MODERNE JAPONNEN Vierde Tentoonstelling van Handel en Nijverheid in het Schuttershof Rijwisl compagnie Inboedel VENDUHUIS JOH. CLARIJS Gemarteld BURGERLIJKE STAND DAMES Een netten TOTALE UITVERKOOP münharö™ PLEINES' ZEEPPOEDER VETLOOGMEEL TE KOOP WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 7 MEI 1926 ADVERTENTIÉN Mag.^'INNOVATION", 1. Delft, M'burg (naast bakkerij Blok] E Rlbs Traver 112.75 J 13.901114.7b Crêpe de Chine m. kantgarneerln^ 116.23 Tussor prima kwaliteit 3.90 11 4.90 Zijden tricot m. bloemen 5.10 j 9.^o Alles geprijsd Zie Etalage ABOttüëEfi? U CP WESEUNG'i NiEUWSSUO te Middelburg Se Tentoonstelling blijft geopend tot en met 15 Mei, behalve Zondag, van 11-5.30 en van 7-10 uur De VELE ATTRACTIES In den Tuin, w.o. de 6roots DANSVLOER met Dames Jasz Band later Ruim overdekt Zitje - Schitterende verlichting Entrée des middags 35 ct., Kinderen 25 ct. Ces evonds 60 ut., alias verhoogd met siedei. balast. Kaorloopende kaarten f 3." belasting Inbegrepen Hoofdpijn tabletten werken ter-tipna. [m EN j CADEAUX WEL BIJKOMSTIG, Porcelem en Aardewerk. Kristal en Fayence- Zilver en Al pacca. Houtwaren en Lederwaren maar toch waardevol EN DIE GARANDEERT „DE DUIF" <->•• OP -yy ■i - Zadelmaker en Rijtulghandel Korte Noordstraat Middelburg Schuur in g^e stort! In 't grensplaatsje Stadtlohn zocht een mandenmakersgezin, uit zeven personen be staande, tijdens een onweer schuilplaats in de schuur van den landbouwer Baambrug. Plotseling zag de vrouw de wanden der schuur wankelen. Voordat men de schuur kon verlaten, stortte deze in. Alle zeven personen wer den onder de muren bedolven. Een kind van drie jaar was onmiddelijk dood, terwijl de anderen zwaar gewond werden. Een doode na 42 jaar teruggekeerd. In 1884 vertrok een zekere Hancock uit Liverpool als stoker op de „Andulusia"' welke als wachtschip op verschil lende Middellandsche zee-havtns voer. Het schip ver ging in de golf van Biscaye. Harftock werd echter door een voorbijkomend schip opgepikt en op Ceylon aan land gezet. Daar de reederij niets omtrent hem of zijn redding vernam, deed zij de familie weten, dat het lid van haar personeel Hancock was omgekomen. Hancock zelf, wiens geheugen door zijn ervaringen eenigszins was gestoord, werkte eenigen tijd op een theeplantage en maakte verscheidene reizen als matroos. Dan keerde hij naar Engeland terug, huwde daar en leefde met zijn vrouw en twee zoons verscheidene jaren te Londen, terwijl zijn familie hem dood waande. Maandag j I. voelde hij plotseling een bijzondere aan drang om Sandbach, waar zijn familie gewoond had, te bezoeken. Wat vreemd is, dat deze aandrang nooit eer der bij hem is opgekomen. Hij'vertrok dan met zijn zoon naar Sandbach, om het adres van zijn zuster op te sporen, een niet gemakkelijke taak, wijl zij gehuwd was. Spoedig echter vond Hancock zijn beide bijna 80-jarige ooms, die hem eerst weigerden te gelooven. Het adres van zijn zuster, tegenwoordig mrs. Carrington, had Hancock nu vlug gevonden. Broer en zuster nerkenden elkaar onmiddellijk. Auto-bandieten. Een pracht-„Buick" gestolen en teruggekregen. Zondagmiddag vertoonde het Leidsche- plein te Amsterdam zijn gewoon aspect. Vo >r Hirsch stond een lange fille stationerende pirtic 1 e~e auto Zoo nu en dan maakt zich een krach:wagen ut de slang los. Zoo ook een elegante blauwe Buick. Nauwelijks is dit rijdende salonnetje echter uit het gezicht ve dwenen, of de eigenaar komt blootshoofds naar buiten rennen. Zijn car bleek gestolen. Hij deed aan het bureau Leidscht - plein aagifte, vanwaar men direct per politie-telegraaf alle posthuizen het signalement van den wagen opgaf. De inspecteur van het bureau Kattenburg, die zoo juist het bericht