Urang enJïanbod H.WEGELING DRUKKERIJ DE WENTELTRAP If? LOUIS DO B BE LM AH N, r~ DRUKKERIJEN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT BROCHES 23e JAARGANG VRIJDAG 18 JUNI 1926 No. 24 Bureaux van Uitgave: DRUKKERIJ H. WEOELZNO Noordstraat 44 Tel. ISOVUssan» WDSTREKEXIliO Na 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAM L^wq^Pelpt B144 MnxxifiQR ABONNEMENTSPRIJS 40 CEKT PER 3 MAANDEN, 4 FRANCO PER POST CENT LOSSE NUMMERS ft CENT WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Advertentieprijs Van 14 rboels 60 cent, iedere regel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 60 CENT PER REGEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is onderscheidingen, die de kloeke vrouw heeft ontvangen, zijn er die slechts hoog zelden worden uitgereikt, als de^1^ medaille van de Compagnie transatlantique. Een schat gevonden... In de plaats Demopo is, in den staat Alabama, had zekere Gayus Whitfield- in de nagelaten papieren van zijn vader aanwijzingen gevonden betreffende een schat, die ergens op de vroe gere hoeve van den ouden Whitfield verborgen moest zijn. Geholpen door die aanwijzingen ontdekte Whit field jr. de plek, waar de schat verborgen lag Het bleek een bedrag te zijn van 200.000 dollars en wel in goud-£#t. stukken van 20 dollars, alles aangemunt in 1850 of vroeger, De oude Whitfield had het geld bij het uitbreken van den Burgeroorlog in den grond gestopt. Gevolgen van het weglaten van een komma. In de zitting van de Eerste Kamer speelde zich het volgende vermakelijk» geval af. Bij de wetsontwerpen betreffende naturalisatie waar schuwde de heer |hr. de Gijzelaar (c. h.) den minister wat voorzichtiger te zijn met het toelaten van vreemde lingen tot het Nederlanderschap. Bij het voorlaatste wets ontwerp is sprake van de naturalisatie van M. L Bé- trix, weduwe van B. L. Gerard en 19 anderen! Is het nu wel noodig, dat een dame die 19echtgenooten heeft gehad, ook genaturaliseerd wordt (Groote vroolijkheid) Laat de vreemdelingen liever f 1000 betalen voor het Nederlanderschap vooor ze toegelaten worden. De heer Hermans (S.D.A.P.)En dan geen weduwen. (Vreugde). De heer De Gijzelaar: Vooral niet met 19 echtge- nooten. (Gelach). In zijn antwoord zeide de minister van justitie, mr. Donner, dat de bezwaren van den heer De Gijzelaar niet juist waren, Hij achtte het wel van belang, dat vreemdelingen, die hier wonen, 't Nederlanderschap kun nen krijgen, ook met 'toog op hun nakomelingschap. Ieder naturalisatieverzoek wordt voorts nauwkeurig on derzocht. Wat verder cie vrouw met de 19 echtgenooten betreft, in de titulatuur staat duidelijk een komma, wat het nut der komma's bewijst. (Vreugde). fJmanwanïdi fiooiaman braden u wanrdie isl wonjf-ieöe hem ^oo <euren. fersl" naar den Won Me (je Jan csnkf meMngsh wafza! mij geleuren? Word misschien als een paling gercoltf Fransch-Zwitserschen |ua een buitengewoon zwaar on weer heeft gewoed terwijl de cycloon in hoofdzaak den omtrek van Chaux-de-Fotïds teisterde. Oude bootnen werden ontworteld en 20 tot 30 meter verder tegen den grond geworpen. In de geheele streek zijn alle telefoon- en telegraafdraden vernield. Een tiental personen werd zoo ernstig gewond, dat zij naar het ziekenhuis -noesten worden overgebracht. Eenigen van hen bevi.u i z.cli in levensgevaar. Om een weddenschap. Woensdagavond klau terde 'n jongeman langs een bliksemafleider den toren op van een in het westen van Berlijn gelegen kerk. De man had natuurlijk veel bekijks. Toen de agenten hem sommeerden naar beneden te komen, klauterde hij nog hooger. De brandweer werd nu gewaarschuwd en ver scheen met ladders, maar de waaghals was intusschen reeds zoo hoog geklommen dat men hem niet kon be reiken Twee brandweermannen klauterden nu den toren op tot aan den omgang, maar toen zij daar kwamen, zat de jongeman al bijna boven op de spits. Er werd nu een tijdlang geparlementeerd en het resultaat was dat de klauteraar naar beneden kwam en