U Betaalt Belangrijk Minder HEEREN-ALS KINDERKLEEDIN6 VERKOOPHUIS „AMERIKAAN", St. MAURICE J. A. BLIEK N.V. „STER" Waschmachinehandel REGENJASSEN& -MANTELS Jeugddienst. Buitengewone Aanbieding Mijnhardi's Q. H. M. PETRI Paarden en Rundvee verzekert men op de voordeellgste voorwaarden bij „Groningen11 De prijs is veel lager maar de kwaliteit is dezelfde Wij brengen een schitterende collectie Colbertcostumesvoor Heeren- en Jongeheeren Een enorme keuze In: Kinderpakjes, Overhemden, Stijve en Slappe Hoeden, Stroohoeden, Petten, Dassen en Boorden enz. enz. mr SPECIAAL ADRES VOOR Voor Reoiame geven wi] Cadeau voor f 10,- oontant een PET of DAS, boven f 25,- contant een KLOKJE, NOORDSTRAATC 24, MIDDELBURG naast R.K. Kerk WEGELING'i NIEUWSBLAD VAN 4 JUNI 1026 Een abonnement op dit blad kost slechts 40 oent per 3 maanden Franco per post 55 cent ADVKRTENTIËN Zondag 6 Juni Nieuwe Kerk, Ds. Ten Kate NIEUWE ANGELUS ORGELS f 225 f 225 JOH. DE HEER Laxeert a bietten Verkoop A contant en op afbetaling Vraagt inlichtingen bij Segeerstraat H 78 Middelburg Deze Silvervloot is te veroveren ccn echt Silverplate Tafelcouvert een volledig Porceleinen Eetservies (24-deelig. GRATIS SILVERBON van PLEINES MonogrtB'ltttcrs (hoogstens tv Onze waschma- chines zijn van prima teakhout Het Ijzerwerk is van prima ge temperd staal L. H. GOOREN &Zn. TILBURG Bezuinigen li bij on« laten Varven •n Chem. Reinigen Wij zijn btksad 6oad,Viufl*Oostfkoop Depot K.De!ftQ12, MTwrg Alg. Onderlinge Mij. tot verzekering van Paarden en Rundvee Qevestigd Catharijnesingel 75, Utrecht. Opgericht in 1903 Directeur: F. F. LEOPOLD Adj.-DirecteurB. L. LEOPOLD, Dierenarts Reserve f 188.31 ó.Oó1^. Grootste zuiver onderlinge in Nederl. ZOOWEL VOOR Een onmenscheiijke daad. De politie te Angers (Frankrijk) is een afschuwelijke misdaad op het spoor gekomen, welke door een 17-jarig dienstmeisje is gepleegd. Het meisje, dat de zorg had over een kindje van 14 maanden, had oneenigheid met haar „mevrouw" gekre gen en besloot, zich op haar meesteres te wreken. Zij deed dit op een onmenscheiijke wijze, n.l. door de haar toevertrouwde kleine spelden en naalden te doen inslikken. Op 27 April toen ze het kleine meisje te slapen legde, stak ze in den mond der kleine twee spelden en duwde die diep in haar keeltje. Toen de moeder eenige dagen later merkte, dat haar kindje onwel was, onderzocht ze de afgelegde windselen der kleine en vond de spelden. Aanvankelijk koesterde men .geenerlei verdenking tegen het dienstmeisje. Men ;acht aan een ongelukkig toeval. Op 3 Mei echter wekte de toestand der kleine plot seling Opnieuw bezorgdheid en toen men haar s' avonds :e bed wilde leggen, ontdekte men een groote geopende /eiligheidsspeld in haar keeltje. Men bracht het arme •eind bij een dokter, die na een half uur tobben, er in slaagde, de speld te verwijderen. Bij een onderzoek met X-stralen bleek, dat de kleine /trscheidene spelden en naalden in haar maag had. Dc geneesheeren hebben zeer weinig hoop, het kind n het leven te kunnen behouden. Het dienstmeisje is gearresteerd en heeft een beken- enis afgelegd. Een blauwbaard. Te schloss Grosseröhrdorfbij ^amenz in Saksen is Zondag de gezondheidsraad Böhme n hechtenis genomen, onder beschuldiging van in 1916 zijn derde vrouw te hebben vermoord. Hij had belang- ijke bedragen, die zijn viouw toebehoorden, verspild, waarop zijn grondbezit op naam van zijn vrouw werd vverged ragen. Korten tijd nadien hoorde een houtvester p een bosch bij Grosseröhrsdorf een schot vallen. Toen dc man ter plaatse