Bloedkoralen Purol bij Doorzitten - Zonnebrand - Stukloopen ftwpaan LIMONADE SIROPEN SINAASAPPEL LIMONADE W. P. MAUERS, oefan/ut 1XWI/ cL& i „Nieuw Engeland" CËnS«ami* i Onze bekende soorten Verkoopen wij voort De prl]s van vijf snoer Lijkt de vrouw van lederen (boer 90 ct. in f 1,10 per fliteh f 1,00 pir fllSGil KOOPT LOTEN van NIJTENG0 III De Groote Uitverkoop Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding i.^Ssg} I. RICHTER KINDERARTSEN DWEPEN besta resultaten WEGELINO's niÊUWSBLAÖ VAN 11 JUNI 1*26 ADVERTENTIËN QROOTE VERLOTING Hoofdprijs Voorwerp waarde van minstens f 1000 In Magazijn „Nieuw England", L. Delft 147. M'burg Cottumes van f 25 verminderd tot den prijs van f 15 Kinderpakjes van f 10 voor f 2.50 en f 3 Prima Gabardine Regenjas nieuwste model van f 38 voor f 17.50. Eenige door Etaleeren verkleurde Artikelen zoo goed als voor niets Lange Delft 147» Middelburg Dooi* rtolam# maken, Maakt U goede zaken stommen do grootote fijnproever tevreden Bsrtld uit Suiksr tn Vrushten TROEBELE Deze Silvervloot is te veroveren ccn echt Silverplate Tafelcouvcrt ccn volledig Porceleinen Eetservies (24-deelig. GRATIS 5ILVERBON van PLEINES van vijftien joige figuranten, die onder een groen be- echilderd doek gehurkt zaten, voorgesteld worden. Door rythmische bewegingen zouden ze de toeschouwers in den waan brengen, dat zij werkelijk de zee bij storm weer zagen. Eenigen tijd voor de uitvoering had de theaterdirecteur de gages der jongens verlaagd en dezen besloten wraak te nemen. Toen het wilde spel der gelven zou beginnen en theaterdonder en magnesiumbiiksem in ictie traden, het regenapparaat functionneerde, lag de vijde zee roerloos en zonder.de minste rimpels. De iirecteur kroop onder het groene linnen, vuurde de fi guranten aan, doch kreeg ten antwoord, dat ze alleen >ereid waren voor „zee" te spelen, als hun gages met JO centimes verhoogd werden. De zwaarbeproefde direc- eur verklaarde, dat hij maar 10 centimes betalen kon. Iet gevolg was, dat de zee kalm bleef terwijl het on- veer voortraasde. Nadat ook een compromisvoorstel om iet loon met 25 centimes te verhoogen verworpen was, ïoest de geëischte verhooging door den nog steeds •nder het linnen vertoevenden directeur toegestaan vorden, daar het publiek stond te schudden van het achen. Nu wilden de zeegevierende figuranten trachten iet verzuimde in te halen. Ze veroorzaakten een zoo terke golfslag, dat het groene linnen scheurde en de loofden van de vijftien bengels tot vreugde van de toe- chouwers zichtbaar werden. Zoo eindigde de storm. LI e f de s d r a m a. Te Berlijn heeft zich dezer dagen en diep tragische gebeurtenis afgespeeld. De weduwe van den te Berlijn vroeger zeer beken- en parfumfabrikant Schwarzlose had onlangs aldus de lerlifnsche correspondent van de „N.R.Ct", een 23 jarig tudent, die geheel onbemiddeld was, in huis genomen •m hem in siaat te stellen, zijn studies voort te zetten. )e student maakte spoedig het hof aan de eenige dochter -'an mevrouw Schwarzlose, die echter zijn liefde niet be- intwoordde. Uit wanhoop heeft nu de student het 19- arig meisje in de gang van de woning doodgeschoten in vervolgens gepoogd, zelfmoord te plegen, Hij werd irnstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Mevrouw Schwarzlose heeft, nadat haar beide zoons in den oor log waren gevallen, door dit drama haar laatste kmd verloren. Haar man is verleden jaar overleden. De stu dent is in het ziekenhuis overleden. Een waanzinnige? Een sensationeele gebeurte nis heeft Zaterdagmiddag plaats gehad in den vierde klassewagen van een sneltrein, die om 3.36 uur te Mann heim binnenloopt. Te Worms was een ongeveer 40-jarige vrouw ingestapt. Toen zij op haar vraag, of de trein in Oggersheim stopte, van de passagiers een ondkennend antwoord kreeg, toonde zij zich gedurende de verdere reis bijzonder