UITROEPERS f HÜQi Schoonmaaktijd. dNiivasv" J.v.GRAAFEILAND Bloedkoralen sj9pnoi|93A 'H 'H BURGERS E.N.R. RIJWIELEN I. RICHTER Gebruikt Orgel Rubriek VRAAG EN AANBOD tBEEESBSSiSB Bij PAUL v. SLUIJS Co. VERLOVINGS- - RINGEN - Zijn aardige dingen Die een ieder graag (draagt En waar RICHTER de gunst voorvraagt epsy uinuojejoqei «jjezjam a j e m af Onze bekende soorten Verkoopen wij voort De prijs van vijf snoer lijkt de vrouw van iederen (boer WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 4 JUNI 1926 voor spotprijs! TE KOOP Zeeuwsche Plano-1 en Orgelhandel VERGEET NIET de Uitroepers te raadplegen ze zijn uw wegwijzer Aangeboden Aangeboden Te huur aangeboden: Te huur gevraagdj MARKTBERICHTEN Middelburg, 3-6-'26. Boter, f f 0.85 Bereide Glansverven, Droge Verven, Vernissen, Lakken, Kwasten Enz. evenals Lysol, Creoline en alle bekende Veegeneesmiddelen. v.h. S. DE VOS, b. h. Militair Hospitaal Middelburg Alle merken Rijwielen, Motoren, Automobielen Sportartikelen Enz. Onderdooien en Benoodigdheden De best ingerichte Reparatie-Inrichting Stalling - Banden Benzine, Olie, enz. AQENT 1—4 regeli 50 ct. leder regel meer 10 cent PraohtlQ» kast, mooie register» koppeling en knleiwellen Levering Iranoo Betaling naar keuse Korte Burg M'burg Te Koop Wlnkolhule voor Groente en Melkzaak, enz. Prijs I 3600.—. Hypotheek be- aohikbaar. Terstond te aan vaarden. Inlloht. Noord- bolwerk M 235, M'burg Wat kost een advertentie in deze rubriek? Voor abonné'a i op vertoon van tovltantie, 5 woorden gratia, de rest 5 cent per woord. Voor nlot-abonné's i tot ,5 woorden 40 cent, de restöct. perwoord.Advertentiën uitgroote letter gezet en handelsadverten- tiën worden 30 cent por rogol bsrsksnd. Adres Bureau v. d. Blad of Br. nokost voor lodoroon 25 cent extra. Lessenaar en Ansichtstandert Badhuisstraat 82 Vlissingen Een partij nieuwe en gebruikte Boeken op 't gebied van han delskennis,taal, rekenen, Fransch Dultsch, Engelsch, enz. tegen de helft tot een derde van de voor- oorlogsche prijs Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen lobse Biggekerke Broedeleren W. den Hollander Oostkapelle Karnemelk. Zuidstr.A2l Westkap Spikkelboonen Lcllcnlaan 3 Vlisslngen Poeljes, ongeveer 3 mnd, wit J. Verhage, Blezelinge Hobbelpaard f 1.50 Kantoor Meelfabriek Middelburg Zou goed als nieuwe kruiwagen •Segeersweg V 86 Middelburg Fherenrljwiel P. Poppe Breeweg Koudekerke Springstier oud 15 mnd. |ac de Visser Aagtekerke Brdneboonen J. Marijs Melisk. Eert geit op rekening'en melk- schaap W. van SluijsZoutelande Een mooi vaarskalf J, Kcppcjan Meliskerke Kiavtfruitcrs Bode jansc Westkapelle Nette werkmanswoning.Nieuwe Poortsraat P 199 Te bevragen Cafe fooemendaal St. Laurens Klein ogeltie f 25,— Qlststra t-227 Middelburg Mooi niikclen theepot, koffiepot sulkerpo\ melkkan en geitenkam Noordwcf 324 Middelburg Jonge, wtte vlaamsche reuzen BchorepnHer Ritthem Een lani belt) W. KluIJfbut Koudekerke Ren Koe ukenlug 27 Juni A. Hlllchflnd Koudekerke Mooie caizandsche drachtige «eug Willen Roelse Westkapelle klsln honde Bloemenlaat 46 Vlisslngen Alle soortei kool planten Papa verlaan 14 Vlissingen Wit leghorn kuikens 35 