vei scheen, vond hij daar dr. Bötim bij het lijk van zijn vrouw. Böhme verklaarde, dat hij over een lossen veter van zijn schoen gestruikeld was, waarbij zijn geweer was afgegaan. Het schot had zijn vrouw doodelijk getroffen. Böhme werd enkelen tijd daarna door een krijgsraad vrijgesproken, maar is nu opnieuw gearresteerd. Uit het onderzoek is gebleken, dat de eerste vrouw ?an Böhme vrij plotseling was overleden. Zijv had haar ochter 70.000 mark nagelaten, die Böhme beheerde. Hij verteerde een groot gedeelte van het bedrag, zoodat zijn dochter hem moest vervolgen om bij haar huwelijk haar geld uitbetaald te krijgen Zijn eerste vrouw zou overigens herhaaldelijk aan familieleden hebben ver klaard, dat haar man haar vergif ingaf. Het tweede hu welijk van Böhme was evenals het eerste zeer ongeluk kig en eindigde met een scheiding. Uit dit huwelijk waren twee kinderen geboren waarvan het eene, een jongen, op zekeren dag dood in zijn bed werd gevonde Men beweert, dat dr. Bohme den knaap had doen stik ken door zijn neus dicht te knijpen. Het vermogen van zijn tweede vrouw, ongeveer 20.000 mark, heeft Bohme ih zeer korten tijd verspild. Dr. Bohme, die vrijwel in het geheel geen praktijk uitoefende, had zijn derde vrouw door een huwelijksad vertentie keren kennen. Twee jonge n"s door een trein overreden. Maandagavond omstreeks kwart over zeven is op den Weste joksdijk te Amsterdam een ernstig ongeiuk ge- gebeuru I er hoogte van den Trompkade waren jongens aan hel voetballen, toen een goederentrein, bestaande uit een loc motief tn 31 wagens, van den kant van den steiger dei Holland— Amerika-lijn nüderde. Een der jongens, de 12-jarige H., bemerkte den trein niei en liep er recht op aan. Hii kwam tusschen twee wagens terecht, werd door pen duw van een treeplank omvergeworpen en genaak e onder de wielen. Beide beenen werden hem afgereden. Tijdens het vervoer door den G. G.%D. naar ,t isinnengasthuis is hij overleden Een 14-jarig vriendje, K., die H. nog had willen tegenhouden, werd ook door derf trein gegrepen, waarbij hem den reehtervoet werd afgereden. Ook hij werd naar het Binnengasthuis vervoerd. Daar de locomotief de plaats van het ongeluk reeds gepasseerd was.J moest de machinist wel vermoeden dat de jongens den trein gezien hadden. Hem treft dus geen schuld. De dood van den ex-sultan. In verband met den doo i van den ex-sultan van Turkije, doen de v eem s*e ge uchten de ronde. Men beweert, dat Mahmed niet zij i natuurlijken dood is gestorven, en wijst daarbij op de onverklaarbare zelfmoord van zijn lijfarts Tehad Pascha. Deze vond men op zekeren morgen met een revolverschot in het hoofd dood in zijn villa. Ofschoon men i ij den doode een brief vond, waarin stond, dat hij zich het leven benam, omdat hij voortdurend een aanslag vreesde, werd er toch in de Turksche pers het gerucht verspied, dat Tehad in het geheim een aanhanger van Kemal Pascha was en op bevel van den sultan was vermoord. Bij den dood van den ex-sultan is alleen de jongste van zijn gemalinnen, een 18-jarige brunette, tegenwoordig geweest. De uit Parijs toegesnelde dochter van den sultan wilde niet gelooven, dat haar vader een natuurlijken dood gestorven was en beval lijkschouwing. Deze bracht aan het licht, dat de sultan aan aderver kalking in hevigen graad had geleden. Wat met de drie gemalinnen, die zonder geld achter blijven, gebeuren moet, is tot nu toe een onopgelost raadsel. Deeenige hoop is, dat Angora zoo riddeJijk zal zijn de familie van den laatsten kalief en sultan'niet in ellende