TOREN MAÏZENA Zenuwen JUBILEUMPLATEN Verkoopdepöt L. Delft 90-91 M'burg STALHOUDERIJ GE8R. WiELEMAKFR Groofe en kleine GEZEL'SCHAPS- EN TROUW-RIJTUIGEN A. A.M. G00TE VERLOVINGS- - RINGEN - Zijn aardige dingen Die een ieder graag (draagt En waar RICHTLR de gunst voorvraagt Heerencostumes: ll9» 1690 1990 26°" 3375 hoog». LIJSTEN VOOR DE vanaf f 2.40 Crukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan BEKENDMAKING W. A. GRAAFMANS _ln Land, Stad, Dorp, en- Woning Heerscht de Velo-Wasshmachine als Koning REINIGT ALLES WPCiPl ING'S NIPUWSRLAD VAN 7 ME! 1026 gevestigd dient te worden op het gevaar van het spelen op rijwegen, terwijl naast theorie ook practische lessen zouden kunnen worden gegeven. HmHm Als Eva's samen komen. Gisteravond kreeg me- juff. W. die bij juffr. S. te RotterdamJ op kamers woont, be zoek van een derde juffrouw. Deze derde juffrouw viel niet in den smaak bij de hospita, die haar misnoegen over dit bezoek zóó duidelijk deed blijkén, dat er wel dra twist ontstond, die spoedig in een vechtpartij over ging. Er werden nog al wat klappen uitgedeeld en ten slotte liep juffrouw W. de deur uit. Voor zij evenwel onder aan den trap was gekomen, had de verbolgen hospita haar reeds den inhoud van een emmer water achterna gegooid en de emmer volgde spoedig en tenslotte kwam de kamerverhuurster zelf achteraan, want door haar opgewonden gemoedstoestand had zij het evenwicht verloren en kwam zij de 38 treden hooge trap afvallen. Mejuffrouw S heeft zich onder ge neeskundige behandeling moeten stellen. Ter aanbeveling. Het bestuur der coöp. Melkinrichting Walcheren te Middelburg deelt mede dat zij gaarne aan belangstellenden haar nieuw bedrijf aan den PoelenJa- lensingel ter bezichtiging openstelt. Waar reeds vele aanvragen zijn ontvangen, zou het gewenscht zijn tijdig bericht te zenden aan de directie. Veere. Vorige week openbare, voltallige Raadszitting. Over het verzoek om subsidie van dhr. Gastel, autobus ondernemer alhier staakte de stemmen. Op 15 Mei a.s. zal dhr. Perrels 40 jaar in dienst zijn als agent van po litie de gemeente zal van haar belangstelling doen blijken. Voorts nog enkele beslissingen inzake salarissen en pensioenen. HET AANSTAANDE MUZIEKCONCOURS TE MIDDELBURG. Zooals we reeds eenigen tijd geleden gemeld hebben, zal Maandag 24 Mei (2en Pinksterdag) het concours, uitgeschreven door den Zeeuwscfien Bond van Harmonie ën Fanfare-corpsen in Zeeland, te Middelburg plaats hebben. Een goede uitgekozen dag is de 2e Pinksterdagdan zijn de dorpsmenschen altijd gewóón om naar de stad te trekken. Ditmaal nu er „wat te doen" is zal dit wel in groote getale geschieden. Ieder corps, dat aan den wedstrijd deelneemt, brengt een zeker aantal vrienden mede, die vanzelf nieuwsgierig zijn, hoe hun corps het er dien dag af zal brengen. En ook de leden der ver- eenigingen, die ditmaal niet meedoen, zijn natuurlijk vanzelf aanwezig, om te luisteren, naar datgene wat gepresteerd zal worden. Een 20-tal korpsen zullen elkaar bestrijden en we veronderstellen dat die strijd zwaar zal zijn. Er wordt „geblokt", dat moet; want het wordt, naar gelang zij in een hoogere afdeeling komen, steeds moeilijker en de eischen zijn dan vanzelf zwaarderzij zullen de enkele weken, die nog scheiden van den