ONS KINDERHOEKJE. VROUWENRUBRIEK „WENKEN VOOR DE HUISVROUW". Het reinigen van ovens. Hoo versterkt men gloeikousjes. SHANTUNG VOOR OUDERE DAMES Nieuw linoleum. Nikkertje en Dikkertje in Sprookjesland. Beroemdneid 1 De weg der wereld. Ik deed mijn plicht. WEGELINGs NIEUWSBLAD VAN 4 JUNI 19^6 Liesje (tot keukenmeisje)„Noortje, als de politiea- gent komt, wil je mij dan het eerst op zijn knie laten zitten (The Humorist). Moeder„Kinderen maak toch niet zoo'n ruzie Wat is er nu weer aan de hand Bob„We speten schipbreuk)*? en nou wil Dora niet in de badkamer gaan en verd. >;iken" (London Opinion) eikaar, zoodat men er onder een aardig wit vest kan dragen, wat ajtijd heet gekleed staat. De taille is lager aangebracht dan normaal. De apart ingezette mouwen zijn lang en niet te nauw. Als garneering is bijvoorbeeld heel mooi, bontbedrukt of geborduu d galon, wat langs de hals tot aan den zoom en onderaan de mouwen wordt aangebracht. Het vest wordt van crêpe de chine of crêpe georgette vervaardigd. Een patroon kan worden aan Tevraagd onder no. 318, in de maten 42, 44, 46 en 48. Kosten 55 cents. Een gasoven moet worden schoongemaakt, terwijl hij nog warm is, met warm water waarin een beetje soda is opgelost. Als dit wordt gedaan nadat er vleesch, ge vogelte of wild in is gebraden, dan zullen er geen vet- deelen meer zijn achtergebleven. Is de oven echter heel erg aangeslagen, dan wascht men hem eerst uit met sterk sodawater, waarna men hem met puimsteenpoe der behandelt. Somtijds is het noodig, dat er harde stukjes aanbaksel met een mesje worden uitgestoken, maar zorg er dan vooral voor, niet het emaille te be schadigen. Nadat de oven geheel is gereinigd, wrijft men de binnenkant na met witte was. Nu de koude dagen hopelijk voorbij zijn, wordt het tijd om eens wat luchtiger kleeding aan te schaffen. Een bijzonder aangename stof voor den zomer is shang- tung. Dezen keer hebben wij eens een ontwerpje voor een japon gemaakt voor oudere dames, wat zeker door velen op prijs zal worden gesteld. Shangtung leent zich bijzonder voor dit modelletje. Iedere dame zal er slanker en jonger mee uitzien Iedere gelegenheid, die zich biedt om het figuur slanker te doen uitkomen, moet men aangrijpen. Uw hirsgenooten zien u gaarne frisch en jeugdig. Het model, dat wij hie - af «eVeld h bl»en, is zeer eenvoudig en toch heel m-qr:ei,s D" rok -Vel recht, doch er kunn'"1 aan de zijkannen ook een na n plooien ingezet De stvmp sjf aan de vo ijJe Qver- Een gloeikousje kan versterkt worden, zoodat het meer licht zal geven, op de volgende wijze. Haal een draad door het ringetje aan den bovenkant en doop het kous je in een bierglas met azijn. Wanneer het geheel is doorweekt hangt men het op om te drogen. Als het geheel droog is, zet men het weer op den brander in overeenstemming met de aanwijzingen. Het resultaat is, dat het kousje zelfs de sterke zucht van een openslaande deur kan weerstaan en kan worden gebruikt zonder de bescherming van het lampenglas. Bovendien zal het gloeikousje na deze behandeling meer licht geven. Een goede manier voor de behandeling van nieuw linoleum is het in te wrijven met Fransch po'.itoersel onmiddellijk nadat het gelegd is. Daarna zal het een licht werk zijn, het linoleum in goede conditie te houden. W GELING's v W m. v 4 jü i Dikkertje zat een beetje te droomen toen hij tot de werkelijk heid werd teruggeroepen door Nikkertje, die riep: „Kijk eens naar dien jongen en dat meisje, dat zijn Hans en Hannie. Wat zouden ze gaan doen „Zij gaan natuurlijk water halen bij de bron boven op den heuvel", zei Dikkertje. „Kijk maar, want zij dragen een houten emmer tusschen hen in." „Laten wij hen volgen", stelde Nikketje voor, en beiden stapten zij achter Hans en Hannie aan. Toen zij allen bi] de bron gekomen waren vroeg Nikkertje: „Zeg, Hans, mag ik den slinger draaien ?"