H.WEGEUG Draag en Aanbod DE WENTELTRAP DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT LOUIS DOB B ELM AN IN, 23« JAARGANG VRIJDAG 21 MCI 1926 No. 20 DRUKKERIJ DE LANOE JAN LANOP. p^ft B 144 mroclbuso ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN. FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT iedere rboel meer 15 cent. INOEZONDEN MEDEDEELINOEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) y BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF VAN DE DIE QOED WERK LEVEREN,IS EEN DER BESTE NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSINGEN Wegeiings Hieuwsblad BUREAUX VAN UlTOAVE DRUKKERIJ H. WEQEUNO Noordstraat 44 Tel. 130 Vussimobi postrekening No. 51407 adveiflenluunmt: Van i4 rboels 60 cent, Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Een avondtuurlijke onderneming. Dezer dagen kwam te Lemmer aan een 19-jarige Oostenrijker die door het ruwe weer van de laatste dagen genood' zaakt was geweest bij een schipper aan boord te gaan, doch de reis van Oostenrijk naar Nederland per kano van zeildoek geheel langs den Rijn had gedaan. Het doel van dezen tocht was hier zijn pleegouders In Steenwijk te bezoeken, bij wie hij als 13-jarigen jongen eenigen tijd had gebleven. Op den l|sel werd hij door een schipper aan boord genomen, die Lemmer tot be stemming had, zoodat het een toeval is, dat de Lemmer in zijn reisroute wordt opgenomen. Van de geheelen reis is een dagboek bijgehouden, waaruit hij onzen correspondent te Lemmer eenige bij zonderheden meedeelde. Deze jongen is afkomstig van Salzburg in Oostenrijk, waar hij des morgens om 9.12 de reis was begonnen, voorzien'van eenig lijfgoed en de ingepakte kano, die als een koffer werd meegedragen. Hij ging naar Lichtenstein aan den Rijn, waar bij het plaatsje Hohenems de boot gereed werd gemaakt en de reis een aanvang nam Hier vandaan ging het naar Rheineck, toen over het meer van Constanz en Schaffhausen. Bij een waterval werd de tocht afgebroken en getracht door Zwitserland over Ziirich naar Bazel te komen. Te Zürich moest van de boot inkomende rechten betaald worden, met het verschuldigde staangeld een bedrag van 4 francs uitmakende. De boot, die als bagage vervoerd moest worden, werd hierop doorgezonden naar Bazel, terwijl hij zelf eenigen tijd later op het station werd aangehou en en door de politie werd meegenomen om den volgenden dag als ongewenschte vreemdeling over de grens gezet te worden. In zijn bezit was bij zijn aanhouding nog slechts I franc. Bij Vaduz werd hij over de grens gez^t, waar het dorpje Feldkirck hem een tweetal dagen heeft geherbergd, totdat naar aanleiding van een brief eenig feld van huis was ontvangen. Weer trachtte hij door witserland Bazel te Dereiken wat hem thans gelukte. Hier werd de boot weder in ontvangst genomen en bij de Bazelsche schipbrug opnieuw te water gelaten om de Rijn af te zakken. Bij Alt-Breisach schuurde de boot over de rotsen, waardoor ze lek werd en op den wal geplakt moest worden. Verder ging 't over Straatsburg en Kehl naar Karlsruhe, waar hij door een voorbij varende raderboot op een zandbank werd geworpen, waardoor de boot ten tweede male lek werd. Op 5 Mei kwam de jonge avonturier bij Spyk, de laatste post in Duitschland, aan, waar hij niet de ver- eischten voor het grensovertrekken kon toonen, zoodat hij hier teneinde de voorgeschreven formaliteiten te doen, naar Emmerich werd terug gezonden. Nog dienzelfden avond kon hij verder gaan en de grens bij Lobith over steken. Bij Pannerden werd dien avond gemeerd, doch door het ruwe weer was slapen in de buitenlucht on mogelijk en zocht hij in de duisternis een onderkomen hij geraakte hier, door de duisternis misleid in een uitgebaggerde kolk met steile wanden, waardoor hi, ruim een half uur te water moest blijven, totdat hij op een meer vlakkere plaats uit het natte element kon komen. Dolende en zoekende werd de nacht doorge brachten in den morgen bereikte hij een steenfabriek, waar hij voor de ovens zijn natte plunje kon drogen. "Hier