H.H. VEEHOUDERS LIMONADE SIROPEN SINAASAPPEL LIMONADE W. P. MAUERS, Best en Goedkoop Santa Maura Fa. J. A. PIETERSE YOGHURT HAüOL DE STER KOENA- Stop Die Jeuk| W MOOIE LIJSTEN BURGERLIJKE STAND A. BENIEST Roode en Witte AARDBEIEN vanaf f 2.40 compleet In het „Solinger Warenhuis" slijpt, polijst en repareert men Messen, Scharen, Scheermessen en aanverwante Artikelen C. G. WERNER, Hendrikstraat 44, VUSS. Beziet in de Etalage 90 et. en f 1,10 per flesch (1,00 per flesch Prijs per y2 flesch f 0,20 V. M. I. KOENA LIJSTENMAKERIJ H. WEGEL ING WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 4 JUNI 1926 Grijpskerke. Alhier eveneens voltallige openbare Raadszitting. Na voorlezing van verschillende ingeko men stukken doet de voorzitter mededeeling dat de ge meenterekening over 1925, na onderzoek door de h.h. de Buck en Rotte, sluit met een spaarpotje van ruim f 1000. Bij wijziging der begrooting wijst evenwel het gemeentelijk electrisch bedrijf over datzelfde jaar een nadeelig saldo aan van bijna f 1200. Op verzoek van Gedeputeerden wordt in de verhuur- acte van de electricteitswerken de bepaling opgenomen, dat deze verhuring eindigen zal op 31 Maart 1929. De voorgestelde regeling van Ged. Staten inzake de reeds neerdere malen aangeduide salarissen, wordt goed ge vonden alleen wordt geoordeeld dat het salaris van den ontvanger te hoog is, waarop bij Ged. de aandacht zal gevestigd worden. Het verm. cijfer voor den gemeentel, nkomstenbelasting wordt door B. en W. voorgesteld op 2,5, evenals 't vorige jaar. Dhr, Rotte bepleitte dit, zoo nogelijk op 2,4 te stellen. B. en W. ontraden dit, waarna iet verhoudingscijfer met alg. stemmen wordt aange- lomen. Na de gebruikelijke rondvraag sluit dhr. Rotte net dankzegging. Biggekerke. Vrijdagmiddag j.l. voltallige openbare jemeenteraadszitting. De bekende concept-regeling der .alarissen door Gedep. ontmoet geen bezwaar, daar iet bijna geen verandering brengt voor deze gemeente, iet verharden van den weg naar Klein-Valkenisse doet i. en W. besluiten een geldleening aan te gaan van 1650 tegen 5!/»#/o. Na eenige bespreking alzoo goed- .evonden. Het Burgerl. Armbestuur heeft over 1925 een batig aldo van ruim f 900. Het verm. cijfer voor degemeen- elijken inkomstenbelasting wordt verhóógd van 2 vorig jaar) op 2,5. De voorzitter stelt voor om in de jolitieverordening een nieuwe bepaling op te nemen, n.l. lat het verboden is op de voongronden te voetballen )f dergelijke spelen te beoefenen. Na langdurige be spreking wordt dit goedgekeurd. Wordt besloten om een regenbak met pomp aan te brengen bij het gemeente- nuis. Bij de rondvraag wijst dhr. P. janse er op, dat het tegenwoordig steeds gevaarlijker wordt door de vele auto's, die in den kom van het dorp, niet alle e nzelfde richting houden en verzoekt dienaangaande een tweetal borden te plaatsen. Aan dit verzoek zal worden voldaan. Hierna sluiting met dankgebed. Onder presidium van den heer jhr. K. F. Quarles van Ufford, werd Maandag 31 Mei j.l. in het Hotel des Payi Bas te Utrecht, de jaarlijksche algemeene Verga dering gehouden van „Groningen", alg. onderlinge Maat schappij tot Verzekering van Paarden en Rundvee, in 1903 opgericht te Groningen, vanaf 1921 gevestigd te Utrecht. Uit het door den Directeur, den heer F. F. Leopold, uitgebracht rapport over 1925, bleek, dat 489 schaden, waaronder zeer belangrijke, werden vergoed De reserve der Maatschappij bedroeg per 31 Decem ber f 188.316.06V2. Blijkens het rapport van de Commissie tot nazien der rekening en van den accountant, den heer A. Ver- steege, werd de administratie in orde bevonden. De aftredende