zenuwachtig, wilde niet gaan zitten maar bleef bij de deur staan. Tusschen Bobenheim en Fran- kenthal. opende zij plotseling het portier en sprong, zon der dat men het haar verhinderen kon, uit den trein. Ze waa op slag dood. De trein had een groote vaart, zoodat door den val het hoofd der vrouw geheet ver pletterd was. Volgens de medepassagiers moet de vrouw, die blijkbaar uit Oggersheim afkomstig is, den indruk gemaakt hebben, dat haar geestvermogens gestoord waren. Gevolgen van een „doodenrit". Het Tran- sche circus Spessardy, opgetrokken op de Place de la Republique te Monttreuilsoua-Bois, heeft op zijn pro gramma ais sensatienummer een „doodenrit. Deze bestaat hierin, dat een motorrijder in een cirkel van 5 of 6 meter middellijn met duizelingwekkende snelheid rondtoert. De toeschouwers houden hun hart vast, zij trillen van emotie, kortom, 't Is een succes nummer van de allereerste orde. Om 't nog wat aan te dikken liet de directeur het nummer uitvoeren door zijn zoon en boven een leeuwen- kooi, waarin met den temmer vier woeste brullende leeuwen waren opgesloten. Verschillende kee en reeds had de jonge Roger Spes sardy 't gevaarlijke waagstuk volbracht, Dezer dagen ecliter wellicht had hij zijn snelheid niet nauwkeurig genomen viel hij dadelijk bij de spurt midden in de leeuwenkooi en het scheelde maar weinig, of de tem- mer, zekere mijnheer |ackson, werd verpletterd. Beiden, de temmer en de motorfietser vielenbeiden echter stonden#ook weer dadelijk op en terwijl de jonge Spessardy haastig uit de kooi klom, hield jackson de wilde dieren waaronder een bijzonder gevaarlijke leeuwin in bedwang. Circuspersoneel kwam hem daarbij spoedig met ijzeren stavèn te hulp. De onfortuinlijke motorfietser klaagt over pijn in de borstde temmer schijnt er minder goed te zijn afge komen althans men vreest voor inwendige kwetsuren, Vingerafdrukken. Voor de politie zijn vingeraf- drtikkc-n van groote waarde. Door vingerafdrukken wist de Londensche politie in één jaar tijd 15000 menschcn te ar esteeren. D it is zeker geen gering aantal. In het geheel be schikt Scotland Yard over een collectie van meer dan 400.000 vingerafdrukken Een handig chauffeur. Enkele dagen geleden w Ide de heer C. S. met zijn motorjacht een reisje van Rotterdam naar Arnhem maken. Reeds bij het begin van den tocht bleek er aan den motor een mankement te zijn. Naar de kapitein mededeelde zou dit het gevolg zijn van geknoei van den chauffeur van den heer S., die den motor zoogenaamd had nagekeken. Eerst den volgenden ochtend kon de reis worden voortgezet, nadat de noodzakelijkste reparaties verricht waren. In Arnhem aangekomen, belde de heer S. het hus van zijn schoonzoon op, omdat zijn kleindochtertje jahg wai. Zijn dochter vertelde hem toen in dit telefonisch gesprek, dat de auto van den heer 3, in de buurt van haar huis heen en weer reed, waartoe den chauffeur geen opdracht was gegeven. De schoonzoon ging op on derzoek uit, waarbij bleek, {dat de chauffeur op eigen gelegenheid de auto uit de garage had gehaald en voor f 800 aan de heeren T. en 8. verkocht had. De politie werd gewaarschuwd, welke de auto in be slag nam. De chauffeur, die dus naar alle waarschijn lijkheid opzettelijk den motor van het jacht onklaar had gemaakt, om daardoor vrij spel te hebben, is er met de opbrengst van den wagen en nog f 85, die hij onder zijn berusting had, vandoor gegaan. Bedrogen, 'tGebeurde dezer dagen nabij de Ne- derlandsch-Belgische grens. Op den weg van Poppel (B.) naar Goirle reed een man op een nieuwe fiets. In de verte ontwaarde hij een man, die naar zijn loo- pen te oordeelen, gebrekkig ter been was. Hij gevoelde deernis met den armen wandelaar. Toen hij hem had ingehaald, vroeg hij belangstellend, waar hij heen moest. De man antwoordde, dat hij te Goirle zoU trachten de autobus naar Tilburg te nemen,» teneinde