dorpshonden, welke door wolven gebeten werden. De autoriteiten deelen mede, dat zij een breed opge vatte campagne met vergif en vallen denken te orga- niseeren, en dat premies op het dooden van wolven zullen worden gesteld en belooningen voor de aanwij zing van wolvenkolonies zullen worden toegekend. Een reuzengebou w.Dezerdagen is men te Detroit begonnen met het bouwen van een nieuwen „skyscraper", de „Book Tower" genoemd, naar den heer Book, die reeds een heelen boulevard van „wolkenkrabbers" in Detroit heeft gezet. Het nieuwe gébouw zal 81 verdie pingen hebben en 873 voet hoog zijn. Het Woolworth gebouw te New-York is tot dusver de hoogste skyscra per der wereld met zijn 62 verdiepingen en een hoogte van 792 voet. Een zonderling heerschap. Dezer dagen kwam op een avond een Engelsch varensgezel aan het station te ljmuiden. Hij wilde met den trein mee, maar hij verkoos geen kaartje te koopen. Maar dit ging niet en daar de man zich niet wilde verwijderen, werd de hulp der politie ingeroepen, die hem het station uitdreef. De Engelschman dwaalde verder en kwam in de visch- hallen terecht waarin hij tenslotte geen uitweg meer zag. hij werd nijdig en begon met leege vischkisten tegen deuren te smijten, die echter niet opengingen. Opeens zag hij een ouden wachtsman, en voor dat deze er op bedacht was, sloeg de Engelschman hem met een vischkist op hoofd en schouders. De 61-jarige man begon hulp te roepen, waarop verscheidene men schen, waarondereen politie-agent,toeliepen, en hem op^ niet-zachtzinnige wijze naar het politiebureau brachten, zegt „de Tel." De oude man was er sletht aan toe, daar hij ernstig aan een der oogen was gewond. Daar hij het andere oog reeds mist, zal hij, wanneer dit oog niet kan ge nezen worden, geheel blind zijn. De Engelsche varensgezel werd naar het huis van be waring te Haarlem gebracht, maar is al weer ontslagen. Een oplichtster. Een Duitsche jonge dame, bf familie te Bussum als hulp in de huishouding in be trekking getreden, wist door haar prettig en beschaafd optreden aller harten te winnen. Zij vertelde een predi kantsdochter uit Coblenz te zijn, ze was verloofd met een oandidaat in de rechten en dan had ze nog een zuster met een ongelukkige liefde, die al eens de hand aan zichzelve had willen slaan. Zoo voorbereid, was het d© Duitsche huisgenoote niet, moeilijk na een paar dagen de familie te doen gelooven dat ze bericht ontvangen had van het overlijden dier zuster, die dood uit den Rijn was opgehaald. Diep meelevend met dit treurige geval, gaf de familie het meisje verlof haar overleden zuster de laatste eer te bewijzen, en, waar de rouwkleur in het Rijnland lila was, trof 't zoo bijzonder, dat mevrouw een lila mantelcostuum en hoed kon leenen. Als reis penning kreeg het meisje f40 mee, en mijnheer kocht haar een kaartje 2de klasse naar Coblenz. Eerst toen er verscheidene dagen verleopen waren zonder bericht, stelde men de politie van het gebeurde in kennis. En bij het daarna ingestelde onderzoek bleek, dat de fa milie het slachtoffer was geworden van een bekende Duitsehe oplichster. Ontzettend avontuur. Een ingenieur, Kolb, uit Mulhausen, die zijn vacantie in Obersolberg wilde doorbrengen, heeft een ontzettend avontuur beleefd, dat hem bijna het leven kostte. Bij een tochtje in een bosch bleef hij wat achter, ver dwaalde in de duisternis en viel in een militaire schuil plaats, welke tijdens den oorlog op een verborgen plekje gegraven was. Daar Kolb bij zijn val ernstig gewond was kon hij niet uit de schuilplaats klimmen, en ook zijn hulpge roep werd niet gehoord, 26 dagen lang bleef de onge lukkige zonder voedsel, slechts het water uit een kleine bron bracht hem eenige verfrissching. Dinsdag slaagde hij er in uit zijn schuilplaats te klimmen. Hij kroop op handen en voeten naar Obersolberg, waar hij verschrik kelijk mager aankwam. Het duurde uren, vóór de man een paar woorden kon spreken. DJr a m a in de 1 u ah t. Nabij Staatsburg hij een oefen vlucht stootten op 1200 M. hoogte twee Fransche militaire vliegtuigen op elkaar. Een vliegtuig werd on- middelijk totaal vernield. Het andere vliegtuig, een bom- ROTTL RDA Slot volgt in het eerstverscbïjnend aomraer, menwerper, stortte brandend neer. Alle inzittenden van beide vliegtuigen kwamen om. W 0 u d -m i s ér e. „De West" schrijftWelke wiisère ook d© dieren des wouds hebben ondervonden tijdens de droogte 19251926, werd onlangs weder treffend geillustreerd in Marowijne (West-lndiö). Eenige Indianen waren daar op jacht gegaan en kwamen thuis met al lerlei wild, dat zei met de hand hadden kunnen vangen. Er waren bijvoorbeeld eenige konijnen bij, zonder voet zooien en nagels. Blijkbaar waren deze dieren, tijdens de geweldige boschbranden verplicht geweest om te vluchten over heeten grond. Ook eenige boschvarkens konden zonder moe'te worden gevangen, daar de doo- ten