H.WEGELING DE WENTELTRAP DRUKKERIJ EERSTE BLAD WEEK-OVERZiCHT DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN 1 L" LOUIS DO BB ELM ANN* 32* JAARGANG VRIJDAG 25 JUNI 1926 No. 25 vQ hO O rr O ro r* 5 Qf 2 Fn vO o- EEN DER BESTE DRUKKERIJ H. WEGELWO Noordstraat 44 Tel. ISO Vussokhm DRUKKERIJ DE LANGE JAN Lange Delft B 144 wjf ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER J MAANDEN, FRANCO PER POST 96 CENT LOSSE NUMMERS 6 CElfT INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60CENT PER REOEL Bg CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Een fideele gevangenis. De ijzeren bezem, waarmee generaal Avarescoe in Roemenië schoon schip maakt, heefd alreeds eenige slachtoffers geëischt Daarbij zijn, wat het Roemeensche gevangeniswezen betreft, toe standen aan het licht gekomen, die de fideele gevange nis van meester Strausse in zijn ontsterfelijke „Fleder- maus" ver in de schaduw stellen. Van alle gevangenissen, die op het oogenblik het Roe meensche publiek bezighouden, ging het wel het vroo- lijkst toe in die van Galatz, welker directeur Cocea voor de veroordeelden een week hart bleek te bezitten. Wie zich in zijn gunst mocht verheugen, kon vrij in de stad gaan wandelen en als de betrokken persoon zin had, zich door een gezelligen avond wat op te monteren, stond hem een bezoek in een lokaal, waar verstrooiing hem te kust en te keur werd geboden, niets in den weg. Een andere veroordeelde, die een kerkerstraf van meer dere jaren had te ondergaan, vertelde bij het onderzoek, dat tegen Cocea is ingeleid, dat deze hem had toege staan, zijn straf in de woning van zijn familie uit te boeten hij hoefde slechts dan in de gevangenis te ko men als de directeur iets voor hem te doen had. Een derde uit dit vriendelijk milieu verloofde zich en hield eenigen tijd later buiten de gevangenis een schitterende bruiloft, waaraan geestelijken en beamten van den bur gelijken stand te pas kwamen en waarbij hij toonde vol komen te begrijpen hoe hij zijn gasten behoorde te ont halen. Deze vriendelijkheid zette bij den harteHjken gevan genisdirecteur wel eenige zoden aan den dijkmaar ook op andere wijze wist hij voor zich zelf te zorgen. Zoo inde hij belangrijke sommen, die voor vernieuwing van de gevangenis, welke ongeveer 400 veroordeelden her bergt moesten dienen maar van die vernieuwing kwam niet veel en de vriendelijke directeur deponeerde de bedragen glimlachend in zijn privé-brandkast. Het spreekt vanzelf, dat Cocea's weekhartigheid en al wat daarmee samenhing in Galats niet onbekend was. Brief op brief, de eene nog vernietigender voor den directeur dan de andere, werd naar Boedapest afgezon den, maar het blijkt nu, dat ze in handen kwamen van den directeur-generaal van het gevangeniswezen, zeke ren Cerna*, die ze, om wat voor reden dan ook, kalm terzijde legde. Thans echter zal Cocea gaan ondervinden, dat niet alle gevangenisdirecteuren in Roemeenië zoo weekhartig zijn als hij en zal hij tot zijn verdriet bemerken dat het spreekwoord „Zoo men doet, zoo men ontmoet", wel eens een uitzondering toelaat. In een ijsveld bekneld geraakt. De Engel- sche vrachtbood „Leicester", van Bristol naar New York is Vrijdagmorgen op ongeveer 100 mijl ten Oosten van New Foundland, in een ijsveld bekneld geraakt en on der de waterlijn zwaar beschadigd. Draadloos werd om hulp gevraagd en een paar uur later kwam een krach tige sleepboot uit St. Johns het schip terzijde. Toen de zee kalm was, gelukte het vrij spoedig een tros uit te brengen. Het dek van de „Leicester" was toen nog 2*/s M. boven den waterspiegel, maar van uur tot uur zonk het schip dieper weg, zoodat op 15 K.M. van St. johns de dekljn nog slechts 40 c.M. boven het water uitstak. Door meesterlijke samenwerking van het personeel van de sleepboot en dat van de „Leicester", waar be halve de kapitein en de eerste