cent fj d. Swalrn nstraat 14 Vliss. fcjppen Irlsaan 19 Vlisingen *oo goed au nieuwe Kinder wagen. Korte Qeere K 336, bo ven, Middelhirg Koolplanten, Asterplanten, Reffnierse, p 135 't Zand Vaarskalf, G. Ie Nood, Gapinge Schapenkaas, L. C. de Vis^r, Ritthem kloeken met kuikens, H. Barentsen, Ritthem Wit Kinderled kantje, Bankerstcaat 41), Vliss. heerencostuum, leeftijd 18 jaar, Petroleumstel net koperen Bak. Segeersslngel T 68, Middelburg een Brcedkooi met Pop, Singel 25, Vlissingen paar gouden Krallen, paar Strik ken, KroonspeUen en slot met gitten Koralci, Rltthemsche strwt A 132, Ssuburg Heerenflets wegens vertrek naar Amsterdam, Kasteelstraat 42b boven, Vlissingen Qareelen en daagkussen met broek J, Luteljn Koudekerke Paar waterlaarzen spotprijs St. Janstraat H 193 Middelburg Nieuw vierwielig wagentje ge schikt voor manufacturen of groenten spotkoopje Beenhou werssingel K 7.3 Middelburg Nette Werkmanswoning Seisbolwerk M 208 Middelburg Heerenrijwiel f 10 Nieuw Oos- terscgestraat N 83 Middelburg Een Heerenrijwiel Verk. Quakkelaarstraat 139 vliss. Gekleed pak Glacisstr. 166 Vliss Een schoonmaaktrap met vlagge- stok Glacisstraat 17 Vlissingen 6-weeks witte Leghornpoeljes Aagje Dekenstraat 21 Vlissingen Prachtige savoije koolplanten, 18 kilo witte boonen, 34 kilo ronde bruine boonen J. v. Maldegem, Koudekerke Vosmerrie veulen M. Verhage, Koudekerke Alle soorten Koolplanten A. Wielemaker Kz.. Koudekerke Hooiweitje. A 18 Meliskerke Merrieveulen P. Louws, Meliskerke Fornuis 30 liter J. Wisse, Meliskerke Rieten Kinderwagen, Vlamingstraat 26, Vlissingen Koekeroe, Scheldestr. 46 ben., Vlissingen Kanariekooi, Van Dishoekstr. 41 ben., Vliss. Speenkonijnen, Nieuwe Vliss. weg C214 Souburg een Qrasrol, Koudek. w. 9 Vliss. een Melkgeit, C. Jasperse, Melisk. Pauweieren, 't Hof Meliskerke Kinderwagen, A 31, Meliskerke Duiven „Huis ter Schelde" Kou dekerke zoo goed als nieuwe Velo-Waschmachine, Seisstraat Q 5, Middelburg Speenvarkens I, Poppe St.-Laurens Koper slagwerk Zusterstraat I 203 Middelburg Zeven plymouthrochs 1—8 suc ces broed 1925 F. Boone Heerenstr. H 130M'hurg Veeren bedden en trap E. W. FHpse Oostkapelle Spruitkoolplanten H. den Hollander Oostkapelle 1 goed onderhouden Electrische Plano (Mupfeld) Brieven no, 1236 Bureaux Wegeling's Nieuwsblad een Vllcgenkastje, Hobelnstraat 55, Vl'sa. een Tafel en een Werkpaard, J. de Visser, Aagtekerke Paaschlelies, Peper, Aagtekerke Broedeleren patrijs leghorn, A. Sturm, Aagtekerke 5 Vaarzen L. WijkhuijsPz.Biggek Vos-merrieveulen 1, van Sluijs Biggekerke Vet varken B 93a Bi Hggekerke Vos werkpaard 4 jaar,Pauweieren D. Conpoolse Biggekerke Koolplanten Karelse Biggekerke Speenkonijnen L. van Keulen Sr., Biggekerke Groote en kleine konijnen, een stel dichte wagenhtiismennen G. Schout Biggekerke Slachtgeit, schoenen leeftijd 3 tot 7 j., allerlei flesschen in soort 4 Ijzeren karhoepels C. Jobse koopman B'ggekerke Compleet waschmachien f 17 Vischmarkt H 190 Middelburg zoo goed als nieuwe moquette stoelen Glacisstr. 