2e Blad. Wegelings Bieuwsölad DUSIROOP GEL FT NIET ENKELE GULDENS UIT WEGELING,S NIEUWSBLAD V66r de GRIEP tijdens de GRIEP en na de GRIEP van Vrijdag 23 April 1926 No. 16 AKKCR't Onder groote belangstelling van het publiek werd Vrijdag jl. de gewone maandelijksche Raadszitting te Vlissingen gehouden. Alle leden waren tegenwoordig, wat ons niet behoeft te verwonderen, gezien de om standigheid, dat in deze vergadering de sedert jaren hangende „ziekenhuiskwestie" zou worden beslist. Voor onwetenden met de Vlissingsche toestanden willen we even ter opheldering meedeelen, dat er in onze Schelde- stad een tweetal ziekenhuizen zijn n.I. het z.g. „Gast huis" en de RK. inrichting het „St. jozefs-gesticht", haar veler oordeel voldoet het „Gasthuis" niet meer aan de eischen des tijds waarover straks meer, als we de meening van eenige Raadsleden*hierover beknopt zullen weergeven De gemeente staat nu voor de moeilijke keuze: öf verbetering en uitbreiding van het Gasthuis, wat moeilijk meer kan, of een contract aan gaan met het St. jozefsziekenhuis en zoodoende de ge- mcenie.ijke ziekenzorg prijsgeven. Men voelt terstond welke moeilijkheden hierdoor voor velen geschapen wor den. Doch ter zakeNadat het voorstel van B. en W., b-.rctfende het bouwen van een nieuw ziekenhuis aan ue Kerkhoflaan ter tafel was gebracht de commissie voor financiën stelt voor deze zaak tot een volgende /itüng te verdagen, terwijl de commissie voor gemeente werken adviseert tot aanneming van het voorstel zei de de voorzitter o.a. dat de besluiten van hedenmid dag vérstrekkende gevolgen zouden hebben, dat de Raad pnncip ëel had te beslissen tusschen nieuwbouw of over dracht aan het St. josefsgesticht en voorts dat in het verschenen financieele rapport opzettelijk niet gunstige cijfers waren gebezigd. De Weth. van Financiën, dhr. P. G. Laernoes, wilde als geheel alleenstaande in het college, dit punt van de agenda aanhouden tot de vol gende vergadering, teneinde zijnerzijds een rapport om trent dit plan te kunnen vaststellen, daar de tijd tot ver werking z.i. te kort moet worden geacht. Dhr. Hoogkamer is hier sterk tegen, vooral ook met het oog op de hetze in de courant met ingezonden stukken. Dhr. Wesseling is vóór de gedachte van dhr. P. G. Laernoe», daarspr. geen kans heeft gezien om zich behoorlijk te oriëntee- ren teekeningen etc. heeft hij niet gezien, blauwdrukken waren er niet. Dhr. Hillmga is tegen het voorstel van den wethouder van financiën. Spr. heeft in 1923 den kiezers beloofd mede te werken aan de ziekenhuisplan nen en deze belofte wil hij ook inlossen. Dhr. Huson begon met er op te wijzen, dat z.i. dhr. Laernoes zich, als overtuigend tegenstander, niet de moeite getroost had om het rapport nader te bestudeeren. Spr. is altijd een vurig voorstander geweest voor een nieuw zieken huis. tiet gaat er omnu of nooit, want wordt het voorstel thans verworpen, dan is het voor goed van de baan. Dhr. Andriessen vindt nieuwbouw beslist onnoodig. Dhr. Harts zal tegen het idee van weth. Laernoes (P.G.) stemmen z.i. wordt er op uitstel aangedrongen om met de geldelijke gevolgen reclame tegen de plannen te ma ken. Dhr. v. Bennekom heeft geen voldoende tijd gehad tot studiede financieele zijde is het voornaamste. Dhr. v. Hal is voor directe behandeling. Dhr. v. Oorschot is eveneens tegen het voorstel van den weth. v. financiën, het gaat hier in de eerste plaats om het principede actie echter, die gevoerd wordt, raakt de portemonnaie. Weth. Laernoes (M.) zegt, dat het geldelijke voor hem .1 h)jfizaik is, terwijl weth. Laernoes (P.G daar tegenover verklaart dat het bij hem w 1 altijd de geldelijke zijde getroffen heeft. Hierop werd het voor stel van