H.WEGELING Vraag en Aanbod m DE WENTELTRAP DRUKKERIJ LOUIS DOBBELMANNJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT EEN DER BESTE Bureaux van Uitoave DRUKKERIJ H. WEGELINQ Noordstraat 44 Tel. 130 Vusswos* PoSTREKEWma Na 51407 Lange Delft B 144 Middelburg Advertentieprijs Van 14 reoels 60 cent, iedere reoel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEELINOEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF ROTTERDAM. 23e JAARGANG VRIJDAG 7 MEI 1926 No. 18 VAN DE DIE GOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSlNuEN DRUKKERIJ DE LANGE JAN ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN. FRANCO PER POST 56 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speolaal tarief. Met het oog op den Hemelvaartsdag worden H. H. Adverteerders en Agenten verzocht de advertentién voor het volgende nummer ÉÉN DAG VROEGER in te zenden. De Administratie. E e o verse bikkel ij ke gebeurtenis. Het gruwelijke drama, dat zich aan boord van de „Sidi-Fer- ruch", een op Algiers varend schip der Compagnie des Transports Maritimes, heeft afgespeeld, en waarbij 40 Arabieren zijn omgekomen, heeft groote beroering ge wekt. Sedert eenige maanden reeds was de politie er van in kennis gesteld, dat zich telkens blinde passagiers bevonden op de schepen, die den dienst tusschen Noord- Afrika en Marseille onderhouden. Thans is gebleken, dat zicli te Algiers, een heele organisatie voor het ver voer van blinde passagiers bevindt. De „Sidi Ferruch" had in Algiers kolen geladen, het geen in den regel door Marokkanen en Arabieren ge schiedt. ten en veertig dezer Arabieren, die zonder be taling naar Frankrijk wilden oversteken om daar werk te zoeken hadden zich heimelijk tusschen de kolen in het ruim verborgen, zooals gezegd, met medeweten blijk baar van een gedeelte der bemanning, daar de kolen op een speciale manier waren opgestapeld. De armzalige Arabieren moesten echter de geheele reis in gekromde houding blijven en konden zich alleen s'nachts uitstrekken. Aanvankelijk ging alles goed, doch een orkaan, die tijdens den overtocht woedde, verplaatste het zwaarte punt van het schip. De kofenlagen vielen om, de onge lukkige Arabieren bedelvend. Ontzettende tooneelen moeten zich in het duistere ruim, zonder lucht en in verstikkende atmosfeer hebben afgespeeld. Te erger, omdat geen kreet werd gehoord, daar de Arabieren el kaar niet wilden verrad n en dus niet om hulp riepen. Zij stierven in stilte den verstikkingsdood. Niemand had iets bemerkt, toen het schip in Marseille aankwam. „Normale overtocht", meldde de kapitein. M.tar bij het lossen der lading hoorde men eensklaps hulpkreten. Het waren enkele Arabieren, die zich ont dekt wisten, en zich niet langer konden beheerschen. Eerst weigerden zij iets mede te deelen, doch alras be greep men dat zich nog meer Arabieren in het ruim moesten bevinden. Met groote moeite slaagde de bemanning en de po litie er in de kolenvoonaad weg te halen. Men leze vooral de aankondigingen in het Bijblad voor „Jong en Oud" waarin aan de lezeressen en de jeugd een nieuwe Rubriek wordt aangekondigd Twaalf lijken van Arabieren werden te voorschijn gehaald. Een stoker van de ,,Sidi-Ferruch" is gearresteerd, omdat hij de Arabieren tegen betaling van 200 francs had toegelaten en ze in het ruim had verstopt. Toen de storm woedde had de man niet durven melden, dat er zich Arabieren in het ruim bevonden. De Fransclie ministerraad heeft over de zaak beraad slaagd. Zijn ree h teronderarm verbrijzeld. Zater dag had te Leiden in de fabriek van de fa. Scheltenia een 15-jarige jongen j. B. de onvoorzichtigheid zich te dicht bij de z.g. schrobbelmachine te wagen, niet het gevolg dat hij werd gegrepen en dat zijn i echteror.der- arm werd verbrijzeld. De jongen werd nadat de Eerste