83 Vlissingen Heerenflets KanaaistrMt B 160a Souburg Wegens vertrek Cafe logement, een klein huisje. Jachtgeweer gemakkelijke voorwaarden Buljsrogge Vlissingen H.D. Motorfiets 7—9 P.K. in goeden staat, billijken prijs, Scheldestraat 6, Vliss. een 1-verdiepingshuis, Bureaux Wegeling's'Nieuwsblad zwart Mantelpak zoo goed als nieuw, Groote Markt 16, Vliss Bloemkoolpianten, Dorlijn, Vluchtenburg, Souburg vlaamsche Reus (wit), oud Kramer Souburg Mankanarie met koperen Kooi, prima nikkeien Plattebuiskachel Middelb. str. A 28i, Souburg Loten Midd. Paardenloterij, Ritthemschestr. A 138, Souburg Heerenflets, Beteuxstr. 199, Souburg Bloemkoolpianten, puike con sumptie (blauwe aard.). Arendse, „Putwijk", Souburg aftands Werkpaard, Vrijburgstr. C 95, Souburg nieuwe Wringer voor wasch- machine, Brielsman, Koudekerke Winkelhuis te Vlissingen, Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Een vaarskalf J. Koppejan Jz. Meliskerke 1000 koolraapplanten Broeke, Noordweg, M'burg Bouwgrond aan Zee, E 126, Domburg Savoye Koolplanten, J.Groènenberg, Koudek. A 200a mooi jong Hondje, .Meilust", Gapingsche weg >as gekalf. Koe en een Werkpaard )ij P. LampertJz., Biggekerke Koeien op rekening Qebr. Verhage Domburg Vette varkens de Korte Melisk. Fruitplanten Vrijburgstraat C 78 Souburg Kropsla en asterplanten J. de Nood Veere Een vet vaarsje W. de Regt Biggekerke 2 vette varkens A. Qeschiere Pz. Biggekerke Heerenrijwiel f 15 Abeele A 223 Keukenkachel lagen prijs 't Zand D 104 Kalfvaars over de rekening J. Lampert Pz., Biggekerke Een koe keur uit, droge musterd Arnestein Koe en kalfvaars H. Lorier St. Laurens Ledikant, kijker schoorsteen- vegerssing Q 93 Middelburg Een koe, zesde kalf rekening 20 Juni Iz. Wisse St. Laurens 2 of 3 jaar Merriepaard, P. Wisse, Meliskerke Twee kloeken met kuikens, Barnevelders en roodeislanders B. kusse Arnemuiden Twee kalfvaarzen C. Koster kleverskerke Melkschaap ,2de dracht J. Lasoe Arnemuiden Een gramafoon met 14 platen Langstraat A 154 Arnemuiden 12 Klampen esschen klijfhout en musters J, Melis Zoutelande Ongeveer 50 K. G. kruisbessen 180 Zoutelande Koolplanten loh's Koppejan Zoutelande Koolplanten W. Verhage Az. Zoutelande 2 vette varkens 165 Boudewijnskerke 100 Kilo Tarwe, J. Polderman, Rltth. weg, Soub. Koolraapplanten, Dnmstakrn, Joh. Oldeonae, St. Laurens Lueerf HluemkoolphnTten, 20™ per 100. P. J. Quint, St. Laurens Broodeieren, D. Bakker, Vrouwepolder, Oranjezon Dakpannen, Gebr. de Klerk, Middelburg Asters, Koolplanten, Reijnierse, 't Zand D 135 Eendagskuikens E. Janse Boudewijnskerke Jonge koe versgckalfd, ponny- tentwagentje Entiak Zoutelande Speenkonijnen "ac. de Visser Abeele aschmand, dekenkist Gr. Abeele A 244 Burgerwoning met tuin, Noord- weg B 40. S. de Pagter Sz., Wagenmaker Souburg Kruiwagenw el A. Janse Boudewijnskerke Klaverhool, Kinderwagen W. Koppejan Zoutelande Mooie speenkoni A. Franke Zoute nen ande Stier oud 16 maanden en la- moenkar Klein Werendljke, Zoutelande Een vet varken A 03 Meiiskarka Werkpaard, keur uit twee A. Vader Koudekerke Voshengst -en vosmerrieveulen St Janshof Zoutelande Gazelle-rijwiel Molenberg 87a, Middelburg Olmvaarnhaut D. Qideonse, Veere Bloedkralen en gitten gn Mej. C. Wisse Noordweg 211 g Middelburg Juni- en Juli-koe derde kalf F. de Witte, Zoutelande