den weth. van financiën dus tot uitstel van behandeling in stemming gebracht en verworpen met 10 tegen 8 stemmen, dhr. Berger nam niet aan de stemming deel. Na I it het voorstel van den weth. %w. financien was verworpen, kwamen de voorstanders van een nieuw ziekenhuis aan het woord. Allereerst dhr. Hoogkamer, die de plannen krachtig verdedigde en verschillende argumenten daartoe bijvoerde. Nu is de tijd gekomen, aldus spr. dat Vlissingen niet langer naar woorden wil uisteren, doch dagen wil zien, om zoodoende te komen tot de rust. Voorts schilderde spr. de toestanden in het bestaande gasthuis. In een ruimte voor 45 menschen berekend, worden doorloopend 55 personen verpleegd. De zalen voor de 3e klas patiënten liggen allen op 't Noorden, wa-r noo t de zon binnen kan komen en de luchtversch.affing onvoldoende is. Tot de zwaarste ope raties toe moeten geschieden in een afdeeling, waartoe de patient door de open lucht heen en terug gebracht, mo.et worden. De kamer voor eventueele onrustige pa- tienten is slechts door een smalle gang gescheiden van de lijkenkamer. Len woord van erkentelijkheid voor regeuten en veroleegpersoneel, dat zooveel mogelijk ge daan heeft om den toestand eenigzins dragelijk te maken. Doch nu kan het niet langer. Er bestaat sedert jaren een schuld tegenover onze gemeentelijke zieken, d e nu behoort ingelost rte worden. Spistelt inzake de overgelegde exploitatierekening de goede trouw van B. van W. boven alle verdenking. Alleen stelt spr. aan B. en W. de pertinente vraag of dit college, zoo mogelijk, een goedkooper plan zou willen aanvaarden. Zoo ja, dan nu gaat spr. met vertrouwen in zee. Er zal wel een offer gebracht moeten worden natuur'ijk. doch he' is bitter, bitter noodig. Spr. geweten gebiedt htm om vóór nieuwbouw te stemmen. Dhr. v. Oorschot stelt zich de vraag of hij zich daar voor dit voorstel te stemmen, zal kunnen verdedigen tegenover de arbeiders, die hem koren. En dit kan hij. gezien de toestanden, zooals te zijn. Spr: wees er op dat oude menschen in het tegenwoordige gasthuis van elkaar gescheiden worden, wat een gruwelijk onrecht is Over 25 jaar zou, bij eventueel cont act met de St- josefstichting bijna 2 miljoen gulden betaald moeten worden en dan is er nog geen steen bij van de gemeente Spr. staat in dezen achter de meerderheid van B. en W. Dhr. van Hal verdedigde eveneens zijn stem voor het voorstel. Spr. heeft zich meermalen verzet tegen de sommen, die uitgegeven werden voor verbeteringen aan het gasthuis, door dit nu verloren geld is. Spr. kan zich voorstellen dat bemiddelde personen zich niet bezorgd maken om de ziekenverpleging hier, omdat deze elde s verpleegd kunnen worden. Voor hem is een contract met het St. josefziekenhuis niet gewenscht, omdat déér niet de ziekenverpleging, doch de Katholiticiteit hoofd zaak is. Spr. wil nu doortasten en een nieuw zieken huis zien verrijzen. Sn elk stadium kan Ab' dij sir'xi p U helpen, door hare antiseptische* hoest- S tillende eigenschappen. Netsot daarom nog heden de bekende Dhr. Huson gaat geheel met de voorsprekers mede. Voor het gasthuis waren die geleidelijke uitgaven nood zakelijk, omdat er telkens in het ontstane plaatsgebrek moest worden voorzien. Dhr Harts noemde de financieele zijde nfet het zwaarste punt. Spr. laakte scherp de onderzeebooten-taktiek doel einde op de anonyme schrijverij in de dagelijksche pers die gevolgd is. Hij rekende voor, dat iemand met een inkomen van f 7500 in 't geheel f 32.