werd hij door een schipper aan boord genomen en den Ijsel mee afgenomen naar Doesburg, waar de bovenge noemde schipper, zijnde L. C. Boertjes van Fijnaart. geladen met steenkool uit Duitschland hem overnamen hem mee nam naar Zwolle, vanwaar hij over het Zwarte- water naar Steenwijk zou gaan. Door het ruwe weer is hij echter mee naar Lemmer gegaan. De afstand van Salz burg naar Steenwijk over Lemmer kan aan de hand van scliipperskaarten veilig op 1000 K-M. gesteld worden. Voorwaar een vermeldenswaardige prestatie. Inbraak en doodslag. Maandagnacht ongeveer half 2 kwam de 30-jarige landbouwer W. H. in de boer derij aan den Hoo dweg onder Overschie thuis. Hij vond de deur open staan en verkeerde in de meening, dat zijn broer, de 26-jarige H. niet thuis was. Hij riep naar zijn broer, waarna deze, die wel thuis bleek te zijn, uit zijn bed stapte. Nauwelijks stond hij op den vloer of eenige revolverschoten werden gelost, welke den man in den buik troffen. Hij stortte bewusteloos neer. Een inbreker, die zich in het huis bevond en schoten had gelost, wilde nu weg vluchten. Hij liep tegen den broeder van den getroffene aan, zoodat een worsteling ontstond Opnieuw loste de inbreker eenige schoten, waardoor W. H. in de borst werd getroffen. Voorbijgangers waar schuwden nu de politie. Eenige doctoren verleenden de eerste hulp en deden de gewonden overbrengen naar het ziekenhuis te Rotterdam. J. H., die in de buik zeer ernstig gewond is, verkeert in levensgevaar. W. H. zal vermoedelijk wel herstellen. Broedertwist. Te Bellingwolde heeft een zoon van den arbeider S. bij een ruzie zijn broer zóó met een mestvork en een schop mishandeld dat deze in zeer ernstigen toestand in een ziekenhuis is opgenomen. De dader is in hechtenis. Een oplichter ingerekend. De parijsche po litie heeft dezer dagen een 23-jarig jongmensch aangehou den, die zich aan tal van gevallen van oplichting heeft schuldig gemaakt. Om zijn oplichterijen te kunnen plegen had hij de uniform van kapitein-vlieger aangetrokken en droeg hij het legioen van eer, de militaire medaille en het oorlogskruis, op het lint waarvan niet n inder dan 21 palmen en 3 sterren gespeld waren. Bovendien tooide hij zich met namen van bekende vliegersPelle- tier d'Oisy, Arrachart, Marinowitsj, Hij beroemde zich er op, dat hij tijdens den oorlog allerlei heldendaden IracliF EcUe* Je zeereu oracnr nieuwe geveren, wj ende golveaeen storm,een orkaan Dagen ang noodweer, Jan dackl.nou gaan we el wou niel keiaren jeslisf naar ie maan ROTTERDAM. Wordt in eerstvolgend nummer vervolgd. had bedrevenzoo zou hij in zijn eentje een Zeppelin hebben neergeschoten benevens een groot aantal vlieg tuigen en ballons. Ook beweerde hij, dat hij den Fran- schen vl eger Guynemer gewroken had. De oplichter bleek een zeldzamen kijk te hebben on de goedgeloovigheid van het publiek, want bij het be drijven zijner heldendaden moet hij die er volgens de portretten in de Fransche bladen ook jong uit zag ten hoogste zestien jaar geweest zijn Van die goedgeloovigheid maakte hij misbruik om verschillende meisjes en vrouwen met geld het hof te maken en er dan met de contanten vandoor te gaan. Zijn laatste slachtoffer was de vrouw vaneen industrieel uit het Noorden, die met hem meeging naar Parijs, waar de echtgenoot het paartje aantrof. Na den pseudo-vlieger een aframmeling te hebben toegediend, leverde de in- I Hebt gij personsel of iets anihrs niodig Een Uitroeper maakt verder zoeken overbodig I Naar het Amerikaansch van M \RY ROBERTS-RfNEHART. Vlak na de lunch kreeg Burke, de bottelier, plotseling erge pijn in zijn rechterzij, die veel erger werd zoodra ik in de buurt kwani en 's middags vertrok hij ook naar de stad Dien avond kreeg de zuster van de keukenmeid een baby toen de keukenmeid aan mijn gezicht zag, dat ik er aan twijfelde, maakte ze er gauw een tweeling van kortom den volgende dag was er van den heelen staf niemand meer over dan Liddy en ik. En dat in een huis met twee-en-twintig kamers en vijf badkamers Liddy wikle dadelijk