VROUWENRUBRIEK EEN MATROZENPAKJE VOOR JONGENS. Een goed poetsmiddel. „WENKEN VOOR DE HUISVROUW". Hoe men schoenen duurzamer kan maken. I Een ,.oven" diner. Nikkertje en Dikkertje in Sprookjesland. Moderne vragen. Het geld en de menschen. Arbeid ende waardeering. WECitLING's MltïUWSBLAD VAN II |UNI 1926 haalt men door den zoom een elastiek op heupwijdte. Het geheel wordt afgemaakt met een stropdas van zwarte zijde. Het patroon kan worden besteld voor jongens van vier tot acht jaar onder no. 382 B aan onze bureaux. Kosten 55 cents. Als men een eetlepel poetskrijt vermengt met terpen- ij'h zoodat men een papje krijgt en men voegt daarbij nog een theelepeltje amoniak, dan zal men een uit stekend poetsmiddel verkrijgen. Als men het mengsel bewaart* in een blikken doosje, dan is het altijd voor het gebruik gereed. Vrouw: „Er is een inbreker boven, man. Blijf hier ru stil zitten. Ga vlug wat halen." Echtgenoot: „|a-a, ik zal den bijl halen." Vrouw: „Vlug dan, waar is die? Echtgenoot„lk heb hem aan de buren geleend." (The Humorist). Er bestaat geen aardiger en doelmatiger dracht voor kleine jongens dan een matrozenpakje, hetgeen moeders met kleine zoons tusschen vier en acht jaar zeker zul len bevestigen. Het hierbij afgebeelde pakje kan worden nagemaakt van wit linnen of flanelook wel van donkerblauwe serge. Een aardige combinatie is hijvoorbeeld ook een broekje van donkerblauwe serge en een buisje van wit drill. Het vest moet, in eik geval, wit zijn. De kraag wordt ge maakt van donkerblauw linnen (er bestaat een speciaal soort linnen voor matrozenkragen, dat naar verkiezing gesteven of ongesteven kan worden), versierd met ban de^ van wit D.MC. of veterband. De manchetten zijn eveneens van biauw linnen. Het patroon bestaat uit elf stukken en kan naar verkie- zing gewijzigd worden. Wil men bijvoorbeeld de broek pijpen niet naar onderen uitloopend makenrdan verlengt men eenvoudig het smalste gedeelte van Iedere pijp. De^ 'ewenscht kan er dan nog een omslag aangeknipt wo ten. h^r<zeen tegenwoordig heel veel gedragen wordt. De blouse k in ook op twee manieren gedragen wor den a'<; buisje en ais rechte blouse. Voor het buisje Bedekt de schoenzolen met drie lagen gewone olieverf. Indien de schoenen nieuw zijn, moet eerst het glimmend oppervlak met schuurpapier worden afgeschuurd, daarna wordt de verf er op gebracht. Iedere verflaag moet min stens acht en veertig uren drogen. De verf zal er na tuurlijk spoedig afgeloopen zijn, maar doordat JjJn het zoolleer getrokken is, zal zij de schoenen duurzamer maken en zal hst onnoodig zijn de schoenenMe laten repareeren. Een vlug klaargemaakt diner is, .in deze dagen van dure kolen, heel veel waard. W%ij spreken van vlug ge kookt, omdat een gasoven een kostbare luxe is, tenzij men hem zorgvuldig gebruikt. Een klaargemaakte soep kan worden opgewarmd in een flesch. In moten gesneden schol moet worden be strooid met broodkruim en zout, peper en kruiden, «n iedere moot wordt in een stuk met boter ingesmeerd, keukenpapier gerold. Leg ze daarna in een met bote ingesmeerde^ emaille braadpan, waarna de pan in een matig warmen oven wordt gezet, (ongeveer een half uur). Hu het vleesch. Neem drie of vier stukken varkens- of i undvleescb erf kook deze ongeveer vijftien minute in het heetste gedeelte van den oven met eetf paar schijfjes ham. Maak intusschen een beetje opvulsel klaar Neem het vleesch uit den oven, leg het opvulsel er tusschen, na de ham in kleine stukjes gesrfeden te heb ben, doe alles bij elkaar en bak het vleesch nog tien minuten in den oven, terwijl men betN tweemaal met ve' besprenkelt. Om aardappelen te koken, schilt men ze eerst he dun en doet ze in een pan met een beetje melk, peper en zout, en een stukje boter of margarinesluit de pan goed en neemt haar het laatst uit den oven. Het kind„Boe-ehoeIk wil ook zoo'n baard heb ben, net als die baby 1" (The Passing Show). WEGELING's NIEUWSBLAD VA 11 |UNI ï^c Na de ontmoeting met Hans en Hannie wandelden Nikkertje en Dikkertje naar de andere zijde van den heuvel en zagen daar een groote kudde schapen. Zooals alle jongens