op den om gang# in ontvangst werd genomen door de brandweer- Hunnen die hem aan de politie uitleverden. Het publiek meende eerst met een filmacteur te doen te hebben. Dit bleek echter onjuist. Het schijnt dat de jongeman naar boven was geklauterd om een weddenschap te winnen. v E|i g e n a a r d i g e vergissing. De muzikant H. C. uit Arnhem, die in de Delftsche vaart te Rotter dam verdronken zou zijn, leeft nog. Althans Volgens zijn eigen getuigenis. Toen hij de krant las, is hij direct naar het politie bureau gestapt en hij heeft er z'n ongenoegen over te kennen gegeven, dat men hem zoo maar zonder meer dood had verklaard. Voor zich zelf vond hij het niet zoo erg, maar zijn vrouw zou het niet plezierig vinden, zeide hij. En er bestond kans, dat zerin verband met het bericht naar Rotterdam zou komen, wat maar last zou geven. De politie heeft hem haar spi^t over de vergissing be tuigd en ondertusschen tracht ze uit te vinden, wie de verdronken man wel kan wezen, nu hij niet degene is, waarvoor men hem gehouden heeft. Een m o e d ige vrouw. De „Quotidien" vertelt van een moedige vrouw, mevrouw Paula de Cock, wier fa milie van Ncderland^che afkomst moet zijn en die van den Franschen minister van binnenlandsche zaken een bronzen medaille heeft ontvangen, nu zij haar achtste redding heeft gedaan. Mevrouw de Cock, die te Conflans aan de Seine, bij Parijs woont, is piano- en vioolonder wijzeres, wie blijkbaar de behoefte om te redden in het bloed zit. In 1910, toen zij zestien jaar oud was, haalde zij twee kinderen uit het Water. Dat was haar eerste edding. Daarna heeft zij nog zes menschen van den dood gered. Mevrouw de Cock is in haar familie niet de eenige, die dit instinct om te redden bezit. Zij heeft ooms en oud-ooms, die even als zij zelf, heel wat me dailles van reddings-vereenigingen bezitten, en onder de Een cycloon in Zwitserland. Een gewel dige cycloon, vergezeld gaande van een hevige slagre gen, heeft in den nacht van Zaterdag op Zondag Genève, Chaux-deFonds en de omliggende landstreken geteisterd De cycloon heeft ongeveer 6 minuten geduurd. Er werden 3 personen gedood en talrijke gewond. Een geheel bosch werd met den grond gelijk gemaakt en niet minder dan 18 boerenhoeven werden weggevaagd, waarbij een groote hoeveelheid vee verloren ging. Ook te Bernèse (|ura), Delemont, Basel en Neuchatel werd enorme schade aan gericht. Doordat het telegraaf-ien telefoonverkeer ont wricht is, zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend. A Later wordt nog gemeld, dat boven den geheelen Trein roof. De spoorwegbeambte V., uit Venlo, die in gezelschap van een collega, via Roosendaal—Brussel een' plezierreis zou maken naar Bordeaux, kwam nog voor hij te Antwerpen aankwam, tot de ontdekking, dat hij van zijn portefeuille was beroofd, Behalve eenig geld was hij daarmede ook zijn vrij reisbiljet naar Bordeaux' kwijt, zoodat hij de reis niet kon voortzetten. De beide i wood club gestopt had om benzine in te nemen, en dat hij daar jack Bailey had gevonden, met een troepje an deren, die gekomen waren om Zondags golf te spelen. het was met moeilijk geweest om Bailey over te halen Gertrude wist waarschijnlijk wel waarom en in triomf hadden ze hem meegenomen. Ik haalde Liddy over om hem wat te eten te geven Thomas was in de tuinmanswoning niet te bereiken —.en nam geen notitie van haar duidelijk merkbaren angst voor de keu ken. Toen ging ik naar bed. De mannen waren nog in de billard-kamer toen ik tenslotte in slaap viel en het laatste wat ik mij herinner was net huilen van een hond voor het huis. Het was een langgerekt, langzaam weg stervend geluid, dat later weer op een ander punt losbarstte Ongeveer om d e uu 's iachts# werd ik wakker door een revolverschot. Hot teen dat het geluid van vlak buiten mijn deur kwam Het eerste oogenblik durfde ik mij niet te bewt gen. Toen hoorde ik Gertrude op staan en even later gooide ze de tusschendeur open. „O, tante Ray, tante Ray!" riep ze opgewonden uit. „Er is iemand vermoord, vermoord. 