2e Blad. Wegalinq's Jli°uwsblad van Vrijdag 7 (Mei 1926 No. 18 De zon en de wind gingen eens een weddenschap aan, wie van hen, als de beide grootste natuurkrachten, wel vermocht dé sterkste te zijn. Als proeve van be werking kozen ze een voetganger, die heel eenzaam op een emdeloozen landweg voortwandelde. Het resultaat zou moeten zijn dei. reiziger zijn jas te doen uittrekken Overeenkomstig onderlinge afspraak zou de wind het eerst zijn krachten beproeven. Aanvankelijk begon hij te blazen als een flinke Noordooster bries. De man voelde kou en zette zijn kraag op. Dat viel den wind tegen, doch hij gaf het niet op. „je zult en ie moet", bulderde hij met krachtigen stem en zijn adem werd vervaarlijk als het loeien van een orkaan, zoodat de wandelaar het bijna niet meer op de been kon houden. Hij drukte zijn hoed stijver op het hoofd en knoopte zijn jas nog eens extra steviger toe. De zon lachte den wind uit en vroeg nu op haar beurt om haar krachten te ojnen. In 't eerst wilde de wind e niet van hooren, doch ten laatste gaf hij schoorvoetend toe. Vriendelijk brak het gelaat van de zon door de dikzwarte wolken, die het luchtruim vervulden. De wandelaar keek er naar en herademde bij het zien harer lieflijke stralen. Nog vrediger en inniger koesterde haar warmte 's mans be stoven gezicht, zoodat hij het langzamerhand warm be gon te krijgen. Hij deed den kraag neer en knoopte zijn jas los Nog een sterkere krachtsinspanning en de wandelaar kreeg het zoo heet, dat hij begon te zwee- ten; hij trok den jas uit en nam hem over den arm. En de vriendelijke zon was sterker dan de ruwe wind. Mussolini is teruggekeerd van zijn Afrikaansche reis.' De „sterke" zorgde aanwezig te zijn bij de opening van h«t parlement. Schitterend en overweldigend was de ovatie, hem, door de volksvertegenwoordiging gebracht. Minuten lang daverde het door de zaal: „Viva Musso lini Leve Mussolini 1" Na mee zijn hand de stilte te hebben bevolen heeft hij zijn wachtwoord gesproken. Het was een korte rede, waarnaar de afgevaardigden in de grootste spanning hebben geluisterd. Met vlam mende welsprekendheid heeft hij het zijn hoorders ver kondigd „lk acht het onmogelijk dat het fascisme zal falen in zijn taak'. Vanaf dit oogenblik zijn alle maat regelen getroffen voor iedere eventualiteit. Laat het bui tenland begrijpen, dat het fascisme voort zal gaan met ijzeren hand." En het volk was en is en werd betoo- verd door dezen man, die van zichzelf zegt dat hij een ijzeren vuist heeft. Zoo is het, want een volk, onver schillig welk, wil nu eenmaal geringeloord worden, al heeft het ook om *t meest den mond vol van „gulden vrijheid". Mussolini weet dat en daarin ligt ongetwijfeld voor een groot deel zijn kracht. Tegen den enkeling haalt zulke taal niets uit, doch het is de psychologie van de massa. Ook Wilhelm, de ex-kroonprins, eenmaal de Wiering- sclie „banneling", heeft gesproken. Hij had het ook al over de „ijzeren vuist". In een intervieuw met een medewerker van een Engelsch blad verklaarde hij, dat hij, als monarchist geen bezwaar had tegen het tot stand gekomen bondgenootschap met Rusland. „De vol komen onfeilbaarheid van den monarch en de democra tische vrijheid zijn beide even tyranniek. Het vol* k in slecnts door tyrannen worden geregeerd en het heeft slechts te beslissen aan welke van beide voi me;i van ty annie het de voorkeur geeft.,, Zoo sprak Wilhelm, eenmaal troonopvolger in het Duitsche Rijk. Doch er gebeurde nog meer gdWeldigs in ons wereld deel. Een groot gedeelte der arbeiders van het Engel- sche volk heeft ook deze week tot haar natie gesproken. De Engelsche mijnarbeiders hadden geschil over de grootte der loonen, de mijneigenaren wilden beknibbelen en de regeering trok haai steun in. Dat zette kwaad bloed. Toen geen overeenstemming kon worden bereikt, werd het vreeselijke besluit genomen, dat misschien ooit over Engeland is gekomen. De algemeene staking voor liet vitale leven werd afgekondigd d.w.z. dat alks, wat maar eenigs/.ins verband houdt met het economische bestaan, het bijltje er bij neer