en meisjes we! weten, is er bij iedere kudde een zwart schaap, en natuurlijk was er bij deze kudde ook éénNu is toevallig zwart de lievelingskleur van Nikkertje en daarom begon hij een beetje met het zwarte schaap te bab belen. Toen hij vroeg: „Heb je ook wol?" antwoordde het schaap„)a, meneer|a, meneerdrie zakken vol. Eén voor den meester, één voor de vrouw ihaar geen voor den kleinen jongen, die zoo hard schreeuwt op straat". Toen fluis terde Nikkertje lachend achter den rug van Dikkertje„Hoor je dat, jongens die schreeuwen, krijgen niets „Over schreeuwen gesproken," zei Dikkertje, „dat herinnert n ij plotseling aan kleine Miesje. Wij hoorden plotseling heel luid snakken, toen wij langs haar huis liepen. Weet je dat nog, N kkie?" „Neen, daar weet ik niets meer van 1" zei Nikkertje. „Vertel me dat eens?" „Luister dan," zei Dikkertje. „Wij liepen op een winteravond langs het huis van kleine Miesje en hoor den haar huilen. Toen we binnen traden, zagen we haar zitten op een klein stoeltje bij den haard. Zij wilde haar aardige klei ne t entjes een beetje warmen, maar haar moeder had het haar verboden, zoo dicht bij het vuur te gaan zitten, en toen werd zij geslagen omdat zij haar mooie nieuwe kleertjes had ver schroeid. Arme Miesje (Wórdt vervolgd.) De jeugd en de schoonheid gaan in de andtrt landen blijkbaar nog vlugger vooruit dan bij ons. In een der groote Duitsche kranten stelt de re dactie leukjes de vraag of de moderne „kortge knipte" dames nu ook niet de hoeden voor elkaar zullen gaan afnemen, het officieele „doppen" dus ofeen gemoedelijk tiktje tegen den pet. Een ander blad stelde de gewichtige vraag of het pijpen rooken nu ook niet zoo langzamer hand vrouwelijk ging worden...! Wij wachten nog maar op de pruimtabak, om het spel als volmaakt te kunnen beschouwen. Een merkwaardig feit is het, dat in de brief wisselingen der kranten en in de consultkamers der notarissen en advocaten de meeste kwesties gaan over meeningsverschilien bij het verdeelen of ontvangen van geld. Soms leest men de on- verkwikkelijkste opmerkingen vande betrokkenen. B. v. de ruzie, welke er onder de kinderen ont staat over het betalen van moeder's begrafenis kosten. Niét zelden gebeurt het dat een der kin deren jaren en jaren voor moeder of vader zorgt en dat de andere kinderen het als van ^elf spre kend beschouwen, dat ook bij ziekte en dood de groote onkosten op rekening van die eene komen. Zij laten slechts iets van zich hooren als later blijkt, dat er nog een „nalatenschap' in den vorm van een oud horloge of een antieke latafel te „verdeelen" is. En dan is het een vreemde waarheid, dat juist die eene er meestal het slechtste van af komt Uit deze voorvallen kan men leeren, dat zelfs de huidige wetgeving nog niet in alle opzichten bevrediging geeft Zorgzame en liefhebbende ouders winden zich dikwijls op, als het hun duidelijk wordt, dat zij hun nalalenschap niet zoo mogen verdeelen, als zij dit gaarne zouden willen. Dit vinden zij een onbillijkheid, maar aan den anderen kant blijkt maar al te vaak, dat die zelfde wet nog lang niet streng genoeg is, vooral in gevallen dat geen testament aanwezig is. Hoe treurig is het echter, dat nog zoo vaak het overlijden der oudei's twist en wrok onder de kinderen brengt. De liefde is hun vreemd slechts door een allerlaagste geldzucht laten zij zich leiden. v In een Amerikaansch vakblad lezen wij een typisch geval, dat zich in een werkplaats te To ronto had voorgedaan. Een arbeider had daar in den tijd van twee dagen zulk een kolossale hoeveelheid werk verzet, dat de patroon toen hij het bemerkte zijn verbazing nie( kon verbergen. De arbeider had feitelijk tc veel van zijn krachten gevergd en dat, terwijl hij gemakkelijk des avonds terug had kunnen komen en overuren verditnen, aangezien bij het werk groote haast was. De man kieeg toch een extra belooning, maar toen men hem later vroeg, waarom hij zich zoo uitgesloofd had, antwoordde hij„Om dat ik een patroon heb, die mij weet te waar- deeren Hierin schuilt een les voor vele patroons.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 10