stuurman, iedereen aan het pompen stond, is het ten slotte gelukt de „Leicester" behouden in St. johns aan de kade te brengen. Toen het schip gemeerd lag, stak het dek nog 15 c.M. boven water en bij de kleinste deining spoelden de golfjes er over heen, maar gevaar voor zinki n bestond toen niet meer. Het schip zal te St. johns dokken en de noodig- ste herstellingen ondergaan. Aan de lynch-justitie ontsnapt. Een jonge Amerikaansche miss Alice Kennedy, is, volgens de „New York Herald nog juist aan het gevaar der lynch-justitie ontsnapt. Het geval speelde zich in de ne- gerwijk van New York, Harlem, af, Miss Kennedy be stuurde haar eigen auto, en reed met aanzienlijke snel heid, toen zij bij een bocht van de straat opeens een troepje negerkinderen midden op den weg zag spelen. Zij slaagde er niet in, tijdig te stoppen en vloog midden tusschen de kinderen, van wie twee werden gedood en verscheidene gewond. Een woedende menigte wilde haar te lijf en slechts ternauwernood kon de politie haar uit handen der menschen redden. Zij werd in arrest ge steld, vooreerst op vermoeden, dat zijdoor haar schuld het ongeluk had veroorzaakt, en voorts op grond, dat zij geen rijbewijs had. Een ernstig spoorwegongeluk. In den ex- presstrein van Los Angeles naar Salt Lake City is dezer dagen een verschrikkelijke ramp gebeurd. Toen namelijk een der reizigers in den slaapwagen midden in den nacht opstond, om wat te gaan drinken, bemerkte hij plotseling, dat de rooksalon van den trein in lichtelaaie stond. Zonder te bedenken, welke ontzet tende gevolgen dit na zich zou sleepen, slaakte hij den impulsieven kreet„Brand 1 Brand I" Wat gebeuren moest, gebeurde natuurlijk Een ont zettende paniek ontstond in den trein, die met zijn vele menschen als een losgelaten helsche furie in den stik- donkeren nacht Noodwaarts voortraasde. Menschen in nachtgewaad sprongen overal uit de bedden, bezeten door een panischen angst, die nog v.ergroot werd, doordien de vlammen, aangewakkerd door de geweldige snelheid van den trein, snel naar de andere afdeelingen oversloegen. Terwijl een der conducteurs, die zijn tegen woordigheid van geest niet verloren had onmiddelijk aan enoo ftasr als j Dan Is,als a'iijj.de red ïoogslis geslegen, ing nabij Jan doel sIsmaaiilijenTlgw' nief verlegen, Toont B.Z.Ken men iaaf fiem weervnj. de noodrem trok, sprongen verscheidene reizigers in hun waanzinnigen angst uit den nog in volle vaart voort- razenden trein en bleven dood, of met verpletterende ledematen liggen. Toen de lange trein eindelijk tot staan was gebracht, was de rooksalon eene groote vuurzee, waaruit het toch nog gelukte enkele reizigers, zei het met brandwonden overdekt, te redden. Vijf anderen hadden echter reeds den dood in de vlammen gevonden. Tragisch is, aldus de „Chicago „Tribune", waaraan de „Tel." dit verhaal ontleent, dat, zich onder hen ook een pas getrouwd vrouwtje bevond, dat eerst dienzelfden dag met haar man de huwelijksreis was begonnen. Haar levensgezel had haar in zijn paniekstemming geheel en al vergetenhij was een dergenen, die uit het raam van Of Uw Uitroeper wsrd gelazen, Heeft steeds ds omzst wsl bswszsn. van MARY ROBERTS—RINEHART. „Wie is het?" bracht ik er met moeite uit. Ik had een gevoel of er een band om mijn keel zat. „Het is Arnold Armstrong" zei hij, terwijl hij mij vreemd aankeek. „En hij is vermoord in het huis van zijn vader." Na een paar minuten kwam ik weer op mijn verhaal en bracht meneer jarvis mi} naar de woonkamer, Liddy had Gertrude naar boven gebracht, en de twee an dere heeren bleven bij het lijk. De reactie van den schrik was ontzettendik was machteloos en toen deed meneer jarvis mij een vraag die mij op eens weer wakker maakte. „Waar is Halsey vroeg hij. „Halsey 1 plotseling zag ik het wanhopige gezicht voor me van Gertrude en de leegQ kamers boven. Waar was Halsey „Hij