verbrand waren. Overeenkomstige berichten zijnjont- vangen uit andere districten. In Sararaacca bijvoorbeeld B Velen tienkenIk verkoop we! doorte etaUeren EB' Men verkoopt MEER door te adverteeren. van MARY ROBERTS—RINEHART. Er viel iets zwaars en half krankzinnig van angst en schrik liep ik den salon door en kwam boven ik herinner mij ternauwernood hoe". Ze viel in een stoel neer en ik dacht, dat jamieson nu wel klaar zou zijn. Maar dat was niet zoo. „Uw getuigenis is van groote waarde voor het vrij pleiten van uw broer en meneer Bailey", zei hij. Vooral met het oog op het feit dat uw broer en meneer Arm strong een poos geleden vrij hevige ruzie hadden gehad. „Onzin", viel ik hem in de rede. „De zaak is al erg genoeg, mefteer jamieson, zonder dat er zulke dingen hij gefantaseerd worden. Gertrude, ik geloof niet dat Halsey den vermoorden man kende, is het wel Maar jamieson was zeker van zijn zaak. „Ze kregen geloof ik ruzie", hield hij aan, „om de manier waarop meneer Armstrong zich jegens u gedroeg juffrouw Gertrude. Hij had u het hof gemaakt en u was .daar niet op gesteld." En ik had den man nooit gezien „Toen ze „ja" knikte, begreep ik opeens welke nieuwe mogelijkheden zich voordeden. Als deze detective kon bewijzen dat Gertrude bang was voor den vermoorden man en een hekek aan hem,had, en dat meneer Arm strong haar op hinderlijke wijze met zijn attenties had achtervolgd, dan zag dat er op zijn minst genomen vreemd uit, in verband niet de bekentenis van Gertrude dat ze op 't oogenblik, dat de misdaad gepleegd werd, in de biljartkamer was geweest. De familie Armstrong zou zeker alles in het werk stellen om den moordenaar te vinden en als ons niets ergers te wachten stond zou er toch zeker groot publiciteit aan al deze dingen ge geven worden, wat mij allesbehalve prettig lees, Meneer jamieson sloeg met een klap zijn notitieboekje dicht en bedankte ons. „Ik heb zoo' n idee, zei hij plotseling, zonder eenige inleiding „dat het hier nu wel net meer spoken zal. Wat het geklop ook beteekend heeft en uw neger bediende zegt dat 't drie maanden geleden is begonnen, toen de familie naar het Westen vertrokken was het zal nu waarschijnlijk wel uit zijn". Hij bleek er ook niets van te weten. Het spook was niet verdwenen en begon na den moord op Arnold Armstrong met hernieuwde kracht. Meneer jamieson vertrok en toen Gertude naar boven was gegaan, ging ik eens rust'g zitten nadenken over wat ik zooeven had gehoord. Haar verloving, die mij eenmaal zulk een belangrijke zaak -had toegeschenen, verzonk nu in het niet bij de andere dingen. Als Halsey en jack Bailey voor den moord waren vertrokken, hoe kwam Halsey s revolver dan in het tulpenbed terecht? Wat was de geheimzinnige reden van hun plotselinge vlucht Wat had Gertrude in de biljartkamer laten liggen Wat beteekende de manchetknoop en waar was die nu HOOFDSTUK VI. - In de Oos eiijke gang. Toen de detective weg ging legde hij alle leden van ons gezin absolute geheimhouding op. De leden van de Greenwood Club beloofden ock te zullen zwijgen en daar er geen Kranten zijn op Zondagmiddag, werd de moord pas Maandags overal bekend. De rechter zelf waarschuwde den zaakwaarnemer van de familie Arm strong en hij kwam al vroeg in den middag naar Zon- nehoek. Ik had meneer jamieson na den ochtend niet meer gezien, maar ik wist, dat hij de bedienden onder vraagd had. Gertrude had zich in haar kamer opgeslo ten met hoofdpijn en ik was dus alleen. Meneer Harton, de zaakwaarnemer, was een klein, mager mannetje en hij zag er uit of hij het allesbehalve een prettig baantje vond. „Het is een ongelukkige geschiedenis, juffrouw Innes", zei hij, nadat we elkaar begroet hadden. „Heel ongeluk kig en geheimzinnig. Nu de ouders in het Westen zijn, komt alles op mij neer, en zooals u wel zult be grijpen vind ik dat niet erg plezierig". „Dat zal wel", zei ik eenigzins afwezig. Meneer Harton ik zal u een paar vragen stellen, die ik hoop dat u zult willen beantwoorden. Ik vind dat Ik er wel wat meer van weten mag, omdat mijn familie en ik ons it» een zeer moeilijke positie bevinden". Ik weet niet of hij mij begreep; hij nam zijn bril af en wree* de glazen schoon. „Het zal mij zeer aangenaam zijn", zei hij. „Dank u meneer Harton. Wist Arnold Armstrong dat Zi-nnihoek veihuurd w „Ia geloof ja hij wist het. Ik heb het hem zelf verteld". „En wist hij wie de huurders waren ,|a" „Hij woonde al een paar jaar n»et meer bij zijn familie, is h<. t wel „Neen. Er waren helaas onaangenaamheden tussciien Arnold en zijn vader voorgevallen. De laatste twee jaar woonde hii in de stad". (Wordt vervolgd.) NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSINQEN Wegeling'sUieuwsblad Bureaux tan Uitgave UHGE DELPT B 144 Numewo WJW 1—4 RBGEL8 CO CKJCT, KDG8B B8QBL JKHEK 16 CEBIT. Naar het Amerikaansch

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1