„!a zeker", antwoord Ie Hans, maar dan moet ik eerst m'n emmer aan de ketting h ingen. Nikkertje'probeerde den slinger te grijpen, maar hij was zoo klein en had zoo weinig kracht, dat hij hem on mogelijk in de rondte kon draaien De kleine Hannie stond hem op een afstand uit te lachen en riep: „Hahaha, pas maar op, anders val je er nog in." Daarvan schrok Nikkerte zoo, dat hij maar gauw weg liep, want hij zou niet graag zijn eerste avon tuur nog e^ns beleven. Toen Hansje nu den emmer met water gevuld had, vingen zij den terugtocht aan. Zij zongen een aardig liedje dat_plotse- ling werd afgebroken door een gil van Hansje, want hij strui kel ie niet zijn voet over een grooten steen en rolde naar be neden. den heuvel af, in zijn val Hannie meeslepend. Artne kin deren Zij rolden en rolden steeds verdei naar beneden tot zij eindelijk aan dm voet van den heuvel bleven liggen. Het water irt den emmer had hen heelemaai doorweekt. Toen riep tik kertje „Zeg, Nikkertje, moeten zü nu n et eerst worden opge- hannan om te drogen voor ze naar huis gaan (Wordt vervolgd VARIA. Het bestuur van een vereeniging ergens in een Zwitsersch uo:pje heeft een brief geschreven aan den beroemden Poolschen pianist Paderew- ski. Genoemd bestuur noodigde den grooten inan beleefd uit een a\ood op een dorpsbal te komen spelenzij offreerden hem als salaris een èbedrag ,van vijftien Zwitsersche franken, hetgeen zoo om en bij de zeven gulden vijftig Natuurlijk hadden de menschen nooit gehoord van Paderewskieen grappenmaker had verteld, dat hij heel aardig spelen kon. Maar Paderewski zelf heeft al weer iets kunnen leeren, n.l. dat hij zich wel verbeelden kan over de geheele wereld beroemd te zijn, maar dat het toch lang niet waar is. Er blijven altijd nog menschen be staan, die niets bijzonders in hem zien. Een kleine jongen kreeg ecu's een berisping, omdat hij een dame naar haar leeftijd gevraagd had. Men zeide den jongen, dat dit tn het geheel niet beleefd was. De knaap antwoordde echter zeer ge\at: „Ik ben er niet op uit om beleefd te zijn, maar ik ben er op uit om iets te weten te komen." Een kroniekschijver in een der Duitsche n cuws- bladen vestigt er onze aandacht op, dat juist die zucht om „iets te weten te komen" het rug- gemerg is van afle wetenschappelijke vooruitgang. De meeste van ons schamen zich iets te vragen dit noemen zij beleefd of trotsch zijn. In werke lijkheid is dit echter domheid, want Is Colum bus niet zoo razend nieuwsgierig was geweest naar wat er aan dêh overkant van de zee lag, was Amerika nooit ontdekt. Als Newton n et met alle geweld had willen weten, waarom den appel van den boom op den grond valt in plaats dat hij de lucht in schiet, als Franklin en Mar coni en Fahrenheid en Stephenson niet zoo on beleefd waren geweest om alles te willen weten, dan waren wij nu nog net zoo ver als twee duizend jaar geleden Verstandige menschen vragen graag en veel zij stellen ontwikkeling boven trots In een stad in Italië liet een dame een dezer dagen een tasch met juweelen terwaardc van twaalfduizend gulden in een huurrijtug liggen. Den volgenden dag vernatn zij op het politie bureau, dat de koetsier de kostbaarheden daar had gedeponeerd. ,,!k deed slechts mijn plicht", zei Cc koe v er. Laat ons eens probeeren teiug te blikken op de jeugdjaren van ditn man. Zonder twijfel zul len wii dan de een of andere opvoeding ontdek ken, herzij school, kerk of huis. Waarschijnlijk za'. het zijn thuis geweest zijn, want cc opvoc- ding, welke men d^ar kiijgt »s dtkwijlsdc ruste. Hij leerde niet dat het mooi staal om'eertij t /.ijn. Hij leerde ook niet, o. t hij beloond zou worden voor eerlijkheid, hij ;etrde ct .nc dat het menschenpaicht :s. Wat een i ?ot» ets is dat als men het eenmaal geheid heel; „Ik deed Hechts mqjn plicht."

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 10