weer naar de stad terug, maar de melkboer zei dat Thomas johnson, de neger-bottelier van de Armstrongs, kellner was in de Greenwood-club en misschien wel ter g zou willen komen. Ik heb er altijd bezwaar tegen om andere menschen hun bedienden af te nemen, maar bijna niemand heeft gewetensbezwaren ten opzichte van vereenigingen of maatschappijen getuige de manier waarop we spoor en tramwegmaat schappijen bedotten als we kunnenik belde dus de club op en om ongeveer acht uur kwam Thomas johnson bij mij. Arme Thomas Het resultaat was, dat ik Thomas onmiddellijk aan nam, tegen een belachlijk salaris, en hem toestemming gif o n in de tuinmanswoning te slapen, die toch leeg stond. De oude man hij was een beetje gebogen en had wit haar vertelde me aarzelend waarom hij het zoo graag wilde. „Ik zeg niets, juffrouw Innes", zei hij, met zijn hand aan de deurknop, „maai er gebeuren hier de laatste maanden onn.ituuriijke dingen. Wat het precies is weet ik niet er kraakt hier een deur en ergens anders gaat er een raam dicht maar als deuren en ramen zoo gaan doen wanneer er niemand in de buurt is, wordt het tijd, dat Thomas johnson ergens anders gaat slapen". SMAAKT UW SIGARET U NIET? PROBEER DAN Liddy, die dien avond voortdurend bij mij in de buurt bleef, en in dat groote huis bang was van haar eigen schaduw gaf een schreeuw en werd groengeel. Maar ik ben niet zoo gauw in de war. Het gaf niets of ik Thomas al vertelde dat wij alleen waren, en dat hij dien avond in huis zou moeten blijven. Hij was beleefd, maar zeer beslist en zei dat hij den volgenden morgen vroeg zou komen, en als ik hem een sleutel gaf, zou hij voor het ontbijt zorgen. Ik stond op de groote veranda en keek naar hem, terwijl hij langs de oprijlaan schuifelde, met gemengde gevoelens er ge' n;s over zijn lafheid, en dankbaarheid omdat ik hem tenslotte nog had kunnen krijgen. Ik schaam mij er niet voor om te vertellen dat ik de voordeur dubbel goed sloot toen ik weer naar binnen ging. „je kunt sluiten en naar bed gaan,. Liddy", zei ik op strengen toon. „Ik wordt er akelig van, als je daar zoo blijft stian. Een vrouw van jouw leeftijd moest verstan diger zijn". Gewoonlijk wordt Liddy boos als ik het over haar leeftijd hebze beweert dat ze veertig is, wat een voudig niei kan Hiar moeder was keukenmeid bij mijn grootvade' en Liddy moest op z'n minst even oud ziji als ik. Maar dien avond werd ze niet boos. „U zult mij toch niet laten sluiten, juffrouw zei ze bibberend. „Er zijn wel een stuk of twaalf openslaande deuren aan den kant van den salon en de billardkamer en ze komen allemaal op een veranda uit. En Mary Anne zei dat er gisteravond een man bij den stal stond toen ze de keukendeur dicht deed". „Mary Anne was een dwaas", zei ik*streng. „Als er een man gestaan had zou ze hem oudergewoonte bin nen het uur in de keuken gehaald hebben en hem de restjes van het diner hebben laten opeten. Doe nu niet zoo belachlijk. tia sluiten en ga dan naar bed. Ik wil nog wat lezen. Maar Liddy trok een koppig gezicht en bleef stil staan. „Ik ga niet naar bed", zei ze. „Ik ga pakken, morgen vertrek ik". „Geen sprake van", zei ik. Liddy en ik wilden vaak van elkaar af, maar nooit op hetzelfde oogenblik. „Als je bang bent zal ik wel met je meegaan, maar proheer in 's hemelsnaam niet voortdurend om je achter mij te verstoppen". Het huis was een typisch zomerverblijf op groote schaal. Waar het maar eenigszins mogelijk was beneden, had de architect de tusschenmuren weggelaten en in plaats daarvan bogen en pilaren gebruikt. Het was daar door wel ruim en koel maar niet direct gezellig. Terwijl Liddy en ik van het eene raam naar het andere gingen kaatsen onze stemmen overal terug. Er was licht ge noeg in het dorp was een electrische centrale, die ons ook stroom leverde maar er waren allerlei vreemde schaduwen op den vloer en spiegels in de hoeken, waarin we ons zelf zagen en tenslotte voelde ik dat ik hard op weg was om even bang te worden als Liddy. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1