v UITROEPERS .Nieuwe Bazar OP DE PLANKEN Kastranden, Bor stel- en Bezem- werk, enz. Rubriek VRAAG Eb AANBOD WPGELING's NIEUWSBLAD VAN 23 APRIL 1926 De Chr. Wijkverpeging verzoekt een afgevaardigde uit den Raad te benoemen tot het bijwonen der verga deringen. li. en W. meenen dat er minstens 2 Raadsleden in het bestuur moesten zitten, ongezien deze lid zijn, ja of neen, der Vereeniging. Dhr. Jobse dikt deze meening nog met een enkel woord aan. De voorzitter wil liever een controle-commissie in 't leven roepen. Dhr. Suurmond verdedigt de houding van de Wijkverpleging op princi- pieele gronden. Volgens spr. is het uitgesloten, dat iemand, die de statuten niet onderschrijft, lid kan zijn van het bestuur Met een controle-commissie staat de zaak anders. De h.h. Jansen en de Priester kunnen zich evenmin vereenigen met de gedachte der vereeniging. De laatste wil vast houden aan een commissie van advies bestaande uit 3 Raadsleden. Dhr. Suurmond is hier tegen dhr. de Priester vindt dat er mede^eggensschap moet zijn in een vereeniging, waaraan de gemeente zoo'n grooten subsidie geeft. Dhr. Melis is tegen een com missie van adviesspr. vreest moeilijkheden, daar dit de interne aangelegenheden raakt. In stemming gebracht wordt het voorstel de Priester aangenomen met 9 tegen 2 stemmen. Na het houden van vijftien stemmingen en 3 lotingen worden tenslotte benoemd de h.h. Jobse, Cijsouw .en Marijs. (Dhr. Suurmond, die tot een der gekozenen behoorde, verklaarde zeer adrem, dat hij geen lid kon worden van een commissie, waarvan hij het bestaans recht ontkende). Hierna werd door B. en W de begrooting overgelegd van de te maken kluis. Dhr. Jobse wil ook dit werk uitstellen tot de volgende begrooting, doch dhr. de Priester wijst er op,- dat de kluisdeur al gereed is, dus dat moeilijk uitstel gegeven kon worden. Het voorstel wera hierop aangenomen met algemeene stemmen. Dhr. de Wolf, te Oost-Souburg heeft geklaagd over het regenwater en vraagt derhalve rioleering aldaar. B. en W. willen dit verzoek toestaan, doch na gehouden discussie zal de zaak eerst nog eens nader onderzocht worden. Na rondvraag ging de Raad over in comité generaal. KORTE KLANKEN Goede Boodschap „Het Hbld" meldt dat het thans vast staat dat met ingang der zomerdienstregeling of met 1 Juli a.s tevens de tarieven der spoorwegen zullen worden verlaagd, die der le klasse met 25o0 die der 2e klasse met 30o/# en die der 3e klasse met 15o°. Waarom die verlaging nu weer deferent moet zijn voor de verschillende klassen is logica, waar we niet vermogen bij te kunnen met ons begrip, in alle geval zal „harde noodzaak wel de grootste factor geweest zijn tot deze verlaging, daftk zij de concurrentie der autobussen. Mooi saldo. De verkoop van de Emmabloem bracht dit jaar te Middelburg bijna f 500.meer op dan in 1925; in Souburg was dit bijna f 100.te Vlissingen ruim f 800. Goede voorteekenen. Vorige week Donderdag waren er reeds verscheidene Engelschen op bezoek in Middelburg. Bedriegen we ons niet, dan zullen er dezen zomer on getwijfeld vele volgen, wat vooral onze zakenmenschen ten goede kan komen. Eén ding hopen we echter nl. dat de politie met kracht moge optreden tegen degenen, die met het klaarblijkelijk doel rondloopen zich.tegen geld te laten fotografee en door de vreemdelingen. Genève, Volkenbond, Vrede en nog wat. De „Avondp" meldt dat een Hollandsch