commissarissen werden herkozen. De Redactie van „De Gids voor Schoolreizen", welke reizen wij reeds vroeger bespraken, ontving van de firma Anton jurgens' Margarine-fabrieken te Oss, een bedrag van f 5000, welks bedrag door de redactie van „De Gids" voor schoolreizen gebruikt zai worden om het levensgeluk van gebrekkige zieke en zwakke Nederl. kinderen in dezen zomer te verhoogen. Allen H.H. Onderwijzers, Leeraren, Dokters, Geeste lijken en Verpleegsters in Nederland, die kinderen ken nen Welke volgens hunne meening voor zoo'n uitstapje in aanmerking komen, wordt verzocht zich om inlich tingen te wenden uiterlijk tot den 20en juni 1926 aan het adres de redactie van „De Gids voor Schoolreizen" Acaciastraat 174, Den Haag. Ds. Ten Kate hoopt Zondag 6 juni jeugddienst te houden in de Nieuwe Kerk te Vlissingen. Programma v. h. Harmonie-Orkest „Ons Genoegen" directeur dhr. C. G. Govaarts, op Zondag 6 juni, in de kiosk Boulevard Evertsen. Aanvang 8 uur. 1, „Exeeleior", Marsch W. Sprwk 2. „Das Nachtlager von Granada" Ouverture C. Kreutzer „Rachel", Grande Valse 3. 4. 5. 6. 7. a 9. L. Lanqlois Cassiope|a", Polka pour Piston M. H. Kessels Solist dhr. J. v. Soelen „Une Fête h Buda-Pesth, Cortège aux Flambeaux C. Lecail Pauie „Llège Immortelle", Ouverture F. Rousseau „Koraal-Meditatie" Suite de Ballet de l'Opera- Comique „Marion" arr. C. G. Govaarts Sam Vlessinq Zondagmorgen van 8—9 uur zal te Middelburg in „De Abdij" net eerste morgenconcert gegeven worden door het Middelb. Muziekkorps. Woensdag 9 juni concert te Westkapelle te geven door de muziekvereeniging „Oefening kweekt Kunst", directeur dhr. Ph. de Rooij. Aanvang 7.30 uur. VLISSINGEN van 27 Mei—2 juni 1926. OndertrouwdE. W. Bleijenberg 23 j. en P. C. Klein 21 I. S. J. Telrllnck 27 j. en H C. Dskker 22 j. en A. E. Lagace 22 Getrouwdv. d. Star 28 j. en M. de Groot 241. G. Baarschers 33 j. en M. C. de Konink 25 j. H. Boo mer 24 j. en C. M. Ffeijsen 25 j. S. j. Rozemond 26 j. en G. L. Ritty 24 j. BevallenT. Schilde geb. Kopmels d. j. J. v. d. Endt geb. Mesker z. C. S. Geensen geb. Meijer d. M. P. Smit geb. de Baare z. P. de Rijcke geb. Lievense z. S. Timmerman geb. Schrijver d. S. van Boven geb. Mommaas z. G. de Nooijer geb. Hek huis z. C. W. De Dobbelaere geb. v. Hoorn d. levenl. OverledenA. Janse wedr. van M. Smit 76 j. MIDDELBURG, van 26 Mei tot 2 juni 1926. Ondertrouwd H. Kaashoek, 25 j. en S. P. Boone, 22 j. H. M. Doornebos 24 j. en C. Verbeek 32 j. Getrouwd: H. Fiscalini, 22j.enA. j.Abbenbroek, 23 j. BevallenM. Kasteleijn-v.d. Vate, z. A. Biondina- Schlee, z. J. Tilroe-Abrahamse, d. I. A. Verelst- Bruins, z. E. Verrijzer-Harinck, z. j. v. Ouwer- kerk- Rijkse, z. M. Keller-Jacobusse, z. G. de Vries-Ruuneboom, z. N. deKam-Schets, d. Dock- heer-Poppe z. C. Verstraate-Karreman, z. W. C. j. Vader-Pluijmers, z. OverledenW. janse 36 j. geh. met W. Verhage. A. Zembsch 15 j. ongeh. z. van Zembsch-Böhne, mi P. van Esbroek 73 j. ongeh. dochter.*L. A. Sloover 62 j. onge. zoon. j. Kerkhove 47 j. ongeh. zoon> M. M. den Hooglander 76 j. weduwe van j. Goulooze. P. Visser 50 j. geh. met C. Cremer. A. de Wijze 73 j. geh. met» j. Sturm. DOMBURG over de maand Mei 1926. Geboren Pieter, zoon van Simon Dingemanse en van Willemina joziasse Leuntje, dochter van jan Pattenier en van johanna Christina van Hemden. Ondertrouwd Martinus Reijneoudt 23 j. en Neeltje van der Hage 25 j. Kornelis de Lange 25 j. en Catha- rina de Voogd 24 j. Cornelis van de Putte 24 j. en Hendrina Wendelina du Buij 28 j. Getrouwd Martinus Reijnhoudt 23 j. en Neeltje van der H ige 25 j. "ZOUTELANDF. over de maand Mei 1926. Geboren: 12 Willem johannes