1" „Dieven", zei ik kortaf. „Gelukkig dat er vanacht een paar mannen in huis zijn"* Ik trok mijn pantoffels aan en een kimono en Gertrude probeerde met haar trillende handen een lamp aan te steken. Toen deden we de deur naar de hal open en op het bovenportaal stonden de dienstboden bevend en met bleeke gezichten, naar beneden te kijken, met Liddy aan het hoofd. Ik werd begroet door onderdrukt g^gil en allerlei vragen en ik probeerde hen te kalmeeren. Gertrude was op een stoel neergevallen /en zat daar te rillen. Ik liep onmiddellijk naar Haisey's kamer, klopte e« duwde de deur opten. (Wordt vervolgd. MARY ROBERTS—RINEHART. Mijn olielamp was pas gevuld, maar hij ging telkens uit, wat ik er ook aan deed. Zoodra ik mijn oogen maar dicht deed, ging die lamp uit. Er is geen erger voorteeken van den dood. De stem van den ouden man klonk vol overtuiging. In weerwil van mezelf kreeg ik een rilling over mijn rug en ik liet hem verder maar alleen. Later hoorde ik een slag in de keuken en kwam Liddy mij vertellen dat mijn poes Beulak, die pikzwart is, op Thomas was toege sprongen net toen hij een blad met borden en schalen wilde opnemen. Het slechte voorteeken was te veel voor hem geweest en hij had het blad laten vallen. n Het geluid van den auto terwijl deze den heuvel op reed was het meest welkome dat ik in tijden gehoord had en toen Geitrude en Halsey voor mij stonden had ik een gevoel of nu alle narigheid voorbij w is. Gertrude stond glimlachend in de hal, met- haar hoed volkomen op één oor en er staken aan alle kanten losse haren uit haar kapsel. Gertrude is een heel knap meisje, al staat haar hoed nog zoo gek en het verbaasde mij niets toen Halsey mij een knap jongmensch voorstelde, die een buiging voor mij maakte en onderwijl naar Trude keek Trude werd ze op kostschool altijd genoemd. „Ik beb een gast meegebracht, tante Ray",zei Halsy, „en u moet maar goede vrienden met hem worden en hem op uw lijstje van Zaterdag-tot-Maandag-gasten zet ten. Laat ik u john. Bailey voorstellen, maar u moet hem jack noemen. Ik ben er van overtuigd dat hij bin nen vierentwintig uuij „Tante" tegen u zegt", Wij gaven elkaar een hand en ik kreeg gelegenheid om meneer Bailey eens goed te bekijken hij was vrij lang, misschien dertig jaar en hij had een Klein snor retje. Ik herinner mij, dat ik me daarover verbaasde hij scheen een heel behoorlijken mond te hebben en als hij glimlachte liet hij heel goede tanden zien. Ik begrijp nooit waarom sommige mannen zoo'n ding op hun bo venlip willen hebben, waar natuurlijk van alles in blijft zitten, net zoo min als ik begrijp hoe sommige vrouwen opvulsels onder hun kapsel kunnen duwen. Verder zag hij er heel aardig uit, stevig en verbrand en hij keek mij recht in de oogen. Ik weid een beetje uit over me neer Bai ey omdat hij later nogal een belangrijke rol speelde. Gertrude was moe van de reis en ging dus heel gauw qaar bed. Ik had besloten om hen dien avond nog niets te vertellen en den volgenden dag zoo luchthartig 'mo gelijk over onze'opwinding te praten. Wat had ik ten slotte te vertellen Een nieuwsgierig gezicht voor een raam lawaai 's nachteen paar krassen op de trap en een halve manschefknoop Wat Thomas en zijn voor gevoelens betreft, naar mijn ondervinding .bestaat een neger altijd voor een deel uit kleurstof en voor de rest uit bijgeloof. Het was Zaterdagavond. De twee mannen gingen naar de billard-kamer en ik kon hen hooren praten toen ik naar boven ging. Het scheen dat Halsy bij de Green- (DUBBELE KOLOM) beschikbaar voor 'Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. ROTTERDAM. Wordt in eerstvolgend numrr-^ ver VAN DE DIE QOED WERK LEVEREN,IS EEN DER BESTE NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN II* li «I aMMMMMIiVMMIipMMBMMMnnMBHMHMHHMMHBlHi Naar het Amerikaansch van 8 SMAAKT UW SIGARET U NIET? PROBEER DAN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1