legde. Alles staakt, de mijnwë kers, de spoormannen, de post, de scheepvaart enz. Geen brief wordt verzonden, geen krant gedrukt. Alleen het vervo.r van levensmiddelen ondervindt geen tegenwerkinghet geschiedt voornamelijk met duizen den vrachtauto's en enkele ingelegde treinen. Vreeselijk zullen de gevolgen, de rampen zijn, als hieraan niet spoedig een einde komt. En bij al deze klanken dach ten we terug aan het oude verhaal van de vriendelijke zon cn de ruwe wind. Vorige week hield de gemeenteraad van Middelburg em gewone maandelijksche openbare zitting, onde voorzitterschap van den burgemeester en waarbij de h.h. de Veer, Streefkerk en v.d. lieke Callenfels afwezig w t en. On Ier de ingekomen stukken was c. a. een a Ires van het werkloozenagitatiecomité, met verzoek, de werk- j 'oozensteun van het Burgel. Armbestuur te verhoogen van 5 tot flO.Dhr. v. d. Weel acht een bespreking met het Armbestuur gewenscht, daar de werkloozen werkelijx niet van hun steungelden kunnen rondkomen. Dhr. Cornelisse vindt dit ook, doch zegt, dat er steeds rekening wordt gehouden n:et de ^roote gezinnen, die tevens nog een uitkeering in levensmiddelen bekomen. Het adres stelt de toestand inderdaad som berder voor, dan ze is, aldus spr. Wethouder Onderdijk gelooft dat het dhr. Cornelisse wel toevertrouwd is deze zaak met het Burgl. Armbestuur te bespreken. Over verschillende geopperde veranderingen zoo vroeg dhr. Mes of er in plaats van een crisiscommissie -4- Burgel. Armbest. niet één ongedeeld steuncomité kon komen 'merkte dhr. Onderdijk'op, dat de indeeling't best is, zooals deze nu is, daar dan de prikkel voor de werk lieden blijft om zich bij een werkloozenkas-aan te sluiten. Na het vallen van een tweetal onde- wijzersbenoemin- gen legde weth. Onderdijk, namens B. en W., een open bare verklaring aj in de zaak van dhr. Kruze, reeds vroeger eervol ontslagen als directeur van de arbeids beurs alhier. Volgens spr. is het Dag. Bestuur genood zaakt aldus te handelen, daar het zich in staat van verweer wil stellen tegenover de pogingen van dhr. Kruz - om het gemeentebestuur verdacht te maken. B. en W hebben dat vroeger slechts in comité-generaal gedaan ter wille van het gezin van dhr. Kruze en om hem in de gelegenheid te stellen gemakkelijker een andere be trekking te vinden. Uit de gegevens van dhr. Onderdijk blijkt dat B en W. steeds alles in 't werk hebben ge steld om dhr, Kruze te helpen, meerdere malen is hem een onderhoud toegestaan. Toen bleek dat dhr. Kruze m nder geschikt was o n als directeur op te treden U hij tot vier maal toe in de gelegenheid gesteld, zei eervol ontslag uit deze betrekkjng te vragen. Een ver klaring dat hij altijd te goede trouw is geweest, is hem evenwel door spr. geweigerd. Bij de wachtgeldregeling hebben B en W. de grootste considerati gebruikt. Dhr. Kruze heeft o.a. nog een beroep gedaan op de vereeni- ging van directeuren van Arbeidsbeurzen, echter zonder succes. Hierna kwamen de voorstellen tot wijziging der win kelsluiting in behandeling. Dhr. Mes hadn.l. een voor stel ingediend om de winkels Zaterdagsavonds cm 9 uur te doen sluiten en Zondags den geheeïen dag, terwijl dhr. Hondius een voorstel had ingediend om 's Zondags om 4 uur namiddag dicht te doen. B. en W. hadden geadviseerd om beide voorstellen te verwerpen, waar tegen de h.h. Hondius en Mes in „oppositie" kwamen, voornamelijk op principieelegronden. Dhr. Hondius be toogde dat Zondagsheiligen een uitvloeisel in der God delijke wet een ieder er derhalve voor moet ijveren. Spr. wil gaarne het voorstel van dhr. Mes ondersteunen, als dit daardoor grootere kans heeft om aangenomen te worden, al voelt hij ook op grond der Zondagswet d- geopende bezwaren, daar deze wet den verkoop van geringe eetwaren op den rustdag toelaat. Het verzoek van het bestuur der. afd. Middelburg van den Alg. Bond van Handels- en kantoorbedienden was alleen 'gebaseerd op sociale gronden, weshalve spr. voorstelt om Zondags middags om 4 uur te sluiten. Uit de cijfers van het po litieonderzoek blijkt dat van de ruim 500 winkels, er 