wedstrijd nog wel alle aandacht aan hun nummer(s) wijden. Niet allen zullen komen voor het concours ook velen zullen gebruik maken van de mooie omgeving. Wie in Zeeland kent Middelburg niet met zijn pracht-singels en bolwerken een wandeling hierlangs geeft genot. En niet alleen dat, ook de vele artistieke gebouwen, die de stad sieren, zijn het ten volle waard, bezien te worden. Als ook de statige „Lange jan", die zijn mooie tonen van het carillon het luchtruim in laat klinken, verheft zich boven de Abdij-gebouwen, die ons in den midden-eeuw- schen tijd verplaatst. Beklimt men de „Lange jan", dan biedt deze u een prachtig panorama van de stad en ook laat hij u een omgeving zien, die zeer rijk aan natuur schoon is. Druk zal het dien dag worden, daar zijn we ten volle van overtuigd. De muziekliefhebbers(sters) kunnen vol komen genietende natuurvrienden en artistiek-aange- legöen van de stad zelve. Dat het muziekfeest in alle opzichten moge slagen. Apotheken geopend te Viissingen: Zondag 9 Mei is geopend de apotheek van A. VAN OCKENBURG, Walstraat Donderdag 13 Mei is geopend de Apotheek van Wed. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat Te Middelburg: Zondag 9 Mei is geopend de apotheek van J. W. VAN DE GARDE, Korte Noordstraat Donderdag 13 Mei is geopend de Apotheek van M. VAN P1ENBROEK ADVERTENTIËN SEiSLAAGlE No. 72 TELEF. 167 MIDDELBURG Ze«r billijke Prijzen Natte en vertrouwde bediening succesvolle middel O Overal Verkrijgbaar, Voor Engros verkrijgb. bij Hobeinstraat Viissingen Uw komen tot Alléén echt mef den Naam Mijnhardt od de Vferpakkin j vanneeri U fietst Pepermunt-Kauwbonbons v.h. S. DE VOS, Bury C 111 Middelburg Door reclame maken, Maakt U goede zaken Zij: „Man, hier is jc nieuwe Hij: „Ja, ik kan altijd best slagen pak van Kreymborg. Ik bij Kreymborg, 't is een vind het eén leuke stof, 't vertrouwde zaak, waar je costume is degelijk afge- een groote keuze hebt en werkt en erg billijk inprijs." keurig bediend wordt." Zij: „Nou, als dit costume zich zoo goed draagt ais al je vorige pakken van Kreymborg ben ik er best mee tevreden, je was er altijd erg netjes mee." VLISSINGEN WALSTRAAT 84 Noordstraat 44 Viissingen I Lange Delft B 144 Middelb. Haereiï- KIndarkleeding paardenstraat 21 vu35inqen a Contant fin Kuup u/ée&i dit Cn. cfaxe. Speciaal ingericht veer J wett ig 'ged«pon«sj* Voor Viissingen verkrijgbaar bij H.H. Apothekers en Drogisten A. J. v. Ockenburo, KI. Markt 54 S. J. Engering, Nieuwstraat 79; A. C. Beniest, Lepelstraat; J. Roeiae, Schaldestraat 25. Te Middelburg bij H.H. Drogisten; N.V. v. h. C. A. Schulte en Co., Lange DelftFirma Damen, Korta Noordstraat; Firma Kuijlen, Se- geerstraat. Mag in de keuken niet ontbreken bij het bereiden van uwe gerechten DENKT OM DE TORENS Vraagt uw winkelier of een wandeltocht waakt, moet U WRIGLEY'S pe permunt Kauwbonbons bij U steken. WRIGLEY'S P.K. ver drijft den dorst, houdt mond en keel aangenaam frisch en doet tl vermoeid heid vergeten. En als U ergens uitrust zal U het rooken er des te beter om smaken. Handig en doelmatig ver pakt, gemakkelijk in den zak mee te mm Ondergeteekende beveelt xich beleefd aan voor het maken van V^or lolsed werk wordt Ingestaan Beleefd aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6