Fabriek SPEIJER N.V, Stoomtram Walcheren NIEUW ENGELAND VENDUHUIS HOOITIJD A. VISSER Jz. GOES Verkoopdepöt L. Delft 90-91 M'burg Aanbevelend, J. GERRITZEN Goedkoope Trein Autodienst Middelburg-Domburg Aardappelrleken J. K. KODDE - Vlasmarkt M'burg STALHOUDERIJ GEBR. WIELEMAKER 1W GROOTE RECLAME-AANBIEDING In Land, Stad, Dorp en Woning, Heerscht de Velo-Waschmachine als Koning Hoofd huid PUROL Voor sollede, degelijke en goedkoope Kleeding gaat men naar Magazijn WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 25 JUNI 1926 den trein waren gesprongen en als door een wonder er zonder eenig letsel afgekomen. Nadat de trein tot staan was gebracht, slaagde het ;reinpersoneel er spoedig in, het vuur meester te worden. De gewonden werden onmiddelijk naar een in de nabij heid gelegen ziekenhuis overgebrachtverscheidene hun ner bevinden zich in levensgevaar Een notaris gearresteerd, verdacht van verduistering. Maandagmiddag kwart over twee is, naar aan de „Tel." wordt gemeld, in zijn wo ning te Capeile a. d. Ysel gearresteerd notaris j. C. de verdacht van verduistering. De arrestatie geschiedde door den burgemeester, den heer J. Verloop, die met den verdachte cn een veldwachter plaats nam in een auto, waarmede men notaris J. naar het hoofdbureau van politie te Rotterdam overbracht. Reeds eenigen tijd geleden bereikten burgemeester Verloop voortdurend klachten van hypotheekhouders uit Capeile a. d. Ysel dat afgeloste hypotheken niet verant woord waren. Niet minder dan dertien klachten, verte- enwoordigende een bedrag van pl.m. f 70.000, kwamen ij den burgemeester in. Deze stelde den officier van justitie te Rotterdam op de hoogte. De burgemeester wilde eerst nog niet tot arrestatie overgaan, omdat de zaak wellicht gedekt zou kunnen worden, familieleden van notaris De j. waren bereid, 50 pet. van het vermiste bedrag te storten en later nog eens 20 pet., waarmede de benadeelden genoegen namen Met het oog op de belangen, die hiermede gemoeid waren, werd besloten notaris De j. in de gelegenheid te stellen zijn zaken te regelen. Men gaf hem tot Dins dagmorgen uitstel. Was het beloofde oedrag dan niet gestort, dan zou de justitie ingrijpen. 'Men eischte echter, dat de familie van notaris De J. zich ook behalve voor 70 pet., garant zou stellen voor de bedragen, die nog naderhand zouden blijken te kort te komen. Daartoe was de familie echter niet bereid, omdat men niet wist, welke bedragen aan het liqht zouden komen, wanneer de zaak eenmaal aan het rol len was gebracht. Toen gisterenmorgen de 50 pet. van de f70 000 niet gestort waren, werd terstond tot arrestatie overgegaan. Gebleken is nog, dat de notaris getracht had het eene gat met het andere te stoppen. Valsch alarm. Tweehonderd meisjes in een tele fooncentrale te Westminster werden Zondag opgeschrikt door het overgaan van de schel voor brandalarm. Met de telefoon nog over het hoofd marcheerden zij in vol maakte orde de straat op en binnen twee minuten was het geheele gebouw ontruimd, hoewel de schakelborden waaraan zij werkzaam zijn, op de derde verdieping zijn gelegen. De brandweer, die oogenblikkelijk aanrukte, ging op zoek uit naar den brand, doch kon evenwel niets vinden en ontdekte ten slotte dat de brandschel in beweging was gebracht door een defect aande electrische geleiding. Tien minuten na het alarm hadden de meisjes haar plaatsen weer Ingenomen. Eigenaardige broedplaats. Tusschen de spoorrails van het baanvak Leeuwarden—Wlrdum zit een strandkievlt op vier eieren