446 gesloten zijn. B. en W. verwijzen in hun advies naar de meening van de kamer van koophandel om ieder hierin vrij te laten, doch spr. gelooft dat velen hun zaken uit concurrentievrees open houden. Aan het getal 4 hecht spr. geen absolute beteekenis, men kan dit ook vervroegen. Alleen voor Israëlieten en Baptisten zou spr. een tegemoetkoming wenschen, daar deze an ders twee rustdagen zouden moeten nemen. Ten slotte verklaart spr. steeds op dien weg voort te willen blijven gaan, met als ideaal: Algeheele sluiting op Zondag. Dhr. Mes brengt allereerst dank aan B. en W. voor hun uit gebreide „onderzoekingen" op dit punt; toch is spr. het niet eens met hun prae-advies spr. onderschrijft ten volle de meening van B. en W. dat de winkelstand tegenwoordig niet oprozen gaat. Spr. vindt voor de winkeliers en bedienden een werktijd van 's morgens 8 tot 's avonds 9 uur meer dan genoeg. Voor spr. gelden de religieuzen én de sociale overwegingen. Volgens spr. vallen sigarenwinkels en banketbakkers wel degelijk on der de Zondagswet. B. en W. merken op dat „IJsco 's" op Zondagen de meeste centen opstrijken, doch spr. zou dit snoepgeld liever sparen om alzoo mee te nelpen aan de kapitaalvorming van ons nationaal bezit. Onze Zondagswet dateert wel van 1825, en al zouden tegen standers dit beesje maar liever op stal zetten, omdat hun inziens deze voorschriften wel wat te veel verouderd zijn, voor spr. bestaat de wet nog wel degelijk en vei- dwijnt allet-n, als ze door een nieuwe wet wordt opge geven, zoolang dit niet is geschiedt, dienen we er re kening mede te houden. Mevr. Weijl betoogde dat haar fractie Vrijz. Dem. alleen dan zou wenschen in te grijpen, als er werkelijk misstanden bestaan, eerde' en anders niet. Toen kwam de stemming. Het voorstel Mes om des Zaterdags om half tien te sluiten werd aange nomen met 9 tegen 6 stemmen, terwijl de beide andere werden verworpen met 11 tegen 4 stemmen. De geheele of ged« 'te ijke Zondagssluiting zal dus niet worden ingevt I Het voorstel om het vermenigvuld. cijfer voo de V !1 d IPC dooi op pi iatselijke inkomstenbelasting te verhoogen 1 op 1,15 voor den dienst 19261927, gaf aanlei dt verschillende beschouwingen. De voorzitter ha ir er steeds op, dat, hoewel het mogelijk is, dat versterking der middelen van inkomsten, het cijfer ,10 gesteld zou kunnen worden, hierop niet door te dingen, omdat, bij mogelijke tegenslag er dan met een te kort gerekend zou moeten worden. Tevens verklaarde sor., d er naar gestreefd zal worden zooveel mogelijk te bezuinigen. De voorzitter is anders wel een weinig optimist sen gestemd ten opzichte van de begrooting doch ii n er nog mets van zeggen, hoe 't loopen zal. Dhr. Vertregt roerde even de kwestie aan, dat er bij de versterking der middelen ook gedacht is aan kortingen op salarissen en loonen en pensioenbijdragen. Spr. meent dat, nu het indexcijfer is gedaald, men hier wel eens over praten mogen. De voorzitter, de h.h. Paul, en Onderdijk, achtten echter den tijd van salaris- kortingen etc. ,,'t snoeimes" nog lang niet aange broken. Dhr. Bosman is noch getroffen noch verrast door deze belastingverhooging, spr. hoopt dat men in ernst zal gaan bezuinigen. Dhr. Hondius prijst het fi nancieel beleid van B. en W., deze belastingverhooging ligt in oorzaak, elders. Dhr. Onderdijk wijst ten slotte nog op het fe t dat de belastingen reeds zijn terugge- loopen van 1,60 op 1, zoodat dit nu geen angstwekkende cijfers moeten lijken. Het voorstel wordt hierop zonder hoofd. st. aangenomen. Het ltatste groote punt was het voorstel tot het aan gaan van een overeenkomst met den N. V. houthandel Alberts 8; Co. tot het uitgeven van erfpacht van gron den en het verleenen van vergunning tot het leggen van boomen in openbare vaarwaters en het leggen van rails in openbaren gemeentegrond. Dhr. Vertregt zegt, dat de comm. van financiën bezwaar heeft tegen het geven van 75 jaar in erfpacht en tegen de lage vergoe ding die de N. V. zou moeten betalen, volgens de voor stellen van B. en W. Uit de langdurige discussies over dit onderwerp, waarin