— belasting meer zal moeten betalen. De verpleging In het gasthuis is boven alle lof. Tegenover dhr. Andriessen zegt spr. dat de inkomsten van een gemeente uit een heel ander oogpunt moeten worden bezien, als die van een parti culier. Ook de voorzitter brengt woorden van lof aan het verpleegpersoneel in het Gasthuis, terwijl wethouder M. Laernoes een bijzonder woord van dank brengt aan allen, die aan het rapport hebben medegewerkt. Nog eenmaal trachtte wethouder P. G. Laernoes de zaak aan te houden, daar er nog geen definitief voorstel was ge daan. Weth. M. Laernoes wees er echter op, dat in het voorstel van B. en W. tevens een crediet van f500.000 ligt besloten. Hierna werd er gestemd over het voorstel van B. en W., dat aangenomen werd eveneens met 10 tegen 8 stemmen. Na deze beslissing verliet het over- groote deel der toehoorders de publieke tribune en ging de rest der agenda er met spoed door. „H e t groote" was afgeloopen of... 'tis slechts een voorspel van wat te gebeuren staat. Misschien is er in heel Vlissingen en daarbuiten nooit zoo'n belangstelling geweest voor de Raadsbesluiten als juist in deze kwestie. Reeds den vol genden dag verschenen er in de „V. C." verschillende ingezonden stukken. Een der eerste inzenders noemt deze beslissing „een f i n a n c ie e 1 e ramp" en wit een „vlammend p r o t e s t" doen opgaan tegen de „e rge 1 ij k e wijze waarop de meerderheid van den Raad in deze haar wil heeft opgelegd aan de minder heid". Een oproep tot het zenden van adhaesiebetuigingen heeft reeds het succes opgeleverd, dath o n d e r d e n" hun kaartje hebben bezorgd. De tegenactie wordt krachtig voortgezet. Ook de voorstanders zijn in „ingezonden' aan het woord geweest. Een van hen vraagt, waarom er nu zooveel drukte gemaakt wordt om dezen nieuw bouw, „die zal voorzien in een dringende behoefte", ter wijl het besluit tot „outilleering van dej haven", dat te zijner tijd ongeveer een miljoen zal kosten, geen protesten uitlokte. Enz. pnz. Over één ding moeten we ons echter in deze kweste verheugen nl. over het feit, dat zoo langzamer ha nd de gedachte begint baan te breken, dat we in de toekomst meer „centralisatierijp" worden. Uit verschillende kleinere omstandigheden blijkt dit symp toom duidelijk. Een der Raadsleden dhr. Berger, die zich beide malen van stemming onthield is zelfs een beslist voorstander van een ziekenverzorging voor ge heel Walcheren. Zoo bestaat in Vlissingen het „Wal- cher-che ziekenfonds" enz. enz. Tot voor kort werd er gesproken van plannen tot de oprichting van een ge- zamelijk abattoir. Er komt (wanneer?) een centralisatie van het electriciteitswezen. is dit eenmaal op 't paardj dan kunnen we eens gaan praten over een gecentrali seerd Waichersch vv;aterleidingsplan, waarover de klok ook wel eens is geluid. We hebben gelukkig geen aan advertenties om dan te zeggen „Reclame heeft geen nut". Adver teert, maar doe het met beleid. Over tuigt U steeds of de oplage van een blad gecontroleerd is. Dan eerst hebt U zekerheid Uw geld niet nutteloos te besteden. „Vraag en Aanbod" heeft de grootste gecontroleerde oplaag in Zeeland. „vooruitziende" „helderziende" capaciteiten, doch denken ons ongeveer het volgende schemaEerst een algemeene, gecentraliseerde electrioiteitsvoorziening voor Walcheren, dan een dito voor het abattoirwezen, wijdens een gezamelijke Walchersche waterleiding, ver volgens een groot Waichersch ziekenhuis, en ten slotte een samensmelting van alle Walchersche burgelijke ge meenten, tot één of twee groote, wat voor ieder inwoner van ons eiland in vele opzichten van veel voordeel zou blijken te zijn. Voor het echter ten deze in alles ge- centraliceerd zal zijn, zal er nog wel een druppeltje water door de Schelde vloeien, docher is niets zoo verandelijk, als het gevoelen der menschen. De geschie denis heeft meer dan eens bewezen, dat heftige tegen» standers van een bepaalde