ingenieur een nieuw soort vliegmachiene heeft uitgevonden, waarvan de con structie zeer veel verschild van de bestaande types. Het grootste voordeel is wel, dat het toestel, minstens twee maal zoo lang in de lucht kan blijven als andere machines, dat bijv. een tocht van Amsterdam naar Moskou, zonder landing, kan geschieden. Verder wordt dan medegedeeld, dat de Nederl. regeering den uitvinder uitgenoodigd heeft zijn uitvinding in de militaire werkplaats aan de Hemburg te demonstreeren Tenslotte besluit het blad woordelijk als volgt: „Het behoeft geen betoog dat een vliegtuig met een dergelijke snelheid en het daarbij komende enorme draagvermogen verstrekkende perspectieven opent voor de oorlogsyliegtechniek wij onder- streepen Red. waaruit tevens de strikste geheim houding valt te verklaren". Wie spreekt daar van vredesduiven??? Gedenkateenen. Men schrijft ons: Meerdere zullen op een der kerkhoven van hierna te noemen plaatsen wel eens gezien hebben de graven van de aldaar tijdens de oorlogsjaren ter aarde bestelde Duitschers. Maar wellicht zijn er minder, die weten, dat daar op die graven in den laatsten tijd grafsteenen zijn aangebracht. De vroegere Duitsche consul te Vlissingen, de heer dr. Reuter, nam hiertoe het iniatitf en de comul te Middel* burg, de heer H. Dronkers, zette dit prijzenswaardig werk voort en bracht het tot een goed einde, niettegenstaande er In de overeenkomst van de steenen eenige stagnatie heeft plaats gehad. Voor goed begrip zij hier nog even gemeld, dat de kosten voor deze hulde aan de nage dachtenis dezer slachtoffers van den oorlog, niet door het Duitsche Rijk, doch op iniatief van genoemde heeren uit particuliere giften zijn bestreden. In totaal is nu op 28 graven zulk een steen gelegd, van deze graven zijn er 7 te Vlissingen, 7 te Westkapelle, 2 te Veere, 2 te Oostkapelle, 2 te Zoutelande, 2 te Kerk- werve, 2 te Hulst, 1 te Domburg, 1 te Breskens, 1 te Cadzand en 1 te Aardenburg. Van die te Westkapelle zi]n er 3, die lijken bevatten van onbekende gesneuvelden, doch do andere 25 zijn alle van met name bekenden, foto's ziui van de graven genomen en aan de nabestaan den Ja üuitschland toegezonden. Op dt steenen staat ongeacht deti dienstrang van de jesa euvelden, dezelfde inscriptie namelijk; Den Heiden et !ür sein Deutschen Vateriand starb im Jahre Er dan het jaartal (Joopence van 1915IdiS) en de ajum vac den begavene en zijn dienstgratd, Boven de ü&crsptJè biê alen het ijzeren kruis. Ongezond land. Bij de te Westkapelle gehouden keu ring voor den militairen dienst zijn van de 28 jongens nie minder dan 14 stuks afgekeurd. „Lieb Vateriand kann ruhig sein Radio-aanleg. De kerkeraad der Geref. Kerk te Wis- senkerke heeft besloten een radio-installatie aan te leggen in het kerkgebouw, waar Zondags de gemeente kan luis teren naar een uitgezonden radio-preek. Men is tot dezen maatregel overgegaan omdat de gemeente te klein is zelf een eigen predikant te beroepen en te onderhouden. Voor kleine gemeenten zal dit voorbeeld zekerlijk navolging vinden, 't is een uitstekend „vervangmiddel" en bovendien goedkoop. Vrijaf op Koninklijke verjaardagen. Aangezien tot dusverre niet officieel bekend gemaakt was, dat ook op de verjaardagen van Koningin-Moeder, van Prins Hendrik (19 April) en Prinses Juliana aan het rijkspersoneel vrij stelling van dienst wordt verleend, heeft