te laten omkomen. Voorloopig zijn de dames de gasten van Italië. A r m e j o n ge m a n. Een jongeman weid Maandag middag wegens naaktloopen te Amersfoort gearresteerd Een politie-agent zag het jongmensch, die van zeer goede huize bleek te zijn, zijn geheele garderobe aan een hek ophangen, waarna hij zich wilde verwijderen. De politieman arresteerde hem en bracht hem, na hem zijn overjas omgeslagen te hebben, naar het bureau, waar hij zich verder kon aankleeden. De 26-jarige jongeman bleek een vrij groot bedrag aan baar geld bij zich te hebben en hij verklaarde dat hij zijn kleeren aan de a>men had willen schenken. Waar hij niet geheel normaal bleek te zijn, heeft de politie zijn ouders te Voorburg woonachtig, van het ge val in kennis gesteld. De cycloon te Rangoon. 28000 dooden. Uit Rangoon wordt officieel gemeld, dat het aantal slacht offers van den cycloon, die onlangs plaats had, 28000 bedraagt. Het grootste deel daarvan zijn inwoners der stad Maungow, die verdronken door het wassen der rU vier. De materieele schade is enorm. Een predikant uitgespaard. De oud-Gere formeerde gemeente te Emden (Duitschl.), die zonder predikant zit, heeft in haar kerk 'n luidspreker laten aanbrengen ofa de kerkgangers in de gelegenheid te stellen de preek in een op naburig Nederlandsch ge bied gelegen kerk te kunnen volgen. De proeven zijn goed geslaagd. Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 6 juni is geopend de apotheek van A. j. VAN OCKENBURG, Walstraat Te Middelburg: Zondag 6 juni is geopend de apotheek van C. VAN DER HARST, Korte Delft met 9 Registers, Koppelingen, 7 Kniezwellen, prachtige moderne eiken kast, hoog plm. 1.35 M. Het van ouds als prima bekende merk „ANGELUS" is waarborg voor hoogste kwaliteit. Volledige Garantie Oemakkelijke Betaling Qostrcedijk 324/32 - Rotterdam FILIALEN i AMSTERDAM, K- Nieuwendijk 8 DEN HAAG, Paul Krugerlaan 2-8 ORONINOEN, Nw. Ebbin.str. 121 werken Ni onrtaeimeliyen stoelgang ilgang zonder kramp of pijn. fer £H»s 60 cent De Ster Waschmac::ine frlllOiBfOSS Onze Wringers met rol- loopt als het horloge, IWmSZM len van 30 cM. lengte tc ii zi)n van prima heetwa- overtreffen alle andere. EgjïJJf terrubber: en worden W*5* geleverd met vijf jaar Dit is teakhout garantie. met onderstaanden GRATIS-5ILVERBON en 75 Duifmerken. Wat dus zeggen wil* zooveel Pleines' gebruikers, zooveel Piet Hein's. Vul den Silver-Bon duidelijk in. Zend hem gedurende de maanden Juni of Juli 1926 per brief (voldoende gefrankeerd) in aan onze afd. Zomer-reclame te Den Dolder. onder bijvoeging van 75 oranje of blauwe Duifmerken, uitgeknipt uit de voorzijde der pakjes .le soort Zeeppoeder-Vetloogmee! „De Duif","en U ontvangt kosteloos: met op de achterzijde Uw naamletters kunstig gegraveerd in monogram-vorm. Geca Alpacca, maar beslist Silverplate. BOVENDIEN geven wij, behalve het Tafelcouvert, waarop iedere inzender recht heeft, aan den 250-sten, den 500 sten, den 750-sten, den 1000-sten inzender en zoo vervolgens aan eiken hoogere» Inzender, wiens nummer een hooger veelvoud van 250 heeft, gratis Beschaafd ln lijn en décor. Een sieraad voor de tafel. Geeo scheepsroeper tcgroot, om de aankpmat van deze vloot te melden. KON. ZEEPFABRIEKEN „DE DUIF voorheen CHR. PLEINBS. Met 75 Oranje of Biauwe Duifmerken. Goed voor een echt Silverplate Tafelcouvert (Geidtg gedurende Juin en juli 1926.) KON. ZEEPFABRIEKEN ..DE DUir voorheen CHR. PLEINBS» Naaia van i«*»nH»»;'Afd. Zomerreciame. Adrea van Inzender; - i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2