zaak, in enkele jaren ver anderden in warme voorstanders. Laat ons hopen De gemeenteraad van Souburg hield vorige week Vrijdag eveneens een voltallige openbare Raadszitting. Na opening deelt de voorzitter mede, dat er van een firma een prijsopgaaf is ingekomen voor het aanbren gen van een nieuw torenuurwerk. Dit zal echter ruim f 1200 beloopen. B. en W. stellen voor om dit nu nog niet te doen, alhoewel de firma aan heeft geboden om het uurwerk dezen zomer nog te plaatsen en eerst het volgend jaar behoeft betaald te worden. Voorts deelde de voorzitter mede, dat de werkverschaffing op 10 April j.l. is stopgezet. Door de h.h. de Priester en Jansen was een nieuwe schoolgeldregeling voorgesteld, die in hoofdzaak op het volgende neerkomt Voor klasse 1, 2 en 3 komen in de plaats klasse 1 en 2 en wel voor klasse I bij een belastbaar inkomen van f 800 tot en met f 949 en voor klasse 2 van f950 tot en met f 1099. Klasse 4 wordt dan klasse 3 en^. Klasse 12 wordt dan van f 4900 tot en met f 5199. Toe te voegen klasse 23 en 24 en wel voor de 23e klasse van i 5200 tot en met f 5499 en klasse 24 van f 5500 tot en met f 5799. Het schoolgeld bedraagt voor de Ie klasse f 0.652e klasse f 0.95 enz. telkens oploopend met f 0.30 per klasse tot en met de 17e klasse. Vanaf de 18e klasse is de verhooging f 0.60 per klasse. B. en W. stellen voor op deze wijziging niet in te gaan. De oude regeling acht dit college niet te hoog. Voor de gemeente beteekent deze verordening een ver mindering van bijna f900.— aan inkomen. Dhr. jansen verdedigt het voorstel en zegt dat de fractie niet verder wilde gaan. De menschen die geen schoolgaande kin keren meer hebben of die béter gesitueerd zijp, moeten iets over hebben voor het belang van goed onderwijs. Dhr. Sijsouw zou de kinderaftrek weer in willen voeren. Dhr. Suurmond zet het A. R. beginsel ten opzichte van het onderwijs u teen en zegt dat de ouders het on derwijs behooren te bekostigen, doch door de vele eischen der overheid is dit niet meer mogelijk. Spr. is ook voor de oude heffing. Dhr. Jobse vindt het schoolgeld even eens te hoog, doch spr. kan er niet voor stemmen omdat er geen post tot dekking is aangegeven. Met een jaar uitstel zal spr. fractie vóór stemmen. Dhr. jansen zegt dat het schoolgeld hier 100 200 0/o liooger is dar\ te Vlissingen. Souburg is z. i. geen plattelandsgemeente meer! Dhr. de Priester zegt dat de dekking nog wel gevopden kan worden, want het verm. cijfer voor uen omslag is nog niet vastgesteld. Bij aanneming van het voorstel zijn de minst draagkrachtigen gebaat. Dhr. Melis vindt de ..oude" regeling deze dateert nog maar van 1 Jan.'25— beslist niet te hoog. Verschillende gezinnen, die het kunnen betalen zijn nu nog vrijgesteld. Let men daarbij op de vele kinderen d e cigaretten rooken en snoepen, dan is het bedrag zeker nog niet te veel z. i. Dhr, de Priester dringt nogmaals aan op aanneming, doch bij stemming wordt het verworpen met 9 tegen 2. Een voorstel Jobse tot aanhouding tot een volgende begrooting werd aangenomen met 6 tegen 5 stemmen. Door dhr. Koole, en anderen, was verzocht sintels beschikbaar te stellen voor den Donkereweg. B. en W stellen voor hiervoor 6 wagons koolasch besclvkbaar te stellen. Dhr. |obse is er persoonlijk on uitgegaan en heeft bemerkt dat „die heeren er een grapie van maken". Spr. is er voor dat zij zelf een eventueele verbetering maar moeten bekostigen, want anders is er geen g-ens meer. De h.h. Suurmond en Cijsouw sluiten zich hierbij aan. Dan zijn er nog wel aniere wegen, die eerder ver betering behoeven. Het verzoek werd hierna verworpen met 10 tegen 1 stem, die van dhr. Melis.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5