Naaimachines onovertrefbaar WEGELING's NIEUWSBLAD ■KOOPMANS" KMI EEL J. J. COZIJN „Ons blad heeft een oplaag van 25000 ex. zouden wij een onwaar heid zeggen. Waarom niets dan lof over de afwerking van onze lijsten BURGERLIJKE STAND Hengelsport-Artikelen Als wij zouden zeggen Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 25 (UNI 1026 leveren van een minder duidelijke teekening dit scherm veel hinder opleverde dan bij het geven van de vergun ning gedacht was. Deze toestand kan naar het oordeel /an B. en W. niet worden bestendigd maar waar ten slotte de heer Reijnhoudt niet de dupe moet worden van ien minder juiste beslissing stellen zij voor de kosten /an wegbreken voor rekening der gemeente te brengen. De heer v.d. Hage en Almekinders vinden het een groot bezwaar om thans dit scherm af te breken. De heer Westenburger en Elout wijzen op het gevaar dat dit scherm voor het verkeer oplevert. De heer Van Sluijs tag gaarhe dat er nu omtrent deze kwestie werd be- iloten, uitstel tot het volgende jaar baat z.i. niet de heer van der Hage doet thans een voorstel om het scherm nog dit Seizoen te laten staan, dit voorstel wordt met 4 tegen 3 stemmen, die van de heeren Francke, v. d. Hage en De Visser verworpen. Een voorstel tot het betalen van een maximum van f10 voor opruimen wordt eveneens verworpen thans met 5 tegen 1 stem en een onthouding. Tenslotte wordt een voorstel van den heer De Visser om de beslissing over de te betalen som uit te stellen tot de volgende vergadering aangenomen. De raad kon zich vereenigen met de door Ged. Staten voorgestelde regeling van Jaarwedden van burgemeester, secretaris, ontvanger en wethouders. Naar aanleiding daarvan merkte de heer van der Hage op dat wel de jaarwedden van burgemeester en secretaris §p behoor lijk peil zijn gebracht maar dat de belooning van de wethouders wier taak zich steeds meer uitbreidt en waaraan veel tijd wordt besteed veel te laag is. Een adres van de N.V. Autobusdienst „de Nieuwe Onderneming" i./. subsidie aan de stoomtram werd voor kennisgeving aangenomen. Besloten werd met den heer D Trieller een regeling aan te gaan omtrent het recht van het leggen van rioolbuizen in zijn grond. Aan het Groene Kruis werd een strookje gemeentegrond ver kocht voor 50 ct. per M". Voor f 35 werd een gebruik te maalmachlne aangekocht. Besloten werd, wanneer met het Rijk daaromtrent overeenstemming wordt be reikt, gedurende de Zondagen met uitzondering van de kerkdiensten geen electrischen stroom te leveren. Den heer Francke werden tenslotte inlichtingen gegeven om trent 't plaatsen van een waarschuwingsbord en het herstel van een weg. v („M.C.") I KORTE KLANKEN. Brieven voor onze Koningin. Op last van H. M. de Koningin brengt de directeur van het Kabinet der Koningin ter kennis, dat, gedurende Hr. Ms. verblijf in het buitenland, de aan haar gerichte brieven op de ge wone wijze per post kunnen worden ingezonden of be zorgd bij het Kabinet der Koningin tQ 's Graveniiage. Zonder verdere gevolgen. Zondagavond j. 1. brak in de Badhuisstr. te Vlissingen een electrische draad. De kabel viel op straat zonder gelukkig iemand te tref fen, wat met het oog op 3en krachtigen stroom, zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben. Op den loop. Toen Zaterdagmiddag j.l. een koopman te Middelburg een 19-tal veulens naar den trein wilde brengen ontsnapte een aantal op- de stationsbrug, aan hun geleiders. De dieren kwamen op den spoorlijn te recht en holden in de richting naar Vlissingen weg. Het koste heel wat moeite ze weer te vangen. Verschil lende waren kreupel van hun uitstapje, 't Een en ander bracht vele menschen op de been. Goedkoop reizen. Evenals vorige jaren rijden ook dit jaar wederom goedkoope treinen. Op Donderdag 1 juli а.s. vertrekt de eerste goedkoope trein van Vlissingen om 5.56, van Middelburg om 6.05 uur naar Rotterdam en Den Haag. Voor bijzonderheden zie men de^strooi- biljetten en aanplakbiljetten op de stations. a.s. Zondag 26 juni des morgens van 89 uur uitvoering van Gewijde Muziek in|„de Abdij" te Mid delburg, door het Middelburgsch muziekkorps. Woensdag 30 Juni Concert door de harmonie „Ons Genoegen", directeur dhr. C. G. Govaarts, in de tent Boulevard Evertsen, Vlissingen. Uitvoering van Gewijde Muziek op Vrijdagavond 2 juli door de harmonie „St. Caecilia", directeur den heer André j. Geijsen, op de achterplaats der voormalige .kazerne Willem III, Vlissingen. Aanvang 8.30 uur. Programma: Gezang 7 O jesu amor mi Celebre Panis Angelicus de Cesar Franck arr. Fr. Casadesus 4. Psalm 66 5. Gezang 178 Beriimhtes Largo 7. Le Tabernacle 8. Psalm 84 1. 