2e Blad. Wegeling's Jflieumsblad RECLAME-BLOK DE WENTELTRAP van Vrl|dag 25 «Juni 1926 No. 25 ZOUTELANDE VOORUIT PRIÜS 25 CENT DRUKKERIJ H. WEQELINQ I Drukkerij De Lange Jan 11 Er zijn tegenwoordig menschen, die het nogal eens doen voorkomen, alsof onze vorige premier, Minister Colijn, het bed heeft opgemaakt voor onzen huidigen minister-president, Z.Ex. de Geer. Op zichzelf genomen vinden we daarin eigenlijk weinig verheffends voor den grooten man, die onze centjes heeft gered, want, zoo vragen we ons af, wie is meerder, degene, die een bed mag opmaken of hij, die het daarna in gebruik neemt Er zijn wel schooner beelden te trekken voor den man, die zoo krachtig en d'ep het snoeimes er in heeft gezet, den gulden heeft „safe" gesteld en ons land bewaard heeft voor de inflatie? Of is het misschien in de politiek als in een schilderijenmuzeum met twee goede oogen, ben je daar soms nog stekeblind, 't Lijkt raar, en toch is hit zoo. Er is wel meer van dat eigenaardige, waar je zoo op 't eerste gezicht niet bij kan met je gewone verstand. Zoo klaagt het bestuur van het „Nederlandsche Vreem delingenverkeer" steen en been over den slechten finan- cieele toestand. Van den Minister van Financiën krijgt ze slechts f 15000 subsidie per jaar. Het bestuur betoogt nu, dat de vereeniging op deze wijze naar den kelder gaat, tenzij er meer steun komt. Dat is nog goed te volgen nietwaar, 'tis volkomen nuchtsr en logisch ge redeneerd. Maar nu komt de puzzle. De jaarvergadering is deze keer te Zandvoort gehouden en men heeft daar den toestand „scherp in 'toog gezien. Daartoe waren noodig drie dagen en wel de éérste dag om te dineeren, de t w e e d e dag om te v e r g a d e r e n, en te concerten, te vuurwerken, te dejeuneeren enz. en de derde dag om een autotocht te maken, te dineeren, te concerten en voor verdere vulling. Men zegt zoowel eenshoe kaler, hoe royaler't is in alle geval een eigenaardige combinatie of misschien netter uitgedrukt: een eigenaardige samenloop van omstandigheden, ja, daar kun je zelf soms niets aan doen. Zoo is het in een gedeelte van Parijs voorgeschreven om den straat alleen over te steken, waar z.g. vluchtplaatsen zijn en een po litieagent het verkeer regelt. Een paar dagen geleden nu stak een heer op een ander punt den breeden weg over. Zijn onvoorzichtigheid had hij bijna moeten boeten met een ongeluk. Een auto dreigde hem te overrijdenalleen door het omgooien van zijn stuur gelukte het den chauf feur den voetganger te ontzeilen. Een politieagent stapte er op af en wilde den voetganger bekeuren. Hij gaf ech ter aan dit voornemen geen gevolg, toen hij zag dat de overtreder der verordeningDoumergue, de president der republiek was. Misschien was 't wel voorzichtig van dien champêtre, flink en eerlijk echter niet, immers een wet maakt |geen uitzonderingen voor strafbare feiten. Maar in Frankrijk gebeuren wel eens meer dingen, die hier niet zouden plaats hebben en omgekeerd natuurlijk eveneens. Zoo ontstond vorige week een jvechtpartijtje tusschen twee vrouwen op het Bellamypark te Vlissingen. De Eva's gingen zoodanig te werk, dat ze, onder een grooten toe loop van volk, elkaar de kleeren van 't lijf trokken. De politie nam beiden mee naar het politiebureau, waar ze gelegenheid hadden om zich een oogenblik te kalmeeren. Nu schijnt die „kalmeerings-methode" zullen we maar zeggen, tegenwoordig hoe langer hoe meer in de mode te komen. In Amerika gebruikt men ze tenminste dat Zoekt u soms een leuke badplaats Voor het komende seizoen? Dan moet u bepaald een reis naar 't Zoete Zoutelande doen. 'tls er rust in leder opzicht, Dank zij den Oemeenteraad, Die voor 't Algemeen Belang daar Als een zoutkolomme staat. Alle kroegen dicht op Zondag, Dat is daar al lang bekend Thans verbiedt men op dien dag óók 't Plaatsen van een linnen tent. Is dat oord geen paradijsje? Is 'tgeen ideale streek? Ook het bal-spel is verboden, Zelfs op dagen van de week. Wie een vlieger op gaat laten Met zijn kinders aan het strand, Komt (want dat is óók verboden) In 't Gemeentehuis te land. Nee, helaas, het zijn geen grapjes, 't Bovenstaande is een feit, 'tls (niet kijken, Zoutelande) Naakte(I), bloote(l) werk'lijkheid. Éénmaal zullen wij nog lezen, Dat een man den bak in ging, Die in 't flauwe Zoutelande Bij sich thuis een strandvloo ving. Wie déér zijn vacantie doorbrengt Voelt zich weldra groot en sterk, En verlangt na één, twee dagen, Naar zijn huis en naar zijn werk. De Crt. Clinge Doorenbos. komt er wel van bij