Werkfietsf8 meisjesfiets 2 tob bes 1 mangel Pottenmarkt k 175 Middelburg Huizen, bouwgrond Ritth. straat A 138, Souburg Een melkschaap W. Vos, Gapinge Kalfvaarzen aan de rekening P. J. Cevaal, Favovité, M'burg Stierkalf P. Gabriëlse, Westkapelle Koolplanten K. Zachariasse, Biggekerke ionge trekhonden [olvenierstraat 7 tlissingen Paar nieuwe lakschoenen maat 37 Vrouwestraat 41 Vlissingen 2 wielen met as en weidenhek ken F. de Bruijn Teerpakhuizen- straat Middelburg Burgerwoning Seisweg longepier Koepoortsingel M'burg Plattebuiskachel f 8 Segeerssingel V 51 Middelburg 2e handsrijwielen van af f 12.50 transportrijwiel, 2e hands buis kachel, naaimachine L. Hermes Souburg Hoek Ka- naalstr. Oude Vlissingsche Weg Ponny, een toonbank, bascule en Vleeschsnijmachlne C. Bosch Wissel Souburg Winkelhuis direct te aanvaarden C. Boseh Wissel C 117 Souburg Alle sourten kool en bloemplanr ten en partijtje klijfhout J. Adriaanse Pz. Oostkapelle Rhljnsburgscheweg Witte leghornskuikens fo, 35 broedeleren f0,10 prima legstam wed. L. Fritèz Narcissenlaan 5 Vlissingen Vet Stierkalf M. Louwerse Serooskerke K[oek met kuikens A. De Visser Zanddijk Vaarskalf A. Dekker Gapinge Kloek met kuikens Visser Noordstraat 45 Vliss. Dubbele heete lucht met schuim- oven waterketel,' resevoir en stoomleiding, circa 24 bakplaten Kleine Markt 7 Vlissingen Koolplanten 15 cent P. de Witte Koudekeike Camera 9x'2 Haccou St. lacobstraat Vlissingen Een witte Damesmantel Palingstraat No 8 Vlissingen Een bekleede Wieg en et-n b auw mantelcostuum Groenewoud 67 Vlissingen Damesfiets f 35.— Aagje Dekenstraat 67 b"V. Vliss Damesfiets koopje Residalaan 6 Vlissingen Een driehoekkachel Nieuwstraat 57 Vlissingen Kinderwagen Scherminkelstraat 7 boven Vhss Jonge trekhond 6 maanden of'n ruil Kerkhoflaan 52 Vlissingen Een zoo goed als nieuwe maai- machine,2 hooiharken. 1 Utrecht- sche wagen met portieren of een Brikje met ronde hoeken, één Thoolsche kar, 1 defecte motor- flets 1 nieuwe tuinbank en 1 gebruikte en 1 onderstel van een groote dorschkast Z'er geschikt voor platte wagen bij J. Kuzee Smid, Nieuw en St. Jooaland Massief eikenhouten uittrekt»fvl (H-blridlg) Badhuisweg A 44 Domburg Een mooie partij koolplantenen 1000 kroppen sla C- Schooneboom Domburg Een mooi vaarskalf, koolraap-, kool-, en komkommerplanten J. Minderhoud Chrz., Domburg le klas bloemkoolpianten enz. Hugo Brasser Koudekerke Vierwielig wagentje en handkar Simpelaar Seisweg Middelburg Goed werkende hooihark C. Vader Orljpskerke Koolplanten echt soort B. Koole Souburg Mooie jonge, geit sneenoud j. Wouterse St.-Laurens Een aankomende springstier Geschiere Poppendamme Zeven soorten koolplanten A. Ovaa Oost-Souburg Hond, rattenvanger Wljkhuljs St.