Hulpdienst hem had verbonden naar het Academisch Ziekenhuis vervoerd. Vreeselijke moord te Par ij s. Madame Reg- nault, de vrouw van den vroegeren Franschen gezant in Japan, is gisternacht in haar woning in de Rue Denfert- Rochereau te Parijs vermoord. Zij woonde aldaar met haar man en hare twee jongste dochters. De heer Reg- nault en het oudste meisje waren Zaterdag uit de stad gegaan. Mevrouw Regnault sliep naar gewoonte op de rez-de chaussée, terwijl haar dochter haar slaapkamer op de eerste étage heeft. De twee dienstboden sliepen op de bovenste verdieping. Toen het keukenmeisje gis termorgen om 7 uur beneden kwam, zag zij, dat de kamers ondersteboven gehaald waren en zij vond het lijk van mevrouw op den grond liggen. F.en revolver kogel was in het linkeroog gedrongen. Het parket, dat spoedig ter plaatse was, kon slechts constateeren, dat de inbreker of inbrekers over de tuin muur aan den Boulevard Raspail geklommen en toen ooor een dienstdeur binnengekomen waren. Men acht 't niet onmogelijk, dat mevrouw Regnault deze deur zelf geopend heeft om haar kat uit te laten. Het is nog niet bekend, wat er precies gestolen is. t Middeleeuwschetoestanden, Het „tafelen' n de dorpen der Meierij (N.-Brabant) nog maar al te veelvuldig toegepast, heeft weer eens tot betreurens waardige gevolgen geleid, meldt de „tijd." Het „tafelen" is een met allerlei misbaar gepaard gaande avond-sere nade aan een verloofde, wier engagement is „uitgeraakt." Zulk een „tafelpartij" nu had een der laatste avonden in het dorp Someren plaats. Maar terwijl verschillende jongelui vóór de woning van het slachtoffer de scène in elkaar zetten, klonk plotseling een schot. Gelukkig auweiyits stoomje Je kool uil Je laven Je lap lei Hoe J. Jan zijn nocif was in ;esl e Jyel een lasHge vent. eed mei sclmlben en draverv laas overJanlje content. Wordt in eerstvolgend nummer vervolgd. werd niemand getroffen. Een kwartier later echter zou het minder goed afloopen. Eenige buren waren bezig een aantal bij de „tafelpartij" gebruikte karren van den openbaren weg te verwijderen, omdat hieruit gevaar voor het nachtelijk verkeer ('twas inmiddels half twaalf des avonds geworden) kon voortspruiten, toen een tweede geweerschot viel. Ditmaal met het gevolg, dat een 23- jarig persoon in 'toog en in armen en beenen door tal rijke hagelkorrels werd getroffen. Een onmiddelijk ge roepen geneesheer achtte onverwijlde operatie noodzake lijk. Er is groot gevaar, dat de oogwonden van dien aard zijn, dat de getroffene voortaan het gezicht zal moeten missen. Als verdachte is een zekere v. H. naar Roermond overgebracht. „De Uitroepers"is een goedkoope rubriek, spreekt altijd tot elk publiek 1 Naar het Amerikaansch van M \RY ROBERTS—RINEHART. HOOFDSTUK I. Ik huur een huis. Dit is de geschiedenis van een oude vrijster van mid delbaren leeftijd, die haar verstand verloor, haar huis houden in de stad achter liet, buiten een gemeubileerd huis huurde voor den zomer, en toen betrokken werd bij een van die geheimzinnige gebeurtenissen, die onze kranten en detectieven werk geven en gelukkig maken. Twintig jaar lang had ik me heel plezierig gevoeld; twintig jaar lang had ik in den zomer de bloemenbak- ken voor het venster laten vullen, de zonneschermen laten ophangen en de meubels met bruin linnen hoezen bedektevenveel keeren had ik van mijn vrienden af scheid genomen en nadat ik hun warmen uittocht had gadegeslagen, genoot ik van de heerlijke rust in de stad, waar de brieven driemaal per dag bezorgd worden en je, wat de watervoorziening betreft, niet afhankelijk bent van een reservoir op een dak. En toen kreeg het mij le pakken. Als ik nu nog eens n adenk over de maanden, die ik in „Zonnehoek heb doorgebracht, verbaas ik er mij over, hoe ik het heb kunnen overleven. De