Je Bind. W eg e ling 's Iiieuwsblad HEEREN! Fa. T. Manse-Damave FIRMA GEBR. ONDERDIJK China-Matten Schoonmaaktijd. STROOHOED UITVERKOOP VL1SS1NGSCHE VISCHHANDEL van Vrijdag 7 Mei 1926 BURGERLIJKE STAND HEDEN GEOPEND DE afgepast en per El J. K. KODDE, Vlasmarkt K 149, M'burg Bij PAUL v. SLUIJS Go. Verfkwasten No. 18 Esperanto. DAMRUBRICK. s m s s üf S j§§ 'ti m is H H i 91 S 'Pi fj Hf Xv8 s 46 47 w ADVERTENTIËN Alvorens li overgaat tot het koopen ven een beziet eerst de speciale Stroohoedenetalage van Walstraat 64-66 Vlissingen KiJWIELHUiS JAN J. HOUTFKAMER 'gebeel modern ingerichte Vischwinkel MEUBELMAKERIJ BEHANGERIJ STOFFEERDERIJ TAFEL- EN OIVANKLEEDEN - ZIE ONZE ETALAGE Wij houden de kwaliteit hoog en de prijzen laag DE JONG's Manufacturen-Magazijn Ruime sorteering Zie de prijzen DE FAAM'9 SOUBURG I1.H. LANDBOUWERS I Groote voorraad Landbouwhouweelen, Wiedmachines, Melkbussen, Melkem mers, Melkzeeften, Vlechtwerk, Har monicagaas, Puntdraad, Ronddraad, Draadnagels, Draadkrammen, Heggen- scharen, Harken, enz. enz. Bereide Glansverven, Droge -Verven, Vernissen, Lakken, Kwasten Enz. evenals Lysol, Creoline en alle bekende Veegeneesmiddelen. Slagerij JACs. DE VISSER Vet Spek 40 MagerSpek50j^ A.BENIEST Mijnheer de Redacteur. Eenige dagen geleden trof ik in den trein drie heeren, onder wie twee conducteurs S. S. Ze voerden een levendig gesprek in een mij onbekende, zeer welluidende taal. Op mijn vraag, welke taal ze toch wel spraken, kreeg ik ten antwoord „Voor de propaganda bedienen wij ons van de wereldtaal EsperantoIk vroeg en ver kreeg uitvoerige inlichtingen en ik was verrukt en ver baasd verrukt omdat ik mij had kunnen overtuigen van de gemakkelijkheid, waarmee mijn reisgenooten converseerden in hun taalverbaasd omdat ik niet begreep waarom toch zoo'n eenvoudige, practische en welluidende taal niet reeds lang ingevoerd was in alle lagere scholen in ons land. Wat Tn zegen zou dat zijnöén taal voor buitenlandsch gebruik, dor iedereen grondig gekend, waarin iedereen zich inderdaad in den vreemde gemak kelijk en behoorlijk zou kunnen uitdrukken. Niet meer dat stumperige gedoe, dat men steeds kan waarnemen, als menschen met vreemdelingen moeten spreken, menschen, die toch dikwijls in hun jeugd vele jaren lang vreemde talen hebben moeten leeren. Wat een enorm voordeel, wat 'n besparing van kostbaren leertijd, als de talenkwestie eens op de volgende wijze afdoende werf geregeld. Niet meer in onze lagere scholen dat moeilijke en zoo weinig nut opleverende onderwijs in één of meer moderne talen, maar daarvoor in de plaats in de hoogste twee leerjaren van alle lagere scholen voor alle leerlingen I a 2 uur per week Esperanto, vol doende volgens de mij verschafte inlichtingen voor gron dige kennis dier taal, en op de inrichtingen voor voort gezet onderwijs, lagere handelsscholen, handHscursussen en dergelijke, 1 uur per week practisch Esperanto-onder- wijs, ter herhaling en vastlegging voor allen. Alleen voor hen, die later middelbaar of hooger on derwijs zullen ontvange, zou men op de thans gevolgde wijze door kunnen en moeten gaan met het onderwijs in de moderne talen. Van harte hoop ik, dat onze onderwijzers zich allen zullen toeleggen op de studie van Esperanto, opdat ze gereed zijn, als binnen niet al te langen tijd wellicht reeds spo dig van hen gevraagd zal worden hun die taal, die na een veertigjarig besta m over de gehee'e woteld verbreid is, te onderwijzen. Die stiidii zal hun en hun leerlingen ten zegen zijn Met dank, voor de verleende plaatsruimte Uw dw., PRACTICUS. 