H.WE6ELING i DRUKKERIJ ONS NIEUWE FEUILLETON DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT i LOUIS DO BB ELM AN M 23e JAARGANG VRIJDAG 30 APRIL 1926 No. 17 EEN DER BESTE DRUKKERIJ H. WE0EL1N0 Noordstraat 44 Tel. IX Yussmas* DRUKKERIJ DE LAN0£ JAN Lange Delft B144 Iterwwo p/" 3 ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, v11 v i Advbitten i lepgqr Van 1—4 rbgkls 60 cent, INOEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REQEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie Criminaliteit in de omgeving van Ant werpen. In de omgeving van Antwerpen worden in den laatsten tijd tal van diefstallen gepleegd. In de buurt van Borsbeek, een oord, dat nog veel braak ligt, waar woeste terreinen liggen en hoopen puin zich verheffen, woonwagens staan en forten verscholen zijn met onge lukkige wegen, schijnt het operatiegebied het gunstigst te zijn, althans werden daar in een nacht negen dief stallen gepleegd. Te Borsbeek zelf werd Zaterdag in een klooster ingebroken. Toen de oudste der 3 knechten naar bed wilde gaan, na plm fr. 8000, die hij voor ge leverde goederen ontvangen had, in een kast te hebben opgeborgen, kwam uit de deur een arm te voorschijn, waarop een schot klok en de knecht in den arm werd getroffen. Doodelijk geschrokken, snelde hij naar beneden om een collega te waarschuwen. Beiden sloten de deuren van het gebouw en riepen hulp in. De alarmklok luidde en in een oogenblik was een groote menigte ter plaatse. Het gebouw werd omsingeld en binnengedrongen. De dieven waren echter door het dakvenster verdwenen. De revolver werd in het dakvenster gevonden. De fr. 8000 waren weg. De gewonde knecht werd in een hospitaal te Antwerpen ondergebracht. Gendarmerie en rechtelijke politie doen thans ijverig zoekingen om de bende te achterhalen. Hongerige wolvenl Nabij het Oost-Galicische stadje Zdollunof en andere plaatsen hebben zich kudden wolven vertoond, die groote hoeveelheden stalvee heb ben geroofd en ook menschen aanvielen. Een man, die door een dollen wolf was gebeten, heeft in een aanval van razernij acht andere personen gebeten, die bij ge breke aan tijdige geneeskundige hulp, onder verschrik kelijke pijnen gestorven zijn. Een aardig geschenk. De heer H. F. Onder water te Dordrecht zal dezer dagen aan het gemeente bestuur van Borculo een eigenaardig geschenk aan bieden terplaatsing in het raadhuis aldaar als een herinnering aan de stormramp, die het vorige jaar die stad heeft geteisterd. Tfjdens de ramp in den omtrek van Borculo vertoe vende, heeft de heer O. een bezoek gebracht aan de geteisterde stad en op zijn verzoek is hem toen afge staan een stuk van een eiken bint uit den neergestor- ten kerktoren. Van dat stuk eikenhout heeft de heer O. nu een gedenkzuil gemaakteen voetstuk, waarvan de vier zijden bevatten het portret van Borculo's burgemees ter, jhr. dc Muralt, het wapen der stad, een dankbetui ging der bu- gerij voor de betoonde hulp en den datum. Op het voetstuk een draaibare zuil, waarop de kunst zinnige 79-jarigé een symbolische voorstelling van de ramp heeft gebeeldhouwd een weg met vernielde boomen bliksemstralen uit donkere wolken, een brieschend paard, bereden door een amazone met vliegende harende tweede zijde der vierkante zuil vertoont de kerk als ruïne; de derde kant stelt de verdere gevolgen van.het woeden der elementeir voor: vernielde boomen, door de lucht vliegende takken, enz. en het vierde geeft ook symboliek aan den angst der burgerijeen man, die een vrouw tracht te beschermen tegen het naderend gewelddaarboven een zeis, die alles wegmaaiteen kruis, dat bedoelt weer te geven het geloof, dat geen houvast meer heeft, en boven alles het alziend oog, dat vertolkt hoe bij alle rampen en tegenspoed toch een lichtpunt te zien is De heer Onderwater heeft eenige maanden aan het stuk gewerkt, zegt de „N. R. Crt." en hij heeft nu de voldoening, dat het van verschillende zijden een gun stige beoordeeiing heeft gevonden. Schadevergoeding aan een onschul dig veroordeelde. In Duitschland is aan on schuldig veroordeelden bij de wet van 20 Mei 1898 recht van schadevergoeding toegekend. OP grond daarvan heeft de slagersgezel Trautmann, die in 1911 tot 12 jaar tuchthuisstraf was veroordeeld, wegens moord op een meisje, dat later een slachtoffer van den Silezischen blauwbaard Denke is gebleken, en die straf geheel heeft uitgezeten, na de revisie van zijn zaak en zijn onschul- digverklaring den Pruisischen staat aangesproken voor 39.000 Mark schadevergoeding. De staat vindt dit bedrag te hoog en wil er over procedeeren. Enkele