het dagelijksch bestuur der Centrale vereenigingen van Personeel in rijks dienst zich tot den minister gewend met het verzoek, mededeeling te mogen ontvangen, hoe het officieele stand punt ten deze luidt. De ministerraad heeft daarop het volgende geantwoord Zooals uit bijgaand afschrift van het rondschrijven van 8 Mei 1925, no. 146 Kabinet M. R. blijkt, is inderdaad des tijds door den ministerraad besloten, om op de door U bedoelde verjaardagen weder vrijaf te geven en is daarvan aan alle ministers bericht gezonden. Aan dezen werd over gelaten, in hoeverre de belangen van den dienst toelieten, daaronder ook de onder de departementen ressorteerende instellingen te begrijpen. In het bedoelde rondschrijven is vermeld, dat op de genoemde dagen tot één uur zal worden doorgewerkt en da irna vrijaf zal worden gegeven voor zoover de dienst het toelaat. Wielerwedstrijden. Een commissie bestaande uit stad- genooten en oud-rijders heeft het plan opgevat met He melvaartsdag op het gemeentelijk Sportterrein Groote Wie lerwedstrijden te houden. Met. toestemming van den'Ned. Wielerbond zullen verschillende reeds bekende heeren uitkomen. Tevens zal voor nieuwelingen de gelegenheid besiaan in een speciale klas3e uit te komen. Door verschillende firma's en heeren zijn mooie prijzen beschikbaar gesteld. De commissie hoopt dat nog meer dere prijzen zullen volgen welke afgedragen kunnen wor den bij den heer M. Polak, Rouaansche Kade 142 Mid delburg. „M. C." Eenige weken geleden heeft de heer K. J. van Sluijs te Middelburg in de Noordpoortstraat M 4, onder den naam „De Nieuwe Bazar" een zaak geopend in luxe en huishoudelijke artikelen Voor de huismoeders in verband met de schoonmaak een goed adres. Uitvoering Vlissingsche Tooneelvereeniging „Koningin Wilhelmlna". j.l. Maandagavond was het voor de vijfde maal, dat bovengenoemde vereeniging haar donateurs(trices) had opgeroepen, de laatste uitvoering in dit seizoen mede te maken, waaraan zeer velen hebben gehoor gegeven. Dezen avond die in „De Oude Vriendschap" werd gegeven is een waardig slot geweest. Het Cabaret gedeelte was weder best verzorgd en lokte menigmaal een luid applaus uit. Een prachtig spel werd gegeven in de klucht „De Macht der Vrouw" van Rentmeester. Met dit stuk heeft men de alreeds goeden naam der vereeniging- nog hooger opgevoerd. We zijn er van overtuigd, dat velen voldaan huis waarts zijn gekeerd voor het genotene van dezen avond, alsook voor datgene, wat „Wilhelmina" in het seizoen, dat achter haar ligt, heeft gepresteerd. Onze gedachte is, dat de tooneelvereeniging „Koningin Wilhelmina" een volgend seizoen weder het beste zal brengenhet openingslied heeft ons dit ten volle'getuigd. B. S. S. S. S. 8. S. B. s. S. S. S. s. B. S. S. B. S. s. Vrijdag Zondag Woensdag Zondag Woensdag Zondag Woensdag Woensdag Woensdag Zondag Woensdag Zondag Zondag Zondag Woensdag Woensdag Zondag Dinsdag Zondag Woensdag 30 April 30 Mei 9 juni uni uni uni uni 7 Juli 14 u!i 18 uli 21 uli 25 uli I Augustus 8 Augustus II Augustus 18 Augustus 22 Augustus 31 Augustus 5 September 8 September B. is Bellamypark. S. is Strand. Bij ongunstig weder ruilen ook de Strandconcertei in de tent in het Bellamypark worden gegeven. Ons Genoegen Ons Genoegen St. Csecilia Postfanfare Ons Genoegen St. Ceeciiia Ons Genoegtn St Camilla Ons Genoegen Postfanfare Ons Genoegen St. Cecilia Ons