23 j. en O: v. d. Staal 23 j. A. Burgers 29 j en T. S. Poppi 28 j. A. Stroo 31 j. en E. Luitwielcr 22 j. Getrouwd C. F. Willems 27 j. en M. v. Jole 26 j. R Schot 24 j. en J de Ridder 22 j. P. Jasperse 21 j. en M. de Nooijer 18 j. J. H. Minor 30 j. en J. W. v. d. Berge 20 j. A. R. Leeuwenburg 23 j. en J. Alewijnse 20 j. C. Glerum 25 j. en P. A. Gombert 23 j. P. Sloover 33 j. en C. Zeijlemaker 27 jaar Bevallen D. C. Melis geb. Verhoef d. H. 'j. Kruis wijk geb. Schouten z. J. P. Pleijte .geb. de Jonge z. |,M. Pieterse geb. Muller z. A. Gillissen geb. Voorman d. Overleden J. J. Borman wede. van L. Stormesand 91 jaar- M. Kluijfhout wede. van N. Bosschaart 70 j. A- Voorman vrouw van W. J. Gillissen 40 jaar (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L. Ooedbloed Jr. Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem No. 131 (11e wedstrijd Probleem) Auteur J. SPOELSTRA, Arnhem. 1 2 3 4 5 16 26 36 15 25 35 45 48. 49 50 Zwart 11 schijven op: 3, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 28. Wit 11 schijven op: 17, 24, 25, 26, 30, 31; 32, 37, 38, 39, 49. Wit speelt en wint. Oplossing in te zenden binnen 10 dagen. Oplossing Probleem No. 129. 9e wedstrijd Probleem. Zwart: 3, 7/10, 15, 17, 20, 26 dam op 47. Wit: 19, 23, 27, 29. 30, 31, 35, 37, 39, 46, 48. WH Zwart 1914 10X28 Ooede oplossingen ontvangt 3933 28X39 van J. Lipjes, O. C. de Vries, 29—24 20X29 C.Spuij enJ.deBruijnete Vliss.; 4641 47X36 J. Ooedbloed, Berg.,op Zoom 3732 25X28 P. Meijers,Souburg', J. Daane, 3034 36X30 Zoutelande. 35X4 en wint. De Problemist. en VLISSINGEN van 29 April—5 Mei 1926. Ondertrouwd M. R. v. d Molen 32 j. en B. A. Aal- ders 29 j. J. TjuUiie 26 j en 1 Slabber 28 j. i v. d. Star 28 j. en M. de Groot 24 j P Degraef 25 j. en C. Poppe 23 j. M. 'tan' 26 j. en H v Leeuwen 26 j. J. v, d. Berg 22 j. en R. M. M <rtier 20 j. A. Stroo 23 j. en Q, Jasperse 29 j.' W. J. v. d. Ploeg MIDDELBURG, van 29 \pnl 6 Mei 1926. Ondertrouwd C J. Crucq, 30 j. en C. On de ri ijk, 22 j. - Roel.in.s, 33 j en W. A. de Ciroote, 29 j.M. v. Westen, 26 j en j J INijpjes, 20 j C. v Wezel, 21 j en M C. Goen an 19 j. G Baars, 22 j. en M E. Raats, 24 j. C. j. van Arerithals, 24 j. en N. A. P. Laban, 24 i h S. Boogaart 36 j. en N. P, v. d. Werff, 21 j. M. R. Roth, 25 j. en L. de Kam, 23 j. GetrouwdD. G. C. Verniel, 33 j. en C. P. de Swart, 26 j. A. Vis, 23 j. en P. de Lange 27 j. Bevallen J. C. Baars-Sinke, z. F. C. van houte de Bruijne, z. A. Everse-Metzger, d. S. Dingemanse-Wanjon, d. L. L. Duinmck-Rijkse, z. M. L. L. Verhaar- Goossens, d. M. Floresse-Bleuzé, d. Overleden M. jonker, 68 j., gehuwd met j. Prins C. Faa^e, 77 j, weduw e C. Hubregtse Olde Hens ken, 60 uiigth. zoon A. l.Verduijn, 6 weken, z. W. C v. d. Bliek» 81 j, wed. van Zweeden. AAGTEKERKE: Van 1 April—1 Mei 1926. Gehuwd Jan de Visser jm. 21 j. met Adriana Maria Wisse jd. 20 j. 28. 