bladen keuren dit voornemen af en betoogen, dat een 3000 M. per jaar voor 12 jaar tuchthuis toch waarlijk geen overdreven eisch is. Hoe moet, vraagt de „Frankf Zt.", een rechter bepalen, met hoeveel mark de moreele en lichamelijke schade van 12 jaar tucht huisstraf gelijkstaat Die schade laat zich niet in gelds waarde uitdrukken zij is niet met de rekenstift, slechts met het hart te schatten. Ergerlijke dierenmishandeling te S m i 1 d e. Door de marechaussee is proces-verbaal op gemaakt tegen een schipper, liggende aan de steenfa briek te Hoogersmilde, die zich aan de volgende dieren mishandeling had schuldig gemaakt De man had een jong hondje, dat van boord liephij ving het arme diertje op en spijkerde het door een oor vast aan de loopplank. Dit herhaalde de dierenbeul aan het andere oor, teen het beest losgeraakt was. Een huisknecht die f9.000 meenam. De gerant van een hotel aan den Amstel heeft bij de po litie aangifte gedaan, dat hem negen biljetten van f 1000 ontstolen zijn. De biljetten zaten in een enveloppe die in een ongesloten kast lag. Te zelfder tijd is een huis knecht verdwenen. Onweer en Hageischade. Zware onweders, gepaard met hagel, hebben gewoed boven Vaals, Maas- lie! waren fe l ton ging naar tee om her varen si-.Jraag Jan Js! pakje opia Ie! wort]} ie talisman, durf il oew; eerai wordf je talisman 31K.Dobl elmawm pruim !a niel en Edam. Aan broeikassen, serres en gewassen werd door den hagel heel wat schade aangericht en in Maasnil brandde bovendien een boerderij af. Door inslaan van den bliksem is de boerderij van de wed. Heuvelink te Almeti een prooi der vlammen ge worden. Het vuur greep zóó snel om zich heen, dat a! het melkvee omkwam. De schade wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt. Ook in de woningen van 2 landbouwers te Laren sloeg de bliksem in. Een begin van brand kon echter worden gebluscht. Een brutale dief. Op het dak van het vracht- goederenbureau der Nederl. Spoorwegen te Leeuwarden was een „loodgieter" aan 'twerk. Een kar met eenige gereedschappen stond beneden tewachten. leder, die den man daar ijvig bezig zag, dacht natuurlijk, dat hij daar werkte in opdracht van den betrokken opzichter, Een „Uitroeper" plaatsen zij de leus Een leder krijgt ze onder den neut. Dit is mevrouw Mary Roberts—Rinehart, de schrijf ster van het nieuwe feuilleton „De Wenteltrap", dat volgende week in ons blad zal verschijnen. Wij vinden het wel de moeite waard onze lezeres sen en lezers een en ander uit het leven van deze bijzondere vrouw mede te deelen. Want zij is, zooals de pers zeer terecht meermalen opmerkte, een inte ressante vrouw: een beroemd schrijfster, zoowel van boeken en tooneelstukken als films, een energieke persoonlijkheiden een gelukkige echtgenoote en moeder. Mary Roberts is in de Amerikaansche stad Pitts burgh geboren en als jong meisje koos zij het ver pleegstersvak. Nog geen twintig jaar oud, ontving zij haar diploma en drie dagen daarna trouwde zij met Dr. Stanley Rinehart, die eerste chirurg was in het kekenhuis, waar zij verpleegde. Tien j ren wijdde Mevrouw Roberts—Rinehart zich met liefde aan haar kinderen en huishouding, en eerst toen zij c^en leeftijd van dertig jaar had bereikt ver kreeg zij de lang begeerde gelegenheid om boeken te gaan schrijven. Haar eerste boek was „De wentel trap" en het had zulk een overweldigend succes, dat Mevrouw Roberts' toekomst als schrijfster voor goed verzekerd was. Niet minder dan vijftien millioen exemplaren werden van dit hoek in alle talen verkocht Heel de wereld is het rondgegaan op een zegetocht en het is te b<- grijpen, dat wij niet geaarzeld hebben de feuilleto i- auteursrechten van dit spannende werk te koopen toen zij ons werden aangeboden. Haar roman „De wenteltrap" werd later als too- neelstuk opgevoerd in New-York en Londen en had groot succes. Sommige critici zijn zoover gegaan, haar de meest succesvolle romanschrijfster ter wereld te noemen. In ieder geval heeft de publicatie van dit boek haar onmiddellijk op de eerste rij van 's werelds romanschrijvers en -schrijfsters geplaatst. Wij 'aten de beoordeeiing van „De Wenteltrap" hierna met vertrouwen aan onze lezers over. VAN DE DIE QOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSINQEN Wegeling'sTJieuwsblad bureaux van ultoave postrekenimo na 51407 FRANCO PER POST 56 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Vraag en Aanbod iedere r8qbl meer 15 cent. (dubbele kolom) f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. i ROTTERDAM

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1