ontvangen had, stond voor een der ramen te kijken, toen hij den wagen in de richting Czaar Peterstraat zag verdwijnen. Het posthuis daar werd ge waarschuwd, doch de agenten bleken niet in staat den autobandiet te grijpen, daar hij vol gas recht op hen inreed, toen hij hun bedoeling begreep. Waar hij niet bekend was met het feit dat de Czaar Peterstraat doodloopt, vonden de agenten, die hem per rijwiel achtervolgden, den wagen onbeheerd aan het eind van die straat staan. Naar den dader, wiens signalement slechts zeer vaag bekend is, wordt ijverig gezocht, tot nu toe echter zonder resultaat. jeugdige misdadigeFS. Zondagavond waren in Heerlen ecnig* jongens en meisjes in de Oranjestraat aan het wandelen. Een 17-jarige bakkersleerling, die reeds onder toezicht der Voogdijraad stond, schoot plot seling meteen flobert-f)istooltje zijn 15-jarig vriendinnetje N. de P. in den rug. zoogenaamd om haar te laten schrikken. De wond bleek niet ernstig te zijnde jon gen is gearresteerd. Over boord geslagen. De schipper van den stoomharing-logger M.A. 3. Burgemeester Ferf, heeft ge meld, dat de 18-jarige C V. uit Marken j.l. Zaterdag bij het aschwippen, op de Noordzee over boord geraakt was. Ofschoon het vaartuig onmiddelijk bijdraaide, heeft men niets meer van den drenkeling kunnen ontdekken. Vrachtauto met passagiers omgesla- g e n. Bij Frankfort a. d. Oder is een groote vrachtauto omgestort, waai in zich 100 van een Meifeest terugkeeren- de arbeiders bevondenmeer dan 50 hunner werden gewond, waarvan 8 zwaar. De Niagarawatervallen ov, erg e s t o k e n De acrobaat Robert Leach 59 jaar oud, is dezer dagen overleden in Nieuw-Zeeland tengevolge van een been wond, die hij opgeloopen heeft, doordat hij uitgegleden was op een sinaasappelschil. In 1911 was Leacii beroemd omdat hij zich toen heeft doen opsluiten in e**n speciaal daarvoor gemaakte ton, waarin hij de Niagarawatervallen is overgestoken, ten aanzien van 300 000 toeschouwers. Een bom in een hotel geworpen. Te Stru- mrt/a heeft een Macedonische aanhanger der Komitatscni een b >m geworpen in de hall van het hotel „Kosarevic". waarvan llia Kosarevic een der leiders der Zuid-Servische Anti-Koinitatschi-legioenen de eigenaar is. De bom ont plof! e in liet mid Jen van de groote hali, waardoor twee personen gedood en twintig gewond werden. Een ontdekking te karna k. Een tempel van Ak-en-aton. De correspondent te Kairo van de Times meldt, dat de Egyptische Oudheidkundige Dienst een belangrijke ontdekking heeft gedaan te Karnak. Bij het graafwerk voor het aanleggen van draineergeleidingen kwamen twee reusachtige standbeelden van Farao Ak- en-Aton voor den dag. Bij de voortzetting van de werk zaamheden, ditmaal door de archeologen, kwamen nog zes heel groote beelden aan het licht. Achter die beelden trof men een tempel aan, gewijd aan den Farao. Het was uit de geschiedkundige literatuur bekend, dat deze tempel te Karnak had bestaan; maar de plaats was tot nu toe niet gevonden. De beelden, die deel moeten heb ben uitgemaakt van de afbakening en versiering van het voorterrein van den tempel zijn goed bewaard ge bleven. De twee eerste vondsten zijn reeds naar het museum te Kairo overgebracht. De andere worden later daarheen gezonden. Daar het thans in Karnak te heet wordt voor de voort zetting van de opgravingen, zal de verdei e ontgraving van den tempel moeten blijven rusten tot du najaar. Een 2-jarig „wonder kin d". Dezer dagen heeft de correspondent van -de „Daily Mail" thee gedronken met een chimpansee, die twee iaar geleden in de jungle in Centraal-Afrika werd geboren. Mary heette ze. Zij kwam hem tegemoet aan het hek van de bezitting van haar beschermer. Gekleed ih een blauw gebreide