H.WEGELING Vraag en Aanbod DE WENTELTRAP DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Néé r n'euwe fegenspoedfweern!euwe plagen, fjnd'ljjlc aa n la nd qespoeld, maar we I i een scfi r11 )aarslaan le wacnlen mei knagende magen Twee Lann!talen mei tong'rigen tlL LOUIS DO BB ELM AN N, EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT 23e JAARGANG VRIJDAG 11 JUNI 1926 No. 23 EEN DER BESTE Bureaux van Uitgave DRUKKERIJ H. WEOEUNQ NooeorntAAT 44 Vigawan DRUKKERQ DB LANQB JAN ABOMNBMBNV3R2BS 49 CENT PER 3 MAANDEN, Advertentibprws I Van 1—4 rbqbls GO cent, INGEBONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REOEL BIJ CONTRACT AANMEKKELQK VEKMMDE8D TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. geving van het bewuste huis zijn zelfs gezinnen, die zich nauwelijks ter ruste durven begeven. Velen echter ook staan zeer sceptisch tegenover hetgeen voor zou vallen, hoewel het vreemd in zijn werk gaat en er nog geen verklaring voor is gevonden. Om zekere reden echter werd te bevoegder plaatse het vermoeden van een kunstig bedrog niet al te ver weggeworpen. Dat vermoeden bleek juist te zijn. In den nacht van Zaterdag op Zondag is de „klopgeest*4 ontmaskerd. Eenige rechercheurs bevonden zich weer ten huize van den metselaar A. Verheyen, toen plotseling het geluid weer gehoord werd. Twee man stelden op de boven verdieping een onderzoek in, waar men weer niets vond. Doch de derde rechercheur, die beneden gebleven was, hoorde om kwart over elf het kloppen plotseling vlak naast zich. Snel belichtte hij den vloer met zijn electri- sche zaklantaarn en daar zag hij dat de 19-jarige doch ter des huizes het geluid veroorzaakte, door met haar hak op den grond te trappen. Het klinkt ongelooflijk, dat het meisje er in geslaagd is een groot aantal menschen te misleiden, doch zij deed het dan ook op zeer geraffineerde wijze. Terwijl zij aller aandacht afleidde, door Te zeggen, dat zij het geluid „boven" hoorde, of op den wand, trapte zij ongezien op den bodem. Maar ook dan nog is het vreemd, dat men het bedrog niet eerder bemerkte. De commissaris veronderstelde dan ook, dat de suggestie bij de familieleden en de onderzoekers geen kleine rol gespeeld moet hebben. Zijn oordeel is voorts, dat het meisje het geklop niet bewust en opzettelijk veroorzaakt heeft Zij was reeds gedurende acht dagen zeer over spannen 'door allerlei spookverhalen en duivelgeschie- denissen, die op de fabriek waar zij werkzaam was, verteld werden. Eenige verdenking rustte al gauw op haar, zoodat men haar in 't oog hield. Na de ontdekking zijn de ge luiden niet meer waargenomen. Haar rose japon. In het Noorden van Berlijn is een groot populair plantsoende Friedrichshain. In dit plantsoen staat een fontein die, daar zij door nym- fen omgeven is, de M2rchenbrunnen genoemd wordt. Twee agenten, die in den afgeloopen nacht door het plantsoen wandelden, bemerkten plotseling, dat een nymf zich bewoog en toen zij naderbij kwamen, vonden zij aan den rand van de fontein een geheel ontkleede jongedame, die luid snikkend vertelde, dat een jonge man, waarmede zij 's avonds had kennis gemaakt, haar naar het plantsoen had gelokt en haar daar had ge dwongen, zich van haar kleeren te ontdoen. Toen dit was geschied was de jongeling er met haar garderobe van door gegaan. Een der agenten bood het meisje zijn overjas aan en bracht haar toen naar de ouderlijke wo ning, waar zij een reporter heeft het verraden van haar vader nog een flihk pak slaag heeft gekregen. Onder tranen vertelde zij, dat zij vooral het verlies be treurde van een nieuwe rose japon, die zij pas had gekocht. Door gemaskerde bandieten v e 1 .i I- 1 e n. Zondagnacht tusschen 1 -i 2 uur hebben drie ge maskerde bandieten zich door het indrukken van een ruit toegang verschaft tot de woning van Kinderen- Marynen te Megen bij Oss. In de woning bevonden zich twee ziekelijke oude menschen en een meisje, dat hen oppastte. Het meisje werd door de bandieten geboeid en een prop in den mond geduwd. Daarna