BERICHT AAN ONZE LEZERESSEN. VOOR HET JONGE VOLKJE Ten gerieve van onze dames-lezei essen hebben ij besloten volgende week over te gaan tot bet wekelijks plaatsen van een nieuwe rubriek „Voor de Huisvrouw", waarin wij naast nuttige wen ken, voor keuken en huis, recepten enz. ook elke week een aardig mode-ontwerp voor. dames- of kinderkleeding zullen illustreeren en beschrijven. Van deze ontwerpen zullen steeds knip-patroncn beschikbaar zijn (voor kinderen naar den leeftijd en voor vrouwen en meisjes in de bovenmaten 42, 44, 46 en 48). Voor het bestellen der patronen zende. men 55 ets. in postzegels of in geld aan de administratie van ons blad, met opgave van volledigen naam en adres, bovenmaat en het num mer van het verlangde ontwerp. De patronen wor den uiterlijk binnen acht dagen bij U bezorgd een volledige gebruiksaanwijzing wordt steeds bij elk patroon gevoegd. Politierechters en Huwtlijken. Tegenwoordig houden \Ve er, gelijk in de meeste an dere landen, politierechters op na, en dank zij de ge vallen, die hij te berechten krijgt, weet thans iedere krantenlezer hoe een burenruzie ontstaat en wat een dronkaard pleegt te zeggen tegen een politieagent die hem opbrengt. Va» alles verschijnt, 't zij bevend of brutaal, 't zij angstig of overmoedig, voor zulk een wet-en-recht-ken- nenden en toepassenden Salomo en soms wordt er ge lachen en soms wordt er geschreid bij het uitspreken van het vonnis dat, meestal rechtvaardig is en meestal ad-rem. Van de week stond er een vrouw terecht, die haar man met een petroleumkan een bloedneus had getim merd en een tand had uitgeslagen, wat in sommige standen onzer maatschappij voorkomt in de fijnste families. De man was zestig jaar en de vrouw vijftig, en de po litierechter, die een expert moet zijn op het gebied van gebroken harten en gebroken geluk, hoorde het verhaal van hun wederzijdsche klachten en wederzijdsch misère gelaten aan. Hij kent het leven en hij kent de voorwendsels die „Mammie, je weet wel die arme man die hier gisteren zoo neerviel en die je een beatje brandewijn gaf... die is weer gevallen." (Passing Show.) de menschen gebruiken om elkaar het bestaan een beetje moeilijker te maken, en het mooiste is, dat hij toch blijft gelooven in de liefde. Hij is niet bang om in zijn vermaningen aan het adres der delinquenten en arme zondaars een beetje sentimenteel te zijn hij her innert de langgehuwden, die zoo dom zijn ruzie te gaan maken, aan vervlogen dagen, toen hun oude, harde harten nog jong en week waren, toen de man nog aan het meisje dacht als aan een ontluikende bloem en het meisje nog aan haar vrijer als aan den knapsten jongen u t de heele dwarsstraat waarin ze woonde. Dat doet hij, en soms hebben zijn verstandige woorden uitwerking en soms niet. In het geval van de petroleihn- kan niet. De bloedneus en de ontbrekende tand waren teveel voor aefi man, die zijn duifje niet zoo grif ver geven kon. „Kijk 's edelachtbare", zei hij zuchtend, „ik heb het beste met haar voorgehad, maar ik heb me in haar vergist. Ik trouwde met 'r op een advertentie" uit zijn binnenzak kwam een heel oud, vergeeld krantje „op deze advertentie, edelachtbare, die 'k u met permissie 's zal voorlezen". En de mishandelde echtgenoot las, en uit zijn woor den spraken zijn idealen ten opzichte van de vrouw* in 't huwelijk. En dit was wat hij opdreunde uit dat oude vergeelde krantje „Vrouw gezocht, die wascht en boent, knoopen vast zet, stevig zoent. Mag geen bakvisch wezen, maar hoog stens 32 jaar. Weduwen ook goed, doch alleen met 1 kind en liefst 'geen één. Zij moet aardig zijn en schrander, lief voor mij en voor geen ander. En dit dient vooropgesteld zuinig zijn met 't huishoudgeld. Want