jumper, leidde zij hem door den tuin, terwijl ze, als om de viendschap ie be zegelen, de pijp uit de hand van den journalist nam en die rookte Men heeft haar nooit iets geleerd. Als een kind doet zij alles na. Soms zit ze uren te visschen in het meer, doet het lokaas aan de lijn en is ijverig bezig als een echte hengelaar. Toen het paar, de aap en de journalist, het huis waren binnengegaan, ging Mary, na eerst het vuur opgepookt te hebben, in haar stoel aan tafel zitten en vroeg op haar manier om een kop thee. Haar kopje werd gevuld en koekies op het schoteltje gelegd, Voor zij naar bed ging, om zes uur, trok zij een kurk van een flesch en hielp zichzelf aan een dubbele whishyj WESTKAPELLE, van 1 Maart24 April 1926. GeborenCaroline Louise Doratheë Charlotte dochten van M. W. Wolderingh van der Hoop en van Mj André de la Porte. Levinus zoon van P. Hengst en van M. Slabber. Maria dochter van S de Vos en van; M. van Breda. Adrian? dochter van P. Hengst en van L. S. Verstraate. johanna dochter van W. Jobse en van K. Verhulst. Maatje dochter van j. Gabnelse eu van K. van Breda. Johanna dochter van j. Min- derhoud en van G. W. Minderhoud. Jakobus zoen van de Pagter en van P. Huibregtse. Leunis Adria- nus zoon van j. Dekker en van M. P. van Sighem. Ondertrouwd: P. Lievense, 30 j. en M P. de Lange, 21 j. M. Hendrikse, 29 j. en N. Verstraate, 28 j. W. Hengst, 24 j. en W. Gabrielse, 23 j. L. de Hondtj 31 j. Biggekerke en A. Huibregtse, 25 j. Getrouwd: L. Theune, 23 j. Breda en S. Huibregtse 25 j. Overleden: Leendert 17 dagen, zoon van S. VV. Min derhoud en j. Kalaod Peeter Huibregtse 80 j. wedn. van L. de Witte. Pieternella Maria Minderhoud 68 j. wed. van M. van Vlaanderen. Adriaan 18 dagen zoon van K. Lous en L. de Witte, Maria Johanna Pest 79 j. wed. van L. Kaland. Pieter Pattenier 76 j. echtgen. van L. Slabher. CD u ja c (O IQ 03 co ■N 2 O) FSI Profiteert van de zeldzame aanbieding nieuwste modellen met afneembare cape Bois de Rose, Lavendel, Lila, Bleu, etc fNI CL M 03 3 o» Ci) 3 cr cS" a 5" ca VHSSINOEN Notaris J. L. VAN DER 11 AKST zal op DINSDAG 11 M£l ten verzoeke van den heer T., wegens vertrek veilen, des morgens 10 uur w.o. Salon-Ameublementen, zeer moderne Buffetten, Uit trek- en Salontafels, Eiken en andere Ledikanten, Spiege s, als nieuwe Trapnaaimachine, Klokken, Stoelen, fiedelen en Beddegoed, Kasten, Luxe- Salon - Pathéfoon, Tapijten, Kristal, Glas- en A rdewerk, Divan, heekai en, i-iken boe kenkast, enz. enz. Voorts een partijtje Geel Cathed: aai Glas, Keukenfornuizen, Gashaard, enz. enz. KIJKDAG: Maandag 10 Mei van 1012 en van 2 5 uur. Zindelijke Goederen kunnen tot a s. Zaterdag voor bijbrengen worden opgegeven. Koeporders worden gratis door de Vendumeester uitgevoerd De Vendumeester, Tel. 324, A. BOTTING, van Rijwielen, 1000 banden in alle maten V-,, 8/g, ook Hiei- banden, de Spijkerband f 1 95 een prachtband f 2.35, enz., Pe dalen f 1.25, Ketting t 0.95, Rem f 0.75, Brugzadel f 2.90, Leerdoek Kettingkast f 1.75, Koordnet f 0.40 partij Ijzerwaren, Nijptang f p.15 Ijzerzaag f 0.49, hamers f 0.25, Rubberzolen en Hakken enz. Langs Delft 152 b d Markt Middelburg BLIJFT jjrifcg TO Een Walchersche Veerenwagen zoo goed als nieuw met tu g bij 1 I hAftTtNV A M Gij kunt niet ophouden «\et krabben of wrijven. Gij wordt docr jeuk zoo gepUagd, dat gij lust gevoelt de brandende huid ven Uw vleesob. tc labeuren. Maar uitkomst is ar Enkele druppes vau het vloeibare middel tegen huid ziekte. D.D 5). genaamd, heb ben een verrassend» uitwer king Ja, k en prikkeling rijn a's door tooverslf.g ver- dwenen au eindelijk krijgt d* |Jld«r weer rust. »- f - WW IK i.» w Mi* Kt

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2