van daaruit zijn reis per trein voort te zetten. Je loopt zoo moeilijk, heb je soms pijn inje beenen Ach ja, ik heb al sinds lang last van Rheumatiek en vooral bij het loopen komt me dat zeer slecht te stade. De fietser stijgt van zijn ros. Weet je wat. Hier heb je mijn fiets, hoor. Ik heb jonge beenen en zal er best komen. Rijd jij maar naar Goirle en zet het rijwiel dan maar in café X neer. O, u bent werkelijk te goed. Mag ik dat heusch wel aannemen Och man, we zijn toch in de wereld om elkaar te helpen. De gebrekkige wandelaar aanvaardt het aanbod en het volgend oogenblik rijdt hij op de mooie fiets in de richting van Goirle De goede leener vervolgt yijn weg, inwendig verheugd zulk een goed werk te hebben gedaan door zijn naaste te helpen. Te Goirle aangekomen, stapt hij het afgesproken café binnen. Men had daar geen fiets gebracht, evenmin was er een man geweest met een fiets. Apotheken geopend te Vlissingen t Zond ig 13 juni is geopend de apotheek van Wed. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat Te Middelburg: Zondag 13 Juni is geopend de apotheek van M. VAN PIENBROEK. Nijverheids-Tentoonstelling te Goes 18—26 Juni 1926 Qoedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 Maart 1926 No. 13 ■T All* goederen worden aangekoekt op do NIJtengo III Prlja por lot sloohta 50 CENT, franco por post, eerst na entvangst van postwissel 60 CENT bij JAN BOONMAN, Molendijk, 's Heerenhoek. Trekkingslijsten 15 cent met overzenden erbij. Trekking Donder dag 29 Juli, des nm. 7 uur in het Schuttershof te Qóes, ten overstaan van Notaris E. C. VAN DISSEL te Ooos Nog oon xeer beperkt aantal loten verkrijgbaar van kenmerkt aloh door groote drukte, Indien li dus ook van data goiogenhold wilt profiteeren, diene U sioh te haasten WIJ nemen tntar even een greep uit de spotprijzen, bijv. Een ieder die dus ven deze gelegenheid wil profiteeren heeste zich I taaaeceeaee* het doelmatige en 1 auccmvoll* middd» i Veer Yllsslngsn vtrkrljgbesr bi] H.H. Ore gieten j Apotheken en A. i. v. Oeksnburg, XI. Merkt 14 I. J. Engerlng, Miauwstraet 79; A. C. lenlMt LepeletraitJ. Roeiet, Schildestrsst 28. Te Middelburg b| H.H Omgieten N.T. v.h. C. A. Schutte en Ce.: Lenge DelftFirms Demsi, Kerte Neerdstrtit; Firma Kwjlefl, Se- geertrui Lenge Burg 0 lit Middelburg met Molenaar1! Kindermeel omdat het de 33 verschaft BH het juiste gebruik van Mol entire Kindermeel ztln de dokter, de onder* en de tevreden. De baby het allermeest Vraag attesten-brochure aan P. MOLENAAR Co., Westzaih. ivkt liaétxüarg met onderstaanden GRATIS-SILVERBON en 75 Duifmerken. Wat dus zeggen wfli zooveel Pleines' gebruikers, zooveel Piet Hein's. Vul den Silver-Bon duidelijk in. Zend hem gedurende de maanden juni of Juli 1924 et brief (voldoen'e gefran! rerd) In aan onze afd. Zomer-reclame te Den Doldet. onder ijvoeging van 75 oranje oi blauwe Duifmerken, uitgeknipt uit de voorzijde der pakjes le soort Zeeppoeder-Vetloogmeel „De Duif", en U ontvangt kosteloos: met op de achterzijde Uw naamletters kunstig gegraveerd in monogram-vorm. Ge«a Alpacca, maar beslist Silverplate. BOVENDIEN gevtn wij, behalve het Tafeicouveu, waarop tedere inzender recht heeft, aan den 250-stea, den 500 sten. den 750-sten, den 1000-sten inzender en zoo vervolgens aan eiken hoogerca Inzender, wiens nummer een hooger veelvoud van 250 heeft, gratis Beschaafd in lijn en décor. Een sieraad voor de tafel. Geea scheepsroeper te groot, om de aankomst vaa deze vloot te melden. KON. ZEEPFABRIEKEN „DE DUIF" voorheen CHR. PLEINES. Met 75 Oranje of Blauwe Duifmerken. Goed voor een echt Silverplate Tafelcouvert (Geldig geduienJe juni en Juli 1926.) KON. ZEEPFABRIEKEN .DB DUIF* voorheen CHR. PLEINEL Haam van tn»endon Afd. Zomerrsci am e. Adres van inzenden Monogram-lettert II (hoogstens twee) I I I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2