op zoo'n vrouw ben ik dol. hopsa do re mi fa sol „Brieven, edelachtbare", zei de man langzaam, terwijl hij zijn oud krantje dichtvouwde, brieven met portret hetwelk op eerewoord wordt teruggezonden, onder motto „Amor en Hymen" aan 't bureau van dit blad De politierechter keek in gedachten den klager en beklaagde aan. Hij speelde met een zilveren potlood, dat hij misschien wel van zijn meisjes of van zijn vrouw gekregen had. En veroordeelde na rijp beraad de Kenau van de petroleumkan, die zóó de verwachtingen had beschaamd van haren echtgenoot, tot vier dagen TROUWEN. Trouwen... wat o jonk Geslacht! Wordt er weinig vaak gedacht Bij dat innig schildrend woord •t Paar, Dat trouw elkaar Behoort. Trouwt: wordt één in ééne Trouwe... Och 1 waar 't ieder Man en Vrouwe Onderwijzeres„Wat weet je omtrent de microben- familie, Marietje?" Marietje: „Mama heeft o:is verboden over famil e- aangelegenheden var. anderen te spreken, juffrouw". (Passing Show.) W uELING's iSiLÜWSi >L u) vA'S 7 MEI i 9./Ó Ziehier eei portret van NikKetje en Dikkertje, de twee ondeugende bengels, de enkele wiken geleden aan de waakzaamheid van kleine Liesje ontsnapt zijn toen zij een p ar- bloen pj s wilde plukken en een oogenbhk niet op het kinderwagen tje lette, waarin de beide poppen deden of zij slie pen De bengels zijn weggcloopen en hebben sa men een uitstapje gemaakt naa Sprookjesland. Hu zij weer heelhuids van hun avontuu: lijke reis terug zijd, hebben zij ons vanmorgen op het kan toor van de krant bezocht om te vertellen, dat zij aan al de jongens en meisjes een getrouw verslag van hun tocht door het Toovcrland willen geven. Wij hebben beloofd dat wij hun verhaal in ons blad zullen plaatsen en dat wij er zelfs nog mooie plaatjes bij zullen maken Goed opgepast dus en steeds trouw ons blad nazien, want volgende week beginnen wij ons nieuwe verhaal voor de jeugd „Nikkertje en Dik kertje in Sprookjesland". VROOLIJK HOEKJE. Groote mannen. Kueltje. noem jij eens drie groote mannen van ons vade- land uit de 17e ei uw. Piet Hein. joh.tn de W;tt en De Ruijter Best. En Jantje, noem jij eens drie groote mannen van ons vade land uit deze eeuw. - Albert Heijn, Simon de Wit en De Gruijter Sollicitant: „Hebt U een paar minuten tijd voor mij, mijnheer Kapitalist: „jonge man, mijn tijd is twee honderd gulden per uur waard, maar ik zal u vijf minuten geven.' SoMicitant„Dank u, maar als het u he zelfde is, mijnheer, zou ik ze liever in contanten hebocn." (The Humorist) SPELLETJES. Her staan drie menschen. Wie is de langste? Wie de kortste (Oplossing volgende week) VAN ALLES WAT Bij een der doktoren van Venetië kwam eens op een keer een flink gebouwd man, die zich beschaafd uit drukte, maar wiens gelaat diepe sporen van droefgees tigheid vertoonde. Hij klaagde er over aan een kwaal te lijden, die men tot nu toe vergeefs had bestreden. Ik lijd, zei hij, aan een diepe droefgeestigheid, die mij maar niet wil verlaten. Dan, antwoordde de dokter, zal het beste zijn, dat u een flinke hoeveelheid wij i koopt en die met mate drinkt, Ik heb de beste wijnen van de wereld. Ze helpen niets. Ga dan reizen. Gedurende tien jaren reis ik al. Mijn ziekte ver^ verdwijnt niet. Integendeel. De oorzaak zit dieper dan ik dacht. Als u eens mooie muziek ging hooren. Ik hoor het iederen dag. Dan weet ik nog maar één middel, zei de dokter ten einde raad, dat is, dat u vanavond eens naar den beroemden komiek Ve ulli gaat hooren. Helaas dokter, dat gaat niet. Ik ben Vetulli zelf. Mevrouw Giraffe Wat is je prijs voor het maken van een portret ten voete uit Artist„Honderd gulden per meter, mevrouw". (London Opinion)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 12