te broeden, G e m o e d e 1 li k. Men schrijft aan het „Vad", Ergens in de Betuwe ligt een rustig dorpje en in dat dorpje staat een lief kerkje met een aardig orgeltje. De orgelist is een braaf boertje, die door de weeks zijn ss en 's.Zondags het gezang der gemeente begeleidt. Nu is er niemand feilloos en ons boertje maakt ook wel eens een foutje. Kort geleden liep 't zelfs heelemaal mis. Maar ons boertje wist raad. Hij stak het hoofd tusschen de groene gordijntjes door en riep de kerk in„Daar schouw (scheelde) wat an, mensche we zullen nog es beginnen." En toen begonnen ze maar weer van voren af aan. En 'tging wat goed. Op zijn eigen vader geschoten. Bij een hui- selijken twist schoot j. de V. te Doorlervten met een revolver op zijn vader, gelukkig zonder te treffen. De V. is onmiddellijk in arrest gesteld en heeft voor den bur gemeester een volledige bekentenis afgelegd Hij is ter beschikking van de justitie gesteld. Drie ladders door een autoweggemaaid. Maandagmiddag half drie wilde een auto, bestuurd door arcnitect Ruberg, de Docht Luttekesraat-Blijmarkt te Zwolle ne en. De auto kwam, vermoedelijk door een defect aan de stuurinrichting, op het trottoir, waar drie ladders stonden. Een schildersknecht, j. Wittenaar, stond 6 meter hoog te schilderen de twee anderen waren juist naar beneden gegaan. De auto maaide de drie ladders om. Wittenaar viel op het trottoir en werd het kantoor van de firma Tulp binnengedragen. Hij klaagde over erge pijn in den rug. Reclame voor tariefsverlaging der Spoorwegen. In de groote steden wordt thans door de Ned. Spoorwegen inxle voornaamste bioscopen een film vertoond om de aandacht te vestigen op de op 1 juli a.s. ingaande tariefsverlaging van het reizigersver- voer. Een zeer orgineele en geestige film die grooten- deels als caricatuur opgevat is en niet nalaten zal bij het publiek in te slaan en den reislust op te wekken. Gedurenden 5 weken zal achtereenvolgens in bijna alle plaatsen in Nederland deze film vertoond worden, telkens In elke bioscoop gedurende een week. Indien men de spoorwegen wel eens verwijt, dat zij niet genoeg reclame voor hun zaak maken, dan geldt dit zeker niet voor de zeer origineel© wijze, waarop door middel van den bioscoop aan den volken kond wordt gedaan van de tariefsverlaging. Een v r e e m d so o r t|i g ver z o e k. De Amerikaan- sche regeering ontvangt soms vreemde mededeelingen en verzoeken zegt de N. R. Crt." Zoo schreef zekere Charles Mc Collum, ergens uit den staat Mississippi, een somberen brief aan „de regeering te Washington", waarin hij verhaalde, dat zijn vrouw was bevallen van een drieling, „en of er nu niets kon worden gedaan om een armen drommel In zoo'n moeilijkheid te helpen". Nu, de regeering of liever het dept. van arbeid deed zijn plicht. Het zond per keerende aan vader Mc. Col lum de brochure „Wenken voor de behandeling van een zuigeling." Mc. Collum ontving daarvan drie exem plaren. Minder prettig nachtelijk bezoek. In den nacht van Zaterdag op Zondag te half twee werd de be jaarde weduwe Hoogeboom, die met haar kleindochter te Zwaagdijk woonde, wakker en zag tegenover zich iemand bezig de kast open te breken. Toen zij alarm maakte en het bed verliet, gaf de dief haar een slag met een hamer op het hoofd en nam ijlings de vlucht met achterlating van een fietslantaarn, inbrekersgereedschap en den bewusten hamer. Hij had een gouden horloge f20 en een kleedje van haar klein dochter meeg nomen. Een abonnement op dit blad kost slechts 40 