hebben zij alle kasten opengebroken en het geheele huis doorzocht en overhoop gehaald Na eenigen tijd zijn zij met me deneming van f 1600 vertrokken, de verschrikte bewo ners ongedeerd achterlatende. Woelige figuranten inpla a ts van woe lige zee. In een stadje in Zuid-Frankrijk zou „The tempest" van Shakespeare opgevoe d worden. Bij ge brek aan de nooJige requisieten, zou de zee met behulp Ze leeren nooit! Een apotheker te Bochum, t en zekere Gerstorff, had de tweede verdieping gehuurd van een huis, waarin de hpisheer Stratmann woonde. Stratmann had nu gehoord, dat Gerstorff tijdens de „Kolonialtagung" de zwart-rood-gouden vlag wilde uit steken. De huisheer liet den apotheker toen weten, dat hij uit het raam van den huurwoning de zwart-wit-roode vlag zou hangen. Toen de huurder zich hiertegen ver zette, zag de verhuurder kans om van het „Amtsgericht" te Bochum een beschikking te krijgen door den rechter Driessen onderteekend, van den volgenden inhoud: De huurder werd op straffe van 50 M. boete bevolen om aan het verlangen van den verhuurder te voldoen. Als grond voor deze beschikking werd gegeven, dat de huurder slechts met toestemming van den huiseigenaar, een vlaggenstokkoker mag aanbrengen en de vlag uit steken. De zwart-rood-gouden vlag moest onmiddellijk ve v ijderd worden. Tijdens de afwezighejd van den huurder werd door een gerechtsdienaar met behulp van een smid de wo ning van den apotheker geforceerd en de zwart-rood- gouden vlag verwijderd. De apotheker werd tot 50 M boete veroordeeld. Deze heeft bij den minister van jus titie een bezwaarschrift ingediend. De sooderlloge geschiedenis. De klop geestengeschiedenis te Roosendaal duurt steeds voort. Vrijdagavond laat verdrongen zich honderden en honder den nieuwsgierigen in den omtrek der julianastraat, zoodat de politie met extra versterking de orde moest handhaven. Er werd echter niets gehoord of gezien, zoodat te middernacht de belangstelling allengs vermin derde. De woning bleef echter onder doorloopende be waking van een dubbele wacht politieagenten staan. Te circa 1 uur des nachts begon eensklaps met zekere hevigheid het geklop en gebons weer en wel zoodanig, dat het weer ver te hooren was. Hu eens was het bo ven dan weer onder, nu eens op buitenmuren, dan binnen op den schoorsteenwand of deuren of vloeren. De agenten stelden wederom een ernstig onderzoek in. Er werd echter niets gevonden Na eenigen tijd ver minderde het geklop, doch tegen half drie begon het spel weer opnieuw en weer met groote hevigheid. Het duurde tot omstreeks vier uur in den morjgen. De agen ten hebben omtrent een en ander wederom ambtseedige verbalen ingeleverd. Dat een en ander niet bevorderlijk is voor de rustin Roosendaal, behoeft geen betoog. De dolste verhalen oen thans de ronde. Velen laten zich zelfs door al de erte seis van de wijs brengen en hechten geloof aan pookgeschiedenissen, die vroeger in sommige gedeel ten der gemeente zouden zijn voorgevallen. In de om MARY ROBERTS—RINEHART. 6 Toen we ontdekten dat er in den salon een klein schilderijtje van den muur gevallen was, was Liddy er van overtuigd dat we ons noodeloos bezorgd hadden gemaakt, maar ik dacht er anders over. In aanmerking nemend dat ik zenuwachtig was, en dat kleine geluiden s'nachts altijd erger lijken, was het toch niet mogelijk dat het schilderijtje die serie geluiden had gemaakt, die ik gehoord had. Maar om het te bewijzen, liet ik het nog eens vallen. Het viel met een dof gekraak van de houten lijst en was meteen hopeloos beschadigd. Ik suste mijn geweten met de gedachte dat de Armstrongs zelf verantwoordelijk waren, en niet ik, als ze hun schilde rijen op minder veilige wijze ophingen en een huis hadden waar het spookte. Ik waarschuwde Llddy dat ze tegen niemand mocht zeggen wat er gebeurd was en telefoneerde naar de stad om dienstboden. En na het ontbijt, dat het goede hart van Thomas meer eer aandeed dan zijn verstand, ging ik op onderzoek uit. Het lawaai was uit den oos telijken vleugel gekomen