echtscheidingsprocessen „huwe- lijksvacanties" noemt men dat soort daar. We lezen daar over het volgendeIn de kleinsten staat van Noord- Amerika, in Rhode Island, zal bij de volksvertegenwoor diging een wetsvoorstel worden ingediend, dat huwelijks- vacanties als voorbehoedsmiddelen tegen echtscheidingen invoert. Onder die wet zal een eisch tot echtscheiding alleen toelaatbaar zijn, als het scheidlustig paar tevoren huwelijksvacantie heeft genomen en als het een bijzonder samengestelde rechtbank niet is gelukt, de beide echt genooten te verzoenen. De man, die het initiatief voor deze wet heeft geno men, is de geestelijke Frederik B. Cole, die onlangs is benoemd tot leider van het pas opgerichte departement voorhuwelijk en scheiding. De uitvinder van de huwelijks-vacantie gaat hiervan uit, dat echtelijke onvenigheid in zeer veel .gevallen ont staat uit ontstemmingen en afkeeren, die zeer snel ver dwijnen, als het echtpaar eenigen tijd gescheiden leeft. Gedurende den scheidingstijd verdwijnt zijns inziens de voorbijgaande ontstemdheid en de sympathie komt dan weer voor den dag. Um de huwelijksvacantie ook voor onbemiddelde echt paren mogelijk te maken moeten van staatswege gelden beschikbaar worden gesteld. Frederik Cole is van mee ning, dat er aanzienlijke staatsmiddelen gebruikt worden voor minder nuttige en prijzenswaardige dingen dan dit. Na de huwelijksvacantie moeten de scheidingslustigen, als het dan nog noodig mocht zijn, voor een bijzondere, VRAAGT ONZE inhoudend 100 vel prima, zeer goed met inkt beschrijf baar papier. De kwaliteit dezer blocs is nog beter dan onae vorige zending, die in eenige weken was ui'tverkocht. Noorditraat 44 Vlisslngan Lange Delft B 144 Middelburg uit mannen en vrouwen samengestelde rechtbank ver schijnen, waar zij zonder de tusschenkomst van de rechts kundige raadslieden hun bezwaren kunnen te berde brengen. Cole is van meening, dat men op die wijze in Amerika het bijzonder actueele echtscheidingsvraagstuk liet zekerst kan oplossen. Zoo gaat het tegenwoordig. Dit „vraagstuk" is in Ameri ka dus reeds „actueel". Een treurig verschijnsel inderdaad. Doch laten we eerst eens de hand in eigen boezem steken. Wat we bijv. lezen over de toenemende misdadigheid in ons eigen land is ook verre van rooskleurig. Uit de officieele gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de misdadigheid in ons land blijkt, dat in het eerste kwartaal van het jaar 1926 door de rechtbanken over het geheele land in totaal zijn uitgesproken 4374 ver oordeelingen, waaronder niet zijn begrepen gevallen van eenvoudige strooperij. Door vergelijking met het aantal ver oordeelingen over hetzelfde kwartaal van de jaren 1911 tot 1913 (daarvan het gemiddelde genomen) komt men tot de conclusie dat er een stijging is te constateeren van ongeveer 32 procent. In het bijzonder treft, bij de bestudeering der cijfers, het groeiend aantal (misdrijven tegen de zeden. Daarbij moet natuurlijk worden rekening gehouden met de te dien opzichte verscherpte wetsbe palingen en wellicht ook met het verscherpte toezicht, maar ook als men dat doet heeft toch een stijging van 62 tot 143 nog wel wat te zeggen. Ook is in het bij zonder gestegen het aantal veroordeelingen wegens be lastingovertredingen, doch daaronder vallen een groot aantal bekeuringen betreffende de rijwielbelasting. Alleen in het ressort van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch is het aantal dier laatste veroordeelingen laag De groot ste stijging van gezamenlijk strafbare feiten is waar te nemen in het ressort van het gerechtshof te Arnhem en waartegen dat van Leeuwarden het meest gunstig afsteekt I In de Vrijdagavond gehouden vergadering van den raad van Domburg bracht de voorzitter hulde aan den heer Elout die als wethouder speciaal belast met de zaken van de electrische centrale kans heeft gezien, na- 'dat op Goeden Vrijdag de céntrale was afgebrand, zon der dat noemenswaardige storing in het bedrijf heeft plaats gehad, het zoover te brengen, dat bij het begin van het seizoen- weer op volle capaciteit stroom kan worden geleverd. De heer Elout dankt daarvoor maar zegt het grootste deel van die hulde te moeten over brengen aan het personeel der centrale dat meer dan zijn plicht gedaan heeft en daardoor gemaakt heeft dat deze gunstige uitkomsten konden worden verkregen. Een wijziging van de gemeentebegrooting voor 1925 en van die der bedrijven wordt daarna vastgesteld. Aan de orde is thans de kwestie van het verplaatsen van een scherm voor 