H.WEGEUNG Draag en Aanbod DE WENTELTRAP DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT i Asthma, Bronchitis lAb'üjsiroopi LOUIS DOBBELMANN, 23e JAARGANG VRIJDAG 28 MEI 1926 No. 21 EEN DER BESTE bUREAUX VAN UlTOAVE DRUKKERIJ H. WEGEL1N0 Noordstraat 44 Tel. 130 Vussmoof Postrekening No. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN Lange Delft B 144 Mdoclbubo ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT 4: LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 14 rbgels 60 cent, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 60 CENT PER REGF.L (dubbele KOLOM) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Beeldenstormers in Vlaanderen. Onder Lovenstaanden titel deelen enkele bladen mede, dat on bekenden als vandalen te werk zijn gegaan in een kapel te Oost-Roosebeke. Op Zond2g 16 Mei I I. naar men vermoedt in den na middag, hebben onbekenden op een verschrikkelijke manier huisgehouden in een kapel te Oost-Rosebeke. Daar werd na den oorlog een kapel opgetrokken in liet gehucht De Ginste, bij een klooster en gedoopt „De Grot van Lourdes Toen de zusters zich Maandagmorgen ter kerke be gaven zagen zij de beelden, uit de kapel verbrijzeld op de straat liggen. in de kapel waren tal van voorwerpen vernield. De gendarmerie werd dadelijk hiervan in kennis ge steld en begon een streng onderzoek. Er wer reeds vast gesteld dat een auto in den omtrek 'nad stilgehouden, wat men in verband met deze beeidenstormerij brengt. Men mist tot nog toe alle spoor van de daders. Een kwartier van deze kapel af, gelegen bij de hof stede Dobbels, werd denzelfden nacht en naar men meent door dezelfde beeldenstormers, het kapelletje verwoest. De vensters werden verbrijzeld, het Onze Lieve Vrouw beeldje op de steenen stuk geworpen en de prenten van den muur gescheurd. Men zegt dat er nog op andere plaatsen verwoestingen werden aangericht. Den heelen Zondag trok een gro,ote menigte naar het verwoeste kapelletje. Onmiddelijk werd er eene inschrijving geopend om de beschadigde plaatsen te herstellen. Ook zal er eene groote processie gehouden worden. Zakkenrol Ier ij! Een week of vier geleden was er een bezoeker van de groenteveiling te Leeuwarden, die zijn beurs met geld miste. Hij had de portemonnaie in zijn jaszak gestoken, en een tijdje later was zij ver dwenen. De andere veilingbezoekers hielden een collecte en zoo werd de bestolene (want de beurs was onge twijfeld gerold) voor een groot deel schadeloos gesteld. Maar sinds dien hield de recherche een wakend oog op de schare personen, die zich bij de veilingen rondom de groenteuitstallingen verdringt. Vrijdagmorgen had dat verscherpte toezicht succes. Een jongen van een jaar of tl werd betrapt, terwijl hij poogde een greep te doen in de zak van een der bezoe kers. Hij werd gearresteerd en naar 't politiebureau ge bracht. Of hij ook de dader is van de vroeger gepleegde zak kenrollerij is nog niet komen vast te staan. Maar waar schijnlijk is dat wel. Gesmolten goud. Te Helmond zag een dienst bode, die de kachel wilde bijvullen, een groote prop Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. papier op de tafel liggen en du de die, zonder er ver der acht op te slaan, in de kachel. Even later kwam de dochter des huizes binnen en vroeg, waar het pa- Dier gebleven was. De dienstbode bekende natuurlijk dit in de kachel gestopt te hebben. Doch wat bleek Even te voren had men eenige gouden sieraden van zier groote waarde in het bewuste papier klaar gelegd. Mtn doofde direct het vuur, doch vond één klomp goud sa mengesmolten. Enkele waardevolle steentjes kon men echter niet terugvinden. Vreeselijk ongeval! Naar uit Moskou wordt gemeld, zijn in een turfgraverij nabij liet do p Pribyl, op 32 K.M. van Moskou, 15 arbeiders onder eigenaardige omstandigheden om 't leven gekomen. N De arbeiders sleepten een locomotief voort, waarvan de schoorsteenpijp met een onder hooge spanning staan de electrische leiding in aanraking kwam. Tengevolge daarvan werden alle arbeiders op slag gedood. Het onzichtbare kind. Het was druk op den Leidschen Straatweg. Men genoot van het zomersche zonnetje dat ,s middags den tweeden Pinksterdag even door de wolken kwam gluren om te laten zien dat het er nog was. Plotseling werd de idylle van kuierende wandelaars wreed onderbroken door een aangrijpend drama. Er slipte een fiets, Er vit! iets neer langs den weg. Toen een rouwe gil, zóó zielsverscheurend, dat de ver schrikte omstanders het hart bijna stil bleef staan. En toen gerinkel, een slag en Een plons i Een luide plons Het water spatte schuimend op, groote kringen liepen uit over het kabbelend vlak Het was gebeurd Van alle zijden snelden de menschen toe. Uit het water dook een hoofd op. „Hellep „Hellep!" Er klonk een geplas en geblaas een gehijg het water bleef in beroering Handen werden toegestokener werd getrokken en Urenlang drijvend.iel laven teliouden, Kwam er zoo waar nog een Laai op lemaf „Zcó lang gezond en nu loch nog verkoudes?' s DacjilHeineJan.