veel cijfers in getallen ter tafel kwamen, willen we in ,t kort meedeelen, dat de alge meene gedachte was dat een eifpacht van 50 jaar vol doende was en voorts dat de scheepvaart geen hinder mag ondervinden van het in 't water liggende hout, waarop B. en W. streng toezicht zullen houden Even eens werd opgekomen voor goed toezicht op verkeers moeilijkheden, door hét aanleggen van rails, terwijl be sloten werd om bij eventueele liquidatie alles te doen ophouden. Voor de belangen der h.h. Tinbergen en Lorier zal gewacht worden. Dhr. Boasson merkte nog op dat het de comm. van'Fabrikatie is opgevallen, dat de be trokken firma veeleischend en krenterig is, tegenover de loyale houding van B. en W. Na een korte rondvraag werd de vergadering gesloten. -4- 1 KORTE KLANKEN. Hongaarsche kinderen. Naar we vernemen zal waarschijnlijk binnenkort het uitzenden van Hongaartjes naar ons land, op verzoek van Hongarije zelf, worden stopgezet. De „Msb." schrijft hiervan o.a. De reden der stopzetting van de actie voor zoover Nederland betreft is veeleer te zoeken in het feit, dat de Nc'erlandsche regeering den eisch heeft gesteld, dat ieder Hongaarsch kind, hetwelk hier te lande verpleegd zou worden, zou voorzien zijn van een Nederlandsch visum op zijn paspoort, wat op een meerdere uitgaaf van f 6 per kind zou te komen staan. Terwijl ook de reiskosten, vroeger, tot de Nederlandsche grensch door de Hongaarsche Liga gedragen, sinds het laatste trans port geheel voor haar rekening zijn gekomen, heeft de nieuwe kostenverzwaring ten gevolge van den regeerings- maatregel voorde Liga onmogelijk te dragen ge noopt lot de kennisgeving, dat zij onder deze omstan digheden niet langer in staat is de actie voort te zetten ofschoon de kinderen meer dan ooit ae hulp van Mild dadig Nederland behoeven. Mussoliniaansche bevliegingen. Mussolini heeft last gegeven, dat het Nemi-Meer, waarin de pleiziervloot der Romeinsche Keizers gezonken is, zal worden droog gelegd, om aan de archaeologen gelegenheid te geven, deze antLke schatten te bergen. Het Nemi-Meer, is een oude vulkaankrater. De kos ten der droogmaking, zullen 250.000 gulden bedragen. Eigenaardige „tegemoetkoming Te Rotte dam heeft een winkelier in de Benthuizei straat, een reiziger, die met de winkeljuffrouw stond te praten, een pak sl.iaj gegeven. De man heeft reeds eerder een andere reiziger met een kinderstoel op het hoofd bewerkt. Waarschijn lijk een bijzonder soort idiosynkras e Ministerieele boodschap. De Minister van binnen- landsche zaken en landbouw heeft den volgenden brief tot de burgemeesters gericht lk heb de eer u te verzoeken, mij, door tusschenkomst van den Commissaris der Koningin in uw provincie, zoo mogelijk en spoedig een opgave (eventueel ooc negatieve) te doen toekomen van het aantal kiesgerech tigden, die, naar aanleiding van de uitvoering door u, in verband met de stemming op 1 juli 1925, aan art 149, eerste lid, der Kieswet gegeven, ten overstaan van u of een door u aangewezen ambtenaar hebben mede gedeeld, dat gewetensbezwaren hen van het voldoen aan de verplichting, gesteld in art. 72, tweede lid, die wet weerhielden. JÏ Een eerlijke vinder. Donderdag j I. vervoerde te Mid delburg een motorrijder de eigenaardige vracht van 503 gulder. aan baar zilver, op zijn vehikel die hij echte op de Balans verloor. Een jongen vond den zak en de poneerde dezen bij de pobtie. De eigenaar meldde zich later aan en gaf den jongen f 10.fooi. Op dezen zelfden DonJerdag nam een reeds vrij bejaarde vrouw een lap zijde ueg uit eender kramen op de Markt De eigenaar betrapte haar en ga: ze onmiddellijk over aan den dienstdoenden agent, die haar medenam naar het politiebureau. De eeuw van de auto. De Nederl. Bond van par ticuliere chauffeurs heeft een adres tot den minister van onderwijs gericht, waarin voorgesteld wordt om aan alle hoofden van scholen de verplichting op te leggen om bijv. een half uur per week onderricht te geven in het vei keersvraagstuk, waarbij dan speciaal de aandacht

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5