zoon van jakobus de Wolf en van Adriana P:eternella Clarisse. Ondertrouwd7 LQuwers Vos 27 jaar jm. en Pieter- nella janse 26 jaar jd. Getrouwd: 21 Louwers Vos 27 jaar jm. en Pieternella janse 26 jaar jd. Overleden johanna Looise 91 jaar weduwe van Wil lem jobse. ADVEPTENTIËN 9» ONMISBAAR PREPARAAT Laboratorium „Asda" P. Emana 21 j. V R lirai 'iiii'^nii^'nnamn^iii Dames Huishoudschorten Dames Stofjassen Dames Corsetfen Dames Combiné's Dames Vesten Wij ontvingen In DAMES- EN KINDER- VESTEN een prachtige sorteering In de nieuwste dessins Badpakken vanaf 49 ct. Badmutsen vanaf 24 ct. Baddoeken gr. maat 59 ct. MAGAZIJN 81 Jacobstraat 8, Vlissingen iiZKiiQ TE KOOP Jonge Duits. Herder Ds moois Kamsr-Glansrsrf A. BENIEST, Drogist naast Jamln, Vllss. Pepermunt-Ka uwbonbons Onze Prfma stemmen de grootste fijnproever tevreden Bsrsid uit Suiker en Vruchten TROEBELE Markt - Middelburg ►TV* Oat wij In onze Wijnzaak ultalultsnd prima waar ver- koopan en zaarconourrasrand zijn, la bekend, maar thane kan Ik U wat NIEUWS, GOED an GOEDKOOP laveren, namelijk (zoete Grieksche Wijn, zoo Juist geïmporteerd) f 0.75 p. heele fl. Vlasmarkt K 150 - M'burg LWATf DC VGDCLKEUQ. QE.VEN KOOPT EEP1) I EEM FLACON 23. H. Voor Engros ANGERMAN, C. OE PLAA ZOON VOOR DE JUBILEUMPLAAT In goud, mahonie en noten ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE NOORDSTRAAT 44 - VLISSINGEN (Ogen gekozen nummer Concours Brunei) „Loreley-Paraphrase" jos Nesvadba 10. 3. Rigaudon 0. Rondo Pintle 1. Prelude 2. Badinage 4. Intermezzo 9. Qavotte Finale Ds no. 1, 3, 4, 5, 0, 7, 0, 9 worden voor het eerst uitgevoerd PP het eenigste met succeswerkende be vruchtingsmiddel voor koeien, is een speciaal, in dezen tijd. Overal verkrijgbaar. Waar niet, worden actieve wederver- koopers gevraagd. Aanvragen hierover aan ons Hoofdkantoor Fab-iek van Veeartsenijmiddelen, met medewerking van den heer J. M. Fillikes, rustend Rijksveearts. Hoofdkantoor: LEEUWARDEN (Holl.) Filiaal: KOPENHAGEN (Denemarken) 48 '4 =T onze aorteering tegen elk aannemelijk bod, ,met Stamboom en S.Z. kaart Piet Heinstraat 10 Vlissingen. Ie Klas Dultlbhe Herders moeten Stamboom en S«Z. kaarten hebben. gekozen uit de Staalkaarten van verhoogen de gezelligheid van Uw kamer II in 40 versch. tinten te bekomen, in Kilo-bussen I 85 cent in Va Kilo-bussen h 45 ct in Va Kilo-bussen a 30 ct Plamuur Stopverf Oliën Vernissen Qips Cement Waraas Waterglas. Aanbevelend, of een wandeltocht maakt, moet U WRIGLEY'S pe permunt Kauwbonbona bfi U steken. WRIGLEY'S P.K. vee- drijft den dorst, houdt mond en keel aangenaam frisch en doet U vermoeid heid vergeten. En als U ergens uitrust zal U het rooken er des te beter om smaken. HUndig en doelmatig ver pakt, gemakkelijk in dea zak mee te nemen. WRIGIEYS gebruikt met Is een heerlijke versnapering. J. A. VISSER. UW DQQ6Ï5T Bellamypark 37 LISSINOEN Vraagt uwen Drogist en Coiffeur Waarom nog langer lijden als genezing mogelijk is Ga geen nieuwe naoht of dag meer in, gedurende welke gij door ondragel jke jeuk gefol terd wordt. - Waarom Uwa gezondheid ondermijnen, wan neer één aanwending van D.D.D. de ergste aanval van jeuk en prikkeling binnen sea psttr minuten doet ophouden, Bedenkt wat het beteekent na dagen vol marteling en nanhten londer slaap te bemerken, Hst Uw huid niet meer branderig Is. maar heer lijk ko.d.- In alle gevallen geeft U.il. 'I. verlichting, D.DD iffl Af 0.7i nto, D.D.D. A f, b>) alla< qiK, tn drog. Electro Timmerfabriek Middelburg Levering Tuinmeubelen, Zonneblinden, Tuinbanken venef 110.» Prima Or. hout Modelblad ep aanvrage

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6