sporen van wat ik dien zomer heb doorgemaakt, zijn wel achtergebleven. Ik ben erg grijs geworden Liddy herinnerde er mij gisteren nog aan, door te zeggen dat mijn haar zilvergrijs inplaats van geelachtig wit zou worden, als ik het uitspoelde in water met wat blauwsel er in! Ik heb er het land aan om aan on langename dingen te worden herinnerd, en ik snouwde haar af. „Neen zei ik boos, „op mijn leeftijd ben ik niet meer van plan om blauwsel te gaan gebruiken en stijfsel ook niet". Liddy zegt dat haar zenuwen heelemaal op zijn, na dien vreeselijken zomer, maar de hemel weet, dat ze e'r nog genoeg over heeft. En als ze met een brok in haar keel begint rond te loopen, behoef ik maar te dreigen dat we naar Zonnehoek zullen terugkeeren, om haar uit angst tenminste schijnbaar opgewekt te maken waaruit u wel kunt begrijpen dat de zomer daar nu niet bepaald een sucees is geweest. Kenners zeggen: „MIJ SMAAKT ALLÉÉN EEN CIOARET" De verslagen in de kranten zijn zoo verward en on volledig geweest een er van noemde mij maar ééns, en toen alleen als degeen, die in dien tijd het huis had gehuurd dat ik vind dat ik, moet vertellen wat ik weet. Meneer Jamicson de detectieve, zei zelf, dat hij het zonder mij nooit had kunnen klaar spelen, hoewel hij er aar* de krantenmenschen niets van vertelde. Om mijn verhaal goed te kunnen doen moet ik een heelen tijd terug gaan, wel dertien jaar. Toen stierf mijn broer en liet mi) zijn twee kinderen na. Halsey was toen elf en Gertrude was' zeven. Plotseling kreeg ik alle verantwoordelijkheid van het moederschap; om een goede moeder te zijn moet men er zich evenveel jaren op toegelegd hebben als het kind oud is, z'ooals de man, die begon met een kalf te dragen en eindigde met rond te loopen met een volwassen koe op zijn schouders. Maar ik deed mijn best. Toen Gertrude den haarlinten leeftijd voorbij was, en Halsey om een dasspeld vroeg •r. een lange broek aantrok wat mij een heeleboe! stopwerk bespaard 1 stuurde ik hen naar goede kost scholen. Daarna ging mijn opvoeding hoofdzakelijk schrif telijk, met drie maanden in den zomer om hun kleeren na te zien en in het algemeen mijn pleegmoederschap, dat negen maanden lang in de kamfer had gelegen, weer eens of te frisschen. Die zomers met hen miste ik erg toen ze 'een paar jaar later zoover waren, dat ze een groot deel van hun vacanties bij hun vrienden en vriendinnen gingen logeeren! Langzamerhand kwam ik er achter dat mijn handteeke- ning onder een chèque, hen nog meer welkom was dan die onder een brief, hoewel ik hen geregeld bieef schrijven. Maar toen Halsey afgestudeerd was en Gertrude, de kostschool had afgeloopen, was de toestand plotseling heel anders geworden. De winter, dat Gertrude voor het eerst uitging was een serie van laat opzitten om haar te chaperonneeren, tusschen de dutjes door den volgen den dag met haar naar de naaister te gaan, en onver kieselijke jongelieden op een afstand te iiouden, die meer geld hadden- dan hersens, of meer hersens dan geld. Ik leerde ook een heeleboel dingen. Ik leerde „lingerie" zeggen voor ondergoed, japonnen inplaats van jurken en ook dat baardelooze studenten geen jongens zijn maar mannen I Halsey had niet zooveel persoonlijk toe zicht noodig en daar ze dien winter allebei hun moeder lijk erfdeel kregen, werd mijn verantwoordelijkheid be perkt tot het moreele deel der opvoeding. Halsey kocht natuurlijk een auto en ik leerde hoe ik een grijze tullen sjaal over mijn hoed moest Binden, en na een poosje, dat we nooit moesten stoppen als we een hond hadden overreden. Al deze kleine verbeteringen aan mijn opvoeding maakte me langzamerhand een model van een onge trouwde tante en tegen het voorjaar was ik al goed vooruitgegaan. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1