J.V.GRAAFEILAND GROOTE RECLAME-UITVERKOOP ft, J M SSSSSS!SSS!SSkS:SSS:; JOH. J. JULIANUS ROZEMOND HEOT MN YAN DEZE REEPEN NOC NIET GEPROEFD BURGERS E.N.R. RIJWIELEN Verkoophuls „Amerikaan" SMiddelburg M ILLIONAIRS L. P. GOOD MIDDELBURG PANDBRIEVEN 16 KWIIIIoen Gulden 5 Pandbrieven a 101 RECLAME SPAARZEGELS •êe Abonne stemt tevrêe Hebt U een SALON-, WOON- of SLAAP- - KAMER-AMEUBLEMENT noodig - DOET HET DAN SPOEP»cT~~ VEERTIEN RECLAMEDAGEN C. DE PLAA ZOON Exzeem. Jeukende Uitslag zóó goedkoop Te Vlissingen bi] de heeren P, J, Siegers Zoon WEGKLING's NIHJWSHLAD VAN 25 |UNI 1926 w »n zijn g iabaar De bekende A B O N N Sigaren thans OVERALop Walcheren verkrijgbaar AmemuidenJ. Boone BrigdammeJ. Breuze Domburg: W. Trieller Oostkapelle: G.v.Schagen Aagtekerke C. J Maljers BiggekerkeJ. Geldof Nieuwland J. FritsSe- rooskerkeCoöperatie, J. Houterman VeereK. Kepko, J. Minneboo, J. BurgersZoutelandeJ. P. Êntink J de BruijneS. Wisse WestkapelleC. den Hol lander J. Gabriëlse: A. Boogaard J. J. LAGAAY DAMES 2 Eigen werk. Kom U eens even prijs vragen. Wij zijn zeer concurreerend. In Karpetten, Overgordijnen, enz. hebben wij een prachtsorteering en niet te duur en altijd 't nieuwste. Ons adres is genoeg bekend Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, Lange Vlele K 211-K 217, Middelburg 2e handsoh DAMES- EN HEERENRIJ- WIELEN, 2e handsch TRANSPORTRIJWIELEN, NIEUWE DAMES- EN HEE RENRIJWIELEN vanaf f45 NIEUWE KINDER- EN NIEUWE TRANSPORTRIJ WIELEN GRAVENSTRAAT - MIDDELBURG - Adverteert In dit Blad KOSTER TEERLINCK Leveren en Herstellen b. h. Militair Hospitaal Middelburg Alle merken Rijwielen, Motoren, Automobielen Sportartikelen Enz. Onderdeelen en Benoodlgdheden De best ingerichte Reparatierlnrlohtlng Stalling - Banden Benzine, Olie, enx. AOENT Door reclame maken, Maakt U goede zaken gevea wij Reuzen Koopjes, in Gedurende die dagen welke alle vorige Reclamedagen ver overtreffen Wij noteeren alsdan EXTRA LAGE PRIJZEN, JA SPOTKOOPJES Regenjassen -Mantels, Heeren-en Jongeheerencostumes en Kinderpakjes, Hoeden, Petten, Dassen, Overhemden, Enz. Enz. WIJ stellen de prijzen thans zóó laag, opdat een ieder er van zal kunnen profi teered Concurrentie onmogelijk. Ziet de etalege en vergelijk do prijzen. Zeeland's grootst gesorteerd en meest concurreerend Kleedingmagazijn. 1XX/7V cL& Deze Silvervioot is te veroveren ccn echt Silverplate Tafelcouvert ccn volledig Porceleinen Eetservies (24-deelig. GRATIS SILVERBON van PLEINES aars KINDEREN worden flink en sterk door het gebruik v^n Molenaar s Kinder meel terwijl Molenaar.s Kinder meel t»4Cn :aj- is» da' de armste moeder in staat is hare lieveling dit beste kindervoedsel te verschaffen. P. MO aagt gratij LENAAR <5c Co., Westzaan Je adres voor Kousen en Sokken lis hl] LANGE BURG 22 flroota torteerlny longen*- en Meisjes-Sportkousen KINDER FIL D'ECOSSE KOUSEN insulaire Hypotheekbank teZierikzee Verkrijgbaar WIJ geven Oratie Prachtsorteering Behangselpapieren KIEVIT, Spanjaardstraat Bê, Middelburg m S'saias's" i3iul5iiiifiSDüii^ FABRIEK 3DCPOT VOOR ZEELAND t HENDRIKSTRAAT 30 VLISSINQEN KiiiiZ? Als opruiming te koop HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te Vlissingen Aanbevelend, W. ROOSE STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijksl adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. Degelijk werk Billijken prijs KLEINE HEERENSTRAAT 1(56—169 MIDDELBURO Neemt onder Uw werk een •tukje WRIGLEY'S P.K. in den mond en let eens op hoe goed dat bevalt. WRIGLEY'S Pepermunt Kauwbonbons stillen den dorst ook gedurende het heetste weer, voorkomen vermoeidheid en zijn tevens goed voor en gebit. Bovendien is het een goed* koope versnapering; de heerlijke pepermuntsmaak b-l-ij-f-t. G-?i Telcfoon-Int 483 Dag sn nacht Levering van Ook goedkoopere soorten. MOTOR.RIJWIELEN ALLE MERKEN GILLET, IMPORTEUR,EYSINK Vraa^ prijs en demonstratie en gemak'<el. betalingsvoorwaarden. Oebruikte Motoren te koop Duo zittingen de beste 112.— compleet. Verhuren Luxe-, Taxi- en Vracht-Auto's. Chauffeursschool. Prijzen bonsden alia concurrentie. 1 1 r" 4 Donderdag 1.1. begonnen met eene 14 DAGEN zal duren welke slechts i "j s 'v met oodeiatagmden GRATIS-SILVBRBON ea 75 Duifmerken. Wat dus zeggen wfi« zooveel Pleines' gebruikers, zooveel Piet Hein's. Vol den Silver-Bon duidelijk in. Zend hem gedurende de maanden Juni of JuR 1926 per brief (voldoende gefrankeerd) in aan onze afd. Zomer-reclame te Den Dolder. onder bRvoeging van 75 oranje of blauwe Duifmerken, uitgeknipt uit de voorzijde'der pakjes le soort Zeeppoeder-Vetloogmeel „De Duif", en U ontvangt kosteloos: met op de achterzijde Uw naamletter! kunstig gegraveerd in monogram-vorm. Geen Alpacca, maar beslist Silverplate. BOVENDIEN geven wtj, behalve het Tafelcouvert, waarop iedere Inzender recht heeft, aan den 250-sten. den 500 !ten, den 750-sten, den 1000-sten Inzender en zoo vervolgens aan eiken hoogeren lozender. wiens nummer een hooger veelvoud van 250 heeft, gratis Beschaafd in lijn en décor. Een sieraad voor de (afeL Geen scheepsroeper te groot# om de aankomst van deze vloot te melden, KON. ZEEPFABRIEKEN „DE DUIF" voorheen CHR. PLEINES Met 75 Oranje of Blauwe Duifmerken. Goed voor een echt Silverplate Tafelcouvert (GeiiJig gedurende Juin en JuR 1936.) KON. ZEEPFABRIEKEN „DE DUIF' voorheen CHR. PLEINES. Naam van inzendertAfd. Zomerreclame Adr van inzenden Monogram-letters (hoogstens twee) -F Electro Timmerfabriek Middelburg Levering Tuinmeubelen, Zonneblinden, Tuinbanken vanaf flO.- Prima Or. hout Modelblad op aanvrage Indien gij lijdende zijt een Exzeem, Ringworm, Zeere plekken, Jeukende uitslag. Huidroos oi eenige ander» vorm van hu dziekte: gebruik dan het D,Dö, recept. Een paar druppels maar var. deze wonderbaarlijke vlooii»<of ca gij ondervindt onmiddellijk verlichting. Prikkeling en pijn verdwijnen direct en een paar aairwfiiding.ee brengen g»- woo I jk een volkof>7< zing 'ewi'6'.r. Koopt var.citftg non een flacon k f. 0.75 bij Uv A|K"h i Drog. Uitstel k»D gevaarnk. z jn. Begin dus nu met de genezing D.D.D. tnjf. éf. O.VBev f. g.60. D.DJ>. •Mp 1.- bij. allé apoth. «n drop. 48 In omloop voor ruim wettig gedeponeerd waarvoor U schitterende Cadeaux krijgt. J. W. DorlIJn J. W. de Smit J. Willeboordse J. W. Ovaa J. W. Kluljfhout J. W. de Vries D. Schinkel, C. Bosch, en Houtekamer allen te Souburg J. van den Berg, Dijkstra, C. van den Hemel Kleine Markt, allen te Vlissingen Bshangtinaen, Spijkertjes, Orondpapieren en 50 soorten QUspapier FLAKMEELÜ W Alles aan sterk concurreerende prijzen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4