„Wor(Jlzijn maag nu rn'ngraf?' gezeuld, Pinksterpakkcn ea Zondagsche hoedon kwamen m het gedrang En toen stond de drenkeling weer op het droge. De druipende fiets stond naast haar. Maar nauwelijks was de vrouw weer zoover dat ze spreken kon of ze barstte in luid gejammer uit „Mijn kind IO, mijn kind 1" Nieuwe consternatie. Men rskte zich, strekte zich... tuurde uit naar het grauwe water dat roe-loos geworden was en somber dreigend zijn geheim bewaarde. „Mijn kind I Mijn kind I" jammerde de radelooze moeder. Een der omstanders trok nerveus zijn horloge en keek er op „'t licht er nu zeker al twee minuten in" e II MARY ROBERTS—RINEHART. 4 Het huis was heel lang, een rechthoek, met de hoofd- ingang in het midden van de lange zijde. Men kwam eerst r\ een kleine hal en rechts daarvan, slechts door een rij pilaren er van gescheiden, was een groote woon kamer. Daar achter was de salon en tenslotte nog de billard-kamer. Naast de billard-kamer, aan liet e:nd van den rechtervleugel, was een soort van speelzaaltje, met een kleine hal, die op de oostelijke veranda uitkwam en* van daaruit ging er een smalle wenteltrap naar boven Halsey had er mij verrukt op gewezen. „Kijic eens tante" zei hij, „de architect, die dit huis gebouwd heeft was nog zoo dom niet. Arnold Armstrong en zijn vrienden konucn hier den heelen nacht zitten kaarten 'en dan tegen den ochtend naar bed gaan zonder dat de familie er iets van merkte." LidJy en ik kwamen aan het speelzaaltje en draaiden alle lichten u t. Ik probeerde de deur, die op de ver.tnda uitkwam en onderzocht de ramen. Alles was in orde en Lid Jy, die nu een beetje minder zenuwachtig was, had mij er juist op gewezen, hoe schandelijk stoffig de p irketvloer was, toen plotseling de lichten uitgmgen. Wij wachten een oogenblik en ik denk dat Liddy ver stomd was van schrik, anders, zou ze wel geg ld heb ben. En toen greep ik haar bij den arm en wees op een van de ramen d:e op de veranda uitzagen. In het donker was het raarrf een grijs vlak en daarachter zagen we iemand staan, die naar binnen keek. Toen ik ernaar keek liep de gedaante de veranda over .en verdween in de duisternis. HOOFDSTUK II. Een Manchetknoop. Liddy's knieën gaven het op. Zonder een geluid te geven zakte ze op den grond en ik stond als verlamd van verbazing naar het raam te kijken. Liddy begon zachtjes te kreunen in mijn opwinding bukte ik me en schudde* haar door elkaar. WAT Dl X&3& iS OP HET GOUD IS DE NAAM OP DE CIGARET „Schei uit", fluisterde ik „het is maar een vrouw misschien een dienstmeisje van de Armstrongs. Sta op, en help mij om de deur te vinden". Ze kreunde weer. „Goed", zei ik, „dan zal ik je hier moeten laten. Ik ga". Toen kwam ze overeind, pakte mijn mouw beet, en samen vonden we na vele botsingen op het gevoel den weg naar de billardkamer en vandaar weer naar den sa.on. loen gingen de lichten weer op en daar er geen In Mii w.uen voor de openslaande deuren had ik het griezelige gevoel dat er overal iemand te gluren stond. n n verband met wat er later gebeurde ben ik er vrij zeker van dat we den heeien avond begluurd zijn. Haastig sloten we de rest van 't huis en gingen zoo gauw mo- gi lijk naar boven. Ik liet alle lichten branden en onze voetstappen klonken hol. Liddy had den volgenden mor gen et.i stijve nek van het achterom kijken en ze wei gerde na. r bed te gaan. „Laat me in uw kleedkamer blijven juffrouw", vroeg ze. „Als u het niet goed vindt ga ik in de gang zitten. Ik ben niet van plan om me met dichte oogen te laten vermoorden. „Als je vermoord wordt", antwoordde fk „£a! het weinig verschil makers of je oogen open of dicht zijn. Maar als je op de rustbank wilt gaan liggen kun je in mijn kleedkamer blijvenals je in een stoel slaapt snurk je mij te veel. Ze was te veel in de war om boos te worden, maar na een poosje kwam ze aan de deur en keek naar m£j, terwijl ik probeerde me in slaap te lezen. „Dat was geen vrouw, juffrouw Rachel", zei ze met haar schoenen in haar hand. „Het was eea man met een lange jas aan". „Welke vrouw was een man?" ontmoedigde ik haar zonder op te kijken en zij ging weer terug naar haar rustbank. Het was elf uur toen ik tenslotte de laatste toebereid selen maakte om naar bed te gaan. In weerwil van mijn voorgewende onverschilligheid deed ik de deur in de hal op slot en toen ik merkte dat het slot niet goed pakte zette ik voorzichtig een stoel voor de deur hr-t was niet noodig om Liily wakker te maken en nadat ik er opgeklommen was legde ik op den rand van het bo venraam een klein handspiegeltje, zoodat dit bij elke beweging van de deur naar beneden moest vallen Toen ging ik naar bed. ik viel niet dadelijk in slaap. Liddy kwam binnen toen ik net begon in te sluimeren, en keek onder het bed. Ze durfde niets te zeggen omdat ik haar pas zoo had afge poeierd en ze verdween^ weer na eenige malen sombc. gezucht te hebben. (Wordt vervolgd) VAN DE DIE GOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN IEDERE RBOEL MEER 15 CENT. of andere ziekten der ademha- hng8 organen kunnen Uw leven vergallen. Voor de prikkelende hoestbuien die U 's nachts uit den slaap houden is ^r één beproefd middel: AKKER'. HSNN'G ROTTERDAM. W&tót In ctJuWofgtod nturnster vervolgd* L' INDIEN GIJ NIET KUNT ADVERTEEREN, II EEN UITROEPER ZAL 'T U WEL LEEREN Naar het Amerikaansch van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1