Genoegen Postfanfare Ons Genoegen Ons Genoegen St. Caecilia St. Cecilia Postfanfare Ons Genoegen Wist ge Uwe goederen Spoegig omgezet fo getë, Piaato dan rep een advt+ientie Waann U „alles goeds11 vertelt. KOOPT in deze wi?ke!s waar U de Re- clame-Spaarzegels krijgt. Na in zending dezer zegels ontvangt U schitterende cadeaux. Aangesloten winkels zijn; P. WILLEBOORDSE, Spoorstraat Souburo D. DE SMIT, Kanaalstraat A 58 L. OVAA, Vlissingschestr. E 67 M. DORLIJN, Paspoortstraat fl Wed. I. KLUYFHOUT, Pasp.str. J. J. VAN HGRSSEN, Arnemuiden A. VAN DEN HEMEL, 's-Heerenhoek Inlichtingen verstrekt C. VAN DEN HEMEL, Kleine Markt 9 Vlissingen. Ruime sorteering TE HUUR In de Bogardstraat, Mid delburg, beyattendo drie Kamers, Keuken en Zolder Huur f 25.— per maand 13 yaldsledan, Schoppen, Ria- I ken, Sloten, Mest- en Hoolspa- 1 den, Stallantaarns, Spaden, Schaven, Zeisen enDamesrijwie! 8 Verf, Vernis en Glas Huikt MOfilooonia voor4« ma J. Minderhöud Singel Deaburg i k Kilo weiifo&i; v. bcnoax, weg 5a, Vilis. Q petjes win* i hora 4 f 1.50. J. Buijs Aagje Muziekuitvoeringen in de Muziektent aan den Boulevard Evertsen en In Het Bellamypark, te Vlieslngen gedurende het jaar 1920 13' 1b 20 30 Wanneer ge Uw kinderen, zonder dat ze het merken, in hun spel gadeslaat, i dan bemerkt ge eerst recht, dat ze méér zien dan U denkt en dat ze meer hooren dan U vermoedt. Bij zoo'n theevisitie-spel is het alsof ge het U zelf hoort zeggen: „Vind-je die „Biscuits nu niet erg lekker? Het" „zijn „Sluis Biscuits" Je kunt hef „zelf proeven!" Hebt ge Biscuits Sluis nog niet geprobeerd, vraag dan eerst aan Uw winkelier. iGfil 1—4 regels 50 ct. Ieder tegel meer 10 cent IA) 8 Noordpoortstraat M 4 Middelburg Te bevragen Mejuffr. VAN'I HEUSDÈN, Lambrechtstraat, Te Koop: H. J. CAPELLE, Serooskerke c- V«n prime kwaliteit H J. J. VAN DEN BEftQEN Qrosnewoud 11, Vlissingen Cadzandsche biggen lobse Biggekerke Wat kost eei* advertentie in dm- rubrivk abanné'S t öp vertoon van kwitantie, 6 woorden gratis, de rest 5 cent per woord. Voor ni«t"»bomiè'stot 5 woorden 40 cent, de restöct. per woord. Ad vertentiën uit groote letter gezet cn handelsadverten- tiën worden a 30 cent per rogei berekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br. no...« kost voor iedereen 25 een extra. Bfoedeieren W,_ a«n Hclianövr Ooitkaptll* Kinderwagen spotpröi Walstraat 7, Vlissingen 'i ^peenlammers A. Brandes, B 4ï Keudekerke Bascule Vrijburgstraat C 105. Souburg Jaarling hengstveulen en twee hitte gareelen Willem Roelse, Westkapelle Koppel sierduiven en vogelkooi v. Dlshoéckstraat 4f, Vlissingen Ues62naar en Ansicütstandert Badhuisstraat 82 Vlissingen Een partij nieuwe en gebruikte Boeken op 't gebied van han delskennis, taal, rekenen, Pransch Duitsch, Engelsch, enz, tegen de helft tot een derde van de voor- oorlogsche prijs Bureaux Wcgeiing'sNIeuwsblac Tortelduivenkeoi Scheldestraat 46, Vlissingen Een 5ÖOO-kaarsiamp Philips, eea e'eeirisch strijkijzer, een emailiè ijzeren pot, 2 ijzeren strijkijzers Molenstraat 69boven, Vlissingen Een vulkachel, een petroleum kachel, een ijzeren pot inhoud 25 Hier. C. Schout, Zwanen- burgscheweg ,5a, VUsaln^er- Cadzandsche biggen Z. Zacharl&snc tffggekeke Trakhcmd,"japon atïatê-: Köftê Zelltê 14, Vha&iü&'Ëft rfonae brulnelïoor.éu vc or ««aai A. CUri&st, Kcadekerta

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6