-Laurens Mooie spiegel en uittrektafel A. Slabber Westkapelle Alle soorten koolplanten en josge geit Aarnoutse Westkapelle Kloek met kuikens A 2öWestk. Dames- en meisjesrijwiel, 2 vel d sleden A 2 Serooskerke Alle soorten koolplantert K. Roelse Prelaat Westkapelle Ponnytuig Palingstraat 19, Vlissingen Voer tarwestroo A. Clarisse Koudekerke Een tweedehands vouwwagentje Houtkade 12 Vlissingen Vaars en Stierkalveren jan Wattel Oostkapelle Schapenwol bij W. Flipse Lange Geere Middelburg Zit-slaupkamer met pension Rotterdamsche kade 221 M'burg Een frissche slaapkamer voor twee vrienden. Eigenhaardstr. P 206, Middelburg Pakhuis Breewaterstraat 26bov., Vliss. Twee pakhuizen Noordweg en Dampoort C. Qeense Middelburg Graskanten L. Reijnierse 't Zand D 35 Vrij pakhuis omtrek Markt Te bevragen Markt K 6 M'burg Paard en rijtuig, vak afzoaderlijk Gebr. de Klerk Middelburg Ruime boven-of benedenwoning voor echtpaar zonder kinderen Brieven 1235. Bureaux Wege- ling's Nieuwsblad. 50 roeden klavers A. Barentsen A 140, Koudekerke Een nette wasch Adres Branderijstraat 14 Vliss. Draaiwerk Rozengracht 28 Vliss. 2 kostgangers Brigdamnie B 69. Terstond of met October een huishoudster 't Zand Breeweg D 144 Voor den Haag een flinke dienst bode, zelfstandig kunnende wer ken in klein gezin. Zich te ver voegen Mevrouw Kapsenberg Lampsenstraat 13 Vlissingen Naaister v. verstel- en costuum- naaien Oprit llhov., Vlissingen Schildersknecht of halfwas P. Qeene, Meliskerke 25 a 35 pond boter en circa 3()i) eieren per week J. Boone Melk handel Souburg G> ra; <»d met October een aan komende meid W. Blok, Hoogelande Borduurwerk en kralen randen om over te snoeren S. Snoep Arnemuiden Dagmeisje Ananmelding na 8 uur Groenewoud 52 vliss. Goud tehuis voor jonge hondjes Molenstraat 24 vlissingen Een wasch vier Windenplein 3 vlissingen In het gasthuis een -nette dag dienstbode zich aan te melden bij de directrice van het Gast huis vlissingen In ruil 2 geiten voor melkschaap F. de Voogd, Hoogelande Gevonden een portemonnaie met eenig geld terug te bekomen S. de Visser Serooskerke Particuliere prijs Eieren Particuliere prijs Eenden Eieren f» 0.95 II 5.00 II e.oo II 5— ♦I 6.- DR0GI8TERIJ „DE STER" VLASMARKT K 187 MIDDELBURG vindt U als ieder Jaar de prima bekende In de bekende Schoonmaakarti kelen ruim gesorteerd. De steeds grooter omzet garan deert U de kwaliteit en prijzen. Beleefd aanbevelend En Oros En Detail Burg C 111 - Middelburg K. J. LAQACE VLISSINGEN Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor- steenvegen, enz. tegen billijken prijs. (*U0q) ue6eijuedo)| |eei|;j ('fl°H) uepjBMn8B"| 'ueifpjooH »lJB00A8>if|y 'N 't0)|0|||J w f J9GH uep UBA Bu|)|j0M8peui }0ui ue|8pp|uif|U88)jgeeA UBA wjqsj •JHBqSflIM ISJ3AO '££'0 i qflltfa) M|nj« z\ fie 'Ofr'o J soop J3d s[üd jonpojd uejjoj|J9Aouo jeq U93||B dl VZM3N3dSsIB MIHH930 HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in lissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W ROOSE - STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijks! adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Bevelaud te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. Telefoon-Int. 483 Dag en nacht Levering van Ook goedkoopere soorten. MOTOR-RIJWIELEN - ALLI MERKEN - GILLET,IMPORTEUR,EYSINK Vraag prijs en demonstratie en gemakkei. betalingsvoorwaarden. Gebruikte Motoren te koop Duo-zittingen de beste 112.— compleet. Verhuren Luxe-, Taxi- en Vracht-Auto's. Chauffeursachool. Prijzen bsncdsn alls concurrent!». Lew Burs 0 111 MiMallurg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7