cent per 3 maanden Franco per post 55 cent van Vllsslngent m Roozandaal laar Rotterdam en Den Haag op D0NDERDA8 1 JULI 1926 Zie aanplak- en strooibiljetten lavart en h*r«t»ll Jalouzlïn, Markiezen, Rolluiken, Zonnescher men, Wagen an Dek- Z8iien, annex ALLE ORDERDEELEN Lange Viete K 204, Tel. 334 Middelburg Ter kennis wordt gebracht dat vanaf DINSDAG 22 JUNI a.s. het tarief voor het vervoer van reizigers zal zijn geregeld als volgt Middelburg—St. Laurens of omgekeerd IB ot. Middelburg—Serooskerke 26 ct. Middelburg—Oostkapelle 37Vaot. Middelburg—Domburg 50 ct. Van St. Laurens naar Serooskerkevan Serooskerke naar Oostkapellevan Oostkapelle naar Domburg of om gekeerd 15 cent. Voorloopig kunnen reizigers in- en uitstappen in de kom der gemeente Oostkapelle aan het café Goemans in de kom der gemeente Serooskerke aan het café „De Lindeboom"in de gemeente St. Laurens bij de Kerklaan en de Molen en te Brigdamme bij de smederij. Verder® stopplaatsen zullen nader worden bekend gemaakt. DE DIRECTIE. Steeds voorradig: Vorken 2, 3 en 4-tands, Sikkels, Zeisen en Rieken, Puntdraad, Vlechtwerk, Rondd raad, Harmonikagaas, Blauwgaas, Krammen, Enz. Wederverkoopers groote reductie. Aanbevelend, JACHTARTIKELEN EN AMMUNITIE GROOTE EN KLEINE GEZELSCHAPS- EN TROUWRIJTUIGEN Zeer billijk® Prijzen Nette en vertrouwde bediening N.V. Mu „SANIT4S" Lange Delft B 113, hoek Nieuwe Kerkstraat, Middelburg Vanaf Vrijdag 25 Juni tot en met 9 Juli Dus 14 Dagen kunt U proflteeren van onze zeld zame koopjes, waarvan hier eenlge prijzen i Geld sparen kunt U door bij ons te koopen MT Tramgeld wordt vergoed A Contant en In Huur deorhttn te wrijven Langedelft 147, Middelburg Voor eolledo personen ook op gemakkelijk» betallngsoondltièn ADVERTENTIËN Veiling M UBLA'R ten over staan van Notaris J. C. PAAP, op Woensdag 30 Juni 1926, 's morgens 10 uur, w o. I kan Slaap- an Salonmau- btsment, Llnnankaatan, Iikan Boekenkast, •iana, Elksn Buffattan, Tafels, Stoelen, Voeren en andere Bedden, Spiegele. Schilderijen, Luxe Phonograaf, tiken e.a. Ledi kanten, diverse Kleeden en Tapijten (w.o. import), gebr. en partij nieuw Vloerzeil, enz. Voorts partij Oaskousjes, Gla zen, Lampen, Aannemerspomp en LuchtkHe' alsnieuweKoster Qeljaer, enz. enz. Zindelijke en bn'kbsre floe- deren kunnen tot a.s. Zaterdag bijgebracht of afgehaald worden. Kijkdag: Dinsdag 29 Juni vm. 10—12 en nm. 2—5 uur Kooporder» worden kosteloos door den Vendumeester opge nomen. De Vendum.-Taxateur, A. BOTTINO VUeeingen. Tel. 324 LANQE KERKSTRAAT 2 OOSTSINQEL 44 GROOTHANDEL IN ALLE SOORTEN Orders boven f 5.— franco Walcheren SEISLAAQTE No. 72 TELEF. 187 MIDDELBURG Spoolaal Ingerioht voor Tl VLISSINGIN tT. JACOBSTRAAT 1 Het goedkoopste en betrouwburite adres voor Qummlwaran en R«t»ntgono»»midd»lbn. Speiontablattan het beste bescher mingsmiddel. Urleplllon genezen Badwetaran radicaal. Haar- verfkamrr.en in alle kleuren. Buikbanden, Breukbanden en Elas- tieke Komen in alle maten. Prijsopgaaf cn inlichtingen geheel gratis. Colbert Costume», prima Jongeheeren Costumes Matrozenpakjes vanaf Gummi Jassen Gabardine Jassen, geh. gavoerd Damos Gummi-Mantels Gabardine Dames-Mantels met xljdo gevoerd Fantasiebroeken vanaf Zwempakken Sitsen Jongenspakjes Stroohoeden Vilthoeden Engelsehe Petten Zelfbindors Overhemden met stijf boord Badmutsen Uw Hoofdhuid wordt vrij van roos en Uw haar wordt xaoht en handelbaar Indien U da gswoonts aan- neemt om ar das morgana son weinig

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2