is toch hier geweest, is 't niet drong meneer jarvis aan. „Onderweg is hij nog even bij de club aan gereden." „Ik weet niet waar hij is", zei ik flauwtjes. Een van de andere mannen kwam binnen, vroeg naar de telefoon, en ik hoorde hem opgewonden praten over rechter en dedectives. Meneer jarvis boog zich naar mij toe. „Waarom vertrouwt u mij niet, juffrouw Innes zei hij. „Ik zal voor u doen wat ik kan. Maar u moet mij dl les vertellen." Dat deed ik tenslotte van het begin af, en toen ik hem zei, dat jack Bailey dien nacht in huis geweest- was, floot hij zachtjes. „Ik wou dat ze allebei hier waren", zei hij toen ik klaar was met mijn verhaal. „Het zou veel beter zijn als ze maar hier waren. Vooral „Wat vooral „Vooral omdat het bekend was dat jack Bailey en Arnold Armstrong absoluut niet met elkaar konden op- schieten. Door Bailey is Armstrong in het voorjaar in moeilijkheden gekomen het was iets bij de bank ge loof ik. En dan „Ga verder", zei ik. „Als er nog meer is, hoorde ik het te weten." „Er is verder niets", zei hij ontwijkend. Maar er is een ding waar we op kunnen rekenen, juffrouw Innes. Iedere rechtbank zal een man vrijspreken, die een nach telijken indringer in zijn huis heeft gedood. Als Halsey „Wat, u denkt toch niet dat Halsey het gedaan heeft?" riep ik uit. Ik voelde me haast onpasselijk worden. „Neen, neen, heelemaal niet", zei hij op gedwongen toon. „Kom, juffrouw Innis, u is heelemaal overstuur en ik zal u naar boven brengen en uw kamenier roepen. Het is te veel voor u geweest." Liddy bracht mij naar bed, en ze was blijkbaar bang dat ik bevriezen zou, want ze gaf me twee kruiken Toen verdween ze. Het begon nu licht te worden en uit stemmen onder mijn raam maakte ik op, dat meneer Jarvis en zijn vrienden den tuin aan 't doorzoeken waren. Wat mij aangaat, ik lag klaar wakker in bed. Waar was Halsey heen Hoe was hij heengegaan en wanneer Natuurlijk vóór den moord, maar wie zou dat willen gelooven Als hij of Jack Bailey iemand in huis hadden hooren komen en op hem geschoten hadden, waar ze volkomen toe gerechtigd waren waarom waren ze dan weggeloopen Het was ongehoord, onbegrijpelijk maar gebeurt was het toch. Om ongeveer 6 uur kwam Gertrude binnen. Ze was heelemaal aangekleed en ik ging zenuwachtig rechtop zitten. „Arme Tante 1" zei ze. „Wat een ellendiger! acht heeft u gehad "I Ze kwam op den rand van mijn bed zitten en ik vond dat ze er moe en uitgeput uit zag. „Is er nog nieuws vroeg ik. „Niets De auto is weg, maar Warner" (dat is de chauffeur) „Warner is in de tuinmanswoning en weet nergens -ets van". „Nu", zei ik „als ik Halsey Innes te pakken krijg laat ik hem niet gaan voor ik hem een flink standje heb gegeven. Als deze zaak opgehelderd is, ga ik naar de stad terug om uit te rusten. Nog één zoo'n nach| zou m'n dood zijn. En dan praten ze over de rust van het buitenleven Nonsens 1" Daarop vertelde ik Gertrude van de geluiden die ik den vorigen nacht gehoord had en de gedaante op de veranda in den oostelijken vleugel. Tenslotte liet ik haar de manschetknoop zien. „Ik twijfel er nu niet meer aan", zei ik „of het moet eergisteren ook Arnold Armstrong geweest zijn. Hij had zeker een sleutelmaar waarom hij het huis van zijn vader binnensluipt, begrijp ik niet. Hij kon toch gemakkelijk genoeg met mijn toestemming hier komen. Maar wie het ook gev/eest is, heeft dit achter gelaten (Wordt vervolgd.) o 2 00 C 2 C cc r- o 00 C 2 van de die goed werk leveren,is NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSINGEN Wegeling'sJlieuwsblad BUREAUX vah üitqave postrekenwo na 51407 Vraag en Aanbod Advertentieprijs Vam 14 regels 60 cent, iedere REGEL meer 15 cent. (DU8BELB KOLOM) ROTTERDAM. Wordt in eerstvolgend nsaneser rsr Naar het Amerikaansch 10 wat de keur is op het goud is de naam OP DE CIQARET

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1