1. Labruijère ]m. 25 j. met Johanna Kerk hove 27 jaar. GeborenAdriana Maria dochter van jan Wisse en Mari i Franke. SEROOSKERKE over de maand April Geboren 3 WilheJmina d. v. Pieter Maljaars en Leintje Melis25 Cornelis z. van Rogier de Later en Lutina Dekker. Overleden 3 jacoba 3 jaar d. van |ohannes Wonder- gem en |annetje de Visser; 19 Gideon Sinke 89 jaar weduwnaar van Pieternella van der Werf. 9 KOUDEKERKE, van 1—30 April 1926. Geboren A. M. Adriaansens geb. Vogels d. W. de isser geb. Boogaard d. F. J. Leijnse geb. Cevaal z. J. P. F. Christiaansen geb. van Lindonk d. Ondertrouwd A. J. Huiszoon jm. 28 j. en E. A. M. Hartman jd. 23 j. J. Vos jm. 24 j. en L. Brasser jd. 22 j A. van Vlaanderen jm. 27 j. en L. de Kam jd. 25 j. C. van der Harsj jm. 25 j. en F. Rootlieb jd. 22 j. A. Wiersinga jm. 31 j. en A vV. Toebes jd. 33 j. K. Wielemaker wedr. 37 j. en L. Huijsman jd. 21 j. K. Wielemaker jm. 25 j. en C. Biasser jd. 23 j. M. Joziasse jm. 21 j. en P. Koole jd. 21 j. J.C. Vader jm. 23 j. en J. Roelse jd. 21 j. Getrouwd J. P. van Aansen 26 j. en T. M. Gemier jd. 25 j. A. van Vlaanderen jm. 27 j. en L. de Kam jd. 25 j. A. J. Huiszoon jm. 28j.enE. A. M. Hartman jd. 23 j. J. Vos jm. 24 j. en L. Brasser jd. 22 jt Overleden C. F. A. Drabbe, vrouw van A. L. Faber 36 j L. P. Polderman z. ongeh. 17 j. W. J. de Bruijn douairière W A. Graaf van Lijnden, 84 j. M. Cljvat, weduwe C. Lorier 79 j. A. Adriaanse gehuwd met M. Coppoolse, weduwe C. Verhage 59 j. L. Jon- gepier weduwe J. Minderhout 76 j. Zij brengt U, evenals andere jaren de meest uitgebreide sorteerfng Stroohoeden in de moderne Stroo- soorten en nieuwste modellen. Prijzen zeer concurreerend. Gedurende een week in de Etalage te bezichtigen het ruwe en bewerkte stroo, alsmede de half afgewerkte Hoed, Wist U al dat onze prijzen zoo gesteld zijn, dat men gerust van een regelmatige uitverkoop kan spreken Wij garan deeren U dat een «JaHos-RIJwiel van f 80.- honderd gulden waardis. Waar wij echter alleen prima kwaliteiten verkoopen zijn wij soms schijnbaar duurder dan anderen die U iets min derwaardigs trachten te verkoopen. In werkelijkheid zijn wij echter goedkooper. Het toenemend aantal klanten bewijst het. Vraagt eens inlichtingen en voorwaarden NIEUWSTRAAT 62 SOUBURG Steeds voorhanden alle soorten Versohe-, Gebakken-, Gerookte-, Gedroogde- en Gezouten Visch. - Geconserveerde Visch, Comestibles, Gemarioneerde en Maatjes haring, Garnalen, versch gepeld an in het zuur. Bestellingen worden zonder prijsverhooging tliuisbezorgd Beleefd aanbevelend, L. DE NOOIJER BSLLAMYPARK 16 - TELEFOON 312 Heerenstraat 142-143, Middelburg W eer voorradig onze bekende prima kwaliteit Wollen apis-Belge Karpetten In nieuwe dessins en sterk verlaagde prijzen. Ruime sorleeriny Ax-Minster Karpetten,LinoleumenZeil,Vitrage, Allover-nets, enz., enz. Groenewoud Zie Etalage Vlissingen l£fcl 99 Steeds aan coneurreerende prijzen. Beleefd aanbeval., DROGISTERIJ „DE STER" VLASMARKT K 157 MIDDELBURG vindt U als ieder jaar de prima bekende 1 In de bekende Schoonmaak-arti- kelen ruim gesorteerd. De steeds grooter omzet garan deert U de kwaliteit en prijzen. Beleefd aanbevelend En Qroi En Detail Vlissingen In alle prijzen vanaf 16 cent Prima kwaliteit Drogist naait Jamin - Vilasingan

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7