't perseel van den heer Reijnhoudt. B. en W. hebben voor het plaatsen van dat scherm inder tijd vergunning gegeven het' bleek dat wegens het in- Naar het Amerikaansch van MARY ROBERTS—RINEHART. Gertrude keek even naar de manschetknoop en werd toen even bleek als de parels, die er in zaten ze greep zich vast aan bet voeteneind van het bed §n staarde mij aan. En ik was minstens even verbaasd als zij. „Waar heeft u dat gevonden vroeg ze tenslotte, met een wanhopige poging om kalm te blijver. En toen ik het haar vertelde, stond zij uit het raam te kijken, met een uitdrukking op haar gezicht die ik niet begreep. Het was een opluchting, toen juffronw Watson op de deur klopte en mij een kop thee bracht. De keukenmeid lag in bed en was volkomen overstuur ver telde ze. Liddy was door het daglicht weer dapper ge worden en zocht naar voetstappen om het huis heen. juffrouw Watson zag er uit als een wrak ze zag blauw achtig wit om haar mond heen en haar ééne hand was verbonden Ze zei, dat ze door de opwinding van de trap gevallen was. Het was heel begrijpelijk, dat ze ge schrokken was, want ze was al eenige jaren huishoud ster geweest bij de Armstrongs en kende Arnold goed. Gertrude was de kamer uit gegaan, terwijl ik met juffrouw Watson praatte en ik kleedde me aan en ging naar beneden. De biljartkamer en het speelzaaltje waren afgesloten tot de politie kwam en de heeren van de club waren er weer heen gegaan om zich wat vollediger aan te kleeden. Ik hoorde Thomas in de keuken beurtelings jammeren over den dood van meneer Arnold, zooals hij hem noemde, en dan weer de voorteekens opnoemen, die volgens hem den moord hadden voorspeld. Het was mij of ik in huis stikken zou en ik sloeg een sjaal om en liep naar buiten. Aan den oostkant van het huis kwam ik Liddy tegen. Haar rok was tot aan haar knieën nat van dauw en ze had nog papiljotten in het haar. „Ga naar binnen om je te verkleeden", zei ik boos. „je ziet er idioot uit, en dat op jouw leeftijd 1" Ze had een golf-stok in haar hand en zei, dat ze die op het grasveld had gevonden. Dat was op zichzelf niets ongewoons, maar ik bedacht me opeens dat een golf- stok met een metalen punt misschien het voorwerp ge weest kon zijn, dat de krassen op de trap bij het speel zaaltje gemaakt had. Ik nam hem van haar over en stuurde haar naar binnen om droge kleeren aan te trek ken. Haar praatjes over dag, haar gewichtig doen, en haar plotselinge enthousiasme over de geheimzinnige zaak ninderden mij bovenmate. Toen ze wei' was liep ik het huis heelemaal rond. Alles leek in orde Je zijn; het huis zag er even rustig en vredig uif ajPop den dag toen ik het gehuurd had. Er was nergens aan te zien welke geheimzinnige en heftige tooneelen zich er binnen hadden afgespeeld. In een van de tulpenbedden achter het huis zat een vroege merel heftig te pikken op iets dat glinsterde in het licht. Ik stapte voorzichtig door het bedauwde gras en bukte mijbijna begraven in den zachten grond lag een revolver! Ik krabde er met de punt van mijn scheet] de aarde af, raapte het ding op en stak het in mijn zak. Pas toen ik weer in mijn slaapkamer was, met de deur op slot, durfde ik het te voorschijn te halen en te. bekijken. Een blik was voldoende. Het was Halsey's revolver. Ik had het ding den vorigen dag uitgepakt en op zijn scheertafel gelegd en ik kon mij niet vergissen. Zijn naam stond er op, op een klein zilveren plaatje. Hoewel ik er van overtuigd bleef, dat mijn jongen niet schuldig was. schenen er hoe langer hoe meer aanwijzingen tegen hem te komen. De revolver ik ben bang voor die dingen, maar ik had nu den moed om er in te kijken, de revolver bevatte nog twee pa tronen. Ik was zielsdankbaar dat ik den revolver ge vonden had voor er de een of andere dedectieve aan het rondneuzen was gegaan. Ik besloot alles de manchetknoop, de golf-stok. en de revolver op een veilige plaats te beu aren tot ik aanleiding vond om er mee voor den dag te komen. De manchetknoop had ik in een klein zilveren doosje op mijn toilettafel gelegd. Ik deed het doosje open en voelde er in. Het was leeg de manchetknoop was verdwenen 1" HOOFDSTUK V Gertrude 's verloving. Om tien uur waren er met de brik uit Casanova drie mannen aangekomen. Ze stelden zich voor als de rech ter, die de lijkschouwing moest houden en twee detec tives uit de stad. De rechter ging onmiddelijk naar den afgesloten vleugel en onderzocht met behulp van een der dedectives de kamers en het lijk. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5