We ge ling s Ilieuwsblad Bijblad van lil SNUFFELGRAAG EN KNAGELIJNTJE VOOR SCHAKERS. 32e JAARGANG VRIJDAG 7 MEI 1926 No. 18 Een oogenblik later sloeg de koetsier weder verwoed met zijn zweep en hij trof Brown werkelijk in het ge laat Fluks nam deze zijn glazen oog in de hand en hief een vervaarlijk gehuil aan. Je hebt me voor mijn leven verminkt, riep Brown ■it Gauw naar den schouwburg, maar zoodra Brown uitgestapt was, wachtte hij niet op zijn geld, maar legde de zweep over het paard, om zoo spoedig mogelijk weg fe komen Brown lachtte. Hij had den man een lesje gegeven en zelf twee en een halve shilling behouden. 52.fi Sï M 3 cr 5 WEG;:LiNÜ's NituiVSBLAD 7 Mt i92ó. Oplossing van probleem no. 55 uit ons vorig num- I. Th 4. SCHAAKPROBLEEM No. 56. La Strategie. Dec. 1897. Zwart (4) Wit (7) Tweezet. Wit: Ke 2, Dg 7, Tf 3. Pq 2 en c3, pionnen a2 en b5 ZwartKc 4, Rh 8, pionnen c7 en e7. (Oplossing volgende week) VAN ALLES WAT. 3 oen Peter de Groote zijn befaamde reis door Europa maakte, weigerde hij elders af te stappen dan in her- bergen De destijds regeerende koning van Würtemberg echter, die hem gaarne in zijn huis wilde ontvangen, ontweek deze moeilijkheid door een kroeguithangbord boven de poort van zijn kasteel aan te brengen en den czaar te ontvangen in het costuum van een waard. Hetzelfde kasteel werd, toen het niet langer door de koninklijke familie werd bewoond, verbouwd als hotel cn de afstammelingen van den gastheer van Rustands grootsten heerscher zijn in 'tvak gebleven. Brown, een Engelsche tooneelspeler, verbonden a:in een der Londensche schouwburgen, maakte veel geb u-k van cabs en had evenals meer menschen, voort durend ergernis over het onbarmhartig gebruik, dat de koetsiers van hun zweep maaktenVooral omdat men in een hansom voortdurend in gevaar verkeert ook zelf daarmee kennis te maken. zekere gelegenheid uit le city naar Oxfordstreet rijdend, trof hij een koetsier, die bijzonder kwistig met zw« enslagen was en hij waarschuwde den man. Hataurlijk kreeg hij een onbeschaamd'antwoord. Wat is er aan de hand, vroeg verbaasd de koetsier, van zijn verheven zetel afdalend. fe hebt me vermoord, schavuit I kijk eens, jammerde Brown en hij liet hem het oog zien, terwijl hij met de andere hand de open ruimte bedekte. Heb ik dat gedaan stamelde de man. Zijn rood gelaat werd aschgrauw en zijn blauwe neus groen. DE EfcRSTE BLOEMEN. Broer is heel stil'kens' zijn bed uitgegaan, Hoeft er wat knap zelf zijn goed aangedaan, Ging op zijn teentjes de slaapkamer uit En sloot de deur weer zonder geluid. Toen ging hij zachtjes, de bovengang door, Wat zijn pantoffeltjes prachtig daarvoor Denkt er ons baasje en glijdt naar beneê Neemt uit de naaimand Moes' vouwschaartje mee. Ongemerkt is hij den tuin ingestapt, Lekkerdenkt hij, dat geen eentje me snapt Achter in 't tuintje, daar staan op een rij Drie kleine boompjes. Ons ventje is blij. Weet je 't zijn roosjes, die hij heeft geplant; Broertje blijft staan, draait de schaar in zijn hand. Zal ik ze plukken Ze groeien zoo fijn 1 Ja, ja 1 Wat zal moeder blij er mee zijn Vier mooie rozenBroer heeft ze geknipt. Dan is hij stil weer naar binnen gewipt. Daar in de kamer dekt Cor voor 't ontbijt. Broertje zegt vleiendZeg Corretje, meid. Zeg niet, dat ik in de tuin ben geweest, Anders bederf je het heerlijke feest 1 Laat moeder raden, wie bloemetjes geeft, Heb j' ooit zoo'n fijne verrassing beleefd? Als moeder straks naar beneden wil gaan, Zegt ze tot broerbeWie kleedde je aan? Och, zegt ons baasje, u ziet dat ik 't kan, Moeder, zeg, word ik nu heel gauw een man? Moes vindt de bloemen; zegt: zijn ze van jou? Broertje kijkt Cor aan. Nu vind ik je flauw Nee, Corrie heeft het mij heusch niet verklapt, JÖ g'°g den tuin in! Nu heb ik 't gesnapt! TRUUS SALOMONS. VEILIGHEIDS- EN VOLKSGEZONDHEIDS-HOEKJE Rook nooit bij actyleentoestellen. Het Veiligheids museum geeft kosteloos adviezen. Rook niet in garages! De Veiligheidsplaat die deze waarschuwing in beeld brengt is tegen den kosten- den prijs van f 0.30 per stuk te verkrijgen bij alle Raden van Arbeid en bij de Risico-Bank. Formaat 50 x 65 c.M. Sta niet onder geheschen lasten 1 Bezoekt het Veiligheidsmuseum, Hobbemastraat 22 Amsterdam Toegang kosteloos. Metselaars op den steiger vindt ge uw bestaan. Zorgt dus dat deze hecht staat Een model-steigpr is in het Veiligheidsmuseum. Voor en 105 Plotseling werd onze vaart nog grooter. We kwamen ia een ziedende waterval. Ons schip ging rechtop staan. We moesten ons allebei vast klemmen, om er niet af te vallen. Eno, wat een schrik. Daar gaapte achter in de vijver, waarin we rondtolden een donker gat 107 Rommel-de-bommel trommelden we naar be neden door de donkere goot Ineens werd het weer lichtwe maakten een harden smaken lagen samen in den modder. We hadden een reisje gemaakt van het dak naar den tuin, maar 'twas wel een beetje te haastig gebeurd. 106 Ons sehip ijlde op het gat toe. „Help", riep Knagelijntje. Maar 'twas al te laat. Met boot en ai gingen we 't donkere gat in en we vielen holderdebolder door de nauwe natte koker, recht naar beneden. Telkens stootten we ons tegen de harde wanden en we waren versuft van angst. 108 Uitgeput bleven we eerst liggen. Maar terstond richtte ik me weer op en keek om mij heen. Knagelijntje lag naast me, ze bewoog zich heele- maal niet Ze zou toch niet dood zijn? Als dat zoo was, dan was het mijn schuld. Ik riep„Kna gelijntje, sta toch op. Het is hier zoo vuiL le kunt hier niet blijven liggen". Maar ze hoorde mij niet

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 11