en niet zonder angst begon ik daar. In het eerst vond ik niets. Sedert dien heb ik ntijn opmerkingsgave geoefend, maar toendertijd was zoo iets nog meuw voor me. In het speelzaaltje zag alles er normaal uit. Ik zocht naar voetafdrukken, wat geloof ik, iets is dat altijd geoeurt, hoewel naar mijn onder vinding voetsporen en vingerafdrukken in boeken nuttiger zijn dan in de werkelijkheid. Maar op de trap van dien vleugel vond ik niets. Bovenaan de trap was een groote mand neergezet, vol linnengoed dat uit de stad gestuurd was. Het stond op den rand van de bovenste tree en versperde bijna den weg en op de tree daar onder zag ik een lange kras. Op nog drie andere treden was een kras zicht baar, maar telkens iets minder, alsof er een of ander voorwerp afgerold was. Toen vier treden niets en ein delijk op de vijfde een ronde deuk in het harde hout. Dat was alles en het leek niet erg veel bijzonders, behalve dat ik er van overtuigd was, dat die krassen er den vorigen dag niet geweest waren. Het klopte met mijn theorie over het lawaai, dat het was of er een metalen voorwerp de trap was afgerold. De vier treden waren overgeslagen en net leek mij dat bijvoorbeeld een ijzeren staaf zoo zou vallen twee of drie treden raken met het eene eind, dan omdraaien, een paar treden overspringen en met een slag neerkomen. Maar ijzeren staven valTen midden in den nacht maar niet van zelf naar beneden. Ik probeerde het geval in verband te brengen met de gedaante op de veranda. Maar en dat vond ik nog het vreemdste van alles de deuren waren dien ochtend allemaal dicht, met de ramen was ook niets gebeurd en die deur van het speelzaaltje naar de veranda had een speciaal slot, waarvan ik den sleutel bezat en dat nog volkomen in orde bleek te zijn. Het leek mij tenslotte het allerwaarschijnlijkste dat het een poging tot inbraak was geweest en dat de in breker gestoord was door het vallen van dat voorwerp wat het ook geweest was waardoor ik wakker was geworden. Twee dingen kon ik niet begrijpen hoe de indringer ontsnapt was, terwijl alles op slot was en waarom hij het kleine zilver niet had meegenomen, dat, omdat we geen bottelier hadden, 's nachts beneden, was gebleven. Onder voorwendsel dat ik het huis eens goed wilde bekijken, liet ik mij door Thomas johnson overal in huis en in de kelders rondleiden, maar zonder resultaat. Alles was goed in ordé en keurig onderhouden. Aan den bouw en aan de rioleering waren voldoende zorgen besteed. Het huis was vol comfort en ik had geen réden om be rouw te voelen over het huren van het huis, behalve dat het onvermijdelijk weer nacht moest worden. En dat er nog vele nachten zouden volgen en we zaten een heel eind van een politiebureau af. 's Middags kwam er een brik uit Casanova met een nieuwen voorraad bedifenden. De koetsier bracht ze bij den bediendeningang en reed toen naar den hoofdingang waar ik op hem stond te wachten. ...Twee dollars", zei hij, in antwoord op mijn vraag. „Ik reken het volle tarief niet, want als je ze den heelen zomer door hier heen brengt is het wel de moeite waard om een specialen prijs te berekenen. Toen ze uit den trein kwamen, zeg Ik tegen mezelf: „Al weer nieuwe voorraad voor „Zonnehoek", zeg ik keukenmeid, kamermeisje en de rest. la, juffrouw al zes zomers en minstens eens in de maand nieuwe aanvoer. Ik denk dat het ze hier buiten in de eenzaamheid niet bevalt. Maar toen de „voorraad" bedienden er was kreeg ik weer nieuwen moed, en laat in den middag kwam er bericht van Gertrude dat zij en Halsey 's avonds onge veer om elf uur zouden komen, met de auto uit Richfield. (Wordt vervolgd.) VAN DE DIE OOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSINQEN IEDERE RBQBL MEER 15 CENT. (DUB8ELB BOSOM) ROTTERDAM. Wordt in eerstvolgend nummer vervolgd. Plaats een Uitroeper van 4 regels, of acht of tien, Succes zal men ten allen tijde zien I I 11 I I Maar het Amerikaansch van KWALITEIT CIOARETTEN en de naam zijiij^noniem

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1