3. A. Giessen M. H. v. 't Kruijs j. Worp G. F. Handel V. Sambin M. h. v. 't Kruijs VLISSINGEN van 17—23 Juni 1926. OndertrouwdK. Meerman 23 j. en M. Schroevers 21 j. L. Smit 25 j. en G. M. Whitlock 38 j. GetrouwdC Dekker 22 j. en A. E. Lagace 22 j. BevallenC. Bijleveld geb. Hollebrandse z. S. Pierens geb. Marchand d M. C. Adriaanse geb. Aben z. B. Wisse geb. de Munck d j. de Rijke geb. Crucq d. M. J. Louwerse geb. Sijnesael d. - M. P. Geene geb. v. Gelderen d. 1. M. Klip geb. Laport d. B. A. Moerland geb. v. d. Vijver d. (levenl.) OverledenC. P. Straver man van J. L. Florusse 72 MIDDELBURG, van 16-23 juni 1926. .Ondertrouwd R. Heuker, 29 j. en J. W. Karei 24 I. P. Sinke, 23 j. en j. Filius 21 j. GetrouwdH. Kaashoek, 25 j. en S. P. Boone, 22 D. C. de Vlieger, 26 j. en C. Versluijs, 31 j. H. M. Doornebos, 25 j. en C. Verbeek, 32 j. BevallenP. M. v. Luljk-de Nood, d. M. C. Vinke- Geljon, z. G. J. C. Heeren-Rabe i, z. E. J. Minder- hout-Huijbregsen, z. J. Outermans Griep, d. F. Antheunisse-de Blaey, z. P. Schippera-Hessels, d. E. bodbijl-Vereeke, z. N. Josiasse-Joosse, z. A. L. Goeman-Hendrikse, d. Overleden: j. van der Werf 74 geh. metj. H. Bos telaar. M. j. Gerretsen 26 j. ongeh, d. L. M. C. van Houte 52 j. geh. met J. Flohil. J. L. Moens, 9 mnd, z. van J. Moens-Harthoorn. Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 27 juni is geopend de apotheek van A. J. VAN OCKENBURG, Walstraat Te Middelburg; Zondag 27 jun! Is geopend de apotheek van M, VAN PIENBROEK. Mijnheer de Redacteur, Naar aanleiding, van het verhandelde in de gehouden ini op Maandag J bestuursvergadering „Rijwielpad VliaiilngonZoutelande" 21 |uni te Vlissingen, verzoek ik eenige alom gelezen blad. Bij voorbaat mijn ruimte in haftelijken dank. Toen voor eenigen tijd te Zoutelande een openbare vergadering werd gehouden om te komen tot de oprichting van een plaatselijke afdeeling stelde ik o.a. voor, alleen hen, dte lid waren op het pad toe te laten, daar, mijns inziens anders de noodige gelden voor aanleg, onderhoud enz. niet bij elkaar zouden komen. Het zuiverste en tevens minst kostbare middel daartoe, achtte ik een gezinscontributie. De leider der vergadering kon zich hiermee niet vereenigen vond dat het moreel overzicht van de aanwezige leden zoodanig moest zijn, dat iedereen zich bij de afdeeling aansloothij zag de toekomst met vertrouwen tegemoet enz. Anderen sloten zich hierbij aan en huldigden eveneens de gedachteVrijheid, blijheid I Er volgde een stemming, met het gevolg, dat de over- groote verpletterende meerderheid was voor een vrij en onbelast rijwielpad. De 4 of 5 tegenstemmers werden zoo'n beetje beschouwd als personen zonder ruimén blik enz. En nu de resultaten 1 Op de laatste bestuurs vergadering te Vlissingen, is openlijk geklaagd over de weinige medewei king met het streven der vereeniging is zelfs de 'mogelijkheid geopperd, dat het pad, door gebrek aan geld, misschien niét altijd berijdbaar zal kunnen gehouden worden. Om de financiën te sterken, ligt het dan ook in de bedoeling van het bestuur om Insignes uit te geven en controleurs aan te stellen 11 ,,'t Kan verkeeren" zei Bredero, in alle geval blijkt nu duidelijk, dat het kortzichtige deel te Zoutelande een beteren kijk op den toestand had dan de andere goed- kijkers. Nogmaals met dank voor de plaatsing Verblijve hoogachtend Uw dw. dr. Zoutelande 23 Juni 1926. K. Vrouw„Er is een inbreker boven, man. Blijf hier nu stil zitten. Ga vlug wat halen." Echtgenoot: „Ja-a, ik zal de bijl halen." Vrouw: „Vlug dan waar is die?" Echtgenoot„Ik heb hem aan de buren geleend - (The Humorist) ADVERTENTIËN UW ADRES voor alle mogelijke soorten Ondertrouw KAARTEN BRIEVEN ongecontroleerde oplage veratrekt, met minstens 50 9 o te verminderen. Wij durven met ons oplaagcljfer voor den dag te komen en daarom wordt onze oplaag ook ieder jaar gecontroleerd Vraagt ons het laatste rapport van het Bureau voor Oplaagcontróle over VNAAD IN AANBOD bereidt el he huisurouuu de HEERLIJKSTE MEELSPIJZEN uan Ü>'r De Staaf lij sten betrekken we van eerste klas fabrieken Voor het glas gebruiken we het beste van het beste. Het Lijstwerk wordt door ons persoonlijk behandeld. Ondanks deze dria kostbare redenen houden wij onze prijzen laag 500 modellen van Staaflijsten steeds in voorraad Noordstraat 44 Vlissingen L. Delft B 144, Middelburg 2. -* H. H. Hengelsportliefhebbers Is bij Volks warenhuis Vliss. straat K 56 Middelburg EN Vlissingen. Drukkerij H. Wegellngj jn vele Middelburg, soorten Drukk. De Lange Jan Lage prijzen MEELFABRIEKEN-LEEUWARDEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6